Cách hạch toán TK 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Tài khoản 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ. Bài viết hôm nay công ty dịch vụ kế toán CAF sẽ chia sẻ với các bạn nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, cách hạch toán tài khoản 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang theo TT 200.

I. Nguyên tắc kế toán

– Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại Giao hàng cho việc tính giá tiền loại sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp vận dụng chiêu thức kê khai tiếp tục trong hạch toán hàng tồn dư. Ở những doanh nghiệp vận dụng giải pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn dư, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị trong thực tiễn của loại sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ .
– Tài khoản 154 “ giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ” phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại phát sinh trong kỳ ; chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại của khối lượng loại sản phẩm, dịch vụ triển khai xong trong kỳ ; chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ của những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở những doanh nghiệp sản xuất hoặc ở những doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ. Tài khoản 154 cũng phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại của những hoạt động giải trí sản xuất, gia công chế biến, hoặc phân phối dịch vụ của những doanh nghiệp thương mại, nếu có tổ chức triển khai những mô hình hoạt động giải trí này .

– Chi phí sản xuất, kinh doanh hạch toán trên tài
khoản 154 phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận
sản xuất, đội sản xuất, công trường,…); theo loại, nhóm sản phẩm, hoặc chi tiết,
bộ phận sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

Bạn đang đọc: Cách hạch toán TK 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

– Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại phản ánh trên tài khoản 154 gồm những ngân sách sau :
+ Chi tiêu nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp ;
+ Chi tiêu nhân công trực tiếp ;
+ Chi tiêu sử dụng máy kiến thiết ( so với hoạt động giải trí xây lắp ) ;
+ Chi tiêu sản xuất chung .
– Chi tiêu nguyên vật liệu, vật tư, ngân sách nhân công vượt trên mức thông thường và chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia không được tính vào giá trị hàng tồn dư mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán .
– Cuối kỳ, phân chia và kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị chức năng mẫu sản phẩm theo mức hiệu suất thông thường ( Có TK 627, Nợ TK 154 ). Trường hợp mức mẫu sản phẩm thực tiễn sản xuất ra thấp hơn hiệu suất thông thường thì kế toán phải tính và xác lập chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt phân chia vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị chức năng loại sản phẩm theo mức hiệu suất thông thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia ( không tính vào giá tiền mẫu sản phẩm ) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ ( Có TK 627, Nợ TK 632 ). Ngân sách chi tiêu sản xuất chung đổi khác được phân chia hết vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị chức năng loại sản phẩm theo ngân sách trong thực tiễn phát sinh .
– Không hạch toán vào tài khoản 154 những ngân sách sau :
+ Ngân sách chi tiêu bán hàng ;
+ Ngân sách chi tiêu quản trị doanh nghiệp ;
+ Chi tiêu kinh tế tài chính ;
+ giá thành khác ;
+ giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp ;
+ Chi sự nghiệp, chi dự án Bất Động Sản ;
+ Chi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản ;
+ Các khoản chi được giàn trải bằng nguồn khác .

II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154  

Bên Nợ

– Các ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng máy kiến thiết, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ tương quan đến sản xuất loại sản phẩm và ngân sách thực thi dịch vụ ;
– Các ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng máy kiến thiết, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ tương quan đến giá tiền loại sản phẩm xây lắp khu công trình hoặc giá tiền xây lắp theo giá khoán nội bộ ;
– Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ ( trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .

Bên Có

– Giá thành sản xuất trong thực tiễn của mẫu sản phẩm đã sản xuất xong nhập kho, chuyển đi bán, tiêu dùng nội bộ ngay hoặc sử dụng ngay vào hoạt động giải trí XDCB ;
– Giá thành sản xuất mẫu sản phẩm xây lắp triển khai xong chuyển giao từng phần, hoặc hàng loạt tiêu thụ trong kỳ ; hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp ( cấp trên hoặc nội bộ ) ; hoặc giá tiền mẫu sản phẩm xây lắp hoàn thành xong chờ tiêu thụ ;
– Chi tiêu thực tiễn của khối lượng dịch vụ đã triển khai xong phân phối cho người mua ;
– Trị giá phế liệu tịch thu, giá trị loại sản phẩm hỏng không sửa chữa thay thế được ;
– Trị giá nguyên vật liệu, vật tư, hàng hoá gia công xong nhập lại kho ;
– Phản ánh ngân sách nguyên vật liệu, ngân sách nhân công vượt trên mức thông thường và chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia không được tính vào trị giá hàng tồn dư mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, hoặc doanh nghiệp có chu kỳ luân hồi sản xuất mẫu sản phẩm dài mà hàng kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt vào TK 154 đến khi mẫu sản phẩm triển khai xong mới xác lập được chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không được tính vào trị giá hàng tồn dư mà phải hạch toán vào giá vốn hàng bán ( Có TK 154, Nợ TK 632 ) ;
– Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang đầu kỳ ( trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .

Số dư bên Nợ: Chi phí sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.

III. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ
yếu trong ngành Công nghiệp

1. Trường hợp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai liên tục
a ) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo từng đối tượng người dùng tập hợp ngân sách, ghi :
Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần ngân sách NVL trên mức thông thường )
Có TK 621 – giá thành nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp .
b ) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp theo từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( ngân sách nhân công trên mức thông thường )
Có TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp .
c ) Trường hợp mức loại sản phẩm trong thực tiễn sản xuất ra cao hơn hoặc bằng hiệu suất thông thường thì cuối kỳ, kế toán thực thi việc thống kê giám sát, phân chia và kết chuyển hàng loạt chi phí sản xuất chung ( chi phí sản xuất chung biến hóa và chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt ) cho từng đối tượng người dùng tập hợp ngân sách, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 627 – giá thành sản xuất chung .
d ) Trường hợp mức loại sản phẩm thực tiễn sản xuất ra thấp hơn hiệu suất thông thường thì kế toán phải tính và xác lập chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt phân chia vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị chức năng mẫu sản phẩm theo mức hiệu suất thông thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia ( không tính vào giá tiền mẫu sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt thực tiễn phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá tiền loại sản phẩm ) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia vào giá tiền loại sản phẩm )
Có TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung .
đ ) Trị giá nguyên vật liệu, vật tư xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi :
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
e ) Trị giá loại sản phẩm hỏng không thay thế sửa chữa được, người gây ra thiệt hại loại sản phẩm hỏng phải bồi thường, ghi :
Nợ TK 138 – Phải thu khác ( 1388 )
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
g ) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang TK 154, khi xác lập được ngân sách nguyên vật liệu, vật tư, ngân sách nhân công trực tiếp vượt trên mức thông thường và chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không tính vào giá tiền loại sản phẩm, kế toán phản ánh ngân sách nguyên vật liệu, vật tư, ngân sách nhân công vượt trên mức thông thường và chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia ( không được tính vào trị giá hàng tồn dư ) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ( trường hợp đã kết chuyển ngân sách từ TK 621, 622, 627 sang TK 154 ) .
h ) Giá thành mẫu sản phẩm thực tiễn nhập kho trong kỳ, ghi :
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
i ) Trường hợp mẫu sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay hoặc liên tục xuất dùng cho hoạt động giải trí XDCB không qua nhập kho, ghi :
Nợ những TK 641, 642, 241
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
k ) Trường hợp sau khi đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận được khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán ( kể cả những khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính về thực chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán giao dịch ) tương quan đến nguyên vật liệu đó, kế toán ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang so với phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng để sản xuất mẫu sản phẩm dở dang :
Nợ những TK 111, 112, 331, … .
Có TK 154 – giá thành sản xuất kinh doanh thương mại dở dang ( phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng để sản xuất loại sản phẩm dở dang )
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 ) ( nếu có ) .
l ) Kế toán loại sản phẩm sản xuất thử :
– Các chi phí sản xuất mẫu sản phẩm thử được tập hợp trên TK 154 như so với những mẫu sản phẩm khác. Khi tịch thu ( bán, thanh lý ) loại sản phẩm sản xuất thử, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( nếu có ) .
– Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số tịch thu từ việc bán, thanh lý loại sản phẩm sản xuất thử :
+ Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn số tịch thu từ việc bán, thanh lý loại sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi tăng giá trị gia tài góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, ghi :
Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Có TK 154 – giá thành sản xuất kinh doanh thương mại dở dang .
+ Nếu chi phí sản xuất thử nhỏ hơn số tịch thu từ việc bán, thanh lý mẫu sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi giảm giá trị gia tài góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 241 – XDCB dở dang .
m ) Trường hợp mẫu sản phẩm sản xuất xong, không thực thi nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua hàng ( mẫu sản phẩm điện, nước … ), ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
2. Trường hợp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ :
a ) Cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào tác dụng kiểm kê trong thực tiễn, xác lập trị giá thực tiễn chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang và triển khai việc kết chuyển, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 631 – Giá thành sản xuất .
b ) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách thực tiễn sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang, ghi :
Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .

IV. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ
yếu trong ngành Nông nghiệp

1. Trường hợp hạch toán hàng tồn dư theo chiêu thức kê khai tiếp tục a ) Cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo đối tượng người dùng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại, ghi :
Nợ TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần ngân sách NVL trên mức thông thường )
Có TK 621 – giá thành nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp .
b ) Cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp theo từng đối tượng người dùng tập hợp ngân sách, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( ngân sách nhân công trên mức thông thường )
Có TK 622 – Chi tiêu nhân công trực tiếp .
c ) Cuối kỳ, kế toán thực thi việc đo lường và thống kê, phân chia và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách, ghi :
Nợ TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia vào giá tiền loại sản phẩm )
Có TK 627 – giá thành sản xuất chung .
d ) Trị giá mẫu sản phẩm phụ thu hồi, ghi :
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư
Có TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
đ ) Trị giá phế liệu tịch thu, nguyên vật liệu, vật tư xuất thuê ngoài gia công xong nhập lại kho, ghi :
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

e ) Trị giá súc vật con và súc vật nuôi béo chuyển sang súc vật thao tác, hoặc súc vật sinh sản, ghi :
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình ( 2116 )
Có TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
g ) Giá thành sản xuất thực tiễn mẫu sản phẩm sản xuất xong nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi :
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
h ) Trường hợp loại sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay không qua nhập kho, ghi :
Nợ những TK 641, 642, 241
Có TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
2. Trường hợp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ : Phương pháp hạch toán một số ít hoạt động giải trí kinh tế tài chính đa phần ở tài khoản 154 trong ngành Nông nghiệp tựa như như so với ngành Công nghiệp .

V. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ
yếu trong ngành kinh doanh dịch vụ

Phương pháp kế toán một số ít hoạt động giải trí kinh tế tài chính hầu hết ở tài khoản 154 ở những doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh thương mại dịch vụ tương tự như như so với ngành công nghiệp. Ngoài ra cần chú ý quan tâm :
a ) Nghiệp vụ kết chuyển giá tiền thực tiễn của khối lượng dịch vụ đã triển khai xong và đã chuyển giao cho người mua và được xác lập là đã bán trong kỳ, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
b ) Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi :
Nợ những TK 641, 642
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .

VI. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ
yếu trong ngành xây dựng

1. Phương pháp hạch toán tập hợp ngân sách xây lắp ( bên Nợ tài khoản 1541 “ Xây lắp ” ) :
a ) Hạch toán khoản mục nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp :
– Khoản mục ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp gồm có : Giá trị trong thực tiễn của vật tư chính, vật tư phụ, những cấu kiện hoặc những bộ phận rời, vật tư luân chuyển tham gia cấu thành thực thể mẫu sản phẩm xây, lắp hoặc giúp cho việc thực thi và triển khai xong khối lượng xây, lắp ( không kể vật tư phụ cho máy móc, phương tiện đi lại thiết kế và những vật tư tính trong ngân sách chung ) .
– Nguyên tắc hạch toán khoản mục nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp : Nguyên liệu, vật tư sử dụng cho thiết kế xây dựng khuôn khổ khu công trình nào phải tính trực tiếp cho mẫu sản phẩm khuôn khổ khu công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc theo số lượng trong thực tiễn đã sử dụng và theo giá trong thực tiễn xuất kho ( giá bình quân gia quyền ; Giá nhập trước, xuất trước, trong thực tiễn đích danh ) .
– Cuối kỳ hạch toán hoặc khi khu công trình hoàn thành xong, triển khai kiểm kê số vật tư còn lại tại nơi sản xuất ( nếu có ) để ghi giảm trừ ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp xuất sử dụng cho khu công trình .
– Trong điều kiện kèm theo trong thực tiễn sản xuất xây lắp không cho phép tính ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp cho từng khu công trình, khuôn khổ khu công trình thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp phân chia vật tư cho đối tượng người tiêu dùng sử dụng theo tiêu thức hài hòa và hợp lý ( tỷ suất với định mức tiêu tốn nguyên vật liệu, vật tư, … ) .
– Căn cứ vào Bảng phân chia vật tư cho từng khu công trình, khuôn khổ khu công trình, ghi :
Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ( ngân sách vật tư )
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( ngân sách NVL trực tiếp trên mức thông thường )
Có TK 621 – Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp .
b ) Hạch toán khoản mục ngân sách nhân công trực tiếp : Hạch toán tựa như như ngành công nghiệp
c ) Hạch toán khoản mục ngân sách sử dụng máy xây đắp : – Khoản mục ngân sách sử dụng máy kiến thiết gồm có : Ngân sách chi tiêu cho những máy kiến thiết nhằm mục đích thực thi khối lượng công tác làm việc xây lắp bằng máy. Máy móc xây đắp là loại máy trực tiếp ship hàng xây lắp khu công trình. Đó là những máy móc hoạt động bằng động cơ hơi nước, diezen, xăng, điện, … ( kể cả loại máy ship hàng xây, lắp ) .
– Chi tiêu sử dụng máy kiến thiết gồm có : Chi tiêu liên tục và ngân sách trong thời điểm tạm thời. giá thành tiếp tục cho hoạt động giải trí của máy xây đắp, gồm : giá thành nhân công tinh chỉnh và điều khiển máy, Giao hàng máy, … ; giá thành vật tư ; Chi tiêu công cụ, dụng cụ ; giá thành khấu hao TSCĐ ; Ngân sách chi tiêu dịch vụ mua ngoài ( ngân sách thay thế sửa chữa nhỏ, điện, nước, bảo hiểm xe, máy, … ) ; giá thành khác bằng tiền .
– Chi tiêu trong thời điểm tạm thời cho hoạt động giải trí của máy xây đắp, gồm : giá thành sửa chữa thay thế lớn máy kiến thiết ( đại tu, trung tu, … ) không đủ điều kiện kèm theo ghi tăng nguyên giá máy kiến thiết ; Chi tiêu khu công trình trong thời điểm tạm thời cho máy kiến thiết ( lều, lán, bệ, đường ray chạy máy, … ). Chi tiêu trong thời điểm tạm thời của máy hoàn toàn có thể phát sinh trước ( được hạch toán vào bên Nợ tài khoản 242 ) sau đó sẽ phân chia dần vào Nợ tài khoản 623 “ Chi tiêu sử dụng máy thiết kế ” ; Hoặc phát sinh sau, nhưng phải tính trước vào chi phí sản xuất xây lắp trong kỳ ( do tương quan tới việc sử dụng thực tiễn máy móc thiết kế trong kỳ ). Trường hợp này phải thực thi trích trước ngân sách, ghi Có tài khoản 352 “ Dự phòng phải trả ”, Nợ tài khoản 623 “ Chi tiêu sử dụng máy xây đắp ” .
– Việc tập hợp ngân sách và tính giá tiền về ngân sách sử dụng máy xây đắp phải được hạch toán riêng không liên quan gì đến nhau theo từng máy xây đắp ( xem hướng dẫn ở phần Tài khoản 623 “ Ngân sách chi tiêu sử dụng máy thiết kế ” ) .
– Căn cứ vào Bảng phân chia ngân sách sử dụng máy xây đắp ( ngân sách trong thực tiễn ca máy ) tính cho từng khu công trình, khuôn khổ khu công trình, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( số ngân sách trên mức thông thường )
Có TK 623 – giá thành sử dụng máy thiết kế .
d ) Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung :
– Ngân sách chi tiêu sản xuất chung phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường thi công kiến thiết xây dựng gồm : Lương nhân viên cấp dưới quản trị phân xưởng, tổ, đội kiến thiết xây dựng ; Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn được tính theo tỉ lệ pháp luật trên tiền lương phải trả công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên cấp dưới sử dụng máy thiết kế và nhân viên cấp dưới quản trị phân xưởng, tổ, đội ; Khấu hao gia tài cố định và thắt chặt dùng chung cho hoạt động giải trí của đội và những ngân sách khác tương quan đến hoạt động giải trí của đội, … Khi những ngân sách này phát sinh trong kỳ, ghi :
Nợ TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 152, 153, 214, 242, 334, 338, …
– Khi xác lập số dự trữ phải trả về bh khu công trình xây lắp, ghi :
Nợ TK 627 – Ngân sách chi tiêu sản xuất chung
Có TK 352 – Dự phòng phải trả .
– Khi phát sinh ngân sách thay thế sửa chữa và Bảo hành khu công trình, như ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng máy kiến thiết, chi phí sản xuất chung, kế toán phản ánh vào những tài khoản ngân sách có tương quan, ghi :
Nợ TK 621 – Chi tiêu nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Nợ TK 622 – Chi tiêu nhân công trực tiếp
Nợ TK 623 – giá thành sử dụng máy thiết kế
Nợ TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338, …
– Cuối kỳ, kết chuyển ngân sách thực tiễn phát sinh trong kỳ về nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp, nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng máy xây đắp, chi phí sản xuất chung tương quan đến hoạt động giải trí thay thế sửa chữa và bh khu công trình xây lắp để tổng hợp ngân sách thay thế sửa chữa và Bảo hành và tính giá tiền bh, ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 621 – giá thành nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Có TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp
Có TK 623 – Chi tiêu sử dụng máy thiết kế
Có TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung .
– Khi việc làm sửa chữa thay thế bh khu công trình xây lắp triển khai xong chuyển giao cho người mua, ghi :
Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
– Hết thời hạn bh khu công trình xây lắp, nếu khu công trình không phải bh hoặc số dự trữ phải trả về bh khu công trình xây lắp lớn hơn ngân sách trong thực tiễn phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi :
Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả
Có TK 711 – Thu nhập khác .
– Cuối kỳ hạch toán, địa thế căn cứ vào Bảng phân chia chi phí sản xuất chung để phân chia và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho những khu công trình, khuôn khổ khu công trình có tương quan ( tỷ suất với ngân sách nhân công ), ghi :
Nợ TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia không tính vào giá thành công trình xây lắp )
Có TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung .

VII. Phương pháp hạch toán và kết chuyển chi phí xây lắp

a ) Các ngân sách của hợp đồng không hề tịch thu ( ví dụ : Không đủ tính thực thi về mặt pháp lý như có sự hoài nghi về hiệu lực hiện hành của nó, hoặc hợp đồng mà người mua không hề thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình … ) phải được ghi nhận ngay là ngân sách trong kỳ, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
b ) Ngân sách chi tiêu tương quan trực tiếp đến từng hợp đồng hoàn toàn có thể được giảm nếu có những khoản thu khác không gồm có trong lệch giá của hợp đồng. Ví dụ : Các khoản thu từ việc bán nguyên vật liệu, vật tư thừa và thanh lý máy móc, thiết bị xây đắp khi kết thúc hợp đồng thiết kế xây dựng :
– Nhập kho nguyên vật liệu, vật tư thừa khi kết thúc hợp đồng thiết kế xây dựng, ghi :
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư ( theo giá gốc )
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
– Phế liệu tịch thu nhập kho, ghi :
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư ( theo giá hoàn toàn có thể tịch thu )
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
– Trường hợp vật tư thừa và phế liệu tịch thu không qua nhập kho mà bán ngay, kế toán phản ánh những khoản thu bán vật tư thừa và phế liệu, ghi giảm ngân sách :
Nợ những TK 111, 112, 131, … ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 )
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
– Kế toán thanh lý máy móc, thiết bị kiến thiết chuyên dùng cho một hợp đồng kiến thiết xây dựng và TSCĐ này đã trích khấu hao đủ theo nguyên giá khi kết thúc hợp đồng kiến thiết xây dựng :
+ Phản ánh số thu về thanh lý máy móc, thiết bị kiến thiết, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131, …
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 )
Có TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
+ Phản ánh ngân sách thanh lý máy móc, thiết bị ( nếu có ), ghi :
Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 )
Có những TK 111, 112, …
+ Ghi giảm TSCĐ đã khấu hao hết là máy móc, thiết bị thiết kế chuyên dùng đã thanh lý, ghi :
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình .
c ) Cuối kỳ hạch toán, địa thế căn cứ vào giá tiền sản xuất mẫu sản phẩm xây lắp trong thực tiễn hoàn thành xong được xác lập là đã bán ( chuyển giao từng phần hoặc hàng loạt cho Ban quản trị khu công trình – bên A ) ; hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp nhận thầu chính nội bộ :
– Trường hợp chuyển giao cho Bên A ( kể cả chuyển giao khối lượng xây lắp triển khai xong theo hợp đồng khoán nội bộ, cho doanh nghiệp nhận khoán có tổ chức triển khai kế toán riêng ), ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – Chí phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ( 1541 ) .
– Trường hợp mẫu sản phẩm xây lắp triển khai xong chờ bán ( thiết kế xây dựng nhà để bán, … ) hoặc mẫu sản phẩm xây lắp triển khai xong nhưng chưa chuyển giao, địa thế căn cứ vào giá tiền loại sản phẩm xây lắp triển khai xong chờ bán, ghi :
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ( 1541 ) .

– Trường hợp bàn giao sản phẩm xây lắp hoàn thành
cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên, đơn vị nội bộ – do thực hiện
hợp đồng khoán xây lắp nội bộ, đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng nhưng
chỉ hạch toán đến giá thành sản xuất xây lắp), ghi:

Xem thêm: Thực chất keo 502 dán đồ sứ được hay không?

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ ( 3368 )
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ( 1541 ) .

Dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments