” A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush Là Gì ? A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush

Định nghĩa / Ý nghĩa

Tục ngữ (proverb) a bird in the hand is worth two in the bush (một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm) có nghĩa là điều gì ta đã có trong tay thì đáng giá hơn hai lần / nhiều lần điều mà ta chưa có.Bạn đang xem : A bird in the hand is worth two in the bush là gì Ta cũng có thể hiểu tục ngữ theo nghĩa là giữ gìn điều gì mà ta đã sẵn có trong tay thì tốt hơn mạo hiểm để đạt được điều mà ta chưa có.

Nguồn gốc / Xuất xứVào giữa thế kỷ thứ XV, trong quyển The Life of St Katherine ( Cuộc đời của St Katherine ) của tác giả John Capgrave có sống sót câu nói sau : “ It is more sekyr a byrd in your fest, Than to haue three in the sky a ‐ boue ”. Nhiều ngươi tin rằng tục ngữ a bird in the hand is worth two in the bush xuất phát từ câu nói này .Ví dụ và biến thể cách dùng như thế nàoI strongly advise that you keep your current job instead of quitting it to start a new start-up. A bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi thực sự khuyên bạn nên giữ công việc hiện tại của bạn thay vì nghỉ nó để bắt đầu một công ty khởi nghiệp mới. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)This may be a great opportunity for you, but it is also very risky. If you don’t think you can do it, it is better to settle with what you already have. A bird in the hand is worth two in the bush. (Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời cho bạn, nhưng nó cũng rất mạo hiểm. Nếu bạn không nghĩ bạn có thể làm điều này, tốt hơn là bạn an phận với điều mà bạn đang có sẵn. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Josephine thinks she can win Josh over in this debate, but I don’t understand why she doesn’t want to use the support from Joe, who already clearly stated that he agreed with her position. A bird in the hand is worth two in the bush. (Josephine nghĩ cô có thể thuyết phục được Josh trong cuộc tranh luận này, nhưng tôi không hiểu sao cô không muốn dùng sự ủng hộ từ Joe, người đã tuyên bố rõ ràng rằng anh đồng tình với quan điểm của cô. Một con chin trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Who said starting your life over in a brand new country is a good idea? A bird in the hand is worth two in the bush. (Ai nói bắt đầu lại cuộc sống của bạn tại một đất nước mới là một ý tưởng tốt? Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)We’ll see how things go, but I personally don’t believe he can make it with zero experience in the new job. A bird in the hand is better than two in the bush. (Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn ra như thế nào, nhưng cá nhân tôi không tin anh ta có thể thành công khi không có kinh nghiệm gì trong công việc mới. Một con chim trong tay thì tốt hơn là hai con trong bụi rậm.)Alaina knows she wants a new family. But she is scared. She has worked so hard for her current family. A bird in the hand is worth twice in the bush. (Alaina biết cô muốn một gia đình mới. Nhưng cô sợ. Cô đã cố gắng quá nhiều cho gia đình hiện tại của cô. Một con chim trong tay đáng giá hai lần trong bụi rậm.)The surgery may improve Macy’s eyes a lot, but it is a surgery, with the typical kinds of risk that any surgery has. She thinks she’ll delay it for now, because her eyes are still functioning ok. A bird in the hand is worth two in the bush. (Ca phẫu thuật có thể khắc phục mắt của Macy rất nhiều, nhưng nó là một ca phẫu thuật, với những loại rủi ro điển hình mà ca phẫu thuật nào cũng có. Cô nghĩ cô sẽ trì hoãn nó tại thời điểm hiện tại, vì mắt của cô vẫn hoạt động ổn. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)
Mariah had everything, but she wanted more. She wrote that one song that soon became the most hated song in the world. With just one song, her entire career ended. A bird in the hand with worth two in the bush. (Mariah đã có tất cả, nhưng bà muốn thêm. Bà viết duy nhất ca khúc đó, thứ nhanh chóng trở thành ca khúc bị ghét nhất trên thế giới. Với chỉ một ca khúc, toàn bộ sự nghiệp của bà đã chấm dứt. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)The advice “a bird in the hand is worth two in the bush” is such a toxic idea. It prevents us from taking risks and trying new things, which was how many things were created.

I strongly advise that you keep your current job instead of quitting it to start a new start-up.. (Tôi thực sự khuyên bạn nên giữ công việc hiện tại của bạn thay vì nghỉ nó để bắt đầu một công ty khởi nghiệp mới. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)This may be a great opportunity for you, but it is also very risky. If you don’t think you can do it, it is better to settle with what you already have.. (Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời cho bạn, nhưng nó cũng rất mạo hiểm. Nếu bạn không nghĩ bạn có thể làm điều này, tốt hơn là bạn an phận với điều mà bạn đang có sẵn. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Josephine thinks she can win Josh over in this debate, but I don’t understand why she doesn’t want to use the support from Joe, who already clearly stated that he agreed with her position.. (Josephine nghĩ cô có thể thuyết phục được Josh trong cuộc tranh luận này, nhưng tôi không hiểu sao cô không muốn dùng sự ủng hộ từ Joe, người đã tuyên bố rõ ràng rằng anh đồng tình với quan điểm của cô. Một con chin trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Who said starting your life over in a brand new country is a good idea?. (Ai nói bắt đầu lại cuộc sống của bạn tại một đất nước mới là một ý tưởng tốt? Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)We’ll see how things go, but I personally don’t believe he can make it with zero experience in the new job.. (Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn ra như thế nào, nhưng cá nhân tôi không tin anh ta có thể thành công khi không có kinh nghiệm gì trong công việc mới. Một con chim trong tay thì tốt hơn là hai con trong bụi rậm.)Alaina knows she wants a new family. But she is scared. She has worked so hard for her current family.. (Alaina biết cô muốn một gia đình mới. Nhưng cô sợ. Cô đã cố gắng quá nhiều cho gia đình hiện tại của cô. Một con chim trong tay đáng giá hai lần trong bụi rậm.)The surgery may improve Macy’s eyes a lot, but it is a surgery, with the typical kinds of risk that any surgery has. She thinks she’ll delay it for now, because her eyes are still functioning ok.. (Ca phẫu thuật có thể khắc phục mắt của Macy rất nhiều, nhưng nó là một ca phẫu thuật, với những loại rủi ro điển hình mà ca phẫu thuật nào cũng có. Cô nghĩ cô sẽ trì hoãn nó tại thời điểm hiện tại, vì mắt của cô vẫn hoạt động ổn. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Mariah had everything, but she wanted more. She wrote that one song that soon became the most hated song in the world. With just one song, her entire career ended.. (Mariah đã có tất cả, nhưng bà muốn thêm. Bà viết duy nhất ca khúc đó, thứ nhanh chóng trở thành ca khúc bị ghét nhất trên thế giới. Với chỉ một ca khúc, toàn bộ sự nghiệp của bà đã chấm dứt. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)The advice “” is such a toxic idea. It prevents us from taking risks and trying new things, which was how many things were created.

Xem thêm : Boo Nghĩa Là Gì ? Boo Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Boo Là Viết Tắt Của Từ Gì (Lời khuyên “một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm” quả là một ý tưởng độc hại. Nó ngăn cản chúng ta mạo hiểm và thử những thứ mới mẻ, cách mà nhiều thứ đã được tạo ra.)A bird in the hand is better than two in the bush? I don’t think so. If that is true, why do so many people became successful after big changes in their lives? (Một con chim trong tay thì tốt hơn hai con trong bụi rậm sao? Tôi không nghĩ vậy. Nếu điều đó là đúng, vì sao có quá nhiều người thành công sau những thay đổi lớn trong cuộc đời của họ?)The company hesitated to replace their current car model. They didn’t want to risk doing anything that might affect sales, which had been very strong. A bird in the hand is worth two in the bush. (Công ty do dự trong việc hoán đổi mẫu xe hơi hiện tại của họ. Họ không muốn mạo hiểm làm điều gì có thể ảnh hưởng tới doanh số, thứ đã rất mạnh. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Of course, this is a good university. However, do you think you can realistically get accepted with your grades? You should lower your expectations. A bird in the hand is worth twice in the bush. (Đương nhiên rồi, đây là một trường đại học tốt. Tuy nhiên, bạn có nghĩ bạn một cách thực tế có thể được nhận với những điểm số của bạn không? Bạn cần hạ thấp những kỳ vọng của bạn. Một con chim trong tay đáng giá hai lần trong bụi rậm.)
My mother wanted to try this new recipe, but because we had guests with rather selective taste coming over, she decided to stick with her traditional dishes. A bird in the hand is worth two in the bush. (Mẹ tôi đã muốn thử công thức mới này, nhưng vì chúng tôi có những khách mời với vị giác kén chọn đến, bà đã quyết định bám vào những món ăn truyền thống của bà. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)We don’t really know how this new experiment will turn out. We do think it is quite risky. A bird in the hand is generally worth two in the bush. We will try it anyway. This is a research after all. (Chúng tôi không thực sự biết thí nghiệm mới này sẽ ra sao. Chúng tôi có nghĩ nó khá mạo hiểm. Một con chim trong tay thường đáng giá hai con trong bụi rậm. Chúng tôi sẽ thử nó, dù gì đi nữa. Đây sau cùng cũng là một cuộc nghiên cứu.)He killed off so many characters in the movie and replaced them with new ones, a decision that many worried would disappoint fans of the series. A bird in the hand is worth two in the bush. (Anh ta đã giết đi rất nhiều nhân vật trong phim và thay họ bằng những nhân vật mới, một quyết định mà nhiều người lo sợ rằng sẽ làm những người hâm mộ loạt phim thất vọng. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)I am happy with my life at the moment. It can be better, it can also be worse. I won’t trade my current life for anything else. A bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi hạnh phúc với cuộc sống của tôi tại thời điểm này. Nó có thể tốt hơn, nó cũng có thể tệ hơn. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống hiện tại của tôi với bất kỳ thứ gì khác. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)Harry had always wanted to be a doctor. However, since his parents were both lawyers, he knew quite a great deal about the industry. He followed his parents’ path in the end. A bird in the hand is worth two in the bush. (Harry đã luôn muốn làm bác sĩ. Tuy nhiên, vì cả hai phụ huynh của anh đều là những luật sư, anh biết khá nhiều về ngành này. Sau cùng thì anh đã theo đường phụ huynh của anh. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)
When Diana left her office job, her colleagues told her that it was a bad idea to leave a job that paid her well, that a bird in the hand was worth two birds in the bush. Had she listened to her colleagues, we wouldn’t be here in this stadium for her concert, among more than 200,000 audience members. (Khi Diana rời công việc bàn giấy của cô, các đồng nghiệp của cô nói cô rằng rời một công việc trả lương cho cô tốt là một ý tưởng tồi, rằng một con chim trong tay đáng giá hai con chim trong bụi rậm. Nếu cô nghe lời những đồng nghiệp của cô, chúng ta đã không ở đây trong sân vận động này cho buổi hòa nhạc của cô, giữa hơn 200.000 thành viên khán giả.)While what you proposed has a lot of potential, we don’t know for sure what its impact is going to be. We will keep doing what we have been doing. A bird in the hand is worth two out there. (Mặc dù điều bạn đề nghị có rất nhiều tiềm năng, chúng ta không biết chắc ảnh hưởng của nó sẽ là gì. Chúng ta sẽ tiếp tục làm điều chúng ta lâu nay vẫn làm. Một con chim trong tay đáng giá hai con ngoài kia.)I knew at the time that the stock had a possibility to go higher, but I wanted to sell all my shares to lock in the profit. A bird in the hand is worth two in the bush. (Lúc đó tôi biết rằng cổ phiếu này có khả năng lên cao hơn nữa, nhưng tôi muốn bán tất cả cổ phần của tôi để chốt lời. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm.)( Lời khuyên “ một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm ” quả là một sáng tạo độc đáo ô nhiễm. Nó ngăn cản tất cả chúng ta mạo hiểm và thử những thứ mới mẻ và lạ mắt, cách mà nhiều thứ đã được tạo ra. ) ? I don’t think so. If that is true, why do so many people became successful after big changes in their lives ? ( Một con chim trong tay thì tốt hơn hai con trong bụi rậm sao ? Tôi không nghĩ vậy. Nếu điều đó là đúng, vì sao có quá nhiều người thành công xuất sắc sau những đổi khác lớn trong cuộc sống của họ ? ) The company hesitated to replace their current car Model. They didn’t want to risk doing anything that might affect sales, which had been very strong .. ( Công ty chần chừ trong việc hoán đổi mẫu xe hơi hiện tại của họ. Họ không muốn mạo hiểm làm điều gì hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tới doanh thu, thứ đã rất mạnh. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm. ) Of course, this is a good university. However, do you think you can realistically get accepted with your grades ? You should lower your expectations .. ( Đương nhiên rồi, đây là một trường ĐH tốt. Tuy nhiên, bạn có nghĩ bạn một cách thực tiễn hoàn toàn có thể được nhận với những điểm số của bạn không ? Bạn cần hạ thấp những kỳ vọng của bạn. Một con chim trong tay đáng giá hai lần trong bụi rậm. ) My mother wanted to try this new recipe, but because we had guests with rather selective taste coming over, she decided to stick with her traditional dishes .. ( Mẹ tôi đã muốn thử công thức mới này, nhưng vì chúng tôi có những khách mời với vị giác kén chọn đến, bà đã quyết định hành động bám vào những món ăn truyền thống cuội nguồn của bà. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm. ) We don’t really know how this new experiment will turn out. We do think it is quite risky .. We will try it anyway. This is a research after all. ( Chúng tôi không thực sự biết thí nghiệm mới này sẽ ra sao. Chúng tôi có nghĩ nó khá mạo hiểm. Một con chim trong tay thường đáng giá hai con trong bụi rậm. Chúng tôi sẽ thử nó, dù gì đi nữa. Đây ở đầu cuối cũng là một cuộc điều tra và nghiên cứu. ) He killed off so many characters in the movie and replaced them with new ones, a decision that many worried would disappoint fans of the series .. ( Anh ta đã giết đi rất nhiều nhân vật trong phim và thay họ bằng những nhân vật mới, một quyết định hành động mà nhiều người lo âu rằng sẽ làm những người hâm mộ loạt phim tuyệt vọng. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm. ) I am happy with my life at the moment. It can be better, it can also be worse. I won’t trade my current life for anything else .. ( Tôi niềm hạnh phúc với đời sống của tôi tại thời gian này. Nó hoàn toàn có thể tốt hơn, nó cũng hoàn toàn có thể tệ hơn. Tôi sẽ không đánh đổi đời sống hiện tại của tôi với bất kể thứ gì khác. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm. ) Harry had always wanted to be a doctor. However, since his parents were both lawyers, he knew quite a great khuyến mãi about the industry. He followed his parents ’ path in the end .. ( Harry đã luôn muốn làm bác sĩ. Tuy nhiên, vì cả hai cha mẹ của anh đều là những luật sư, anh biết khá nhiều về ngành này. Sau cùng thì anh đã theo đường cha mẹ của anh. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm. ) When Diana left her office job, her colleagues told her that it was a bad idea to leave a job that paid her well, that. Had she listened to her colleagues, we wouldn’t be here in this stadium for her concert, among more than 200,000 audience members. ( Khi Diana rời việc làm bàn giấy của cô, những đồng nghiệp của cô nói cô rằng rời một việc làm trả lương cho cô tốt là một ý tưởng sáng tạo tồi, rằng một con chim trong tay đáng giá hai con chim trong bụi rậm. Nếu cô nghe lời những đồng nghiệp của cô, tất cả chúng ta đã không ở đây trong sân vận động này cho buổi hòa nhạc của cô, giữa hơn 200.000 thành viên người theo dõi. ) While what you proposed has a lot of potential, we don’t know for sure what its impact is going to be. We will keep doing what we have been doing .. ( Mặc dù điều bạn đề xuất có rất nhiều tiềm năng, tất cả chúng ta không biết chắc ảnh hưởng tác động của nó sẽ là gì. Chúng ta sẽ liên tục làm điều tất cả chúng ta lâu nay vẫn làm. Một con chim trong tay đáng giá hai con ngoài kia. ) I knew at the time that the stock had a possibility to go higher, but I wanted to sell all my shares to lock in the profit .. ( Lúc đó tôi biết rằng CP này có năng lực lên cao hơn nữa, nhưng tôi muốn bán toàn bộ CP của tôi để chốt lời. Một con chim trong tay đáng giá hai con trong bụi rậm. )

Vậy là hết bài!

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.toludenim.com
Bài viết liên quan

đáp án game đố vui dân gian từ câu 131

Đáp án game đố vui dân gian từ câu 131

nsfw là gì viết tắt của từ gì hoặc có nghĩa là gì

Nsfw là gì viết tắt của từ gì hoặc có nghĩa là gì

hợp đồng không xác định thời hạn tiếng anh là gì

Hợp đồng không xác định thời hạn tiếng anh là gì

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments