Chi phí chờ thanh toán là gì? Phân biệt chi phí chờ thanh toán và các khoản phải trả

Học thuật

giá thành chờ giao dịch thanh toán ( accrued expenses ) là khoản mục trong thông tin tài khoản của công ty ghi ( vào bên nợ ) những ngân sách cho dịch vụ đã sử dụng nhưng chưa giao dịch thanh toán .

Chi phí chờ thanh toán là gì?

Chi phí chờ thanh toán (accrued expenses) là khoản mục trong tài khoản của công ty ghi (vào bên nợ) các chi phí cho dịch vụ đã sử dụng nhưng chưa thanh toán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân biệt chi phí chờ thanh toán và các khoản phải trả

Chi phí chờ thanh toán là các khoản thanh toán mà công ty có nghĩa vụ thanh toán trong tương lai cho hàng hóa và dịch vụ đã được giao. Các loại chi phí này được ghi nhận trên bảng cân đối  thường là thuộc các khoản nợ ngắn hạn. Các chi phí chờ thanhn toán được điều chỉnh và ghi nhận trên bảng cân đối kế toán vào cuối mỗi kỳ kế toán; điều chỉnh được sử dụng để ghi lại hàng hóa và dịch vụ đã được giao nhưng chưa được lập hóa đơn. Ví dụ về chi phí chờ thanh toán là trường hợp công ty sử dụng các tiện ích như điện, nước. trong tháng nhưng chưa được gửi hóa đơn trước khi kết thúc kì kế toán để đóng sổ.

Các khoản phải trả (Accounts payable) là các chi phí tiếp diễn của công ty thường là các khoản nợ ngắn hạn phải được thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định để tránh bị vỡ nợ. Chúng được coi là nợ ngắn hạn bởi vì thanh toán thường đến hạn trong vòng một năm kể từ ngày giao dịch. Các khoản phải trả là tổng số nợ mà công ty phải trả cho chủ nợ của mình đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mua chịu.

Mặt khác, ngân sách chờ giao dịch thanh toán là tổng số tiền phải trả cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ đã nhận được nhưng chưa được lập hóa đơn. Các khoản phải trả được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán khi công ty mua sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ mua chịu. Ngân sách chi tiêu chờ giao dịch thanh toán được triển khai trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ kế toán của công ty, khi được ghi nhận bằng cách kiểm soát và điều chỉnh những mục trong sổ kế toán .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments