alphanumeric character’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. Max 2000 alphanumeric characters

Tối đa 2000 ký tự chữ số

2. The “key” used in the macro must be alphanumeric characters or the underscore (_).

“Từ khóa” được dùng macro phải là ký tự chữ số hoặc gạch dưới (_).

3. The value of the identifiers are a string and contain 36 characters (32 alphanumeric characters and four hyphens).

Giá trị của số nhận dạng là một chuỗi và chứa 36 ký tự ( 32 ký tự chữ số và bốn dấu gạch ngang ) .

4. In high-frequency (HF) radio automatic link establishment, the wildcard character ? may be substituted for any one of the 36 upper-case alphanumeric characters.

Trong sóng cao tần ( HF ) radio, ký tự đại diện thay mặt hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho bất kể một trong 36 ký tự ( số và chữ ) viết hoa nào .

5. For iOS, Android, Roku, and tvOS, this macro sends a 32 uppercase hexadecimal digits value, displayed in five groups and separated by hyphens, in the form 8-4-4-4-12 for a total of 36 characters (32 alphanumeric characters and four hyphen).

Đối với iOS, Android, Roku và tvOS, macro này sẽ gửi một giá trị chữ số 32 chữ hoa thập lục phân, hiển thị trong năm nhóm và cách nhau bằng dấu gạch nối, ở dạng 8-4-4 – 4-12 cho tổng số 36 ký tự ( 32 ký tự chữ số và bốn gạch nối ) .
6. After reading the web novel, he submitted a number of character designs for the major characters to Ikemoto .
Sau khi đọc bản web novel, anh trình bản vẽ của 1 số ít nhân vật chính cho Ikemoto .
7. Sakura and Jun’ichi are the only returning characters, and Nemu is the only other Da Capo character to be mentioned by name .
Yoshino Sakura và Junichi là những nhân vật duy nhất Open trở lại, và Nemu chỉ còn được nhắc đến tên .
8. CNC mills or routers include proprietary software which interprets 2D vector drawings or 3D models and converts this information to a G-code, which represents specific CNC functions in alphanumeric format which the CNC mill can interpret .
Các máy phay hay CNC router gồm có ứng dụng có bản quyền dịch cấc bản vẽ vector 2D hoặc quy mô 3D và quy đổi thông tin này thành mã G, đại diện thay mặt cho những công dụng CNC đơn cử theo định dạng chữ và số mà máy CNC hoàn toàn có thể lý giải .
9. Special characters
Ký tự đặc biệt quan trọng
10. Avoid invalid characters like control, function or private area characters .
Hãy tránh những ký tự không hợp lệ như ký tự tinh chỉnh và điều khiển, hàm hoặc vùng riêng tư .
11. Characters without spaces
Các kí tự không gồm có khoảng chừng trắng
12. Regarding character designs, Sorachi stated that all the characters ‘ faces are based on Shinpachi as by just making a few changes such as modifying his hair a little and removing his glasses, people will get different characters from the manga .
Về phong cách thiết kế nhân vật, Sorachi nói rằng tổng thể những khuôn mặt đều dựa trên khuôn mặt của Shinpachi, chỉ cần biến hóa một vài chi tiết cụ thể cũng như kiểu tóc rồi gỡ cặp kính của cậu ta đi, tất cả chúng ta sẽ có những nhân vật khác nhau .
13. Shows character .
Rất đậm chất ngầu .
14. Fictional character .
Nhân vật hư cấu .
15. Headline 1 maximum length : 30 characters ( or 15 characters for double-width * languages )
Độ dài tối đa của dòng tiêu đề 1 : 30 ký tự ( hoặc 15 ký tự so với ngôn từ 2 byte * )
16. Headline 2 maximum length : 30 characters ( or 15 characters for double-width * languages )
Độ dài tối đa của dòng tiêu đề 2 : 30 ký tự ( hoặc 15 ký tự so với ngôn từ 2 byte * )
17. ” Same warmed-over characters – – ”
” Vẫn những vở tuồng cũ … ”
18. Character Encoding
Đặt bảng mã ký tự
19. As his channel grew, he created more bizarre characters, the most notable of which being Pink Guy, an aptly named character consisting of Miller in a pink body toàn thân suit .
Khi kênh của anh tăng trưởng, anh tạo thêm nhiều nhân vật kỳ lạ khác, điển hình nổi bật nhất là Pink Guy, thực ra là Miller khi mặc một bộ đồ màu hồng .
20. Default character encoding
Bảng mã ký tự mặc định
21. Unexpected character % # after ” % # ”
Ký tự không bình thường % # nằm sau « % # »
22. Suggested limits are approximately 10 characters ( single-byte languages ) or 6 characters ( double-byte languages ) .
Giới hạn được đề xuất kiến nghị là khoảng chừng 10 ký tự ( ngôn từ 1 byte ) hoặc 6 ký từ ( ngôn từ 2 byte ) .
23. ” It builds character ? ”
Để rèn giũa con người ư ?
24. When you include a series of characters in brackets, your expression matches 1 of those characters .
Khi bạn gồm có một chuỗi những ký tự trong dấu ngoặc vuông, biểu thức của bạn đối sánh tương quan với 1 trong những ký tự đó .
25. The review has unsupported comment characters ( ) .
Bài nhìn nhận có những ký tự nhận xét không được tương hỗ ( ) .
26. Display URL : up to 255 characters
URL hiển thị : tối đa 255 ký tự
27. Characters and Characteristics of William Law .
Đây là đặc thù và tính nhân đạo của Hoàng Việt Luật Lệ .
28. I see you’re studying Chinese characters .
Thì ra em đang học những kí tự tiếng Trung à .
29. Perry, I never judge my characters .
Perry, tôi chưa khi nào quản trị những nhân vật do tôi tạo ra .
30. It might attract some desperate characters .
Chai bia của tôi hoàn toàn có thể lôi cuốn 1 số ít người đang thèm thuồng .
31. Her character design is based on the Slum Queen, a character from Violence Jack .
Tạo hình của cô được dựa theo nhân vật Slum Queen trong Violence Jack .
32. With these characters in this fictional environment .
Với những nhân vật trong môi trường tự nhiên này hư cấu .
33. You sometimes are wrong about your characters .
Thường bị thầy cô gọi nhầm với nhân vật Hiển Hoa .
34. Wang is quite a character .
Vương Hải là một nhân vật rất lợi hại .
35. Wrongful imprisonment, defamation of character .
Bị giam giữ oan, vu oan giáng họa …
36. Something about ” calluses and character. ”
Gì đó về chai sạn và tính cách .
37. Often rhapsodies extolled heroic events or characters .
Những bản nhạc ngẫu hứng thường ca tụng những biến cố hoặc nhân vật anh hùng .
38. Pierre et Paul are common characters in jokes .
George và Charles là đôi bạn trẻ quậy phá của nhóm .
39. A Chinese scholar would understand 20, 000 characters .
Thường thì một học giả tiếng Trung hoàn toàn có thể hiểu được hơn 20000 kí tự
40. Your uncle is an interesting character .
Chú của em có vẻ như khoa trương .

41. A Pivotal Character in Bible History

Nhân vật quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh
42. The taller letters have been named gallows characters .
Những vần âm cao hơn được gọi là những ký tự giá treo .
43. * The bedrock of character is integrity .
* Nền tảng của chí khí là tính liêm khiết .
44. The bedrock of character is integrity .
Nền tảng của chí khí là tính liêm khiết .
45. This special character is explained below .
Chữ đặc biệt quan trọng này được lý giải bên dưới .
46. Everything’s not some fascinating character flaw .
Không phải cái gì cũng là do sai lầm đáng tiếc của tính cách đâu .
47. So I met this character, Steven .
Do vậy tôi đã gặp nhân vật này, Steven .
48. Red Guy – One of the three main characters .
Lâm Đại Ngọc là một trong ba nhân vật chính của tiểu thuyết .
49. Character used for indicating positive numbers
Ký tự dùng để ý niệm số lượng dương
50. The main character of the anime .
Nhân vật chính trong anime được in đậm .
51. Faith and character are intimately related .
Đức tin và chí khí tương quan ngặt nghèo với nhau .
52. You can play whatever character you want, so long as that character is the stuff of naughty brats’nightmares .
Cô hoàn toàn có thể diễn bất kỳ vai nào cô muốn với điều kiện kèm theo vai đó phải là game show của ác mộng Ba bị Quái thai kinh dị .
53. 10,000 Seal script characters, plus other variant written forms .
1 vạn chữ Triện thư cùng với những dạng biến thể khác .
54. It features characters and stories introduced in the anime .
Cốt truyện và những nhân vật dưới đây Open trong anime .
55. For others, you need to input the characters here :
Đối với những trường khác, bạn cần phải nhập ký tự dưới đây :
56. Every last pimple, every last character flaw .
Từng vết sẹo, từng tật xấu .
57. Unlike him, he has a great character .
Khác với tên đó, anh ấy là người vô cùng giỏi giang .
58. Many characters have gained meanings derived from ateji usage .
Nhiều Hán Tự có thêm ý nghĩa từ cách sử dụng Ateji .
59. pppd command + command-line arguments exceed # characters in length
lệnh pppd cộng với những đối số dòng lệnh vượt quá độ dài # ký tự
60. Casting of the principal characters began in June 2008 .
Tuyển diễn viên cho những nhân vật chính mở màn từ tháng 6 năm 2008 .
61. Carve out all of these characters with the knife .
Hãy lấy dao khắc tổng thể những chữ này .
62. I put my friends in jars, I put this character, this sort of endangered species character in a blender .
Tôi đặt bè bạn của tôi vô những chiếc lọ, tôi tạo ra nhân vật này, như thể nhân vật là những loài có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng trong máy xay sinh tố .
63. Final or Destination URL : No character limit
URL ở đầu cuối hoặc URL đích : Không số lượng giới hạn ký tự
64. * Strong character results from consistent correct choices .
* Chí khí can đảm và mạnh mẽ là từ việc lựa chọn đúng và kiên trì mà ra .
65. He praised the author’s ability to invigorate stock characters .
Ông ca tụng năng lực của tác giả để khuyến khích những nhân vật chứng khoán .
66. Historically, Nhật Bản, Korea, and Vietnam have used Chinese characters .
Trong lịch sử dân tộc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nước Hàn và Nước Ta đều sử dụng chữ Hán .
67. There are also secondary characters ” Vickie Vixen ” and ” Cousin Dennis. ”
Ngoài ra cũng có những linh vật phụ khác như ” Vickie Vixen ” và ” Cousin Dennis ” .
68. Thes e lines must also be under 25 characters in length .
Những dòng này cũng phải có độ dài dưới 25 ký tự .
69. Many of the characters had starred in advertisements in Korea .
Nhiều diễn viên từng đóng vai chính cho những mẫu quảng cáo ở Đại Hàn .
70. In Chinese, proper pronunciation requires memorization of thousands of characters .
Trong tiếng Nước Trung Hoa, muốn phát âm đúng phải thuộc lòng hàng ngàn chữ .
71. But they were not two characters on two different adventures .
Nhưng họ không phải là 2 nhân vật với 2 cuộc phiêu lưu khác nhau .
72. The name comes from its ability to store 2000 characters .
Cái tên bắt nguồn từ năng lực tàng trữ 2000 ký tự .
73. Thes e three characters brought an authentic vision from multiple perspectives .
Ba nhân vật này mang tới một cái nhìn an toàn và đáng tin cậy từ đa góc nhìn .
74. matches the preceding character 0 or 1 times .
khớp với ký tự trước đó 0 hoặc 1 lần .
75. Righteous character provides the foundation of spiritual strength .
Cá tính ngay chính cung ứng nền tảng của sức mạnh thuộc linh .
76. Right, the famous Chinese character for picnic area .
Cái chữ Trung Quốc nổi tiếng cho khu vực ngồi nghĩ .
77. The complete proposal contained a list of 248 characters that were to be simplified, as well as another list of 605 characters for evaluation and discussion .
Danh sách vừa đủ của giải pháp này gồm có 248 chữ Hán cần được giản hoá ngay và 605 chữ Hán khác cần bàn luận .
78. The following characters are not permitted in keys or values : ” ‘ !
Bạn không được dùng những ký tự sau trong khóa hoặc giá trị : ” ‘ !

79. The characters joined forces and secretly work behind the scenes.

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

Các nhân vật tham gia lực lượng và bí hiểm thao tác đằng sau hậu trường .
80. Your situation is similar to that of several Bible characters .
Hoàn cảnh của bạn cũng giống như một số ít nhân vật trong Kinh Thánh .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments