Phân tích phương sai là gì? Các bước phân tích ANOVA

Học thuật

Phân tích phương sai là chiêu thức thống kê để nghiên cứu và phân tích tổng quy mô biến thiên của biến số nhờ vào thành nhiều phần và mỗi phần được quy cho sự biến thiên của một biến lý giải riêng biệt hay một nhóm những biến lý giải .

Phân tích phương sai là gì?

Phân tích phương sai (analysis of variance-ANOVA) là phương pháp thống kê để phân tích tổng quy mô biến thiên của biến số phụ thuộc (tổng đó tổng quy mô biến thiên được định nghũa là tổng các độ lệch bình phương so với số bình quân của nó) thành nhiều phần và mỗi phần được quy cho sự biến thiên của một biến giải thích cá biệt hay một nhóm các biến giải thích. Phần còn lại không thể quy cho biến nào được gọi là sự biến thiên không giải thích được hay phần dư. Phương pháp này được dùng để kiểm định giả thuyết 0 nhằm xác định xem các mẫu thu được có được rút ra từ cùng một tổng thể không. Kết quả kiểm định cho chúng ta biết các mẫu thu được có tương quan với nhau hay không.

Phân tích phương sai một yếu tố là gì?

Phân tích phương sai một yếu tố (còn gọi là oneway anova) dùng để kiểm định giả thuyết trung bình bằng nhau của các nhóm mẫu với khả năng phạm sai lầm chỉ là 5%.

Ví dụ : Phân tích sự độc lạ giữa những thuộc tính người mua ( giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập … ) so với 1 yếu tố nào đó ( thường chọn là tác nhân nhờ vào, vd : sự hài lòng ) .

Các bước phân tích ANOVA

Một số giả định khi phân tích ANOVA:

– Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên .
– Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn or cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem như tiệm cận phân phối chuẩn .
– Phương sai của những nhóm so sánh phải như nhau .
Lưu ý : nếu giả định toàn diện và tổng thể có phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau không cung ứng được thì bạn hoàn toàn có thể dùng kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis sẽ để thay thế sửa chữa cho ANOVA .

Kết quả kiểm định gồm hai phần:

Phần 1:

Levene test : dùng kiểm định phương sai bằng nhau hay không giữa những nhóm
Ho : “ Phương sai bằng nhau ”
Sig < = 0.05 : bác bỏ Ho Sig > 0.05 : đồng ý Ho -> đủ điều kiện kèm theo để nghiên cứu và phân tích tiếp anova
Phần 2 :
ANOVA test : Kiểm định anova
Ho : “ Trung bình bằng nhau ”

Sig <=0.05: bác bỏ Ho ->  đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt giữa các nhóm đối với biến phụ thuộc

Sig > 0.05 : gật đầu Ho -> chưa đủ điều kiện kèm theo để khẳng định chắc chắn có sự độc lạ giữa những nhóm so với biến nhờ vào
Khi có sự độc lạ thì hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích sâu hơn để tìm ra sự độc lạ như thế nào giữa những nhóm quan sát bằng những kiểm định Tukey, LSD, Bonferroni, Duncan như hình dưới. Kiểm định sâu anova gọi là kiểm định Post-Hoc .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments