Nghĩa Của Từ Avid Là Gì ? Avid Là Gì, Nghĩa Của Từ Avid

avid Scouter, and a wonderful father.
Dad had been a faithful husband, a devoted Latter-day Saint, anScouter, and a wonderful father .Bạn đang xem : Avid là gì

Cha là một người chồng trung thành, một Thánh Hữu Ngày Sau tận tâm, một huynh trưởng Hướng Đạo Sinh tích cực, và một người cha tuyệt vời.
According to The Times-Herald of Newport News, Virginia, “an avid disco dancer might dance all night to a hit song without noticing any more about the music than the pulsating beat and the hook line, a musician’s term for a catchy phrase that’s repeated frequently.”
Báo Times-Herald tại Newport News, tiểu-bang Virginia, có viết như sau: “Một người nhảy điệu “disco” có thể nhảy cả đêm với một bản nhạc nổi tiếng mà không cần chú ý đến nhạc, chỉ cần nghe nhịp đập và một câu chính nào đó thường lập đi lập lại bởi nhạc-sĩ”.
Alexander remained an avid reader throughout his life, having a special passion for Homer’s writings.
In this example, the 25-34 segment of News Junkies & Avid Readers accounts for the vast majority of revenue and has the highest conversion rate.
Trong ví dụ này, phân đoạn 25-34 Người nghiện tin tức & Người đọc giải trí chiếm phần lớn doanh thu và có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.
For example, rather than reaching the Sports Fans affinity audience, a running shoe company may want to reach Avid Marathon Runners instead.

Xem thêm: Ngưỡng Cửa Là Gì ? Ngưỡng Cửa Có Thể Chiêu Tài Tránh Hung Không?

Bạn đang đọc: Nghĩa Của Từ Avid Là Gì ? Avid Là Gì, Nghĩa Của Từ Avid

Ví dụ: thay vì tiếp cận đối tượng chung sở thích là Người hâm mộ thể thao, công ty sản xuất giày chạy bộ có thể muốn tiếp cận Người yêu thích chạy đường dài thay thế.
Byrom, who was an avid collector of books, declined the offer but after his good friend, Robert Thyer, became Librarian in 1732, frequently acted as an agent for the library, purchasing books at London auctions.
Byrom, một người thích sưu tầm sách, đã từ chối lời đề nghị nhưng sau khi người bạn tốt của ông, Robert Thyer, trở thành thủ thư vào năm 1732, thường xuyên làm đại lý cho thư viện, mua sách tại các cuộc đấu giá ở London.
It is less known that the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, was an avid member of the Fabian Society in the early 1930s.
Nhà thành lập ra nước Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, cũng là thành viên hội Fabian vào những năm đầu của thập niên 1930.
This report also provides details for isolation of TMAH as its pentahydrate, noting the existence of a trihydrate, and emphasizes the avidity which even the former exhibits for atmospheric moisture and carbon dioxide.

Xem thêm : Karma Mùa 11 – Karma Guide Mùa 9

Báo cáo này cũng cung cấp chi tiết cho việc cô lập TMAH như pentahydrat của nó, lưu ý đến sự tồn tại của một trihydrat, và nhấn mạnh tính dễ dãi ngay cả những người trước đó thể hiện cho độ ẩm khí quyển và cacbon dioxit.
Hence, such an individual is a diligent student of the Bible and an avid reader of the Watchtower and Awake!

Chuyên mục : KHÁI NIỆM

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments