Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Các môn bậc cao học

Công nghệ phần mềm

(Software Engineering)

Môn học phân phối cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về triết lý và thực tiễn của công nghệ phần mềm. Trong phần kim chỉ nan, sinh viên sẽ nắm được những khái niệm và những hoạt động giải trí chính để kiến thiết xây dựng một phần mềm. Các hoạt động giải trí chính trong một qui trình gồm có quản trị dự án Bất Động Sản, tích lũy và đặc tả nhu yếu, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống, lập trình, kiểm thử, chuyển giao và bảo dưỡng phần mềm. Chúng được tổ chức triển khai triển khai theo 1 số ít qui trình phần mềm tương thích. Đối với mỗi hoạt động giải trí này, môn học trình làng những khái niệm tương quan, một số ít giải pháp, công nghệ, kỹ thuật, công cụ tương hỗ để một nhóm hoàn toàn có thể phối hợp thực thi những hoạt động giải trí này một cách hiệu suất cao, kinh tế tài chính, bảo vệ chất lượng và quá trình. Trong phần thực hành thực tế, sinh viên chia nhóm, sử dụng 1 số ít công cụ tương hỗ, và vận dụng một qui trình phần mềm để tăng trưởng một mẫu sản phẩm phần mềm một cách chuyên nghiệp. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trình làng 1 số ít công nghệ, hướng tăng trưởng mới trong công nghệ phần mềm .

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

(Object-oriented Analysis and Design)

Bản chất của phần mềm, đặc tính của phần mềm tốt. Qui trình phần mềm, quy mô hóa và trình diễn phong cách thiết kế phần mềm sử dụng ký hiệu UML. Phương pháp và công cụ quản trị dự án Bất Động Sản và quản trị thông số kỹ thuật. Các khái niệm về kiểm thử phần mềm : kiểm thử đơn vi, kiểm thử tích hợp. Bảo trì phần mềm. Bài tập lớn theo nhóm tăng trưởng phần mềm đơn cử ( ở qui mô thích hợp ) .

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Tầm quan trọng của bảo vệ chất lượng. Các kỹ thuật bảo vệ chất lượng : kiểm tra, xét duyệt. Các kỹ thuật kiểm thử, xác định và thẩm định và đánh giá. Đảm bảo qui trình. Chuẩn chất lượng. Phân tích và báo cáo giải trình .

Phân tích và thiết kế Hệ thống phần mềm

ỹ nghệ miền ứng dụng. Kỹ thuật phát hiện yêu cầu. Ngôn ngữ và mô hình biểu diễn yêu cầu. Phân tích và thẩm định
yêu cầu. Đặc tả và phân tích yêu cầu cho các hệ thống khác nhau: hệ thống nhúng, hệ thống quản lý, hệ thống trên
nền web, hệ thống khoa học kỹ thuật. Lập tài liệu yêu cầu. Quản lý yêu cầu. Mô hình hóa yêu cầu và mô hình hóa
hệ thống. Các nguyên lý thiết kế. Chuẩn hóa và thiết kế CSDL. Thiết kế hướng cấu trúc. Thiết kế hướng đối
tượng.

Quản lý dự án phát triển phần mềm

Lập kế hoạch, ước đạt và lập lịch. Các công cụ quản trị. Các yếu tố ảnh hưởng tác động tới hiệu suất. Các độ đo hiệu suất. Phân tích rủi ro đáng tiếc. Quản lý đổi khác. Quản lý thông số kỹ thuật. Bảo trì phần mềm. Các yếu tố về hợp đồng và sở hữu trí tuệ .

Các vấn đề hiện đại về Công nghệ phần mềm

Giảng viên giao tài liệu và nhu yếu sinh viên điều tra và nghiên cứu về những tác dụng mới về khoa học / công nghệ của ngành CNPM. Sinh viên viết tiểu luận và trình diễn .

Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

Giới thiệu những khái niệm về thành phần phần mềm và sử dụng lại, qui trình tăng trưởng phần mềm dựa trên thành phần. Các công nghệ hướng thành phần đơn cử ( công nghệ Java hoặc. Net ) .

Lập trình trực quan

Thiết kế giao diện đồ họa ( GUI ), kiến trúc của một mạng lưới hệ thống giao diện đồ họa, lập trình sử lý sự kiện, nguyên tắc giao diện người dùng tốt ; thực hành thực tế với một thiên nhiên và môi trường đơn cử ( Java hoặc. NET ) .

Các công cụ CASE

Thực hành phân tích thiết kế một ứng dụng HTTT phức tạp theo qui trình cụ thể của doanh nghiệp, chú trọng vào
phân tích thiết kế CSDL, sử dụng công nghệ và công cụ hiện đại.

Kiến trúc phần mềm

Đi sâu vào nội dung phong cách thiết kế phần mềm. Mẫu phong cách thiết kế, khung thao tác, kiến trúc mạng lưới hệ thống và phần mềm. Các kiến trúc phần mềm trung gian, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống phân tán, mạng lưới hệ thống hướng thành phần. Chất lượng của phần mềm : hiệu năng, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, đáng tin cậy. Độ đo chất lượng và độ phức tạp phần mềm .

Lập trình phần mềm nhúng và thời gian thực

Giới thiệu những khái niệm cơ bản của hệ nhúng, hệ thời hạn thực và ứng dụng. Trình bày những nguyên tắc tăng trưởng hệ nhúng và môi trường tự nhiên lập trình, tiến hành hệ nhúng trên nền một số ít kiến trúc CPU và tập lệnh tương ứng. Ngoài ra môn học cũng trình làng những công cụ mã nguồn mở và những ứng dụng thực tiễn để sinh viên chớp lấy và thực hành thực tế .

Thực hành Công nghệ phần mềm 1

Sinh viên thao tác trong phòng thực hành thực tế / phòng thí nghiệm chuyên đề dưới sự hướng dẫn của giảng viên để tăng trưởng phần mềm nhỏ ( dạng stand-alone, chưa nhu yếu liên kết mạng hoặc CSDL ). Từng bước rèn luyện kỹ năng thao tác nhóm, viết tài liệu và trình diễn. Tập sử dụng những công cụ tân tiến cho tăng trưởng phần mềm .

Thực hành Công nghệ phần mềm 2

Ứng dụng những kỹ năng và kiến thức về Lập trình, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, CSDL để tăng trưởng ứng dụng phần mềm hoàn hảo theo chủ đề khác nhau. Yêu cầu về phần mềm có độ phức tạp cao hơn môn Thực hành CNPM 1 : có xem xét tính mạng lưới hệ thống, liên kết mạng / CSDL. Thực hiện theo hình thức dự án Bất Động Sản phần mềm : thao tác nhóm, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, thiết lập, viết tài liệu và trình diễn .

Các môn bậc cao học

Các vấn đề hiện đại về công nghệ phần mềm (xemina)

Môn học được tiến hành dưới dạng xêmina. Lớp học sẽ được chia thành các nhóm từ 20 đến 30 học viên. Tùy theo tính
thời sự và mặt bằng kiến thức của học viên, giảng viên chọn và giới thiệu tổng quan trước về chủ đề xêmina.

Mỗi học viên được phân công đọc, hiểu một nội dung khoa học thuộc chủ đề lớn đã nêu và trình bày ở xêmina. Các
nội dung này được chia thành chủ đề con và có trao đổi theo nhóm để tăng chất lượng trình bày, phân bố thời
lượng phụ thuộc vào sĩ số và nội dung cụ thể.

Các chủ đề của xêmina phụ thuộc vào các hướng nghiên cứu hiện đại của Công nghệ Thông tin liên quan đến chuyên
ngành Công nghệ phần mềm như:

– Kiến trúc phần mềm

– Phát triển phần mềm dựa theo thành phần

– Các vấn đề về sử dụng lại và tái kỹ nghệ

– Mô hình hóa phần mềm

– Các phương pháp hình thức trong phát triển phần mềm

– Hệ thời gian thực và hệ thống nhúng

Môn học này giúp những học viên định hướng làm việc biết rõ về các phương pháp, mô hình phần mềm áp dụng trong
thực tiễn; giúp những học viên định hướng nghiên cứu tìm hiểu sâu các công nghệ, các ngôn ngữ trong nghiên cứu
công nghệ phần mềm.

Quản lý dự án phần mềm nâng cao

Nội dung môn học gồm hai phần chính : − Phần đầu trình diễn quy mô chung tăng trưởng phần mềm, những khái niệm cơ bản về dự án Bất Động Sản và quản trị dự án Bất Động Sản, tiến trình và những hoạt động giải trí quản trị dự án Bất Động Sản phải làm so với mỗi quy trình tiến độ trong tiến trình tăng trưởng phần mềm. − Phần thứ hai tập trung chuyên sâu vào trình diễn 1 số ít chiêu thức và kỹ thuật quản trị dự án Bất Động Sản và kỹ năng cần có để thực thi mỗi loại hoạt động giải trí quản trị đơn cử trong quy trình quản trị dự một dự án Bất Động Sản phần mềm Cùng với việc nâng cao kỹ năng và kiến thức và kỹ năng quản trị dự án Bất Động Sản, học viên buộc phải tham gia thực thi một tiểu luận dưới dạng hoạt động giải trí nhóm về một trong những hoạt động giải trí chính của quản trị dự án Bất Động Sản phần mềm như : lập dự án Bất Động Sản khả thi, lập lịch cho một dự án Bất Động Sản, ước đạt dự án Bất Động Sản, …

Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao

Môn học trình làng cơ sở kim chỉ nan và công nghệ của tiến trình kỹ nghệ tăng trưởng phần mềm hướng đối tượng người tiêu dùng. Trước hết là tổng quan về ngôn từ UML. Tiếp theo trình diễn RUP, là tiến trình chung nhất để tăng trưởng những mạng lưới hệ thống hướng đối tượng người dùng lúc bấy giờ. Đi sâu vào những bước của tiến trình nghiên cứu và phân tích và phong cách thiết kế, môn học sẽ ra mắt những quy mô và chiêu thức được sử dụng qua từng bước và mẫu sản phẩm cần đạt được ở mỗi bước, cũng như mối liên hệ lôgic giữa chúng trong mỗi bước và giữa những bước với nhau. Cuối cùng ra mắt những hướng tăng trưởng phần mềm hướng đối tượng người dùng dựa trên sáng tạo độc đáo sử dụng lại. Ba hướng tiêu biểu vượt trội đó là : Phát triển dựa trên thành phần, nghiên cứu và phân tích và phong cách thiết kế hướng mẫu và tăng trưởng mạng lưới hệ thống với những khung thao tác. Sau khi học xong phần kim chỉ nan, học viên cần thực thi một tiểu luận dưới dạng hoạt động giải trí nhóm nhằm mục đích vận dụng giải pháp và công cụ đã học để thực thi nghiên cứu và phân tích phong cách thiết kế theo hướng đối tượng người dùng một bài toán nhỏ được chọn .

Công nghệ phần mềm nâng cao

Công nghệ phần mềm văn minh luôn tiến triển theo sự tăng trưởng của công nghệ, bám sát những nhu yếu trong thực tiễn. Môn học này tập trung chuyên sâu vào một số ít chủ đề quan trọng của kỹ nghệ phần mềm như quá trình tăng trưởng phần mềm, quản trị dự án Bất Động Sản phần mềm, chất lượng phần mềm, những xu thế văn minh của công nghệ và thực tiễn pơhast triển phần mềm. Những chủ đề này trang bị những kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng mới có vai trò quan trọng trong những dự án Bất Động Sản phần mềm lớn, phức tạp. Những dự án Bất Động Sản này thường yên cầu việc vận dụng kỹ nghệ phần mềm một cách chuyên nghiệp để giảm thiểu thất bại của dự án Bất Động Sản. Song song với phần triết lý, học viên có thời cơ tranh luận những kinh nghiệm tay nghề thực tiễn đã gặp hoặc đã học được. Bên cạnh đó học viên cũng được chia nhóm thực hành thực tế 1 số ít chủ đề để quen với việc vận dụng triết lý vào thực tiễn và sử dụng những kỹ năng này trong công tác làm việc sau này .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments