bài thuyết trình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Họ trình chiếu những thước phim, bài thuyết trình v.v…

They show films, they give talks, and so on.

Bạn đang đọc: bài thuyết trình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

ted2019

Đây là ghi chép bài thuyết trình của tôi – có thể có sự tương quan.

These are my notes for the talk — there might be a correlation here.

ted2019

Điều thứ ba: tờ tài liệu mà bạn đưa không phải là bài thuyết trình của bạn.

Advertisement

Number three : the handouts you give are not your presentation .

QED

Một lần, thầy giáo phân công Zhihao làm bài thuyết trình về tôn giáo của em.

Advertisement

One day, the teacher assigned Zhihao to give a talk about his religion to the class.

jw2019

Tôi muốn tìm hiểu cách để đưa câu chuyện vào bài thuyết trình.

So I wanted to figure out, how do you incorporate story into presentations.

ted2019

Cuối cùng, ngày nói bài thuyết trình đã đến.

Advertisement

The day for the presentation came.

jw2019

Em nói: “Chúng em được chỉ định làm bài thuyết trình.

“We were given an assignment to make a speech,” she says.

jw2019

Bài thuyết trình rất mạnh mẽ.

Advertisement

That was a powerful talk.

ted2019

Tất nhiên, đó chỉ là thời gian mà chúng ta đang mất đi với các bài thuyết trình.

Of course, that’s just the time we’re losing sitting through presentations.

ted2019

Tuy nhiên, những bài thuyết trình của Bundy không bao giờ được xuất bản.

Advertisement

However, Bundy’s lectures were never published.

Literature

Ủy ban Biên tập sắp vào, và chúng tôi được giao trình bày một bài thuyết trình.

The Writing Committee was about to enter, and we had been assigned to make a presentation.

jw2019

Tôi sẽ nói với các bạn ở cuối bài thuyết trình.

I will tell you by the end of my speech.

Advertisement

ted2019

Mời các vị xem có một bài thuyết trình nhỏ ở đây.

For you sighted people… here’s a little show-and-tell.

OpenSubtitles2018. v3

Susana định chỉ nói bài thuyết trình trong vòng 20 phút, nhưng lại kéo dài đến 3 tiếng.

The 20-minute discussion that Susana had originally prepared lasted for three hours.

jw2019

Có một bài thuyết trình mà hai năm trước tôi đã trình bày ở đây khoảng 2:00 lần

I have given the slide show that I gave here two years ago about 2, 000 times .

QED

Kệ cha bài thuyết trình đi.

Screw the presentation.

OpenSubtitles2018. v3

Bài thuyết trình nào bạn vỗ tay nhiều nhất trong sáng nay?

Which presentation have you applauded the most this morning?

ted2019

Đề tài này được khai triển trong bài thuyết trình phối hợp gồm ba phần.

This topic was developed in a three-part symposium.

jw2019

Bài thuyết trình mày làm tốt lắm đấy!” “Thật á? Cảm ơn mày nhé!”

” Your speech was great. ” ” Really ? Thanks ! ”

Tatoeba-2020. 08

(b) Một tu sĩ đã bỏ sót điều quan trọng nào trong bài thuyết trình của ông?

(b) What grave omission did one clergyman make in a lecture?

jw2019

Vậy, nếu nó được bổ sung vào bài thuyết trình, nó sẽ thực sự đáng nhớ, phải không?

So that, if that was just drawn in the presentation, would really stay in the memory, wouldn’t it?

ted2019

(Cười) Các bạn có đoán được có bao nhiêu người sẽ xem bài thuyết trình này không?

(Laughter) You know how many people watch these TED Talks?

ted2019

Kế đến là loạt bài thuyết trình phối hợp “Siêng năng vun trồng tính thiêng liêng”.

Next came the symposium “Work Hard at Cultivating Spirituality.”

jw2019

Đó là một bài thuyết trình tuyệt vời.

It was a brilliant Presentation.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments