Ban chỉ đạo 138 là gì làm rõ ban chỉ đạo 138 và 1523 là gì

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về Đăng nhập tài khoản topbinhduong.net và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.”>Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua:

ban chỉ đạo 138 cấp xã là gìban chỉ đạo tiếng anh là gì

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG

TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ

————

Số : 165 / QĐ-BCĐ138 / CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — –
TP. Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

— — — — —
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Quyết định số 1240 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng nhà nước kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của nhà nước ;
Xét ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số: 12/QĐ-BCĐ138/CP ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

– Thường trực Ban Bí thư ;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ;
– Tòa án nhân dân tối cao ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;
– Cơ quan TW của những đoàn thể ;
– Thành viên Ban Chỉ đạo 138 / CP ;
– VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, những Vụ : TH, PL, KGVX, V.I, NC, QHĐP ;
– Lưu : VT, BCĐ138 / CP ( 2 ). DTH

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG

TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ

— — — —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — –

QUY CHẾ

Hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ138/CP ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ)

— — — — — –

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này pháp luật nguyên tắc, khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm, chính sách thao tác ; chính sách quản lý, chính sách họp, thông tin, báo cáo giải trình và điều kiện kèm theo bảo vệ hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của nhà nước ( sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo ) .

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo (gọi tắt là Thành viên Ban Chỉ đạo) và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Xem thêm: favorable là gì ? nghĩa của từ favorable trong tiếng việt

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo thao tác theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tôn vinh quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những thành viên ; bảo vệ tuân thủ pháp luật của pháp lý và lao lý của Quy chế này .
2. Thành viên Ban Chỉ đạo thao tác theo chính sách kiêm nhiệm, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ đạo tiến hành thực thi công tác làm việc phòng, chống tội phạm ; phòng, chống mua và bán người theo tính năng, trách nhiệm của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác làm việc và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo .
3. Đảm bảo nhu yếu phối hợp ngặt nghèo, thống nhất trong chỉ đạo, quản lý và điều hành và trao đổi thông tin xử lý việc làm theo công dụng, trách nhiệm, quyền hạn được pháp lý pháp luật .
4. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng nhà nước ; Phó Trưởng ban và những thành viên khác sử dụng con dấu của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác làm việc .

Điều 3. Thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm : Trưởng ban, những Phó Trưởng ban và Ủy viên Thư ký .
2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Công an .
3. Giúp việc Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo là Văn phòng Bộ Công an và Tổ nhân viên liên ngành .
Tổ nhân viên liên ngành gồm 1 số cán bộ cấp cục thuộc Bộ Công an và mỗi bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan nơi Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác làm việc có nghĩa vụ và trách nhiệm cử 01 chỉ huy cấp vụ, cục của bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan để tham gia Tổ nhân viên liên ngành ( Tổ nhân viên liên ngành có Quy chế hoạt động giải trí riêng ) .

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Thủ tướng nhà nước về hàng loạt hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo .
2. Lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo ; phân công trách nhiệm đơn cử cho những Ủy viên và triệu tập, chủ trì những cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo .
3. Trong trường hợp thiết yếu, chuyển nhượng ủy quyền cho những Phó Trưởng ban xử lý việc làm thuộc thẩm quyền của mình .

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban thường trực

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về toàn bộ công tác triển khai thực hiện và quản lý điều hành thực hiện Chiến lược quốc gia
phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm); Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình phòng, chống mua bán người); Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

2. Điều hành xử lý việc làm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ; điều hành quản lý xử lý việc làm của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban chuyển nhượng ủy quyền .

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Trưởng ban về việc tiến hành và quản trị quản lý và điều hành thực thi Chiến lược vương quốc phòng, chống tội phạm ; Chương trình phòng, chống mua và bán người ; Chỉ thị số 48 – CT / TW và Kết luận số 05 – KL / TW thuộc khoanh vùng phạm vi ngành, nghành nghề dịch vụ quản trị của mình .
2. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, quản lý và điều hành, xử lý việc làm của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch và trách nhiệm được Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Trưởng ban và thủ trưởng cơ quan nơi công tác làm việc về quyết định hành động của mình .
3. Chủ động xử lý việc làm được phân công, nếu có phát sinh những yếu tố lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo giải trình Trưởng ban ; khi xử lý những yếu tố tương quan đến nghành nghề dịch vụ của Phó Trưởng ban khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Trưởng ban đó để xử lý. Trường hợp có quan điểm khác nhau, vượt quá khoanh vùng phạm vi quyền hạn được giao thì phải báo cáo giải trình Trưởng ban xem xét, quyết định hành động .

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp lý về hàng loạt việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi ngành, nghành nghề dịch vụ nơi Ủy viên công tác làm việc tương quan đến việc tiến hành triển khai và quản trị quản lý và điều hành Chiến lược vương quốc phòng, chống tội phạm ; Chương trình phòng, chống mua và bán người ; Chỉ thị số 48 – CT / TW và Kết luận số 05 – KL / TW .
2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giải trí theo tính năng, trách nhiệm của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác làm việc trong việc tiến hành triển khai Chiến lược vương quốc phòng, chống tội phạm ; Chương trình phòng, chống mua và bán người ; Chỉ thị số 48 – CT / TW, Kết luận số 05 – KL / TW và những công tác làm việc được Ban Chỉ đạo phân công theo dõi, đảm nhiệm .
3. Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc tiến hành triển khai Chiến lược vương quốc phòng, chống tội phạm ; Chương trình phòng, chống mua và bán người ; Chỉ thị số 48 – CT / TW, Kết luận số 05 – KL / TW cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo công dụng, trách nhiệm được giao .
4. Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ hằng tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm và báo cáo giải trình đột xuất của Ban Chỉ đạo, gửi Trưởng ban và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo .
5. Ủy viên Thư ký có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp việc cho Trưởng ban, những Phó Trưởng ban chỉ đạo, điều hành quản lý hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo ; tiếp đón và truyền đạt quan điểm chỉ đạo của Trưởng ban, Phó Trưởng ban tới những Ủy viên Ban Chỉ đạo và những bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương biết, triển khai. Trực tiếp chỉ đạo bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tham mưu xử lý những việc làm tiếp tục ; chuẩn bị sẵn sàng tài liệu và những điều kiện kèm theo thiết yếu khác Giao hàng hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo ; dữ thế chủ động nghiên cứu và điều tra đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu suất cao chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo .
6. Trường hợp Ủy viên Ban Chỉ đạo không hề thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được lao lý tại Quy chế này từ sáu tháng trở lên hoặc có đổi khác về nhân sự thì bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan nơi Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác làm việc có nghĩa vụ và trách nhiệm cử Ủy viên khác sửa chữa thay thế, báo cáo giải trình Trưởng ban và thông tin bằng văn bản cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo .

Điều 8. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo hoạch định những yếu tố có tính kế hoạch để chỉ đạo thực thi hiệu suất cao công tác làm việc phòng, chống tội phạm ; phòng, chống mua và bán người .
2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo kiến thiết xây dựng chương trình, kế hoạch thực thi, theo dõi, kiểm tra, giám sát, nhìn nhận và tổng hợp, kiến thiết xây dựng báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất về tình hình, tác dụng triển khai Chiến lược vương quốc phòng, chống tội phạm, Chương trình phòng, chống mua và bán người, Chỉ thị Số 48 – CT / TW và Kết luận số 05 – KL / TW .
3. Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo những cơ quan chức năng, những lực lượng phối hợp đấu tranh với những băng nhóm tội phạm nguy khốn, hoạt động giải trí trên nhiều địa phận, những vụ án nghiêm trọng, phức tạp về bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, trật tự xã hội nhằm mục đích bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, chống xấu đi, tham nhũng, bảo vệ cho pháp lý được thi hành nghiêm minh và thống nhất .
4. Chuẩn bị nội dung, chương trình và những điều kiện kèm theo thiết yếu Giao hàng những phiên họp, hội nghị, hội thảo chiến lược, tập huấn, kiểm tra, khảo sát về công tác làm việc phòng, chống tội phạm ; phòng, chống mua và bán người và những hoạt động giải trí khác theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo .
5. Duy trì mối liên hệ ngặt nghèo giữa những bộ, ngành, đoàn thể và cá thể có tương quan với Ban Chỉ đạo ; bảo vệ hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo được tiếp tục, thiết thực, hiệu suất cao. Thực hiện những Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp hành vi ký kết với những ngành, đoàn thể về phòng, chống tội phạm .
6. Thực hiện trách nhiệm đầu mối hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ; phòng, chống mua và bán người theo lao lý của Nhà nước và lao lý của Bộ Công an .
7. Tổng hợp, đề xuất kiến nghị khen thưởng cho những tập thể, cá thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và triển khai chủ trương tương hỗ so với những người bị thiệt hại về tính mạng con người, sức khỏe thể chất và gia tài do tham gia phòng, chống tội phạm theo lao lý của pháp lý .
8. Lập dự trù phân chia kinh phí đầu tư và phối hợp theo dõi, kiểm tra việc quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư thực thi Chiến lược vương quốc phòng, chống tội phạm ; Chương trình phòng, chống mua và bán người và những nguồn kinh phí đầu tư khác của Ban Chỉ đạo ; tham mưu, yêu cầu việc bảo vệ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo .

9. Thực hiện chế độ họp, thông tin, báo cáo quy định tại
Điều 9, Điều 10 Quy chế này; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Trưởng ban, các Phó Trưởng ban giao.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Ban Chỉ đạo thực thi chính sách báo cáo giải trình định kỳ hằng tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm và báo cáo giải trình đột xuất. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hướng dẫn đơn cử hình thức, thời hạn, nội dung những báo cáo giải trình Ban Chỉ đạo ; tổng hợp, kiến thiết xây dựng những báo cáo giải trình định kỳ của Ban Chỉ đạo .
2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 / CP, những thành viên Ban Chỉ đạo 138 / CP là chỉ huy những bộ, ngành ở Trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo 138 những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương triển khai nghiêm lao lý về thông tin, báo cáo giải trình theo Quy chế hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo và những pháp luật có tương quan ; kịp thời báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước và Trưởng Ban Chỉ đạo 138 / CP những vấn đề về bảo mật an ninh, trật tự, những vấn đề phạm tội nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội chăm sóc. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 138 / CP theo dõi sát diễn biến tình hình tội phạm, định kỳ hàng tuần, tháng có văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước và Trưởng Ban Chỉ đạo 138 / CP về tình hình, tác dụng công tác làm việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ; Văn phòng nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai .

Điều 10. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai họp định kỳ sáu tháng, một năm và họp đột xuất theo quyết định hành động của Trưởng ban. Trong trường hợp thiết yếu, Trưởng ban sẽ triệu tập Thường trực Ban Chỉ đạo họp để xử lý việc làm của Ban Chỉ đạo .
2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu Trưởng ban quyết định hành động nội dung, thành phần tham gia, thời hạn tổ chức triển khai những cuộc họp của Ban Chỉ đạo .
3. Ủy viên Ban Chỉ đạo tham gia không thiếu những phiên họp của Ban Chỉ đạo ; phối hợp chuẩn bị sẵn sàng nội dung họp khi có nhu yếu của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ; trường hợp không tham gia, phải báo cáo giải trình xin quan điểm Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chủ trì phiên họp và chuyển nhượng ủy quyền cho cán bộ dự họp thay .
4. Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông tin bằng văn bản về nội dung, thời hạn và khu vực trước 03 ngày thao tác và kèm theo những tài liệu tương quan .

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ Công an, các bộ, ngành thành viên và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng ban, những Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo và những cơ quan tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng lao lý tại Quy chế này .
2. Trong quy trình thực thi Quy chế này, nếu có vướng mắc phát sinh, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo giải trình, đề xuất kiến nghị kịp thời với Trưởng ban để xem xét, sửa đổi, bổ trợ cho tương thích. / .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments