Bản vẽ kỹ thuật trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy một bản vẽ kỹ thuật ở đây.

I just want to show you one technical diagram here .

QED

Và cảnh dựng được bố trí theo bản sao chính xác theo bản vẽ kỹ thuật của con tàu.

And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship .

QED

Chúng hoạt động nhanh hơn plotter bút và chế tạo ở các cỡ giấy lớn, thích hợp cho việc vẽ lại bản vẽ kỹ thuật.

They were faster than pen plotters and were available in large formats, suitable for reproducing engineering drawings.

WikiMatrix

Trong bản vẽ kỹ thuật, một hình bầu dục là một hình được xây dựng từ hai cặp cung, với hai bán kính khác nhau (xem hình bên phải).

In technical drawing, an oval is a figure constructed from two pairs of arcs, with two different radii (see image on the right).

WikiMatrix

Vì thế về cơ bản, ta có thể bắt đầu làm việc với những bản vẽ 2D này– Những cái này có đầy trong bản vẽ kỹ thuật trên Internet.

And so how, essentially, this works is you would start out with these 2D drawings — these are floating around in technical papers around the Internet.

ted2019

Sau khi tốt nghiệp đại học, Peary đã làm việc như một người soạn thảo các bản vẽ kỹ thuật tại Washington, DC, tại văn phòng khảo sát bờ biển và trắc địa Hoa Kỳ.

After college, Peary worked as a draftsman making technical drawings in Washington, D.C., at the United States Coast and Geodetic Survey office.

WikiMatrix

Làm thế nào để giải thích những bản vẽkỹ thuật với những người không biết đọc và viết?

How do you explain drawings and engineering to people who are neither able to read nor write?

ted2019

Thuật ngữ này không phải là rất cụ thể, nhưng trong một số lĩnh vực (hình học xạ ảnh, bản vẽ kỹ thuật …) nó được đưa ra một định nghĩa chính xác hơn, có thể bao gồm một hoặc hai trục đối xứng.

The term is not very specific, but in some areas (projective geometry, technical drawing, etc.) it is given a more precise definition, which may include either one or two axes of symmetry.

WikiMatrix

Ông từng được mô tả là người đầu tiên tạo nên một con tàu vũ trụ được vẽ một cách sống động; đây là một sự phóng đại không đáng kể, vì phần lớn nguồn thu nhập của tác giả cũng bắt nguồn từ những bản vẽ kỹ thuật.

He has been described as the first person to make a living drawing spaceships; this is a slight exaggeration, as much of his income was also derived from technical drawing.

WikiMatrix

Chúng tôi đã gắng làm việc với một số nhà để phát triển năng suất để đồng bộ sản xuất các phần tại mức chất lượng chúng tôi cần, như nhà cung cấp tại Naiobi, họ đang giúp làm giảm chi phí sản xuất của các giá đỡ kim loại và cải thiện khả năng để tạo các phần tương thích với các bản vẽ kỹ thuật.

We’ve worked hard with a few of them to develop the capacity to consistently manufacture components at the quality levels we need, like this supplier in Nairobi, who are helping to reduce the production cost of metal brackets and improve their ability to build conformant parts to our engineering drawings.

ted2019

Trụ sở chính đặt tại Toyama, Nhật Bản, là nơi mà các bản vẽkỹ thuật số chụp ảnh được cất giữ và sản xuất, hướng diễn ra tại văn phòng Tokyo của họ.

The main office is located in Toyama, Japan, which is where the drawing and digital photography take place, and production and direction takes place in their Tokyo office.

WikiMatrix

Thùng vận chuyển của xe được lắp đặt vào năm 1899 bởi Công ty Collins Buggy của Akron với các chi tiết kỹ thuậtbản vẽ của Loomis.

The carriage body of the wagon was built in 1899 by the Collins Buggy Company of Akron to specifications and drawings of Loomis.

WikiMatrix

Cô sử dụng một số phương tiện: dầu trên vải, kỹ thuật hỗn hợp, màu nước và bản vẽ.

She uses several mediums: oil on canvas, mixed techniques, watercolors and drawings.

WikiMatrix

Lúc đó, chúng tôi thấy sao chổi có nhiều góc cạnh, và chúng tôi dùng kỹ thuật này để vẽ bản đồ đầy đủ.

At that time, we had seen the comet at all kinds of angles, and we could use this technique to map the whole thing.

ted2019

Nó cùng với 20 tàu chị em được chế tạo tại xưởng đóng tàu của hãng William Cramp and Sons ở Philadelphia, Pennsylvania, theo những đặc tính kỹ thuậtbản vẽ chi tiết do Bath Iron Works thiết kế.

She, along with 20 of her sisters, were constructed at William Cramp & Sons shipyards in Philadelphia using specifications and detail designs drawn up by Bath Iron Works.

WikiMatrix

Quyển thứ nhất bao gồm việc sản xuất và sử dụng các vật liệu vẽvẽ tranh (kỹ thuật vẽ, sơn và mực), đặc biệt cho phần tranh minh họa văn bản và bích họa.

The first covers the production and use of painting and drawing materials (painting techniques, paints, and ink), especially for illumination of texts and painting of walls.

WikiMatrix

Điều này có thể được giải thích trên cơ sở thực tế là Shri Ellappa người làm ra những bản vẽ này ở một trường đại học kỹ thuật địa phương và do đó quen thuộc với tên gọi và chi tiết của một số máy móc.

This can be explained on the basis of the fact that Shri Ellappa who made the drawings was in a local engineering college and was thus familiar with names and details of some machinery.

WikiMatrix

Trong khoa học thần kinh, nguyên tắc chụp ảnh thần kinh sử dụng các kỹ thuật như địa hình học EEG đối với vẽ bản đồ não.

In neuroscience, the neuroimaging discipline uses techniques such as EEG topography for brain mapping.

WikiMatrix

Nghệ sĩ người bản địa Kyoto Nishikawa Sukenobu (1671–1750) đã vẽ nên những hình ảnh tinh tế về mặt kỹ thuật của những kỹ nữ hạng sang (oiran).

Kyoto native Nishikawa Sukenobu (1671–1750) painted technically refined pictures of courtesans.

WikiMatrix

Bản in của Josyer cũng bổ sung thêm hình minh họa của T. K. Ellappa, một kỹvẽ phác họa tại một trường đại học kỹ thuật địa phương ở Bangalore, dưới sự hướng dẫn của Shastry, đã bị thiếu trong bản in năm 1959.

Josyer’s edition also added illustrations drawn by T. K. Ellappa, a draughtsman at a local engineering college in Bangalore, under the direction of Shastry, which had been missed in the 1959 edition.

WikiMatrix

Các chuyên gia của đoàn công binh sử dụng sự hiểu biết và kỹ năng vững chắc cả về các dự án dân sự và quân sự để hỗ trợ những cộng đồng địa phương và cộng đồng ở Hoa Kỳ trong các lĩnh vực về bất động sản, hợp đồng, vẽ bản đồ, xây dựng, tiếp vận, kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý.

Corps of Engineers’ professionals use the knowledge and skills honed on both military and civil projects to support the U.S. and local communities in the areas of real estate, contracting, mapping, construction, logistics, engineering, and management experience.

WikiMatrix

Các tệp PDX có thể được sử dụng để mô tả: (BOM) Danh sách nhà sản xuất được phê duyệt (AML) Bản vẽ Yêu cầu thay đổi kỹ thuật (ECR) Đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật (ECO) Sai lệch (nhượng bộ) Đặc điểm kỹ thuật của PDX được xác định trong ba tài liệu đặc tả: Yêu cầu chung cho truyền thông chuỗi cung ứng sản xuất điện tử Yêu cầu bộ phận cho sản xuất điện tử Truyền thông chuỗi cung ứng dữ liệu sản phẩm được xây dựng Yêu cầu bộ phận đối với truyền thông chuỗi cung ứng của dữ liệu cấu hình thiết kế sản phẩm và vật liệu Hóa đơn nguyên vật liệu phần mềm Tiêu chuẩn IPC257X PDXplorer, một Windows (.

PDX files can be used to describe: (BOM) Approved Manufacturer Lists (AML) Drawings Engineering Change Requests (ECR) Engineering Change Orders (ECO) Deviations (concessions) The specification of PDX is defined in three specification documents: Generic Requirements for Electronics Manufacturing Supply Chain Communication Sectional Requirements for Electronics Manufacturing Supply Chain Communication of As-Built Product Data Sectional Requirements for Supply Chain Communication of Bill of Material and Product Design Configuration Data Software Bill of Materials IPC257X Standards PDXplorer, a Windows (.NET) software tool for reading PDX files

WikiMatrix

Các đối tượng được chế tạo kỹ thuật số được tạo ra với một loạt các gói phần mềm CAD, sử dụng cả bản vẽ vector 2D và mô hình hóa 3D.

Digitally fabricated objects are created with a variety of CAD software packages, using both 2D vector drawing, and 3D modeling.

WikiMatrix

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments