Câu Bị Động (Passive Voice) – Kiến Thức về Thể Bị Động

Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ bản không thể bỏ qua nếu bạn đang trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về thể bị động trong tiếng Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, cách dùng câu bị động một cách chuẩn xác nhất nhé!

Video bài học Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

Bạn đang đọc: Câu Bị Động (Passive Voice) – Kiến Thức về Thể Bị Động

I. Câu bị động là gì ?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động

Câu dữ thế chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

( Chủ ngữ + dạng của động từ “ to be ” + Động từ ở dạng phân từ 2 )
Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, tất cả chúng ta chia động từ “ to be ” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn bảo vệ nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ TO BE được chia ở dạng số nhiều …

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. ( Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn. )
S1 V O
➤ A tree was planted in the garden ( by them ). ( Một cái cây được trồng ở trong vườn ( bởi họ ). ) Lưu ý : “ By them ” hoàn toàn có thể bỏ đi trong câu .
S2 be V ( PII )
Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, muốn nhấn mạnh vấn đề vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hài hòa và hợp lý của câu bị động là tân ngữ gián tiếp .

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

*** Lưu ý chung:

1.  Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ:  Someone stole my motorbike last night. (Ai đó lấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. ( Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua. )

2. Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng ‘by’, nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng ‘with’

> Tham khảo thêm:

II. Chuyển đổi câu dữ thế chủ động sang bị động trong thì tiếng Anh ( Tense )

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn
S + V ( s / es ) + O
S + am / is / are + P2
Hiện tại tiếp nối
S + am / is / are + V-ing + O
S + am / is / are + being + P2
Hiện tại triển khai xong
S + have / has + P2 + O
S + have / has + been + P2
Quá khứ đơn
S + V ( ed / Ps ) + O
S + was / were + P2
Quá khứ tiếp nối
S + was / were + V-ing + O
S + was / were + being + P2
Quá khứ hoàn thành xong
S + had + P2 + O
S + had + been + P2
Tương lai đơn
S + will + V-infi + O
S + will + be + P2
Tương lai hoàn thành xong
S + will + have + P2 + O
S + will + have + been + P2
Tương lai gần
S + am / is / are going to + V-infi + O
S + am / is / are going to + be + P2
Động từ khuyết thiếu
S + ĐTKT + V-infi + O
S + ĐTKT + be + P2

Dưới đây là cách chuyển từ thể dữ thế chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong tiếng Anh. Ví dụ vận dụng với động từ ” buy ” ( mua ) sẽ giúp những bạn có cái nhìn tổng quan nhất nhé :

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu
Buy ( Mua )
Bought
Dạng To + verd
To Buy
To be bought
Dạng V-ing
Buying
Being bought
Dạng V3 / V-ed

Thì hiện tại đơn
Buy
Am / is / are bought
Thì hiện tại tiếp nối
Am / is / are buying
Am / is / are being bought
Thì hiện tại hoàn thành xong
Have / has buying
Have / has been buying
Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối
Have / has been buying
Have / has been being bought
Thì quá khứ đơn
bought
Was / were bought
Quá thứ tiếp nối
Was / were buying
Was / were being bought
Quá khứ triển khai xong
Had bought
Had been bought
Quá khứ triển khai xong tiếp nối
Had been buying
Had been being bought
Tương lai đơn
Will buy
Will be bought
Tương lai tiếp nối
Will be writing
Will be being bought
Tương lai triển khai xong
Will have bought
Will have been bought
Tương lai hoàn thành xong tiếp nối
Will have been buying
Will have been being bought

Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị đông

Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển thành chủ ngữ câu bị động.

Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

công thức câu chủ động sang câu bị động

Ví dụ:

 • My father waters this flower every morning .

➤ This flower is watered ( by my father ) every morning .

 • John invited Fiona to his birthday party last night .

➤ Fiona was invented to John’s birthday party last month

 • Her mother is preparing the dinner in the kitchen .

➤ The dinner is being prepared ( by her mother ) in the kitchen .

*** Lưu ý khi chuyển sang câu bị động: 

1. Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

Ví dụ : My leg hurts .

2. Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển thành câu bị động.

The US takes charge ( Nước Mỹ nhận lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm )
Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành vi thì dùng by nhưng nếu là vật gián tiếp gây ra hành vi thì dùng with .

 • The bird was shot with the gun .
 • The bird was shot by the hunter .

3. Trong một số trường hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

 • Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

Could you please check my mailbox while I am gone .
He got lost in the maze of the town yesterday .

 • Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy

The little boy gets dressed very quickly .
– Could I give you a hand with these tires .
– No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts .

4. Mọi sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên.

Ví dụ : This table is made of wood

 • to be made from: Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)

Ví dụ : Paper is made from wood

 • to be made out of: Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)

Ví dụ : This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk .

 • to be made with: Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)

Ví dụ : This soup tastes good because it was made with a lot of spices .

5. Phân biệt thêm về cách dùng marry và divorce trong 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không có tân ngữ thì người Anh ưa dùng get maried và get divorced trong dạng informal English .

 • Lulu and Joe got maried last week. ( informal )

➤ Lulu and Joe married last week. ( formal )

 • After 3 very unhappy years they got divorced. ( informal )

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. ( formal )
Sau marry và divorce là một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ : To mary / divorce smb
She married a builder .
Andrew is going to divorce Carola
To be / get married / to smb ( giới từ “ to ” là bắt buộc )
She got married to her childhood sweetheart .
He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her .

Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của Học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!

III. Các dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

I gave him an apple. ( Tôi đã cho anh ấy một quả táo. )
O1 O2
➤ An apple was given to him. ( Một quả táo đã được trao cho anh ta. )
➤ He was given an apple by me. ( Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo )

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của các động từ tường thuật

Các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S : chủ ngữ ; S ‘ : Chủ ngữ bị động
O : Tân ngữ ; O ‘ : Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S’ + V’ + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V’

People say that he is very rich.
→ He is said to be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S’ + V’

People say that he is very rich.
→ It’s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với các động từ have, get, make có thể được đổi sang câu bị động với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.
→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. 
(Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.
→ Her hair is made to cut by the hairdresser.
(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. 
→ Shally gets the kitchen cleaned by her husband. 
(Shally nhờ chồng dọn giúp nhà bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

– Thể bị động của câu hỏi Yes / No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S’ + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? 
→ Is your room cleaned(by you)?
(Con đã dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S’ + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to my desk?
→ Can you notebook be brought to my desk?
(Em có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S’ + be + V3/-ed + by + O’?

Can you move the chair? 
→ Can the chair be moved
(Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S’ + been + V3/-ed + by + O’?

Has she done her homework? 
→ Has her homeworkbeen done (by her)? 
(Con bé đã làm bài tập xong chưa?)

5. Bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến

Một số động từ chỉ quan điểm ý kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. ( Mọi người nghĩ anh ta lấy cắp tiền của mẹ anh ta. )
➤ It is thought that he stole his mother’s money .
➤ He is thought to have stolen his mother’s money .

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của con người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)
Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

– He watched them playing football. ( Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng. )
➤ They were watched playing football. ( Họ được nhìn thấy đang đá bóng. )

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)
Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

– I heard her cry. ( Tôi nghe thấy cô ấy khóc. )
➤ She was heard to cry. ( Cô ấy được nghe thấy là đã khóc. )

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

– Thể khẳng định:

 • Chủ động: V + O + …

 • Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

– Thể phủ định:

 • Chủ động: Do not + V + O + …

 • Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: Do not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức thể bị động trong tiếng Anh tất cả chúng ta đã học ở trên. Bây giờ những bạn cùng làm một số ít bài tập sau và hãy kiểm tra lại đáp án bài tập đã làm ở phía dưới nhé ! ( Lưu ý : không xem đáp án trước khi làm bài tập )

Bài 1: Chuyển câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt .
2. Anne had had a friend type her composition .
3. Rick will have a barber cut his hair .
4. They had the police arrest the shoplifter .
5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes ?
6. I must have the dentist check my teeth .
7. She will have Peter wash her car tomorrow .
8. They have her tell the story again .

Bài 2:  Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Toshico had her car ( repair ) ………….. by a mechanic .
2. Ellen got Marvin ( type ) ……………… her paper .
3. We got our house ( paint ) ……………… last week .
4. Dr Byrd is having the students ( write ) ………………. a composition .
5. Mark got his transcripts ( send ) ………………. to the university .
6. Maria is having her hair ( cut ) ……………………. tomorrow .
7. Will Mr. Brown have the porter ( carry ) ……………………… his luggage to his car ?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned .
2. Anne has had her composition typed .
3. Rick will have his hair cut .
4. They had the shoplifter arrested .
5. Are you going to have your shoes repaired ?
6. I must have my teeth checked .
7. She will have her car washed tomorrow .
8. They have the story told again .

Bài 2:

1. repaired
2. to type
3. painted
4. write
5. sent
6. cut
7. carry

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ:

Xem thêm: Neocortex là gì

Trên đây là kiến thức bài học về câu bị động trong tiếng Anh hi vọng sẽ giúp các bạn có thể học tiếng Anh được hiệu quả hơn! Nếu trong quá trình học các bạn có bất cứ thắc mắc hay khó khăn gì đừng quên comment dưới bài viết để được đội ngũ giáo viên và chuyên môn Anh ngữ Ms Hoa hỗ trợ nhé! ^^

Bài viết có tham khảo và tổng hợp chọn lọc kiến thức hay

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments