chịu trách nhiệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Thật vậy, người nam chịu trách nhiệm trước Đấng Christ và cuối cùng là trước Đức Chúa Trời.

Indeed, man is accountable to Christ and ultimately to God.

jw2019

Ai chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Who is responsible for this?

OpenSubtitles2018. v3

Cái đó là do bộ phận sửa bản in chịu trách nhiệm.

It’s the proofreading department.

OpenSubtitles2018. v3

Một loại cây trồng duy nhất chịu trách nhiệm: ngô.

A single crop is responsible: maize.

WikiMatrix

Tôi đem 50 con người xuống đây và chịu trách nhiệm về mạng sống của họ.

I’ve got 50 good men down there their lives are my responsibility.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đâu chịu trách nhiệm.

FLEURY: You’re not in charge.

OpenSubtitles2018. v3

17 Còn Sa-tan, kẻ chịu trách nhiệm chính về tình trạng khốn khổ của nhân loại thì sao?

17 What about Satan, the one who initially caused all the misery that mankind has experienced ?

jw2019

Anh phải chịu trách nhiệm.

Take responsibility.

QED

Sở nội vụ nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó.

The Secret Service thinks it’s my responsibility.

OpenSubtitles2018. v3

Vào đúng thời điểm, ngài đã bắt họ chịu trách nhiệm về những lỗi lầm ấy.

In due time he called them to account for their errors.

jw2019

Kẻ cưỡng dâm phải chịu trách nhiệm chứ không phải là nạn nhân bất đắc dĩ.

The responsibility for the rape belongs with the rapist, not the unwilling victim.

jw2019

Chỉ bảo tôi chịu trách nhiệm cho tới khi có thông báo khác.

Just told me I was in charge until further notice.

OpenSubtitles2018. v3

một cách nào đó, tôi chịu trách nhiệm về các anh đến Àmsterdam.

In a way, I’m responsible for you coming to Amsterdam in the first place.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là sẽ chịu trách nhiệm.

I’m being responsible.

OpenSubtitles2018. v3

Rast… ngươi chịu trách nhiệm lo cho cậu ta.

Rast… you’re responsible for him.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chịu trách nhiệm.

I am responsible.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, người chịu trách nhiệm chính là tôi”.

“Quem Manda Sou Eu”.

WikiMatrix

Và ông phải giúp tôi tìm ra lũ khốn chịu trách nhiệm về việc đó.

And you’re going to help me find the bastards responsible for it.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có phải chịu trách nhiệm về cách mình đối xử với chúng không?

Are we accountable for the way we treat them?

jw2019

Chúng tôi cũng nghĩ cậu ta chịu trách nhiệm án mạng 7 người khác hơn 7 tuần qua.

We also think he’s responsible for the murder of 7 other people over the last 7 weeks.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng ồ, có lẽ họ chịu trách nhiệm về những gì trẻ ăn.

But oops, maybe they’re responsible for what kids eat.

QED

Tôi làm cho bản thân mình chịu trách nhiệm lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

I make myself unreservedly responsible for you.

QED

Chúng chịu trách nhiệm chọ vụ nổ máy bay đó.

They were responsible for that plane going down.

OpenSubtitles2018. v3

11 Ta sẽ bắt thế gian chịu trách nhiệm về sự xấu xa nó,+

11 I will call the inhabited earth to account for its badness,+

jw2019

George: Nhưng có giáo viên nào chịu trách nhiệm không?

[George: But there is a teacher that is in charge?]

ted2019

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments