Top 20 cho 12 9 gam hỗn hợp al và mg phản ứng vừa hết với dung dịch h2so4 đặc nóng mới nhất 2021

cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg phản ứng vừa hét dung dịch ...

Mục lục nội dung

1. cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg phản ứng vừa hét dung dịch …

Tác giả: hoidap247.com

Ngày đăng: 20/5/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 59444 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg phản ứng vừa hét dung dịch h2so4 đặc nóng. sau phản ứng thu được 0.125 mol s và 0.2 mol so2 và dd x. cô cạn x dược m gam muói kha

Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 11, 2019 cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg phản ứng vừa hét dung dịch h2so4 đặc nóng. sau phản ứng thu được 0.125 mol s và 0.2 mol so2 và dd x. cô cạn x …1 câu trả lời · 1 bình chọn: Đáp án:68,1 gamGiải thích các bước giải:\({n_{S{O_4}^{2 – }}} = \frac{1}{2}.{n_e} = \frac{1}{2}.(6{n_S} + 2{n_{S{O_2}}}) = \frac{1}{2}.(6.0,125 …… xem ngay

Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch ...

2. Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch …

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 8/3/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 14896 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 (mol) mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là: A 31,5 (gam). B 37,7 (gam). C 47,3 (gam). D 34,9 (gam). Giải thích:47,3 (gam). Ta có bán phản ứng: 2 + 2H+ + 1e NO2 + H2O +      (1)                                  0,1  →          0,1 4 + 4H+ + 3e NO + 2H2O + 3     (2)                                 0,1  →           3.0,1 2 + 4H+ + 2e SO2 + H2O +     (3)                                 0,1  →           0,1 Từ (1), (2) và (3)  số mol tạo muối bằng 0,1 + 3.0,1 = 0,4 (mol). Số mol tạo muối bằng 0,1 (mol). mmuối = mkim loại + +  = 12,9 + 62.0,4 + 96.0,1 = 47,3 (gam).

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 (mol) mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch …… xem ngay

Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung ... - Hoc247

3. Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung … – Hoc247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 11/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 59482 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. C. 47,3 gam. D. 34 …… xem ngay

4. Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn …

Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Ngày đăng: 7/5/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 73895 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 [đã giải] – Học Hóa Online. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 12, 2017 Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Cô cạn dung dịch thu được …Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO và Al2O3. Hòa tan vừa hết m …25 thg 6, 2021Cho 9 gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ số mol Al : Mg = 4 : 3 [đã …9 thg 8, 2017Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al và Mg trong lượng vừa …14 thg 5, 2021Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với …19 thg 1, 2021Các kết quả khác từ hoctap.dvtienich.com… xem ngay

Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch

5. Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch

Tác giả: mtrend.vn

Ngày đăng: 3/7/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 29373 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 8, 2021 Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, …1 câu trả lời · 0 bình chọn: Đáp án:Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!Giải thích các bước giải:2Al+6H2SO4→Al2(SO4)3+3SO2+6H2OMg+2H2SO4→MgSO4+SO2+2H2OAl …… xem ngay

Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp

6. Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp

Tác giả: loga.vn

Ngày đăng: 8/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 86079 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được bao nhiêu gam muối khan?A. 93,5          B. 90,7          C. 105,1          D. 85,6

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được …… xem ngay

7. Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch

Tác giả: loga.vn

Ngày đăng: 5/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 79205 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm dặc) thu đuợc 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Số gam muối thu được sau khi khô cạn dung dịch làA. 76,7 B. 65,6 C. 78,9 D. 57,5

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm dặc) thu đuợc 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O…. xem ngay

cau 3 (2Đ) Cho 126 gam hôn hợp X gồ... | Xem lời giải tại ...

8. cau 3 (2Đ) Cho 126 gam hôn hợp X gồ… | Xem lời giải tại …

Tác giả: qanda.ai

Ngày đăng: 22/3/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 43785 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: cau 3 (2Đ) Cho 12,6 gam hôn hợp X gồm Al và Mg tác dụng hết với H2SO4 (đặc nóng, dư), thu được 13,44 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). a) Viết các phương trình hóa học đã xảy ra. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. bar 5 7, l b) Nếu đốt 12,6 gam X trong oxi thì thu được m gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 (loãng, du), thu đuoc 4,48 lít khí H2 (đkte). Tìm m. Cho A1=27 Mg =24, O= 16

Khớp với kết quả tìm kiếm: cau 3 (2Đ) Cho 12,6 gam hôn hợp X gồm Al và Mg tác dụng hết với H2SO4 (đặc nóng, dư), thu được 13,44 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). a) Viết các …… xem ngay

9. Cho 12 9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung …

Tác giả: hoidap247.org

Ngày đăng: 8/5/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 8888 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hỏi đáp 247: Cho 12 9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M đậm dặc thu đuợc 0 1 mol mỗi khí SO2 NO N2O Số.

Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa - khử - Hoc24

10. Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa – khử – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn

Ngày đăng: 5/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 2712 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: cho 12,9 g hỗn hợp Al, Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO…

Khớp với kết quả tìm kiếm: cho 12,9 g hỗn hợp Al, Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO…… xem ngay

Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch

11. Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch

Tác giả: doctailieu.com

Ngày đăng: 14/4/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 32324 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) thu được 0,2 mol mỗi khí SO2, NO, NO¬2 (không tạo sản phẩm khử khác của N+5).Số mol của Al và

Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 11, 2020 Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) thu được 0,2 mol mỗi khí SO2, NO, …… xem ngay

Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Al phản ứng vừa đủ với V ...

12. Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Al phản ứng vừa đủ với V …

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 12/1/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 37319 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Al phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 0,5M thu được dung dịch B và hỗn hợp C gồm hai khí N2 và N2O có thể tích bằng 2,24 lít (đktc). Tỉ khối của C so với H2 là 18. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B thu được 1,12 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là: A. 35 gam và 3,2 lít B. 36 gam và 2,6 lít C. 11,6 gam và 3,2 lít D. 11,6 gam và 2,6 lít

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoà tan hết 30 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO, 0,1 mol N2O. Cô cạn Y thì …… xem ngay

13. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung …

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 20/7/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 84687 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: ID 718102. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 718102. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là…. xem ngay

Bao toan e - SlideShare

14. Bao toan e – SlideShare

Tác giả: www.slideshare.net

Ngày đăng: 21/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 61213 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: LỜI MỞ ĐẦU Hóa học là một môn khoa học tự nhiên, đòi hỏi cao sự logic, nhanh nhạy trong tư duy của học sinh. Một số phương pháp thường dùng giải các bài tập …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 5,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu … Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt, Au) và HNO3 …… xem ngay

15. Bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải …

Tác giả: soanbaitap.com

Ngày đăng: 26/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 48572 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài tập 1: Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. tính m?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch A …… xem ngay

Cho 12,8 gam hỗn hợp A gồm vụn Cu và bột CuO phản ứng ...

16. Cho 12,8 gam hỗn hợp A gồm vụn Cu và bột CuO phản ứng …

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 9/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 87667 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho 12,8 gam hỗn hợp A gồm vụn Cu và bột CuO phản ứng vừa hết với dung dịch H2SO4 đặc,nóng. Người ta thấy khối lượng các chất thu đucoj sau phản ứng hụt đi so với khối lượng các chất tham gia đúng bằng 1/2 khối lượng của A a, tính % khối lượng các chất trong A b, tính khối lyongwj H2SO4 96% cần dùng. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 6, 2021 Cho 12,8 gam hỗn hợp A gồm vụn Cu và bột CuO phản ứng vừa hết với dung dịch H2SO4 đặc,nóng. Người ta thấy khối lượng các chất thu đucoj sau …1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Lời giải… xem ngay

17. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có 4 …

Tác giả: moet.gov.vn

Ngày đăng: 4/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 63552 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: C. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2. D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2. Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 …

Al, Zn, Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ ...

18. Al, Zn, Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ …

Tác giả: lazi.vn

Ngày đăng: 2/6/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 86794 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho 26,2g hỗn hợp: Al, Zn, Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ. Sau phản ứng được 22,4 lít khí SO2 – Hóa học Lớp 10 – Bài tập Hóa học Lớp 10 – Giải bài tập Hóa học Lớp 10 | Lazi.vn – Cộng đồng Tri thức & Giáo dục. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 26,2g hỗn hợp: Al, Zn, Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ. Sau phản ứng được 22,4 lít khí SO2 – Cho 26.2g hỗn hợp: Al; Zn; Mg tác dụng với …… xem ngay

80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học ...

19. 80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học …

Tác giả: books.google.com.vn

Ngày đăng: 9/5/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 69231 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về 80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học môn Hóa – Nhiều tác giả – Google Sách. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều tác giảC. Mg. D. Al. Câu 7: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy …… xem ngay

Tài liệu tại Website: violet.vn/longtanvn ...

20. Tài liệu tại Website: violet.vn/longtanvn …

Tác giả: xdocs.tips

Ngày đăng: 30/5/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 96005 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Download Bai tap bao toan e PDF

Khớp với kết quả tìm kiếm: 12/ Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với H2SO4 đặc dư thu được 6,72 … 12/ Cho 0,05 mol Mg phản ứng vừa đủ với 0,12 mol HNO3 giải phóng ra khí X …… xem ngay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments