Phần 1: Form và các Control thông dụng

Đây là các bài tập cơ bản hướng dẫn thiết kế Form và cách sử dụng các Control thông dụng trong Visual Studio để xây dựng ứng dụng WinForms. Ngoài ra chúng ta sẽ làm quen với cách lập trình sử dụng các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Form và các Control.

Nội dung

Bài 1 : Sử dụng Form và Button

Thiết kế Form có hai nút lệnh có tên là và Green và và Yellow. Form có nút Min, Max Button .

 • Khi click vào nút lệnh Green, Form đổi màu nền thành màu Xanh (Green) và đổi tiêu đề của Form thành “Green Colour”
 • Khi click vào nút lệnh Yellow, Form đổi màu nền thành màu Vàng (Yellow) và đổi tiêu đề của Form thành “Yellow Colour”.

Xem hướng dẫn

Bạn đang đọc: Phần 1: Form và các Control thông dụng

Bài 2 : Sử dụng Form, TextBox và Button

Thiết kế Form có một TextBox để trắng, và 3 nút lệnh : Display, Clear, Exit .

 • Khi Click nút Display, hộp TextBox hiện lên câu: “Xin chào bạn đến với ngôn ngữ lập trình C#”
 • Click nút Clear, hộp TextBox bị xoá trắng
 • Click nút Exit để thoát khỏi chương trình.

Xem hướng dẫn

Bài 3 : Sử dụng Form, TextBox, Label và Button

Thiết kế Form có một TextBox ( hoàn toàn có thể gõ nhiều dòng ), một Label, 1 nút lệnh View, 1 nút lệnh Exit để thực thi việc làm sau :

 • Ban đầu, nút View bị mờ, khi bắt đầu ấn phím bất kì vào TextBox, nút View mới được kích hoạt.
 • Sau khi nhập vào ô TextBox, click nút View, Label sẽ hiển thị nội dung của TextBox
 • Click nút Exit để thoát khỏi chương trình.

Xem hướng dẫn

Bài 4 : Sử dụng Form, Label, Groupbox và RadioButton

Thiết kế Form gồm 1 Label có dòng chữ “ Thuộc tính MultiLine để làm gì ? ” và 4 RadioButton lần lượt có các tiêu đề sau : Chữ đậm, Chữ nghiêng, Xuống dòng, Chữ hoa. Các nút RadioButton được đặt trong một Groupbox có nhãn là “ Trả lời ”. Cuối cùng là một Label để hiển thị tác dụng. Các việc làm cần triển khai :

 • Ban đầu Label hiển thị kết quả là rỗng.
 • Khi chọn RadioButton thứ 3, Label Kết quả hiển thị dòng chữ “Đúng”.
 • Khi chọn các RadioButton còn lại, Label Kết quả hiển thị dòng chữ “Sai”

Xem hướng dẫn

Bài 5 : Sử dụng Form, Label, Groupbox và CheckBox

Thiết kế Form gồm 1 Groupbox có nhãn là “ Chọn các ca sỹ việt nam bạn yêu dấu ”, chứa 5 CheckBox lần lượt có nhãn là : Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Thanh Lam, Quang Dũng, Lam Trường, 1 nút lệnh “ Xem ” và một Label để hiển thị list các ca sĩ bạn thương mến. Các việc làm cần thực thi :

 • Nếu không chọn ca sĩ nào, Label sẽ hiện nội dung “Bạn không lựa chọn ca sĩ nào trong danh sách trên”.
 • Nếu có chọn, Label sẽ hiện nội dung: “Các ca sĩ mà bạn yêu thích là”

Xem hướng dẫn

Bài 6 : Sử dụng Form, TextBox và ListBox

Thiết kế Form gồm 1 ListBox và 1 TextBox. Khi Click vào các thành phần trong ListBox, TextBox sẽ hiển thị nội dung của các thành phần được chọn .

Xem hướng dẫn

Bài 7 : Sử dụng Form, ListBox và Button

Thiết kế Form gồm có 2 ListBox, 2 Label và 4 nút lệnh có giao diện như sau :

 • Chọn các mặt hàng bên “Danh sách các mặt hàng”, khi Click vào nút >, sẽ chuyển các phần tử được lựa chọn sang bên “Các mặt hàng lựa chọn”, (đồng thời xoá đi các phần tử được lựa chọn bên “Danh sách các mặt hàng”)
 • Khi Click nút >> sẽ chuyển toàn bộ các phần tử bên “Danh sách các mặt hàng” sang bên “Các mặt hàng lựa chọn”, (đồng thời xoá trắng bên “Danh sách các mặt hàng”)
 • Chọn các mặt hàng bên “Các mặt hàng lựa chọn”, khi Click vào nút <, sẽ chuyển các phần tử được lựa chọn sang bên “Danh sách các mặt hàng”, (đồng thời xoá đi các phần tử được lựa chọn đó bên “Các mặt hàng lựa chọn”.
 • Khi Click nút << sẽ chuyển toàn bộ các phần tử bên “Các mặt hàng lựa chọn” sang bên “Danh sách các mặt hàng”, (đồng thời xoá trắng bên “Các mặt hàng lựa chọn”)

Xem hướng dẫn

Bài 8 : Sử dụng Form, TextBox, ComboBox và Button

Thiết kế Form gồm có 1 TextBox điền Họ tên, 3 ComboBox có các Label đi kèm có nhãn : Ngày, Tháng, Năm

 • ComboBox Ngày nạp các giá trị từ 1 đến 31 (không cho nhập thêm dữ liệu)
 • ComboBox Tháng nạp các giá trị từ 1 đến 12 (không cho phép nhập thêm dữ liệu)
 • ComboBox Năm nạp các giá trị từ 1930 đến 2010 (cho phép nhập thêm dữ liệu)

Khi ấn nút lệnh Kiểm tra, nếu ngày tháng năm sinh là hợp lệ sẽ hiện ra MessageBox thông tin Họ tên và ngày sinh. Nếu tài liệu ngày tháng không hợp lệ sẽ hiện ra MessageBox thông tin “ Ngày sinh không hợp lệ ! ”

Xem hướng dẫn

Bài 9 : Thiết kế chương trình Calculator đơn thuần

 • Các hộp TextBox A+B, A*B, A-B, A/B không được phép sửa dữ liệu (Thuộc tính ReadOnly = True)
 • Sau khi nhập dữ liệu cho A và B, Nếu dữ liệu nhập đúng kiểu số, khi ấn nút Result sẽ tính kết quả để điền vào các TextBox A+B, A-B, A*B, A/B
 • Ấn nút Reset sẽ xoá trắng tất cả các TextBox, đưa Focus về TextBox A
 • Ấn nút Exit để thoát khỏi chương trình.
 • Lưu ý: Tạo TabIndex theo thứ tự: TextBox A, TextBox B, nút Result, nút Reset, nút Exit.

Bài 10 : Thiết kế Form đăng nhập

Khi người sử dụng gõ UserName = “ admin ” và Password = “ 123 ” hoặc UserName = “ user ” và Password = “ 456 ” thì đóng Form đăng nhập và sẽ gọi sang Form thứ 2 có giao diện như sau :

 • Nếu UserName = “admin” thì hiển thị cả 2 GroupBox Style và Colour
 • Nếu UserName = “user”, chỉ hiển thị GroupBox Style, không hiển thị Groupbox Colour.
 • Các chức năng của Form Edit:
  • Khi chọn CheckBox Bold, chữ sẽ đậm, nếu bỏ chọn chữ sẽ bình thường. Tương tự với các CheckBox Italic (chữ nghiêng) và Underline (gạch dưới chân)
  • Khi click vào RadioButton Blue, chữ sẽ chuyển sang màu xanh, tương tự với Red và Grayed.

Tải SourceCode

Tham khảo thêm

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments