Tại Công ty ứng dụng công nghệ cao (HITACO) – Tài liệu text

Tại Công ty ứng dụng công nghệ cao (HITACO)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132 KB, 21 trang )

Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
Chơng I
Tổng quan về Công ty ứng dụng công nghệ
cao ( HITACO )
I/ Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty HITACO
Công ty HITACO đợc thành lập theo quyết định số 1611/QĐ- QP
ngày 20/11/1997 của Bộ trởng Bộ Quốc phòng.
Tên đầy đủ : Công ty ứng dụng công nghệ cao.
Tên giao dịch : HIgh Technology Application COmpany.
Viết tắt : HITACO
Trụ sở : 108 Trờng Chinh- Đống Đa- Hà Nội.
Tiền thân của Công ty HITACO là Xí nghiệp Z45, đợc thành lập theo
quyết định số 2233/QĐ- QP của Bộ trởng Bộ Quốc phòng. Z45 là một
đơn vị trong ngành đảm bảo kỹ thuật quân đội trực thuộc Tổng Cục Kỹ
Thuật- Bộ Quốc phòng.
Đợc thành lập trên cơ sở Xí nghiệp Z45, Công ty HITACO kế thừa
mối quan hệ sẵn có của Xí nghiệp với các đơn vị trong quân đội và một
số khách hàng quen thuộc khác vì vậy ngay từ khi thành lập HITACO
đã có lợng khách hàng nhất định. Không những thế Công ty còn nhận
đợc sự u đãi giúp đỡ của Bộ Quốc phòng về mọi mặt tạo điều kiện cho
Công ty vợt qua những khó khăn ban đầu.
Nh đã biết hiện nay nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại của
các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội là rất lớn vì vậy với chức năng
xuất nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu … Công ty có một thị trờng
rộng lớn để khai thác.
Công ty HITACO có một đội ngũ cán bộ có trình độ nhiệt tình và có
trách nhiệm. Bên cạnh đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật giàu kinh
nghiệm (đợc đào tạo ở Liên Xô cũ) là những cán bộ kinh doanh trẻ,
năng động, nhiệt tình. Sự kết hợp đó đã tạo cho Công ty một thuận lợi
lớn trong sản xuất, kinh doanh đặc biệt là trong hoạt động XNK máy
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7

1
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
móc thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Trải qua quá trình xây dựng và trởng thành. Công ty ứng dụng công
nghệ cao đã không ngừng phấn đấu vơn lên về mọi mặt. Đặc biệt là
trong nền kinh tế thị trờng đang ngày càng phát triển ở nớc ta, trên con
đờng phát triển của mình Công ty đã gặp không ít những khó khăn trở
ngại. Nhng giờ đây bằng những kinh nghiệm lao động sáng tạo và sự
quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, trong những năm gần
đây Công ty đã giải quyết đợc khó khăn trong quá trình sản xuất kinh
doanh của mình. Sản phẩm của Công ty ngày càng đa dạng và phong
phú. Điều này đợc thể hiện qua một số kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh mà Công ty đã đạt đợc trong 2 năm 2000-2001.
ĐVT :1000đ
Các chỉ tiêu
Năm 2000
Năm 2001
1. Tổng doanh thu
20.380.840
30.645.720
2. Tổng chi phí
19.118.500
28.348.650
3. Tổng lợi nhuận trớc thuế
1.262.340
2.297.070
4. Nộp ngân sách Nhà nớc
209.440
639.030
5. Thu nhập bình quân của lao động

850
900
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
2
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
II/Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình Công ty đã từng bớc
hoàn thiện bộ máy quản lý về nhân sự, quản lý sản xuất, kinh
doanh.Cơ cấu tổ chức gồm:
Phòng Giám Đốc & Phó Giám Đốc : 3 ngời
Phòng Tổ chức hành chính : 9 ngời
Phòng kinh doanh tổng hợp : 12 ngời
Phòng kế toán tài chính : 4 ngời
Phòng Kỹ thuật công nghệ : 7 ngời
Xởng chế thử : 5 ngời
Xởng Điện – Điện tử : 11 ngời
Xởng cơ khí : 10 ngời
Cửa hàng : 4 ngời
Có thể khái quát cơ cấu tổ chức theo sơ đồ sau:
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
3
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
Sơ đồ:Cơ cấu tổ chức Công ty HITACO
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
4
Giám Đốc
Phó giám đốc
nội chính
Phó giám đốc
Kỹ thuật

Phòng kinh doanh
tổng hợp
Phòng Kế toán
TàI chính
Phòng kỹ thuật
công nghệ
Phòng tổ chức hành
chính
Xưởng chế thử
Xưởng đIện – đIện tử
Xưởng cơ khí
Cửa hàng
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
A.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc :
1- Giám đốc Công ty :
Giám đốc Công ty là ngời đại diện pháp nhân của Công ty và chịu
trách nhiệm trớc Thủ trởng cấp trên, trớc Pháp luật của Nhà nớc về điều
hành hoạt động của Công ty. Giám đốc có quyền điều hành cao nhất
trong Công ty.
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:
1. Nhận vốn, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nớc, Quân đội
để sử dụng theo nhiệm vụ của BQP. Giám đốc quản lý, bảo toàn và phát
triển vốn của Công ty.
2. Tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty. Trực tiếp chỉ
huy phòng kế toán – tài chính và bộ phận kế hoạch.
3. Giám đốc uỷ quyền, phân công cho các Phó giám đốc giúp các
mặt hoạt động khác của Công ty.
4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên, của BQP và cơ
quan Nhà nớc có thẩm quyền. Có trách nhiệm báo cáo định kỳ, thờng
xuyên và đột xuất với cấp trên về kết quả hoạt động của Công ty.

5. Giám đốc có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức trởng phó Phòng, Ban, Xởng sau đó báo cáo cấp trên theo quy
định. Có quyền quyết định khen thởng, kỷ luật cán bộ, CNV trong toàn
Công ty.
6. Giám đốc có quyền triệu tập các Phó giám đốc, các trởng, phó
Phòng, Ban, Xởng tờng trình báo cáo một vấn đề nào đó khi thấy cần
thiết.
2- PGĐ KD-XNK, nội chính:
Phó giám đốc kinh doanh XNK là ngời giúp Giám đốc điều hành
Công ty theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm
trớc Giám đốc về các nhiệm vụ đợc phân công, uỷ quyền.
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc KDXNK, nội chính:
1. Là ngời phụ trách điều hành trực tiếp về công tác kinh doanh
nội địa, XNK của toàn Công ty; về các vấn đề về công tác nội chính của
Công ty. Trực tiếp nắm và điều hành các phòng: KDTH, KH-TC-HC.
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
5
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
2. Xét, duyệt và ký các vấn đề về nội chính và KDXNK trớc khi
báo cáo Giám đốc quyết định.
3. Báo cáo với Giám đốc về kết quả KD-XNK từng hợp đồng và
các vấn đề về nội chính của Công ty.
4. Phó giám đốc có quyền triệu tập các Trởng, Phó Phòng, Ban,
Xởng tờng trình báo cáo một vấn đề nào đó khi thấy cần thiết.
5. Là ngời thay thế điều hành Công ty khi Giám đốc đi vắng.
3- PGĐ Kỹ thuật -Công nghệ và SX :
Phó giám đốc KT-CN và SX là ngời giúp Giám đốc điều hành
Công ty theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm
trớc Giám đốc về các nhiệm vụ đợc phân công, uỷ quyền.
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc KTCN và SX:

1. Là ngời phụ trách điều hành trực tiếp tất cả các vấn đề về công
tác khoa học, kỹ thuật công nghệ và sản xuất của toàn Công ty. Trực
tiếp nắm và điều hành các phòng: KTCN, Ban điện tử tin học và các X-
ởng sản xuất.
2. Là ngời xét, duyệt và ký các thiết kế kỹ thuật, các dự án, đề án
nghiên cứu KHKT-CN và kế hoạch SX.
3. Báo cáo với Giám đốc về kết quả hoạt động KTCN và SX.
4. Phó giám đốc có quyền triệu tập các trởng, phó Phòng, Ban, X-
ởng tờng trình báo cáo một vấn đề nào đó khi thấy cần thiết.
5. Là ngời thay thế điều hành Công ty khi Giám đốc, Phó giám
đốc KD, nội chính đi vắng.
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình công ty đã từng bớc hoàn
thiện bộ máy quản lý về nhân sự, quản lý sản xuất, kinh doanh. Hiện
nay cơ cấu tổ chức, chức năng của các phòng ban trong công ty đợc
biểu thị trong sơ đồ sau:
B. Chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xởng
1- Phòng Tổ chức – Hành chính :
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
6
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
Là Phòng chức năng giúp Giám đốc và PGĐ kinh doanh, nội
chính quản lý và điều hành các công tác về KH, CTĐ, CTCT, lao động
tiền lơng và công tác hành chính của Công ty.
* Nhiệm vụ :
1.Tham mu, t vấn giúp việc cho Giám đốc, PGĐ kinh doanh, nội
chính theo chức năng đảm nhận.
2.Tổ chức triển khai các hoạt động phúc lợi xã hội, VH, TT
3. Tổng hợp các kế hoạch
4. Trực tiếp quản lý điều tiết các bộ phận nh : tổ chức lao động
tiền lơng, VTBM, lái xe, bảo vệ, tạp vụ.

5.Tiến hành chỉ đạo, hớng dẫn và kiểm tra các Phòng, Ban khác
thực hiện các kế hoạch đã đợc thông qua Ban Giám đốc.
2- Phòng Kinh doanh tổng hợp :
Là Phòng chức năng giúp Giám đốc quản lý, triển khai, thực hiện
toàn bộ các công tác sản xuất, kinh doanh XNK của Công ty.
* Nhiệm vụ :
1. Tham mu t vấn cho BGĐ về các KH hợp đồng sản xuất về xây
dựng và phát triển sản xuất kinh doanh nội địa, XNK có hiệu quả theo
đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã đợc trên phê
duyệt.
2. Tìm đối tác sản xuất kinh doanh, khai thác các HĐ, mở rộng
thị trờng kinh doanh nội địa và XNK.
3. Trực tiếp tiến hành soạn thảo các hợp đồng, văn bản thanh lý
hợp đồng.
3- Phòng kỹ thuật công nghệ :
Là phòng chức năng giúp BGĐ triển khai thực hiện các công tác
thuộc lĩnh vực KT, KHCN, sản xuất, nghiên cứu, chế thử sản phẩm,
quản lý chất lợng sản phẩm và các thiết bị công nghệ của Công ty.
* Nhiệm vụ :
1. Tham mu t vấn cho BGĐ về ứng dụng và phát triển công nghệ
mới có trình độ cao thuộc các lĩnh vực liên quan đến sản xuất của Công
ty.
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
7
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp
2. Tổ chức thiết kế lập qui trình công nghệ, chuẩn bị kỹ thuật, xây
dựng khối lợng, đơn giá sản phẩm và theo dõi kỹ thuật, chất lợng vật t,
sản phẩm hàng hoá của Công ty.
4- Phòng Kế toán tài chính :
Là Phòng chức năng giúp Ban Giám đốc trực tiếp quản lý và triển

khai hoạt động tài chính của Công ty. Cung cấp đầy đủ và kịp thời các
báo cáo về tài chính cho Ban Giám đốc.
* Nhiệm vụ:
1. T vấn, tham mu cho BGĐ về các nghiệp vụ tài chính kế toán.
2. Chịu trách nhiệm trớc BGĐ và các cơ quan quản lý cấp trên về
các hoạt động tài chính của Công ty.
3. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng
các nguyên tắc quản lý tài chính về chế độ quản lý tài chính của các
doanh nghiệp Nhà nớc trong quân đội.
4.Tổ chức kiểm tra, thẩm định giúp BGĐ trong ký kết các hợp đồng,
thanh quyết toán công nợ theo các hợp đồng, quản lý chứng từ tài liệu
có liên quan đến việc xuất nhập sản phẩm hàng hoá ra vào Công ty.
5- Xởng chế thử
* Nhiệm vụ
1.Tổ chức triển khai chế thử công nghệ sản phẩm là các trang thiết bị
đặc biệt phục vụ Quốc phòng (theo thiết kế và hớng dẫn công nghệ của
phòng kỹ thuật – công nghệ)
2. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ mới có trình độ cao
thuộc các lĩnh vực liên quan mà tập trung chủ yếu vào công nghệ gia
công cơ khí chính xác và siêu chính xác, công nghệ điện tử – tin học,
vào sử dụng vật liệu mới vào thiết kế quang học để phục vụ cho chế thử.
3. Phối hợp với các Xởng trong công ty và các đơn vị khác để chế thử
các chi tiết và cụm chi tiết ngoài năng lực của Xởng.
4.Tổng lắp sản phẩm và kiểm tra thẩm định, đánh giá chất lợng thiết
bị và các sản phẩm khác theo điều kiện nghiệm thu.
5.Tham gia sản xuất số lợng nhỏ các chi tiết, các cụm chi tiết, các
Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7
8
Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợpmóc thiết bị và chuyển giao công nghệ. Trải qua quy trình thiết kế xây dựng và trởng thành. Công ty ứng dụng côngnghệ cao đã không ngừng phấn đấu vơn lên về mọi mặt. Đặc biệt làtrong nền kinh tế thị trờng đang ngày càng tăng trưởng ở nớc ta, trên conđờng tăng trưởng của mình Công ty đã gặp không ít những khó khăn vất vả trởngại. Nhng giờ đây bằng những kinh nghiệm tay nghề lao động phát minh sáng tạo và sựquyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, trong những năm gầnđây Công ty đã xử lý đợc khó khăn vất vả trong quy trình sản xuất kinhdoanh của mình. Sản phẩm của Công ty ngày càng phong phú và phongphú. Điều này đợc biểu lộ qua 1 số ít tác dụng hoạt động giải trí sản xuất kinhdoanh mà Công ty đã đạt đợc trong 2 năm 2000 – 2001. ĐVT : 1000 đCác chỉ tiêuNăm 2000N ăm 20011. Tổng doanh thu20. 380.84030.645.7202. Tổng chi phí19. 118.50028.348.6503. Tổng lợi nhuận trớc thuế1. 262.3402.297.0704. Nộp ngân sách Nhà nớc209. 440639.0305. Thu nhập trung bình của lao động850900Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợpII / Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy quản lýĐể triển khai tốt tính năng trách nhiệm của mình Công ty đã từng bớchoàn thiện cỗ máy quản trị về nhân sự, quản trị sản xuất, kinhdoanh. Cơ cấu tổ chức triển khai gồm : Phòng Giám Đốc và Phó Giám Đốc : 3 ngờiPhòng Tổ chức hành chính : 9 ngờiPhòng kinh doanh thương mại tổng hợp : 12 ngờiPhòng kế toán kinh tế tài chính : 4 ngờiPhòng Kỹ thuật công nghệ : 7 ngờiXởng chế thử : 5 ngờiXởng Điện – Điện tử : 11 ngờiXởng cơ khí : 10 ngờiCửa hàng : 4 ngờiCó thể khái quát cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo sơ đồ sau : Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợpSơ đồ : Cơ cấu tổ chức triển khai Công ty HITACONguyễn Thị Thu Hiền KT1K7Giám ĐốcPhó giám đốcnội chínhPhó giám đốcKỹ thuậtPhòng kinh doanhtổng hợpPhòng Kế toánTàI chínhPhòng kỹ thuậtcông nghệPhòng tổ chức triển khai hànhchínhXưởng chế thửXưởng đIện – đIện tửXưởng cơ khíCửa hàngKhoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợpA. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Giám đốc : 1 – Giám đốc Công ty : Giám đốc Công ty là ngời đại diện thay mặt pháp nhân của Công ty và chịutrách nhiệm trớc Thủ trởng cấp trên, trớc Pháp luật của Nhà nớc về điềuhành hoạt động giải trí của Công ty. Giám đốc có quyền quản lý và điều hành cao nhấttrong Công ty. * Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc : 1. Nhận vốn, đất đai và những nguồn lực khác do Nhà nớc, Quân độiđể sử dụng theo trách nhiệm của BQP. Giám đốc quản trị, bảo toàn và pháttriển vốn của Công ty. 2. Tổ chức quản lý mọi hoạt động giải trí của Công ty. Trực tiếp chỉhuy phòng kế toán – kinh tế tài chính và bộ phận kế hoạch. 3. Giám đốc uỷ quyền, phân công cho những phó tổng giám đốc giúp cácmặt hoạt động giải trí khác của Công ty. 4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên, của BQP và cơquan Nhà nớc có thẩm quyền. Có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình định kỳ, thờngxuyên và đột xuất với cấp trên về tác dụng hoạt động giải trí của Công ty. 5. Giám đốc có quyền quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm, cáchchức trởng phó Phòng, Ban, Xởng sau đó báo cáo giải trình cấp trên theo quyđịnh. Có quyền quyết định hành động khen thởng, kỷ luật cán bộ, CNV trong toànCông ty. 6. Giám đốc có quyền triệu tập những phó tổng giám đốc, những trởng, phóPhòng, Ban, Xởng tờng trình báo cáo giải trình một yếu tố nào đó khi thấy cầnthiết. 2 – PGĐ KD-XNK, nội chính : Phó giám đốc kinh doanh thương mại XNK là ngời giúp Giám đốc điều hànhCông ty theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệmtrớc Giám đốc về những trách nhiệm đợc phân công, uỷ quyền. * Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc KDXNK, nội chính : 1. Là ngời đảm nhiệm quản lý trực tiếp về công tác làm việc kinh doanhnội địa, XNK của toàn Công ty ; về những yếu tố về công tác làm việc nội chính củaCông ty. Trực tiếp nắm và điều hành quản lý những phòng : KDTH, KH-TC-HC. Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp2. Xét, duyệt và ký những yếu tố về nội chính và KDXNK trớc khibáo cáo Giám đốc quyết định hành động. 3. Báo cáo với Giám đốc về hiệu quả KD-XNK từng hợp đồng vàcác yếu tố về nội chính của Công ty. 4. Phó giám đốc có quyền triệu tập những Trởng, Phó Phòng, Ban, Xởng tờng trình báo cáo giải trình một yếu tố nào đó khi thấy thiết yếu. 5. Là ngời thay thế sửa chữa điều hành quản lý Công ty khi Giám đốc đi vắng. 3 – PGĐ Kỹ thuật – Công nghệ và SX : Phó giám đốc KT-CN và SX là ngời giúp Giám đốc điều hànhCông ty theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệmtrớc Giám đốc về những trách nhiệm đợc phân công, uỷ quyền. * Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc KTCN và SX : 1. Là ngời đảm nhiệm quản lý và điều hành trực tiếp toàn bộ những yếu tố về côngtác khoa học, kỹ thuật công nghệ và sản xuất của toàn Công ty. Trựctiếp nắm và quản lý và điều hành những phòng : KTCN, Ban điện tử tin học và những X-ởng sản xuất. 2. Là ngời xét, duyệt và ký những phong cách thiết kế kỹ thuật, những dự án Bất Động Sản, đề ánnghiên cứu KHKT-CN và kế hoạch SX. 3. Báo cáo với Giám đốc về hiệu quả hoạt động giải trí KTCN và SX. 4. Phó giám đốc có quyền triệu tập những trởng, phó Phòng, Ban, X-ởng tờng trình báo cáo giải trình một yếu tố nào đó khi thấy thiết yếu. 5. Là ngời thay thế sửa chữa điều hành quản lý Công ty khi Giám đốc, Phó giámđốc KD, nội chính đi vắng. Để thực thi tốt công dụng trách nhiệm của mình công ty đã từng bớc hoànthiện cỗ máy quản trị về nhân sự, quản trị sản xuất, kinh doanh thương mại. Hiệnnay cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, tính năng của những phòng ban trong công ty đợcbiểu thị trong sơ đồ sau : B. Chức năng trách nhiệm của những Phòng, Ban, Xởng1 – Phòng Tổ chức – Hành chính : Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợpLà Phòng tính năng giúp Giám đốc và Phó Giám Đốc kinh doanh thương mại, nộichính quản trị và quản lý những công tác làm việc về KH, CTĐ, CTCT, lao độngtiền lơng và công tác làm việc hành chính của Công ty. * Nhiệm vụ : 1. Tham mu, t vấn giúp việc cho Giám đốc, Phó Giám Đốc kinh doanh thương mại, nộichính theo công dụng đảm nhiệm. 2. Tổ chức tiến hành những hoạt động giải trí phúc lợi xã hội, VH, TT3. Tổng hợp những kế hoạch4. Trực tiếp quản trị điều tiết những bộ phận nh : tổ chức triển khai lao độngtiền lơng, VTBM, lái xe, bảo vệ, tạp vụ. 5. Tiến hành chỉ huy, hớng dẫn và kiểm tra những Phòng, Ban khácthực hiện những kế hoạch đã đợc trải qua Ban Giám đốc. 2 – Phòng Kinh doanh tổng hợp : Là Phòng công dụng giúp Giám đốc quản trị, tiến hành, thực hiệntoàn bộ những công tác làm việc sản xuất, kinh doanh thương mại XNK của Công ty. * Nhiệm vụ : 1. Tham mu t vấn cho BGĐ về những KH hợp đồng sản xuất về xâydựng và tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại trong nước, XNK có hiệu suất cao theođúng ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại của Công ty đã đợc trên phêduyệt. 2. Tìm đối tác chiến lược sản xuất kinh doanh thương mại, khai thác những hợp đồng, mở rộngthị trờng kinh doanh thương mại trong nước và XNK. 3. Trực tiếp triển khai soạn thảo những hợp đồng, văn bản thanh lýhợp đồng. 3 – Phòng kỹ thuật công nghệ : Là phòng tính năng giúp BGĐ tiến hành thực thi những công tácthuộc nghành KT, KHCN, sản xuất, nghiên cứu và điều tra, chế thử mẫu sản phẩm, quản trị chất lợng mẫu sản phẩm và những thiết bị công nghệ của Công ty. * Nhiệm vụ : 1. Tham mu t vấn cho BGĐ về ứng dụng và tăng trưởng công nghệmới có trình độ cao thuộc những nghành tương quan đến sản xuất của Côngty. Nguyễn Thị Thu Hiền KT1K7Khoa Kinh Tế Báo cáo thực tập tổng hợp2. Tổ chức phong cách thiết kế lập qui trình công nghệ, sẵn sàng chuẩn bị kỹ thuật, xâydựng khối lợng, đơn giá mẫu sản phẩm và theo dõi kỹ thuật, chất lợng vật t, loại sản phẩm hàng hoá của Công ty. 4 – Phòng Kế toán kinh tế tài chính : Là Phòng tính năng giúp Ban Giám đốc trực tiếp quản trị và triểnkhai hoạt động giải trí kinh tế tài chính của Công ty. Cung cấp không thiếu và kịp thời cácbáo cáo về kinh tế tài chính cho Ban Giám đốc. * Nhiệm vụ : 1. T vấn, tham mu cho BGĐ về những nhiệm vụ kinh tế tài chính kế toán. 2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trớc BGĐ và những cơ quan quản trị cấp trên vềcác hoạt động giải trí kinh tế tài chính của Công ty. 3. Thực hiện những hoạt động giải trí nhiệm vụ kinh tế tài chính kế toán theo đúngcác nguyên tắc quản lý tài chính về chính sách quản lý tài chính của cácdoanh nghiệp Nhà nớc trong quân đội. 4. Tổ chức kiểm tra, thẩm định và đánh giá giúp BGĐ trong ký kết những hợp đồng, thanh quyết toán nợ công theo những hợp đồng, quản trị chứng từ tài liệucó tương quan đến việc xuất nhập loại sản phẩm hàng hoá ra vào Công ty. 5 – Xởng chế thử * Nhiệm vụ1. Tổ chức tiến hành chế thử công nghệ mẫu sản phẩm là những trang thiết bịđặc biệt ship hàng Quốc phòng ( theo phong cách thiết kế và hớng dẫn công nghệ củaphòng kỹ thuật – công nghệ ) 2. Nghiên cứu ứng dụng và tăng trưởng công nghệ mới có trình độ caothuộc những nghành tương quan mà tập trung chuyên sâu đa phần vào công nghệ giacông cơ khí đúng mực và siêu đúng mực, công nghệ điện tử – tin học, vào sử dụng vật tư mới vào phong cách thiết kế quang học để ship hàng cho chế thử. 3. Phối hợp với những Xởng trong công ty và những đơn vị chức năng khác để chế thửcác chi tiết cụ thể và cụm chi tiết cụ thể ngoài năng lượng của Xởng. 4. Tổng lắp loại sản phẩm và kiểm tra thẩm định và đánh giá, nhìn nhận chất lợng thiếtbị và những mẫu sản phẩm khác theo điều kiện kèm theo nghiệm thu sát hoạch. 5. Tham gia sản xuất số lợng nhỏ những cụ thể, những cụm cụ thể, cácNguyễn Thị Thu Hiền KT1K7

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments