cục bộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hỗ trợ chỉ tập tin cục bộ thôi

Only local files are supported

KDE40. 1

Nếu không chưa trị, nó có thể gây ra thiếu máu cục bộ.

If left untreated it could cause an ischemic stroke.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một sự kiện cục bộ và ngẫu nhiên thưa ngài.

It was a random localized event, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Cuộc nổi loạn mang tính cục bộ trùng hợp với loạn Macrianus ở phía Đông.

The revolt partially coincided with that of Macrianus in the East.

WikiMatrix

Chỉ có thể chọn tập tin cục bộ

You can only select local files

KDE40. 1

Thiết lập cục bộ

Local Settings

KDE40. 1

URI cục bộ không tương ứng với cổng đã phát hiện. Tiếp tục?

The local URI does not correspond to a detected port. Continue?

KDE40. 1

Ứng dụng OneDrive được cập nhật để bổ sung một trình quản lý tập tin cục bộ.

The OneDrive app was updated to include a local file manager.

WikiMatrix

Sai số cắt cụt cục bộ của phương pháp Euler là sai số trong một bước duy nhất.

The local truncation error of the Euler method is error made in a single step.

WikiMatrix

Thông báo dịch vụ trên máy cục bộ

Announce the service on the local network

KDE40. 1

Danh sách miền « vùng rộng » (không phải cục bộ để liên kết) cần duyệt

List of ‘wide-area ‘ (non link-local) domains that should be browsed

KDE40. 1

The Age of Kings hỗ trợ chơi mạng trên Internet hoặc thông qua một mạng cục bộ (LAN).

The Age of Kings supports multiplayer over the Internet, or via a local area network (LAN).

WikiMatrix

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chết vì căn bệnh thiếu máu cục bộ ở tim?

Why are more and more women dying of ischemic heart disease ?

QED

Những kết quả của chiến dịch này đã đặt dấu chấm hết cho Chiến tranh cục bộ.

For many in the South, that act marked the official end of the Civil War .

WikiMatrix

Chia sẻ thư mục này qua mạng cục bộ

Share this folder in the local network

KDE40. 1

là bởi vì tình trạng hẹp động mạch đã gây nên thiếu máu cục bộ

And because of that, this cell won’t be able to help the heart pump properly

QED

Không thể phát hiện cổng cục bộ

Unable to detect local ports

KDE40. 1

Ẩn người dùng & cục bộ

Hide & local users

KDE40. 1

Những nguồn trở thành phản ứng cục bộ của permittivity, ε, và độ từ thẩm, μ.

These sources become localized responses of permittivity, ε, and magnetic permeability, μ.

WikiMatrix

Những mép này chuyển thông tin giữa hai bán cầu để phối hợp những chức năng cục bộ.

These commissures transfer information between the two hemispheres to coordinate localized functions.

WikiMatrix

Bạn cũng có thể chọn các cài đặt điều hướng từ menu ngữ cảnh cục bộ trong TalkBack:

You can also choose navigation settings from the TalkBack local context menu:

support.google

Số nhận dạng người dùng được đặt lại khi người dùng xóa cookie và bộ nhớ cục bộ.

The user identifier is reset when the user clears cookies and local storage.

support.google

Tắc ruột non cục bộ.

Partial small bowel obstruction.

OpenSubtitles2018. v3

Video: Đến lượt, nó thuộc về nhóm cục bộ của những thiên hà.

Video: Which in turn belongs to a local group of galaxies.

ted2019

Tôi thấy một thiết bị EMP cục bộ thêm vài món quà đi tiệc nữa.

I found a localized E.M.P., plus a few other party favors.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments