Đại hội đồng cổ đông là gì ? Khái niệm và đặc điểm theo quy định

Đại hội đồng cổ đông là gì ? Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong CTCP được pháp luật quy định chi tiết như thế nào ? 

Đại hội đồng cổ đông là gì 

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm trước, Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ ) là cơ quan có quyền quyết định hành động cao nhất của công ty CP, gồm có tổng thể những cổ đông có quyền biểu quyết ( cổ đông đại trà phổ thông, cổ đông khuyến mại biểu quyết và cổ đông khác theo pháp luật của Điều lệ công ty .Xem thêm : Các bước xây dựng công ty CP

Thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền như sau:

  • Thông qua khuynh hướng tăng trưởng của công ty ;

  • Quyết định loại CP và tổng số CP của từng loại được quyền chào bán ; quyết định hành động mức cổ tức hằng năm của từng loại CP ;

  • Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ;
  • Quyết định góp vốn đầu tư hoặc bán số gia tài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không pháp luật một tỷ suất hoặc một giá trị khác ;

  • Quyết định sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;

  • Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ;

  • Quyết định mua lại trên 10 % tổng số CP đã bán của mỗi loại ;
  • Xem xét và giải quyết và xử lý những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty ;
  • Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể công ty
  • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .

Xem thêm: Thành viên hội đồng quản trị 

Cuộc họp thường niên của đại hội đồng CĐ

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ hoàn toàn có thể họp không bình thường và phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính. Theo ý kiến đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính .ĐHĐCĐ họp thường niên đàm đạo và trải qua những yếu tố sau đây :a ) Kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công tyb ) Báo cáo kinh tế tài chính hằng năm ;c ) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hiệu quả hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị ;d ) Báo cáo của Ban trấn áp về hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty, về tác dụng hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcđ ) Báo cáo tự nhìn nhận tác dụng hoạt động giải trí của Ban trấn áp và của từng Kiểm soát viên ;e ) Mức cổ tức so với mỗi CP của từng loại ;g ) Các yếu tố khác thuộc thẩm quyền .>> Xem thêm : Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Hợp đồng, thanh toán giao dịch giữa công ty với những đối tượng người tiêu dùng sau đây phải được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận đồng ý :a ) Cổ đông, người đại diện thay mặt ủy quyền của cổ đông chiếm hữu trên 10 % tổng số CP đại trà phổ thông của công ty và những người có tương quan của họ ;b ) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có tương quan của họ ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

Trường hợp này, người đại diện thay mặt công ty ký hợp đồng phải thông tin Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về những đối tượng người tiêu dùng có tương quan so với hợp đồng, thanh toán giao dịch đó ; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông tin nội dung hầu hết của thanh toán giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc báo cáo giải trình về nội dung đa phần của thanh toán giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc lấy quan điểm cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có quyền lợi tương quan không có quyền biểu quyết ; hợp đồng hoặc thanh toán giao dịch được chấp thuận đồng ý khi có số cổ đông đại diện thay mặt 65 % tổng số phiếu biểu quyết còn lại ưng ý, trừ trường hợp Điều lệ công ty lao lý khác .Xem thêm : Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là tư vấn về Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ với Lawkey để được tư vấn miễn phí.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments