Doctype trong HTML là gì? Khác nhau giữa HTML và XHTML là gì?

in Thiết kế web
1227

Doctype trong HTML là gì ?

Khai báo DOCTYPE html được sử dụng để thông tin cho trình duyệt của khách truy vấn website rằng tài liệu được hiển thị là tài liệu HTML. Mặc dù bản thân nó không phải là một thành phần HTML, nhưng mọi tài liệu HTML phải được khai báo bằng DOCTYPE để tuân thủ những tiêu chuẩn HTML .

Khai báo phải là điều đầu tiên trong tài liệu HTML, trước tất cả các thẻ .

Khai báo DOCTYPE không phải là thẻ HTML, nó là một hướng dẫn cho trình duyệt web về phiên bản HTML mà trang được viết .

HTML có nhiều phiên bản khác nhau như HTML5, HTML 4, HTML 3, XHTML… Khai báo được các trình duyệt sử dụng để xác định loại văn bản HTML.

Tất cả HTML cần phải được khai báo DOCTYPE. DOCTYPE không thực sự là một thành phần hoặc thẻ HTML. Nó được cho phép trình duyệt biết tài liệu nên được diễn giải như thế nào, bằng cách chỉ ra phiên bản hoặc tiêu chuẩn của HTML ( hoặc ngôn từ ghi lại khác ) đang được sử dụng .Hiện tại HTML5 là phiên bản mới nhất và đang được sử dụng thông dụng trên hầu hết những website .

Các loại khai báo DOCTYPE

HTML DOCTYPE

HTML 4 DOCTYPE:

HTML 4 gồm có các phiên bản HTML 4.0, HTML 4.01 Strict, HTML 4.01 Transition, HTML 4.01 Frameset) và mặc dù ít được sử dụng tuy nhiên đôi khi bạn vẫn thấy chúng tồn tại ở một số website. Cú pháp  của HTML 4 hơi phức tạp hơn so với HTML5.

Trong HTML 4.01, khai báo DOCTYPE đề cập đến một DTD, vì HTML 4.01 được dựa trên SGML. DTD chỉ định những quy tắc cho ngôn từ lưu lại, để những trình duyệt hiển thị nội dung đúng mực .

HTML 4.01 Strict:

Với phiên bản HTML 4.01 Strict khai báo  như sau:

HTML PUBLIC " - / / W3C / / DTD HTML 4.01 / / EN " " http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd "

HTML 4.01 Transition:

Với phiên bản HTML 4.01 Transition khai báo  như sau:

HTML PUBLIC " - / / W3C / / DTD HTML 4.01 Transitional / / EN " " http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd "

HTML 4.01 Frameset:

Với phiên bản HTML 4.01 Frameset khai báo  như sau:

HTML PUBLIC " - / / W3C / / DTD HTML 4.01 Frameset / / EN " " http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd "

XHTML DOCTYPE

XHTML 1.1:

Khai báo  của XHTML 1.1 có dạng như sau:

html PUBLIC " - / / W3C / / DTD XHTML 1.1 / / EN " " http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd "

XHTML 1.0 Strict:

Khai báo  của XHTML 1.0 Strict có dạng như sau:

html PUBLIC " - / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Strict / / EN " " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd "

XHTML 1.0 Transitional:

Khai báo  của XHTML 1.0 Transition có dạng như sau:

html PUBLIC " - / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Transitional / / EN " " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd "

XHTML 1.0 Frameset:

Khai báo  của XHTML 1.0 Frameset có dạng như sau:

html PUBLIC " - / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Frameset / / EN " " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd "

Khác nhau giữa HTML và XHTML là gì ?

Cấu trúc tài liệu :

 • DOCTPE XHTML là bắt buộc
 • Thuộc tính xmlns trong là bắt buộc
 • , , và <body> là <strong>bắt buộc</strong></body>

Các yếu tố XHTML :

 • Các phần tử XHTML phải được lồng đúng cách
 • Các phần tử XHTML phải luôn được đóng
 • Các phần tử XHTML phải được viết thường
 • Tài liệu XHTML phải có một phần tử gốc

Thuộc tính XHTML

 • Tên thuộc tính phải viết thường
 • Giá trị thuộc tính phải được trích dẫn
 • Giảm thiểu thuộc tính bị cấm

Cách quy đổi từ HTML sang XHTML

Để quy đổi từ HTML sang XHTML cần làm như sau :

 1. Thêm một XHTML vào dòng đầu tiên của mỗi trang
 2. Thêm một thuộc tính xmlns cho phần tử html của mỗi trang
 3. Thay đổi tất cả các tên thành phần chữ thường
 4. Đóng tất cả các yếu tố trống
 5. Thay đổi tất cả tên thuộc tính thành chữ thường
 6. Trích dẫn tất cả các giá trị thuộc tính


Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments