III. Bảo vệ dòng thứ tự không của MBA trong mạng có dòng chạm đất lớn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 2.45 MB, 271 trang )

Kn =

3I0min

IKđ

≥ 1,5 (2-25)

Lấy (3I0min ) khi ngắn mạch trên thanh góp của trạm.

Khi làm bảo vệ dự trữ: Kn 1,2. Lúc đó dòng 3I0min là dòng bé nhất khi ngắn mạch cuối

vùng dự trữ.

Điện kháng TTK của MBA

Với MBA hai dây quấn điện kháng thứ tự thuận (TTT) bằng điện kháng thứ tự nghịch

(TTN) bằng điện kháng thứ tự không X1B = X2B = X0B .

MBA ba pha ba dây quấn nối Δ/Yo/Y loại này thường được sử dụng với cuộn Δ nối với

máy phát điện, cuộn Yo nối với thanh cái cao áp, cuộn Y là trung áp 35KV thường trung

tính không nối đất. Do vậy tổng trở TTK của loại này bằng tổng trở TTT của cuộn Yo.

Nếu tổ nối dây Δ/Yo/Yo, với cuộn Δ có tải, điện kháng TTK của mỗi cuộn chính bằng

TTT,

MBA tự ngẫu điện kháng TTK của mỗi cuộn chính bằng điện kháng TTT.

I(n) =

1

Up

(x1 + z(n))

(2-26)

Δ

Dạng ngắn mạch

(n) Zn

Δ

NM 1 pha(A)

1

NM 2 pha chạm đất (B,C) 1,1

In

0

x 2 + x 0 I1

x2.x0

x2 + x0

− x2

x 2 + x 0 I1

Trong đó:

– n: dạng ngắn mạch.

– Io: dòng điện thứ tự không.

89/269

– z(n): Tổng trở sự cố thêm vào.

Δ

– x1: điện kháng thứ tự thuận tới điểm ngắn mạch.

– x2: điện kháng thứ tự nghịch tới điểm ngắn mạch.

– x0: điện kháng thứ tự không tới điểm ngắn mạch.

Ví dụ ta có sơ đồ thay thế tính toán MBA hai cuộn dây của hình 2.20.

Xác định dòng thứ tự không khi ngắn mạch một pha và dòng thứ tự không khi ngắn

mạch hai pha chạm đất trên thanh góp (điểm N1 khi bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ chính).

Chọn giá trị lớn hơn làm giá trị tính toán dòng khởi động, giá trị nhỏ hơn dùng để kiểm

tra độ nhạy của bảo vệ. Khi bảo vệ làm nhiệm vụ dự trữ dòng 3I0min lấy ở cuối vùng bảo

vệ (cuối đường dây dài nhất nối đến thanh cái MBA đặt bảo vệ).

Bảo vệ I0 máy biến áp có hai phía nối đất dùng rơle quá dòng điện:

Ở MBA có hai dây quấn nối đất trực tiếp (hình 2.21), dòng 3I0 đi như hình vẽ. Trong

đó:

IoN2(1-2): dòng 3Io do nguồn I cung cấp khi ngắn mạch chạm đất tại N2.

IoN1(2-1): dòng 3Io do nguồn II cung cấp khi ngắn mạch chạm đất tại N1.

IoN1(1-1): dòng thứ tự không tổng cung cấp đến điểm ngắn mạch N1.

IoN2(2-2): dòng thứ tự không tổng cung cấp đến điểm ngắn mạch N2.

Vì thế, cần đặt BVI0 có hướng, thường có 2-3 cấp tác động.

• Cấp I: Là BVI0 cắt nhanh, phối hợp với BVI0 đường dây nối đến thanh cái phía

đặt bảo vệ: Ikđ I = KatKfmIkđ Iđz max (2-27)

Trong đó:

Kat: hệ số an toàn, Kat = 1,1.

Kfm: hệ số phân mạch I0, Kfm =

I0 bvê

I0 dây .

I0 bvệ: dòng I0 qua chổ đặt bảo vệ.

I0 dây: dòng I0 qua đường dây có Ikđ Iđz max.

90/269

IkđIđz max: dòng chỉnh định cấp 1 của BVI0 đường dây có trị số lớn nhất trong tất cả các

đường dây nối đến thanh cái MBA được bảo vệ.

Thời gian chỉnh định:

tI = tIđzmax+Δt (2-28)

tIđzmax: thời gian tác động của bảo vệ đường dây có Ikđ Iđz max.

• Cấp II: Chọn phối hợp với cấp 2 của BVI0 đường dây, tính tương tự như cấp I

trên, thay ký hiệu I bằng ký hiệu II.

Dòng ngắn mạch với đất ở MBA có hai dây quấn nối đất (Hình 2.21)

Độ nhạy cấp I và cấp II:

Kn I =

Kn II =

3I0min

IKđ I

3I0min

IKđ II

≥ 1,5 (2-29)

≥ 1,5 (2-30)

trong đó 3I0min lấy với ngắn mạch ngay trên thanh góp của trạm.

Cấp III: Là bảo vệ quá dòng điện vô hướng, tính như BVI0 của MBA có một phía nối

đất.

91/269

IV. Tính toán các bảo vệ so lệnh cho máy biến áp

TÍNH TOÁN CÁC BẢO VỆ SO LỆCH

Biến dòng cho bảo vệ so lệch:

Như đã nói ở trên với bảo vệ so lệch MBA sơ đồ đấu dây BI được chọn để có thể bù

sự lệch pha giữa dòng điện ở các phía MBA do tổ đấu dây MBA gây ra. Ví dụ MBA

có tổ đấu dây Δ/Y-11 thì dòng thứ cấp lệch 300 so với dòng sơ cấp. Để dòng điện thứ

cấp MBA không lệch pha nhau, người ta nối mạch thứ cấp của BI ngược lại, nghĩa là

phía nối sao của MBA người ta nối BI theo kiểu Δ và ngược lại. Mục đích là tránh dòng

không cân bằng quá lớn chạy qua bảo vệ so lệch trong trạng thái làm việc bình thường

cũng như khi ngắn mạch ngoài có thể làm cho bảo vệ tác động nhầm. Sơ đồ đấu dây BI

theo các cách đấu các cuộn dây MBA khác nhau như hình 2.22.

* Ví dụ cách chọn máy biến dòng: máy biến áp hai cuộn dây Sđm= 20 MVA, Uđm =110

Kv/ 6 Kv, tổ nối dây MBA Y/Δ -11.

+ Chọn máy biến dòng cấp điện áp 110 Kv, mạch thứ cấp BI nối Δ nên dòng điện cuộn

dây bằng dòng điện pha. Do vậy dòng điện tính toán để chọn BI phía cao áp bằng:

IsC =

√3.Sđm

√3.Uđm

=

√3.20.10

√3.110

3

= 181,8 A

Chọn loại biến dòng 200/5 A.

+ Chọn biến dòng phía hạ 6 kv. Mạch thứ cấp BI nối sao. Dòng điện tính toán để chọn

BI phía hạ áp bằng:

ISh =

Sđm

√3.Uđm

=

20.103

√3.6

= 1937 A

Chọn biến dòng loại 2000/5 A.

Dòng điện thứ cấp BI ở hai phía tương ứng bằng:

ItC =

[ ].√3 = 4,55A

ItH =

IsH

nI

IsC

nI

= 4,84A

Độ chênh lệch dòng điện thứ cấp hai phía bằng :

92/269

∣ItC − ItH∣

.100

ItC

=

∣ 4,55−4,84 ∣

.100

4,55

= 6.4%

Gần đây, trong rơle so lệch hiện đại người ta đã thực hiện việc cân bằng pha và trị số

dòng điện thứ cấp ở các phía của MBA ngay trong rơle so lệch.

Sơ đồ nối dây mạch thứ cấp máy biến dòng phù hợp với tổ nối dây MBA: A, B, C: vectơ dòng

điện sơ cấp pha A, B, C của MBA.a, b, c: vectơ dòng điện thứ cấp pha a, b, c của MBA.(Hình

2.22)

93/269

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments