Câu 1: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng được với chất nào sau đây?A. dd NaCl                 B. dd HCl                   C. dd…

Câu 1: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng được với chất nào sau đây?

A. dd NaCl B. dd HCl C. dd Ba ( OH ) 2 D. dd KNO3

Advertisement

Câu 2: Nước chanh ép có tính axit vậy nước chanh ép có pH là:

A. pH < 7                       B. pH = 7                 C. pH  > 7       D. 7 < pH < 9

Câu 3: Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2, hiện tượng xảy  ra là:

A. Xuất hiện chất kết tủa màu trắng B. Xuất hiện chất kết tảu màu xanh lamC. Có khí thoát ra D. Không có hiện tượng kỳ lạ

Câu 4: Có những chất sau: CuO, ZnO, Fe2O3, K2O chất nào có thể tác dụng được với nước và có sản phẩm làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh?

Advertisement

A. CuO B. K2O C. ZnO D. Fe2O3

Câu 5: Khi nung Cu(OH)2, sản phẩm tạo ra những chất nào sau đây ?

A. CuO, H2O B. H2O C. Cu, H2O D. CuO

Câu 6: Có những chất sau: CaO, BaCl2, Zn, ZnO chất nào nói trên tác dụng với khí CO2, tạo thành Canxicacbonat:

Advertisement

A. CaO B. BaCl2 C. Zn D. ZnO

Câu 7:  Dãy chất gồm các  oxit axit là :

A. Al2O3, P2O5, CO2 B. N2O3, P2O5, NO2, ZnOC. NO2, P2O5, SO2, CO2 D. SO3, P2O5, Na2O

Câu 8: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. K2O. B. CuO. C. CO. D. SO2 .

Câu 9: Nhóm axit nào tác dụng được với Mg tạo ra khí H2

Advertisement

A. H2SO4đặc, HCl B. HNO3 ( l ), H2SO4 ( đặc )C. HNO3đặc, H2SO4đặc D. HCl, H2SO4 ( l )

Câu 10: Dung dịch HCl và H2SO4 loãng có tính chất hóa học giống nhau là:

A. Làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏB. Tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khi hidroC. Tác dụng với bazơ và oxit bazơ tạo thành muối và nướcD. Cả B, C

Câu 11: Cho các chất NaOH, HCl, SO2, CaO, H2O. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 12: Cho phương trình phản ứng Cu + H2SO4 đặc  ® CuSO4 +  X + H2O,  X  là:

Advertisement

A. CO2 B. SO2 C. SO3 D. H2S

Câu 13: Cho 5,4 gam kim loại nhôm tác dụng với axit sunfruric loãng. Khối lượng axit cần dùng là:

A. 2,94 g B. 0,294 g C. 29,4 g D. 19,8 g

Câu 14: Axit HCl tác dụng với nhóm chất nào sau đây:

A. Al2O3, CaO, SO2, Fe2O3 B. CuO, Fe2O3, Al2O3, NaOHC. NO2, Zn, Fe2O3, Al2O3 D. CO2, ZnO, Fe2O3, CaO .

Advertisement

Câu 15: Cho bazơ có công thức sau: Fe(OH)3 oxit tương ứng của bazơ đó là:

A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Fe3O2

Câu 16: Nguyên liệu để sản xuất NaOH là:

A. NaCl B. NaCl và O2 C. NaCl và H2 D. NaCl và H2O

Câu 17:  Phản ứng nào dưới đây không xảy ra:

A. CaCl2 + Na2CO3                                   B. CaCO3 + NaCl

C. NaOH + HCl                                         D. NaOH + FeCl2

Advertisement

Câu 18: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl thì có hiện tượng là:

A. Có sủi bọt khí bay lên B. Có kết tủa màu trắngC. Không có kết tủa D. Không có hiện tượng kỳ lạ

Câu 19: Muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. BaCl2 B. K2CO3 C. CuSO4 D. Tất cả điều đúng

Câu 20: Chỉ dùng NaOH có thể phân biệt các cặp chất nào sau đây?

A. KNO3, NaCl B. KCl, NaCl C. CaCO3, Ba ( OH ) 2 D. CuSO4, Na2SO4

Câu 21: Tính chất nào sau đây không đúng cho bazơ kiềm?

A. Làm đổi màu quỳ tím thành xanh B. Tác dụng với axítC. Câu A, B đúng D. Bị nhiệt phân hủy

Câu 22: Chỉ ra những cặp chất tác dụng với NaOH?

A. FeO, SO3 B. NO2, CO2 C. CO, CO2 D. CuO, SO2

Câu 23: Vôi tôi là tên gọi của:

A. CaO B. CaCO3 C. Ca ( OH ) 2 D. CaCl2

Câu 24: Hòa tan 1,2g kim loại hóa trị II bằng H2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí Hiđro (đktc). Kim loại M là:

A. Fe ( 56 ) B. Mg ( 24 ) C. Zn ( 65 ) D. Ca ( 40 )

Câu 25: Chỉ ra phân bón kép?

A. ( NH4 ) 2HPO4 B. NH4NO3 C. ( NH2 ) 2CO D. KCl

Câu 26: Một oxit sắt có chứa 30% oxi (về khối lượng) đó là:

A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác lập được

Câu 27: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo kết tủa không tan:

A. BaCl2 và NaCl B. MgCO3 và HCl C. K2CO3 và CaCl2 D. Cu ( OH ) 2 và H2SO4

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments