Dùng Hạt Alpha Bắn Phá Hạt Nhân Nitơ, Đang Đứng Yên Thì Thu Được

*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đang đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và hạt nhân ôxi theo phản ứng : He 2 4 + N 7 14 → O 8 17 + p 1 1. Biết khối lượng những hạt trong phản ứng trên là : m α = 4,0015 u ; mN = 13,9992 u ; mO = 16,9947 u ; mp = 1,0073 u. Nếu bỏ lỡ động năng của những hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt α là

A.

You watching: Dùng hạt alpha bắn phá hạt nhân nitơ

1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.

C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.

*
*

Đáp án C

Dùng hạt a bắn phá hạt nhân nitơ đang đứng yên thì thu được một hạt proton và hạt nhân ôxi theo phản ứng : 2 4 α + 7 14 N → 8 17 O + 1 1 p. Biết khối lượng những hạt trong phản ứng trên là m α = 4, 0015 u ; m N = 13, 9992 u ; m O = 16, 9947 u ; m P = 1, 0073 u. Nếu bỏ lỡ động năng của những hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt α là

A. 1,503 MeV

B. 29,069 MeV

C. 1,211 MeV

D. 3,007 MeV

Khi bắn hạt α có động năng K vào hạt nhân N 7 14 đứng yên thì gây ra phản ứng H 2 4 e + N 7 14 → O 6 17 + X. Cho khối lượng những hạt nhân trong phản ứng lần lượt là mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u và mX = 1,0073 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV / c2. Nếu hạt nhân X sinh ra đứng yên thì giá trị của K bằng

A. 1,21 MeV.

B. 1,58 MeV.

C. 1,96 MeV.

See more: Trường Đại Học Tài Chính Marketing Khoa Tai Chuc, Trường Đại Học Tài Chính

D. 0,37 MeV.

Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đang đứng yên thì thu được một hạt proton và hạt nhân ôxi theo phản ứng : α 4 2 + N 7 14 → O 8 17 + p 1 1. Biết khối lượng những hạt trong phản ứng trên là : ma = 4,0015 u ; mN = 13,9992 u ; mO = 16,9947 u ; mp = 1,0073 u. Nếu bỏ lỡ động năng của những hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt α là

A. 1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.

C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.

Dùng hạt α để bắn phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng :*

Cho m A l = 26,974 u ; m p = 29,970 u ; m H e = 4,0015 u ; 1 u = 931 MeV/ c 2

Tính động năng tối thiểu của hạt α ( theo đơn vị chức năng MeV ) để phản ứng này hoàn toàn có thể xảy ra. Bỏ qua động năng của những hạt sinh ra sau phản ứng.
Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân N 7 14 đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và vận tốc của prôton. Cho : mα = 4,0015 u ; mX = 16,9947 u ; mn = 13,9992 u ; mp = 1,0073 u ; 1 u = 931,5 MeV / c2.

A. 5,6.105 m/s

B. 30,85.105 m/s

C. 30,85.106 m/s

D. 5,6.106 m/s

Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân 7 14 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và vận tốc của prôton. Cho : m α = 4, 0015 u ; m X = 16, 9947 u ; m n = 13, 9992 u ; m p = 1, 0073 u ; 1 u = 931, 5 M e V / c 2.

A. 5, 6. 10 6 m / s

B. 30, 85. 10 5 m / s

C. 5, 6. 10 5 m / s

D. 30, 85. 10 6 m / s

Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân 7 14 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và vận tốc của prôton. Cho : m α = 4, 0015 u ; m X = 16, 9947 u ; m n = 13, 9992 u ; m p = 1, 0073 u ; 1 u = 931, 5 M e V / c 2.

A.

See more: Ví Dụ Về Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Của Phủ Định? Ví Dụ Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

5, 6. 10 6 m / s

B. 30, 85. 10 5 m / s

C. 5, 6. 10 5 m / s

D. 30, 85. 10 6 m / s

Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân 7 14 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và vận tốc của prôton. Cho : m α = 4, 0015 u ; m X = 16, 9947 u ; m N = 13, 9992 u ; m N = 1, 0073 u ; 1 u = 931, 5 M e V / c 2. A. 5, 6. 10 5 m / s B. 5, 6. 10 5 m / s

C. 30, 85. 10 5 m / s

Xem thêm: Viber

D. 5, 6. 10 5 m / s
Dùng một proton có động năng 5,58 ( MeV ) bắn phá hạt nhân 11N a23 đứng yên sinh ra hạt α và hạt nhân X và không kèm theo bức xạ γ. Biết nguồn năng lượng toả ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của những hạt tạo thành, động năng của hạt α là 6,6 ( MeV ) và động năng hạt X là 2,648 ( MeV ). Cho khối lượng những hạt tính theo u bằng số khối. Góc tạo bởi hướng hoạt động của hạt α và hướng hoạt động hạt proton là
Chuyên mục: Chuyên mục : Giải Trí

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments