Excel Macro Bài 5 Các đối tượng trong Excel – Macro For Excel – Object for Excel VBATrong bài này chúng ta sẽ biết được các đối tượng mà chúng ta được phép lập trình trong môi trường Excel VBA. VBA thực chất là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

4 Comement tại “Excel Macro Bài 5 Các đối tượng trong Excel – Macro For Excel – Object for Excel VBA”

 1. Option Explicit

  Const sResourcePrefix As String = "RES_"

  'Get Culture

  Private Function GetATPUICultureTag() As String

  Dim shTemp As Worksheet

  Dim sCulture As String

  Dim sSheetName As String

  sCulture = Application.International(xlUICultureTag)

  sSheetName = sResourcePrefix + sCulture

  On Error Resume Next

  Set shTemp = ThisWorkbook.Worksheets(sSheetName)

  On Error GoTo 0

  If shTemp Is Nothing Then sCulture = GetFallbackTag(sCulture)

  GetATPUICultureTag = sCulture

  End Function

  'Entry point for RibbonX button click

  Sub ShowATPDialog(control As IRibbonControl)

  Application.Run ("fDialog")

  End Sub

  'Callback for RibbonX button label

  Sub GetATPLabel(control As IRibbonControl, ByRef label)

  label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("RibbonCommand").Value

  End Sub

  'Callback for screentip

  Public Sub GetATPScreenTip(control As IRibbonControl, ByRef label)

  label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("ScreenTip").Value

  End Sub

  'Callback for Super Tip

  Public Sub GetATPSuperTip(control As IRibbonControl, ByRef label)

  label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("SuperTip").Value

  End Sub

  Public Sub GetGroupName(control As IRibbonControl, ByRef label)

  label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("GroupName").Value

  End Sub

  'Check for Fallback Languages

  Private Function GetFallbackTag(szCulture As String) As String

  'Sorted alphabetically by returned culture tag, then input culture tag

  Select Case (szCulture)

  Case "rm-CH"

  GetFallbackTag = "de-DE"

  Case "ca-ES", "ca-ES-valencia", "eu-ES", "gl-ES"

  GetFallbackTag = "es-ES"

  Case "lb-LU"

  GetFallbackTag = "fr-FR"

  Case "nn-NO"

  GetFallbackTag = "nb-NO"

  Case "be-BY", "ky-KG", "tg-Cyrl-TJ", "tt-RU", "uz-Latn-UZ"

  GetFallbackTag = "ru-RU"

  Case Else

  GetFallbackTag = "en-US"

  End Select

  End Function
  Cái bảng này không biết từ đâu nà có. Nó có hại gì cho máy không Thầy.

 2. rat huu ich. thanks ad

 3. Hay lắm thầy

 4. Video chi tiết giải thích cặn kẽ mà lượt xem ít ghê. Btw video hữu ích tks bạn.

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *