Excel Macro Bài 5 Các đối tượng trong Excel – Macro For Excel – Object for Excel VBATrong bài này chúng ta sẽ biết được các đối tượng mà chúng ta được phép lập trình trong môi trường Excel VBA. VBA thực chất là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hậu Ôn Phúc

Option Explicit

Const sResourcePrefix As String = "RES_"

'Get Culture

Private Function GetATPUICultureTag() As String

Dim shTemp As Worksheet

Dim sCulture As String

Dim sSheetName As String

sCulture = Application.International(xlUICultureTag)

sSheetName = sResourcePrefix + sCulture

On Error Resume Next

Set shTemp = ThisWorkbook.Worksheets(sSheetName)

On Error GoTo 0

If shTemp Is Nothing Then sCulture = GetFallbackTag(sCulture)

GetATPUICultureTag = sCulture

End Function

'Entry point for RibbonX button click

Sub ShowATPDialog(control As IRibbonControl)

Application.Run ("fDialog")

End Sub

'Callback for RibbonX button label

Sub GetATPLabel(control As IRibbonControl, ByRef label)

label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("RibbonCommand").Value

End Sub

'Callback for screentip

Public Sub GetATPScreenTip(control As IRibbonControl, ByRef label)

label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("ScreenTip").Value

End Sub

'Callback for Super Tip

Public Sub GetATPSuperTip(control As IRibbonControl, ByRef label)

label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("SuperTip").Value

End Sub

Public Sub GetGroupName(control As IRibbonControl, ByRef label)

label = ThisWorkbook.Sheets(sResourcePrefix + GetATPUICultureTag()).Range("GroupName").Value

End Sub

'Check for Fallback Languages

Private Function GetFallbackTag(szCulture As String) As String

'Sorted alphabetically by returned culture tag, then input culture tag

Select Case (szCulture)

Case "rm-CH"

GetFallbackTag = "de-DE"

Case "ca-ES", "ca-ES-valencia", "eu-ES", "gl-ES"

GetFallbackTag = "es-ES"

Case "lb-LU"

GetFallbackTag = "fr-FR"

Case "nn-NO"

GetFallbackTag = "nb-NO"

Case "be-BY", "ky-KG", "tg-Cyrl-TJ", "tt-RU", "uz-Latn-UZ"

GetFallbackTag = "ru-RU"

Case Else

GetFallbackTag = "en-US"

End Select

End Function
Cái bảng này không biết từ đâu nà có. Nó có hại gì cho máy không Thầy.

nang da

rat huu ich. thanks ad

Samy_ ngáo

Hay lắm thầy

Vinh Tran

Video chi tiết giải thích cặn kẽ mà lượt xem ít ghê. Btw video hữu ích tks bạn.