Hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP

 • Hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP – Có ví dụ đi kèm

  • 17 October 2018
  • Tự học lập trình PHP

  Explode là một hàm dựng sẵn trong PHP được sử dụng để tách một chuỗi sang một mảng. Hàm explode tách một chuỗi dựa trên một chuỗi phân cách, tức là nó tách chuỗi ở bất cứ nơi nào ký tự delimeter xảy ra. Hàm này trả về một mảng chứa các chuỗi được tạo thành bằng cách tách chuỗi gốc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP.

  1. Giới thiệu về hàm explode trong PHP

  Hàm explode trong PHP được cho phép bạn chuyển một chuỗi sang một mảng dựa trên những ký tự ngăn cách. Trong thực tiễn, giải quyết và xử lý chuỗi là rất thiết yếu và sử dụng khá liên tục, ví dụ khi bạn muốn tách họ và tên của một người dùng, tách từng từ khóa trong một list từ khóa có ngăn cách bằng một ký tự nào đó …
  Cú pháp của hàm explode :
  explode ( separator, string, limit )
  Trong đó :
  separator : là chuỗi ranh giới gồm có ký tự hoặc chuỗi ký tự ngăn cách sử dụng để phân biệt những thành phần trong chuỗi .
  string : Chuỗi nguồn vào, chuỗi cần tách thành mảng .
  limit : xác lập số thành phần của mảng đầu ra .
  Nếu limit được thiết lập, mảng được trả về sẽ chứa tối đa những limit thành phần có thành phần sau cuối chứa phần còn lại của thành phần string .
  Nếu limit tham số là số âm, toàn bộ những thành phần ngoại trừ tham số ở đầu cuối limit được trả về .
  Nếu limit tham số bằng không, thì điều này được coi là 1. xác lập số thành phần của mảng đầu ra .
  Chú ý : Hàm explode được trình làng từ phiên bản PHP 4, tham số limit được thêm vào từ PHP 4.1 và tương hỗ giá trị âm từ PHP 5.1.0 .

  2. Các ví dụ thực tế sử dụng hàm explode

  Ví dụ 1:

  Sử dụng tham số số lượng giới hạn để trả về 1 số ít thành phần mảng :

  USD str = ‘ one, two, three, four ‘ ;
  / / zero limit
  print_r ( explode ( ‘, ‘, USD str, 0 ) ) ;

  print “
  “;

  / / positive limit
  print_r ( explode ( ‘, ‘, USD str, 2 ) ) ;

  print “
  “;

  / / negative limit
  print_r ( explode ( ‘, ‘, USD str, – 1 ) ) ;
  ? >

   

  Kết quả :

  Ví dụ 2:

  / *
  A string that doesn’t contain the delimiter will simply
  return a one-length array of the original string .
  * /
  USD input1 = ” hello ” ;
  USD input2 = ” hello, there ” ;
  USD input3 = ‘, ‘ ;
  var_dump ( explode ( ‘, ‘, USD input1 ) ) ;
  var_dump ( explode ( ‘, ‘, USD input2 ) ) ;
  var_dump ( explode ( ‘, ‘, USD input3 ) ) ;
  ? >
  Kết quả :

  Ví dụ 3:

  / / original string
  USD OriginalString = ” Hello, How can we help you ? ” ;
  / / Without optional parameter NoOfElements
  print_r ( explode ( ” “, $ OriginalString ) ) ;
  / / with positive NoOfElements
  print_r ( explode ( ” “, USD OriginalString, 3 ) ) ;
  / / with negative NoOfElements
  print_r ( explode ( ” “, USD OriginalString, – 1 ) ) ;
  ? >

  Kết quả:

  Qua bài viết hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP bạn đã nắm được cách vận dụng explode một cách thành thục khi lập trình PHP. Sử dụng explode giúp giảm thời hạn viết code, những giải quyết và xử lý chuỗi cũng đơn thuần hơn khi phối hợp với những vòng lặp trong PHP .
  Các bài tập và ví dụ về PHP khác :

 • 5/5 - (1 vote)
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments