Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch

Trước những diễn biến mới của tình hình và trách nhiệm cách mạng, cuộc đấu tranh trên nghành tư tưởng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai lầm, thù địch ngày càng diễn biến phức tạp. Nhưng bằng sự dữ thế chủ động, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, công tác làm việc đấu tranh phản bác thời hạn qua đã đạt được những tác dụng tích cực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn lại trong cuộc đấu tranh này vẫn còn không ít những hạn chế, chưa ổn. Điều này được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chỉ rõ : “ Nhiều tổ chức triển khai đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, thiếu cẩn trọng, mất cẩn trọng, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn ngừa “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” ; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai lầm, xuyên tạc của những thế lực thù địch, tổ chức triển khai phản động, thành phần thời cơ, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu suất cao chưa cao ” .

Ngoài những yếu tố khách quan từ những ảnh hưởng tác động xấu đi của tình hình quốc tế và trong nước, một nguyên do mà mỗi tất cả chúng ta cần nhận rõ, đó là sự chống phá ngày càng kinh khủng của những thế lực thù địch trải qua tăng cường thực thi “ diễn biến độc lập ”. Chúng thường tận dụng những yếu tố “ dân chủ ”, “ nhân quyền ” và khoét sâu những yếu kém, sơ hở, mất cẩn trọng của ta để bóp méo, xuyên tạc tình hình ; tung ra những quan điểm sai lầm hòng gây ra sự thiếu tín nhiệm, lung lay trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong khi đó, có lúc, có nơi việc nhận thức chưa vừa đủ, chưa dữ thế chủ động, nhạy bén và thiếu những giải pháp tương thích để xu thế thông tin, trên cơ sở đó tổ chức triển khai đấu tranh có hiệu suất cao với những thông tin rơi lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch, phản động, thành phần thời cơ và bất mãn chính trị .

Học viện Chính trị Công an nhân dân Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Học viện Chính trị Công an nhân dân Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Trong toàn cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội tăng trưởng ngày càng can đảm và mạnh mẽ, những thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những thành phần thời cơ chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận tiềm năng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Nước Ta. Chúng tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc rất là phức tạp, xảo trá hòng làm chao đảo, lung lay nhận thức, tư tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự chỉ huy của Đảng ta. Theo kiểu “ mưa dầm thấm lâu ”, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc hòng làm suy giảm niềm tin, tạo ra trong nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ một “ khoảng trống ” về tiềm năng lý tưởng, lịch sử dân tộc truyền thống lịch sử và thành tựu của cách mạng. “ Nội công, ngoại kích ” là giải pháp rất nham hiểm mà những thế lực thù địch phản động tiếp tục sử dụng nhằm mục đích chống phá cách mạng Nước Ta. Để vận dụng chiêu thức này hiệu suất cao, chúng tìm mọi cách tiếp cận, móc nối, lôi kéo, kích động, tiếp sức cho những thành phần thoái hóa, biến chất, bất mãn với chính sách, … để sử dụng làm công cụ, tay sai, phủ nhận thành quả cách mạng, phóng đại những khuyết điểm, yếu kém nhằm mục đích tạo ra những bức xúc trong dư luận, những điểm trung tâm trong xã hội. Chúng coi những thành phần thoái hóa, biến chất “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” là lực lượng nòng cốt đi đầu để chuyển hóa chính sách chính trị ở Nước Ta .

Cùng với phủ nhận lịch sử dân tộc truyền thống lịch sử dân tộc bản địa, phủ nhận thành quả cách mạng, chúng triệt để tận dụng chiêu thức xuyên tạc, hạ nhục lãnh tụ của Đảng, của dân tộc bản địa. Vào dịp quốc gia ta tổ chức triển khai những sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng là sẵn sàng chuẩn bị đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng, chiêu trò này liên tục được chúng sử dụng. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng bị chúng tận dụng để chống phá. Chúng xuyên tạc rằng đó là cuộc thanh trừng, đấu đá nhằm mục đích tranh giành quyền lợi giữa những phe, nhóm trong nội bộ Đảng. Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ta đạt được những tác dụng rất quan trọng nhưng những thế lực thù địch luôn xuyên tạc rằng “ Đảng Cộng sản không hề chống tham nhũng thành công xuất sắc ” vì chế độ độc đảng cầm quyền sẽ thủ tiêu đấu tranh … Muốn chống tham nhũng thành công xuất sắc thì phải lan rộng ra dân chủ, bằng cách triển khai chính sách đa nguyên chính trị, đa đảng trái chiều … Những chủ trương, chủ trương và những thành quả quan trọng mà tất cả chúng ta đã đạt được trên mặt trận ngoại giao cũng bị chúng xuyên tạc, phủ nhận hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nước ta với những nước và những tổ chức triển khai quốc tế, làm giảm vị thế của Nước Ta trong khu vực và quốc tế .

Có thể thấy những thế lực thù địch không từ bất kỳ thủ đoạn, thủ đoạn nào nhằm mục đích chống phá Nước Ta trên mọi nghành nghề dịch vụ. Trước tình hình ấy, Ðảng ta đã xác lập đấu tranh, phản bác có hiệu suất cao với luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai lầm của những thế lực thù địch là trách nhiệm cấp bách, tiếp tục của hàng loạt mạng lưới hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mọi công dân. Chúng ta phải thực thi đồng điệu nhiều giải pháp, trong đó cần đặc biệt quan trọng nhấn mạnh vấn đề tính dữ thế chủ động .

    Tính chủ động trước hết trong nhận thức. Hiện nay một số lượng rất lớn  các trang mạng xã hội của nhiều tổ chức, hội nhóm phản động lưu vong được chúng huy động để tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc tình hình nhằm chống phá Việt Nam. Từ thực tế ấy, vấn đề đặt ra là chúng ta phải chủ động đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ khi nào nhận thức rõ, được cập nhật thường xuyên về tình hình và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tính chất nguy hiểm, phức tạp của cuộc đấu tranh thì mọi người dân mới đề cao cảnh giác, không bị động, lúng túng trước những luận điệu và âm mưu, thủ đoạn chống phá; ý thức rõ trách nhiệm xây dựng thế trận chủ động đấu tranh.

Những năm qua, những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra lý luận, tổng kết thực tiễn để khẳng định chắc chắn tính cách mạng khoa học của tiềm năng lý tưởng, của đường lối, chủ trương, chủ trương và những thành tựu của cách mạng chưa được chăm sóc đúng mức. Tính thuyết phục trong tuyên truyền đấu tranh phản bác còn hạn chế. Để khắc phục, yên cầu tất cả chúng ta phải dữ thế chủ động hơn nữa trong tổ chức triển khai những hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Kết quả của hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chính là cơ sở khoa học để tất cả chúng ta nâng cao tính thuyết phục trong phản bác những luận điệu xuyên tạc và những thủ đoạn, thủ đoạn chống phá .

Sự dữ thế chủ động của những bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai lầm, thù địch cũng giữ một vai trò rất quan trọng. Tính chất phức tạp, gay cấn và kinh khủng của cuộc đấu tranh yên cầu phải kêu gọi được sức mạnh tổng hợp. Điều này chỉ được tạo ra khi những cấp, những ngành, những địa phương, những cơ quan, đơn vị chức năng và cả mạng lưới hệ thống chính trị có sự dữ thế chủ động phối hợp với nhau một cách ngặt nghèo, đồng nhất, thống nhất. Thực tế thời hạn qua cho thấy trong từng trách nhiệm, từng nội dung đấu tranh cần tránh hô hào chung chung mà phải phân rõ nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì, nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị chức năng trong chính sách, quy định phối hợp thống nhất .

Cùng với đó là sự dữ thế chủ động của những cơ quan chức năng trong công tác làm việc theo dõi, thanh tra, kiểm tra, khuynh hướng với những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí trong những nghành nhạy cảm dễ bị móc nối, lôi kéo, để họ không tiếp tay cho kẻ xấu, không mắc mưu những thế lực thù địch. Sự chủ động trong quản trị, chớp lấy tình hình, phối hợp cung ứng, trao đổi thông tin, điều tra và nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của những cấp, những ngành, những địa phương, nhất là những cơ quan, đơn vị chức năng công dụng cũng rất cần được chăm sóc .

 

Chủ động tăng nhanh công tác làm việc tuyên truyền giáo dục của những tổ chức triển khai, đoàn thể là rất thiết yếu nhưng quan trọng và quyết định hành động hơn vẫn là sự dữ thế chủ động trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của mỗi cá thể. Bởi đó chính là yếu tố cơ sở nền tảng để mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân dữ thế chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu suất cao vào cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai lầm, thù địch vốn ngày càng phức tạp, khó khăn vất vả, lâu dài hơn và gay cấn .

                                                                                       Kim Lân

( Báo Nhân Dân )

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments