giá trị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đặt những thứ có giá trị vào xô.

Valuables in the bucket, lads.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là giá trị ảo mà mọi người nghĩ.

That’s the perceived value.

QED

Trong bốn năm tới, ngành này được ước lượng là sẽ có giá trị đến 80 tỷ đô-la.

In four years’ time, it’s estimated it’ll be worth over 80 billion dollars.

ted2019

11 Làm nổi bật giá trị thực tiễn của tài liệu.

11 Practical value of material highlighted.

jw2019

Ông Milton thấy giá trị của việc kiên nhẫn tin cậy nơi Đức Chúa Trời.

Milton saw the value of patient reliance on God.

jw2019

Hãy đưa vào giá trị của theta, và con số của chúng ta ra sin của theta.

Let’s put in values of theta, and let’s figure out what sine of theta is.

QED

Nó có làm giảm giá trị của thông điệp chúng ta không?

Does it detract from the Kingdom message we bear?

jw2019

Làm sao anh biết các trái phiếu đó vô giá trị?

How do you know the bonds are worthless?

OpenSubtitles2018. v3

Hoàn tất thêm ba kinh nghiệm giá trị đạo đức khác.

Complete three additional value experiences.

LDS

Việc dân sự “tẩy sạch” mình theo nghi lễ ngoại giáo hoàn toàn vô giá trị.

It is to no avail that her citizens “ purify ” themselves according to pagan rites .

jw2019

Khóa-giá trị đó vẫn được mã hoá cứng trong thẻ quảng cáo.

The key-value remains hard-coded in the ad tag.

support.google

Giá trị chuyển đổi vẫn sẽ được hiển thị là £10 trong tài khoản người quản lý.

The conversion value will still be shown as £10 in the manager account.

support.google

Cảnh thú vật cũng có giá trị.

The animal footage has value.

OpenSubtitles2018. v3

Với IPv4, nó có giá trị bằng 4.

For IPv4, this is always equal to 4.

WikiMatrix

Họ nói rằng trò chơi có khoảng 30 giờ chơi và có giá trị chơi lại nhiều lần .

They stated that the game had roughly 30 hours of gameplay, and was worth playing multiple times.

WikiMatrix

Tính đến năm 2019, Samsung có giá trị thương hiệu toàn cầu lớn thứ 5 thế giới.

As of 2017, Samsung has the 6th highest global brand value.

WikiMatrix

Tại sao tính trung thực có giá trị hơn của cải vật chất?

Why is honesty better than material riches?

jw2019

Năm 2008, UNESCO công nhận hòn đảo là di sản thế giới về giá trị khoa học.

In 2008, UNESCO declared the island a World Heritage Site, in recognition of its great scientific value.

WikiMatrix

Nếu đó là sự thật, Danny có thể có giá trị lớn với ta.

Well, if it’s true, Danny may be of great value to me.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nó không thể là trừ 1, vì đây có thể là một giá trị cho biểu thức này 0

So it’s not negative 1 because that can be a value for that 0

QED

Đó là việc căn nhà bị mất giá trị kinh tế

It’s the loss of economic value of a home.

QED

Nhưng điều đầu tiên được thể hiện là toàn bộ giá trị là chủ quan.

But the first thing is that all value is subjective.

QED

” Con từ bỏ tất cả những gì có thể làm giảm giá trị những dâng hiến của con.

” I give up everything that diminishes the value of my offering.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng những cuộc thảo luận thì quá giá trị, trong những cái có giá trị nhất.

But those conversations have been so valuable, among the most valuable.

ted2019

Có cả giá trị cho sự giả tạo.

All right, now, there is value for fake.

ted2019

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments