giấy chứng nhận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đó còn là ngôi trường duy nhất không cấp giấy chứng nhận.

And it’s the only college where we don’t give a certificate.

Advertisement

QED

Làm việc hai năm, bạn sẽ được giấy chứng nhận và passport.

Work for two years, so you get a certificate and a passport.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Trên toàn cầu, bạn luôn gặp xu hướng đàn ông muốn có một tờ giấy chứng nhận.

All across the globe, you have this tendency of men wanting a certificate.

QED

Bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận LegitScript.

Advertisement

Learn more or apply for LegitScript Certification.

support.google

Tôi đã làm mất giấy chứng nhận vì bị ăn cắp mất rồi.

I canceled my subscription because they kept stealing-

OpenSubtitles2018. v3

Lệnh triệu hồi, quyết định, nghị quyết, lệnh tống giam, giấy chứng nhận nguồn gốc quý tộc…

Advertisement

Summonses, decrees, edicts, warrants, patents of nobility.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu cách đăng ký giấy chứng nhận.

Learn how to apply for certification.

support.google

Các giấy chứng nhận Google Ads hiện có ở 22 ngôn ngữ.

Advertisement

The Google Ads certifications are available in 22 languages.

support.google

Bạn cần có giấy chứng nhận TDS hàng quý.

TDS certificates are required every quarter.

support.google

2 giấy chứng nhận kết hôn!

Advertisement

Certificate of Marriage.

WikiMatrix

Cho đến nay chúng tôi đã đăng ký 414 giấy chứng nhận bản quyền.

So far we’ve applied for 414 patent claims .

QED

Bạn đã có một giấy chứng nhận?

You spirit all have problem .

Advertisement

QED

Cho xem giấy chứng nhận của anh.

Let me see your identification.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cũng có thể xem giấy chứng nhận của Google.

You can also view Google’s accreditation letter .

support.google

Chúng tôi không trao tặng giấy chứng nhận cho công việc bạn có thể hoàn thành.

We’re not offering certificates that you can complete.

QED

Phường Nakano ở Tokyo bắt đầu cung cấp giấy chứng nhận hợp tác vào tháng 8 năm 2018.

The Tokyo ward of Nakano began offering partnership certificates in August 2018.

WikiMatrix

Cả hai vua và Sirikit ký trên dòng 11 giấy chứng nhận của họ về hôn nhân.

Both the king and Sirikit signed on line 11 of their certificate of marriage.

WikiMatrix

Có ai đóng dấu cho giấy chứng nhận

Could someone stamp my Frequent Kidnapping Card?

OpenSubtitles2018. v3

Từ năm 1884 đến năm 1945, giấy chứng nhận xuất khẩu được cấp cho 20.183 con ngựa.

Between 1884 and 1945, export certificates were issued for 20,183 horses.

WikiMatrix

Chỉ có 50,2% học sinh lớp 12 đã đủ điều kiện để tốt nghiệp (Bagrut) giấy chứng nhận vào năm 2000.

Only 50.2% of 12th graders were eligible for graduation (Bagrut) certificates in 2000.

WikiMatrix

Với tôi, đó là giấy chứng nhận phép lạ của Agile.

To me that is a certified agile miracle .

QED

Nó hiện đang trải qua quá trình cấp giấy chứng nhận của JAA.

It is currently undergoing the certification process with JAA.

WikiMatrix

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, hãy đăng ký để được cấp giấy chứng nhận.

If you meet the requirements above, apply for certification.

support.google

Nhà quảng cáo cũng phải được Google cấp giấy chứng nhận.

Advertisers must also be certified with Google .

support.google

Những văn bản đó được gọi là Giấy chứng nhận đặc xá.

Those documents are known as Certificates of Rehabilitation.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments