hạn mức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Để tránh gián đoạn dịch vụ, hãy đảm bảo bạn hiểu cách quản lý hạn mức tín dụng.

To avoid service interruptions, make sure you understand how to manage your credit limit.

support.google

Tôi chỉ có 5 triệu đó là hạn mức trong khách sạn này.

I only have 5 million credit limit in this hotel.

OpenSubtitles2018. v3

Việc chi tiêu quá hạn mức tín dụng có thể khiến bạn gặp hạn chế về dịch vụ.

Attempting to spend above your credit limit could lead to restrictions in service.

support.google

Google gửi thông báo về hạn mức tín dụng của bạn.

Google sends notifications about your credit limit.

support.google

Lưu ý: Hạn mức hàng ngày sẽ không hoạt động nếu bạn tắt Trình tiết kiệm dữ liệu.

Note: Daily limit doesn’t work if Data Saver is off.

support.google

2. Giới hạn mức chi tiêu.

Set spending limits.

jw2019

Gửi biểu mẫu Yêu cầu tăng hạn mức chi tiêu hàng ngày.

Submit the Daily spending limit increase request form.

support.google

MoMo có thể có các quy định hạn chế bổ sung về hạn mức số tiền thanh toán.

MoMo may have additional restrictions on the payment amount limit.

support.google

Để quản lý Hạn mức hàng ngày, bạn có 2 tùy chọn:

To manage the Daily limit, you have 2 options:

support.google

Chúng tôi xem xét hạn mức tín dụng của bạn hàng tháng.

Your credit limit is reviewed on a monthly basis.

support.google

Trong thời gian diễn ra World Cup, sân giới hạn mức chứa tối đa là 40,549.

During the World Cup, the arena had a limited maximum-capacity of 40,549.

WikiMatrix

Hạn mức của khoản vay?

Xem thêm: Sinh năm 2010 mệnh gì, con gì, hợp hướng nào, hợp màu gì?

Term of loan?

OpenSubtitles2018. v3

Gần đây, ông ấy đã đưa ra một hạn mức tín dụng cho một thầy thuốc ở Rome.

He recently issued a line of credit to a physician here in Rome.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, số tiền bạn phải trả không bao giờ vượt quá hạn mức tính phí hàng tháng.

However, you’ll never be charged more than the monthly charging limit.

support.google

Cách đặt giới hạn mức sử dụng dữ liệu:

To set a data usage limit:

support.google

Đó là lý do hạn mức tín dụng của bạn ít nhất phải là $20.000.

That’s why your credit line has to be at least USD 20,000 .

support.google

Vết máu trong nhà, thẻ tín dụng, nâng hạn mức bảo hiểm.

Blood in the house, credit cards, life insurance .

OpenSubtitles2018. v3

Hạn mức tính phí hàng tháng của bạn không thay đổi.

The monthly charging limit remains unchanged.

support.google

Lập hóa đơn hàng tháng: Google cung cấp hạn mức tín dụng cho chi phí quảng cáo của bạn.

Monthly invoicing : Google provides you a line of credit for your advertising costs .

support.google

Để giúp quản lý dữ liệu di động của bạn, hãy thiết lập Hạn mức hàng ngày trong Datally.

To help manage your mobile data, set up a Daily limit in Datally.

support.google

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng.

Use the following instructions to link a Google Ads account to a credit line .

support.google

Lưu ý: Ảnh hoặc video đã tải lên sẽ được tính vào hạn mức bộ nhớ của bạn nếu:

Note: Uploaded photos or videos will count towards your storage limit if:

support.google

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments