hệ số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đối với Ấn Độ, hệ số này đã tăng từ 33 lên 37 trong cùng thời kì .

For India, figure rose to 37 from 33 during same period .

EVBNews

Phạm vi của những mối quan hệ số thì rộng lớn.

The range of digital relations is extraordinary.

ted2019

Nếu hệ số này nhỏ hơn 0, thì phân phối lệch trái.

If that bit is zero, the left link is selected.

WikiMatrix

Hệ số trung bình của phép thử chuẩn hóa của g là 0,51.

The mean coefficient for a standardized test of g is 0.51.

WikiMatrix

là để xem ta có thể factor ( rút hệ số chung ) 16 ra khỏi cả hai số này.

let’s see if we can factor 16 out of both of these numbers.

QED

Họ có bản vẽ các con phố đô thị với hệ số đỗ xe của ngoại ô.

They have urban streetscapes, but suburban parking ratios .

ted2019

Trong điều kiện nhất định, một số vật liệu có hệ số ma sát rất thấp.

Under certain conditions some materials have very low friction coefficients.

WikiMatrix

Vậy, chuyển từ 100 sang hệ số nhị phân bằng cách nào?

Then, what is the way to change 100 to the binary numeral system ?

QED

Hoặc bạn có thể nghĩ rằng 7 plus trừ 6 là tương đương với các Hệ số về x là 1.

Or you could think 7 plus minus 6 is equal to the coefficient on the x, which is 1.

QED

Ví dụ: số 17 (thập phân) là số tự mãn cho hệ số b = 3.

For example, the (decimal) number 17 is a narcissistic number with respect to the numeral system with base b = 3.

WikiMatrix

Các mô hình tiếp theo được cắt ngắn ở mức độ 13 (195 hệ số).

Subsequent models are truncated at degree 13 (195 coefficients).

WikiMatrix

Có lẽ là hệ số góc của một đường tiếp tuyến.

Maybe in terms of a slope of a tangent line .

QED

Ở trong trường hợp này, hệ số góc của đường hợp PPF là -1/2.

Here the slope of the joint PPF is -1/2.

WikiMatrix

Hệ số toàn bộ này phải ở đây là 12 lên ở đây.

This whole coefficient right here is a 12 up here.

QED

Và có một hệ số chuyển đổi.

And there’s the conversion factor.

QED

Các hệ số % # cần thiết cho đa thức bậc %

%# coefficients are needed for a polynom with order %

KDE40. 1

Trọng lượng riêng của con đực và con cái khác nhau theo hệ số khoảng 10.000.

Individual weights of males and females differ by a factor of about 10,000.

WikiMatrix

Mày nên cân nhắc khi sử dụng băng đạn với hệ số đạn đạo cao cấp đi.

You might consider using a round with a superior ballistic coefficient.

OpenSubtitles2018. v3

Hệ số này sẽ lớn hơn 200–400 & nbsp; mg / mmol trong hội chứng thận hư.

This coefficient will be greater than 200–400 mg/mmol in nephrotic syndrome.

WikiMatrix

Điều này tiếp tục 1 lần nữa, chúng tôi thấy một số mẫu trong các hệ số trước.

Once again, we see certain patterns in the coefficients upfront.

QED

Giá trị này là hệ số sự méo mó quang mắt cá

This value is the fish-eye-effect optical distortion coefficient

KDE40. 1

Trong trường hợp này, 4 hệ số sẽ là 1, 0, 1 và 1.

In this case, the coefficients are 1, 0, 1 and 1.

WikiMatrix

Giữa tháng 1 năm 2006 và tháng 4 năm 2007, So đã tăng hệ số Elo của mình tới 2519, thêm 303 điểm.

Between January 2006 and April 2007, So had increased his FIDE rating by 303 points to 2519.

WikiMatrix

Năm 1997 Bob Runyan tra hệ số Elo vào bóng đá và đăng kết quả lên Internet.

In 1997, Bob Runyan adapted the Elo rating system to international football and posted the results on the Internet.

WikiMatrix

Năm 1898, thang này đổi sang hệ số đếm, với các mức từ 0–7.

In 1898 the scale was changed to a numerical scheme, assigning earthquakes levels 0–7.

WikiMatrix

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments