Hiện tượng điện phân không ứng dụng để A. đúc điện.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 170 trang )

10. Nếu có dòng điện khơng đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực khơng tỉ lệ thuận với
A. khối lượng mol của chất đượng giải phóng. B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân.
C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân. D. hóa trị của của chất được giải phóng.

11. Hiện tượng điện phân không ứng dụng để A. đúc điện.

B. mạ điện. C. sơn tĩnh điện.
D. luyện nhôm. 12. Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2
lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực. A. khơng đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 4 lần.
13. Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng
A. khối lượng mol của chất được giải phóng. B. hóa trị của chất được giải phóng.
C. thời gian lượng chất được giải phóng. D. cả 3 đại lượng trên.
14. Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng
cực âm tăng thêm là A. 24 gam.
B. 12 gam. C. 6 gam.
D. 48 gam. 15. Khi điện phân dung dịch AgNO
3
với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1 h để có 27 gam Ag bám ở cực
âm là A. 6,7 A.
B. 3,35 A. C. 24124 A.
D. 108 A. 16. Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm ban đầu nặng
20 gam. Sau 1 h đầu hiệu điện thế giữa 2 cực là 10 V thì cực âm nặng 25 gam. Sau 2 h tiếp theo hiệu điện thế giữa 2 cực là 20 V thì khối lượng của cực âm là
A. 30 gam.
B. 35 gam. C. 40 gam.
D. 45 gam. TL7. Gợi ý đáp án:
Câu 1: A; Câu 2: B; Câu 3: D; Câu 4: D; Câu 5: C; Câu 6: D; Câu 7: Bảy A; Câu 8: C; Câu 9: A; Câu 10: D; Câu 11: C; Câu 12: C; Câu 13: B; Câu 14: B; Câu 15: A; Câu 16: D.
4. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin UD1: Mô phỏng hiện tượng dịch chuyển điện tích xảy ra trong lòng dung dịch điện phân.
75
5. Nội dung ghi bảng ghi tóm tắt kiến thức SGK theo các đầu mục; HS tự ghi chép các nội dung trên bảng và những điều cần thiết cho họ:
Bài 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN.
I. Thuyết điện li II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan IV. Các định luật Faraday
V. Ứng dụng hiện tượng điện phân 1. Luyện nhôm…
2. Mạ điện …
Học sinh: – Chuẩn bị bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1 … phút: Kiểm tra bài cũ.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Trả lời miệng hoặc bằng phiếu. – Dùng PC 2 – 7 bài 13 để kiểm tra.
Hoạt động 2 … phút: Tìm hiểu nội dung thuyết điện li.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Đọc SGK mục I.1, tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1.
Nhận xét câu trả lời của bạn. – Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC1.
– Tiến hành thí nghiệm về một vài chất điện phân.
Hoạt động 3 … phút: Tìm hiểu về bản chất dòng điện trong chất điện phân.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Nghiên cứu SGK mục II, trả lời các câu hỏi PC2.
– Trả lời C1. – Nêu câu hỏi PC2.
– Nêu câu hỏi C1.
Hoạt động 4 … phút: Tìm hiểu các hiện tượng xảy ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Trả lời các câu hỏi PC3. – Quan sát thí nghiệm, phát hiện hiện tượng,
trả lời câu hỏi PC4. – Nêu câu hỏi PC3..
– Hướng dẫn HS trả lời. – Tiến hành thí nghiệm về hiện tượng xảy ra ở
điện cực của bình điện phân. Nêu câu hỏi trong phiếu PC4.
Hoạt động 5 … phút: Tìm hiểu nội dung các định luật Faraday.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Đọc SGK mục IV trả lời các câu hỏi PC5. – Trả lời câu hỏi C2.
– Nêu câu hỏi PC5. – Nêu câu hỏi C2.
Hoạt động 6 … phút: Tìm hiểu các ứng dụng của hiện tượng điện phân.
76
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Đọc SGK mục V, trả lời câu hỏi PC6. – Nhận xét các câu trả lời của bạn.
– Nêu câu hỏi PC6. – Hướng dẫn HS trả lời CP6.
Hoạt động 7 … phút: Vận dụng, củng cố.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Thảo luận, trả lời câu hỏi theo một phần phiếu PC7.
– Nhận xét câu trả lời của bạn. – Cho HS thảo luận theo PC7.
– Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài.
Hoạt động 6 … phút: Giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
– Ghi bài tập về nhà. – Ghi bài tập làm thêm.
– Ghi chuẩn bị cho bài sau. – Cho bài tập trong SGK: bài tập 8 đến 11
trang 98. – Bài thêm: Một phần phiếu PC7.
– Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
Bài 15. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

I. MỤC TIÊU:

B. mạ điện. C. sơn tĩnh điện.D. luyện nhôm. 12. Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực. A. khơng đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 4 lần.13. Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăngA. khối lượng mol của chất được giải phóng. B. hóa trị của chất được giải phóng.C. thời gian lượng chất được giải phóng. D. cả 3 đại lượng trên.14. Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượngcực âm tăng thêm là A. 24 gam.B. 12 gam. C. 6 gam.D. 48 gam. 15. Khi điện phân dung dịch AgNOvới cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1 h để có 27 gam Ag bám ở cựcâm là A. 6,7 A.B. 3,35 A. C. 24124 A.D. 108 A. 16. Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm ban đầu nặng20 gam. Sau 1 h đầu hiệu điện thế giữa 2 cực là 10 V thì cực âm nặng 25 gam. Sau 2 h tiếp theo hiệu điện thế giữa 2 cực là 20 V thì khối lượng của cực âm làA. 30 gam.B. 35 gam. C. 40 gam.D. 45 gam. TL7. Gợi ý đáp án:Câu 1: A; Câu 2: B; Câu 3: D; Câu 4: D; Câu 5: C; Câu 6: D; Câu 7: Bảy A; Câu 8: C; Câu 9: A; Câu 10: D; Câu 11: C; Câu 12: C; Câu 13: B; Câu 14: B; Câu 15: A; Câu 16: D.4. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin UD1: Mô phỏng hiện tượng dịch chuyển điện tích xảy ra trong lòng dung dịch điện phân.755. Nội dung ghi bảng ghi tóm tắt kiến thức SGK theo các đầu mục; HS tự ghi chép các nội dung trên bảng và những điều cần thiết cho họ:Bài 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN.I. Thuyết điện li II. Bản chất dòng điện trong chất điện phânIII. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan IV. Các định luật FaradayV. Ứng dụng hiện tượng điện phân 1. Luyện nhôm…2. Mạ điện …Học sinh: – Chuẩn bị bài mới.Hoạt động 1 … phút: Kiểm tra bài cũ.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Trả lời miệng hoặc bằng phiếu. – Dùng PC 2 – 7 bài 13 để kiểm tra.Hoạt động 2 … phút: Tìm hiểu nội dung thuyết điện li.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Đọc SGK mục I.1, tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1.Nhận xét câu trả lời của bạn. – Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC1.- Tiến hành thí nghiệm về một vài chất điện phân.Hoạt động 3 … phút: Tìm hiểu về bản chất dòng điện trong chất điện phân.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Nghiên cứu SGK mục II, trả lời các câu hỏi PC2.- Trả lời C1. – Nêu câu hỏi PC2.- Nêu câu hỏi C1.Hoạt động 4 … phút: Tìm hiểu các hiện tượng xảy ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Trả lời các câu hỏi PC3. – Quan sát thí nghiệm, phát hiện hiện tượng,trả lời câu hỏi PC4. – Nêu câu hỏi PC3..- Hướng dẫn HS trả lời. – Tiến hành thí nghiệm về hiện tượng xảy ra ởđiện cực của bình điện phân. Nêu câu hỏi trong phiếu PC4.Hoạt động 5 … phút: Tìm hiểu nội dung các định luật Faraday.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Đọc SGK mục IV trả lời các câu hỏi PC5. – Trả lời câu hỏi C2.- Nêu câu hỏi PC5. – Nêu câu hỏi C2.Hoạt động 6 … phút: Tìm hiểu các ứng dụng của hiện tượng điện phân.76Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Đọc SGK mục V, trả lời câu hỏi PC6. – Nhận xét các câu trả lời của bạn.- Nêu câu hỏi PC6. – Hướng dẫn HS trả lời CP6.Hoạt động 7 … phút: Vận dụng, củng cố.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Thảo luận, trả lời câu hỏi theo một phần phiếu PC7.- Nhận xét câu trả lời của bạn. – Cho HS thảo luận theo PC7.- Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài.Hoạt động 6 … phút: Giao nhiệm vụ về nhà.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Ghi bài tập về nhà. – Ghi bài tập làm thêm.- Ghi chuẩn bị cho bài sau. – Cho bài tập trong SGK: bài tập 8 đến 11trang 98. – Bài thêm: Một phần phiếu PC7.- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.Bài 15. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Xem thêm: 8 ứng dụng hỗ trợ kiểm tra phần cứng điện thoại Android tốt nhất

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments