Công bố hợp chuẩn, hợp quy

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, HỢP QUY

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Bạn đang đọc: Công bố hợp chuẩn, hợp quy

1. Công bố hợp chuẩn, hợp quy là gì?

  • Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
  • Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Các phương thức đánh giá sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 

a ) Phương thức 1 : Thử nghiệm mẫu nổi bật ;
b ) Phương thức 2 : Thử nghiệm mẫu nổi bật và nhìn nhận quy trình sản xuất ; giám sát trải qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường ;
c ) Phương thức 3 : Thử nghiệm mẫu nổi bật và nhìn nhận quy trình sản xuất ; giám sát trải qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất tích hợp với nhìn nhận quy trình sản xuất ;
d ) Phương thức 4 : Thử nghiệm mẫu nổi bật và nhìn nhận quy trình sản xuất ; giám sát trải qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường phối hợp với nhìn nhận quy trình sản xuất ;
đ ) Phương thức 5 : Thử nghiệm mẫu nổi bật và nhìn nhận quy trình sản xuất ; giám sát trải qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường tích hợp với nhìn nhận quy trình sản xuất ;
e ) Phương thức 6 : Đánh giá và giám sát mạng lưới hệ thống quản trị ;
g ) Phương thức 7 : Thử nghiệm, nhìn nhận lô mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ;
h ) Phương thức 8 : Thử nghiệm hoặc kiểm định hàng loạt loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa .

3. Nguyên tắc công bố hợp chuẩn

3.1. Đối tượng của công bố hợp chuẩn là loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình, thiên nhiên và môi trường được pháp luật trong tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hoạt động giải trí tự nguyện .
3.2. Việc công bố tương thích tiêu chuẩn tương ứng dựa trên :
a ) Kết quả ghi nhận hợp chuẩn do tổ chức triển khai ghi nhận đã ĐK triển khai hoặc ;
b ) Kết quả tự nhìn nhận sự tương thích của tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp chuẩn .
Việc thử nghiệm Giao hàng nhìn nhận hợp chuẩn phải được thực thi tại tổ chức triển khai thử nghiệm đã ĐK .

4. Nguyên tắc công bố hợp quy

4.1. Đối tượng của công bố hợp quy là mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình, thiên nhiên và môi trường được pháp luật trong quy chuẩn kỹ thuật vương quốc do những Bộ quản trị ngành, nghành phát hành hoặc được pháp luật trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phát hành. Công bố hợp quy là hoạt động giải trí bắt buộc .
4.2. Việc công bố tương thích quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau :

a) Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện;

b ) Kết quả tự nhìn nhận sự tương thích của tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy .
Việc thử nghiệm Giao hàng nhìn nhận hợp quy được triển khai tại tổ chức triển khai thử nghiệm đã ĐK .
4.3. Trường hợp mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa được quản trị bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức triển khai, cá thể phải thực thi việc ĐK bản công bố hợp quy tại những cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đó đã thực thi không thiếu những giải pháp quản trị theo pháp luật tại những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .

5. Trình tự công bố hợp chuẩn

Việc công bố hợp chuẩn được thực thi theo những bước sau :
5.1. Bước 1 : Đánh giá sự tương thích đối tượng người tiêu dùng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng ( sau đây viết tắt là nhìn nhận hợp chuẩn ) .
a ) Việc nhìn nhận hợp chuẩn do tổ chức triển khai ghi nhận đã ĐK ( bên thứ ba ) hoặc do tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp chuẩn ( bên thứ nhất ) thực thi .
Việc nhìn nhận hợp chuẩn được triển khai theo phương pháp nhìn nhận sự tương thích nêu trên ;
b ) Kết quả nhìn nhận hợp chuẩn lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này là địa thế căn cứ để tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp chuẩn .
5.2. Bước 2 : Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi tổ chức triển khai, cá thể sản xuất ĐK doanh nghiệp hoặc ĐK hộ kinh doanh thương mại ( sau đây viết tắt là Chi cục ) .

6. Trình tự công bố hợp quy

6.1. Bước 1 : Đánh giá sự tương thích đối tượng người tiêu dùng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng ( sau đây viết tắt là nhìn nhận hợp quy ) .
a ) Việc nhìn nhận hợp quy hoàn toàn có thể do tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định ( bên thứ ba ) hoặc do tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( bên thứ nhất ) thực thi .
Việc nhìn nhận hợp quy được triển khai theo phương pháp nhìn nhận sự tương thích pháp luật nêu trên .
Trường hợp sử dụng hiệu quả nhìn nhận sự tương thích của tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích quốc tế thì tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích quốc tế phải được thừa nhận theo pháp luật của pháp lý hoặc được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền chỉ định ;
b ) Kết quả nhìn nhận hợp quy là địa thế căn cứ để tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy .
6.2. Bước 2 : Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản trị ngành, nghành và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chỉ định ( sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành ) .

7. Dấu hợp quy

Image result for dấu hợp quy CR

Tham khảo tài liệu.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments