Hướng dẫn cách tích hợp youtube api v3 vào ứng dụng android

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn về cách hiển thị video Youtube lên ứng dụng Android, cách đăng ký và sử dụng Youtube API V3, cách parse json hiển thị video… .

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Advertisement

Truy cập vào đường dẫn sau : https://console.developers.google.com
Tiến hành tạo một project :

Sau khi khởi tạo thành công tiến hành bật Youtube data API v3 lên để sử dụng.

Advertisement

Tiến hành tạo một Credentials

Điền những thông tin để tạo key : Xem cách lấy mã SHA nhanh gọn

Advertisement

Tạo tiếp một Credentials đặt tên là BrowserKey

Oke vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 1 và có trong tay 2 Key để sử dụng:

2. Import thư viện và demo load danh sách video

Đầu tiên triển khai tải về và import thử viện youtube api vào ứng dụng .

Advertisement

Step 1:

Download phiên bản Youtube Android API player mới nhất về :
https://developers.google.com/youtube/android/player/downloads/

Step 2:Giải nén và chỉ cần sử dụng file .jar trong thư mục libs copy file jar vào ứng dụng.

Mở build.gralde thêm 3 dòng này vào :

Xem thêm: Phương pháp phân tích điện hóa và ứng dụng

Advertisement
 compile files('libs/YouTubeAndroidPlayerApi.jar')
 compile 'com.android.support:recyclerview-v7:25.1.1'
 compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'

Vậy là xong bước 2 import lib .

3. Sử dụng API với Playlist trên youtube.

Step1 : Đầu tiên minh phải lấy được ID của playlist:

Vào 1 Playlist mà bạn muốn sử dụng. Tượng tự của ID video nó sẽ có dạng như thế này :

Step 2: Truy cập vào link https://developers.google.com/apis-explorer/#p/youtube/v3/youtube.playlistItems.list

Advertisement

Part:sẽ điền vào snippet để lấy thông tin của playlist

Playlistid: bỏ vào ID playlist mà mình tìm ở step 1

Excute: chạy.

Kết quả như sau :

Các bạn hoàn toàn có thể xem thêm những api khác tại đây : https://developers.google.com/apis-explorer/#p/youtube/v3/

Advertisement

4. Tạo project parse data json

 • Tạo file item_videl.xml  
  
    
    
  
  


 • Tạo file Video.java lưu trữ dữ liệu
package com.lynkdev.youtubeapiv3.model;

import java.io.Serializable;

/**
 * Created by LynkMieu on 2/7/2017.
 */

public class Video implements Serializable {
  private String urlVideo;
  private String thumnail;
  private String title;
  private String decription;

  public Video() {
  }

  public Video(String urlVideo, String thumnail, String title, String decription) {
    this.urlVideo = urlVideo;
    this.thumnail = thumnail;
    this.title = title;
    this.decription = decription;
  }

  public String getUrlVideo() {
    return urlVideo;
  }

  public void setUrlVideo(String urlVideo) {
    this.urlVideo = urlVideo;
  }

  public String getThumnail() {
    return thumnail;
  }

  public void setThumnail(String thumnail) {
    this.thumnail = thumnail;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public String getDecription() {
    return decription;
  }

  public void setDecription(String decription) {
    this.decription = decription;
  }
  
}
 • Tạo một YoutubeAdapter.java như sau:
public class YoutubeAdapter extends RecyclerView.Adapter{
  private Activity activity;
  private ArrayList
 • Tại layout activity_main.xml  
 • Code MainActivity.java sử dụng AsyncTask để parse json
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  String API_URI = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=";
  String PLAYLIST_ID = "PL0vwEzPOisip7ZyXyDv21iKsFvbMiVgLj";
  String KEY_BROWSE = "AIzaSyAoMvZHGPUU0mw3ic0IO8oHOQOAP4fxnVs";
  RecyclerView recyclerVideo;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    recyclerVideo = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_video);
    new ParseVideoYoutube().execute();
  }

  //Setup recyclerView
  private void setupRecyclerView(ArrayList
 • Tạo thêm 1 Activity dùng để play video có tên: PlayVideoYoutube.java
public class PlayVideoYoutube extends YouTubeBaseActivity implements YouTubePlayer.OnInitializedListener {

  private static final String YOUTUBE_APP_KEY = "AIzaSyDE75Eu70EWa4iVTbzbAEMCDDrRbwcP9Rw";
  private String VIDEO_ID;
  private String TITLE_VIDEO;
  YouTubePlayerView youTubeView;
  TextView txtName;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_play_video);

    youTubeView = (YouTubePlayerView) findViewById(R.id.youtube_view);
    txtName = (TextView) findViewById(R.id.txtName);
    youTubeView.initialize(YOUTUBE_APP_KEY, PlayVideoYoutube.this);
    Bundle bundle = getIntent().getExtras();
    Video video = (Video) bundle.getSerializable("Video");
    TITLE_VIDEO = video.getTitle();
    txtName.setText(TITLE_VIDEO);
    VIDEO_ID = video.getUrlVideo();
    Toast.makeText(this, VIDEO_ID, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onInitializationSuccess(YouTubePlayer.Provider provider, YouTubePlayer youTubePlayer, boolean b) {
    if (!b) {
      youTubePlayer.setShowFullscreenButton(true);
      youTubePlayer.cueVideo(VIDEO_ID);
    }
  }

  @Override
  public void onInitializationFailure(YouTubePlayer.Provider provider, YouTubeInitializationResult youTubeInitializationResult) {
    String error = "Không thể load video! Kiểm tra Internet và ứng dụng Youtube trên máy của bạn!";
    Toast.makeText(this, error, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

activity_play_video.xml  

  

Thêm permistion Internet

Xem thêm: Viber

 

Vậy là xong triển khai Build để kiểm tra .

Lưu ý: Trường hợp không play được video vui lòng cài thêm ứng dụng Youtube.
– Để lấy toàn bộ Video các bạn thêm maxreult vào link API nhé tối đa 1 lần là 50 video.

https://developers.google.com/apis-explorer/#p/youtube/v3/youtube.playlistItems.list?part=snippet&maxResults=10&playlistId=PL0vwEzPOisip7ZyXyDv21iKsFvbMiVgLj&_h=3&

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments