In consideration of là gì

Bạn đang xem:

Advertisement

consideration*

consideration /kən,sidə”reiʃn/
danh từ sự cân nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy nghĩunder consideration: đáng được xét, đáng được nghiên cứuto give a problem one”s careful consideration: nghiên cứu kỹ vấn đề, cân nhắc kỹ vấn đềto leave out of consideration: không xét đến, không tính đếnto take into consideration: xét đến, tính đến, quan tâm đến, lưu ý đến sự để ý, sự quan tâm, sự lưu ý sự tôn kính, sự kính trọngto show great consideration for: tỏ lòng tôn kính (ai) sự đền bù, sự đền đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền côngfor a consideration: để thưởng công cớ, lý do, lýhe will do it on no consideration: không một lý do gì mà nó sẽ làm điều đó (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọngit”s of no consideration at all: vấn đề chẳng có gì quan trọng cảin consideration of xét đến, tính đến; vì lẽ để đền bù, để đền ơnupon further consideration sau khi nghiên cứu thêm, sau khi suy xét kỹ

Lĩnh vực: toán & tin*

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-ViệtBạn đang xem : In consideration of là gì consideration / kən, sidə ” reiʃn / : đáng được xét, đáng được nghiên cứu và điều tra : nghiên cứu và điều tra kỹ yếu tố, xem xét kỹ yếu tố : không xét đến, không tính đến : xét đến, tính đến, chăm sóc đến, quan tâm đến : tỏ lòng tôn kính ( ai ) : để thưởng công : không một nguyên do gì mà nó sẽ làm điều đó : yếu tố chẳng có gì quan trọng cảLĩnh vực : toán và tinsự chú ýsự xét đếnconsideration ( vs ) sự cân nhắcconsideration ( vs ) sự xem xétenergy considerationkhảo sát về năng lượngenergy considerationxem xét về năng lượngin consideration ofchú ý đếnlý donghiền ngẫmsự bồi hoànsự đền đáp lạisự đối lưusự đối thườngsự xem xétsuy tínhtiền bảo chứngtiền côngvaluable consideration : tiền công tương ứngvaluable consideration : tiền công tương xứngtiền đài thọtiền thưởngvật bồi hoànvật đền đáp lạivật đối lưuvật đối thườngbusiness considerationthù lao công tácconsideration for salegiá bán ( số tiền người mua phải trả lại ) consideration in promotioncăn cứ để thăng chứccontract with considerationhợp đồng có đền bùcontract without considerationhợp đồng không có đền bùexecuted considerationsự đền đáp đã được thực hiệnexecutory considerationsự đền đáp ( sẽ ) phải được thực hiệnexecutory considerationsự đền đáp phải thực hiệngood considerationsự đền đáp bằng thiện cảmillegal considerationtiền trả bất hợp pháppast considerationsự đền bù trướcpast considerationsự đền bù từ trướcpurchase considerationkhoản chi ( làm ) đòn bẩyvaluable considerationsự đền bù có giá trị

Consideration

Một hợp đồng bảo hiểm thông thường đòi hỏi các bên có đối thường đối với hợp đồng. Đối thường phải có giá trị, có thể ở dạng tiền, hàng hoá hoặc dịch vụ.Một hợp đồng bảo hiểm thường thì yên cầu những bên có đối thường so với hợp đồng. Đối thường phải có giá trị, hoàn toàn có thể ở dạng tiền, hàng hoá hoặc dịch vụ .

Advertisement

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): consideration, consider, reconsider, considerable, considerate, inconsiderate, considered, considerably, considerately

Bạn đang đọc: In consideration of là gì

Xem thêm: circumstance, condition, considerateness, thoughtfulness, retainer, thoughtfulness

Xem thêm:

Advertisement

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

consideration

Từ điển Collocation

Xem thêm : Feng Shui Là Gì – Feng Shui Trong Tiếng Tiếng Việt Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

consideration noun

1 careful thought about sth

ADJ. careful, detailed, full, serious | adequate, due, proper, sufficient | special, urgent | active

VERB + CONSIDERATION give sth, take sth into We will give your proposals serious consideration. You must take the size of the room into consideration. | deserve, need, require | receive

Advertisement

PREP. after ~ After due consideration, it was decided not to offer her the job. | for sb”s ~ I enclose the report for your consideration. | in ~ of (formal) (= as payment for sth), on ~ On consideration, we have decided not to come. | under ~ proposals under active consideration

2 thinking about other people ” s wishes and feelings

VERB + CONSIDERATION have Have some consideration for those without a job. | show sb, treat sb with She showed little consideration for the beginners.

PREP. out of ~ He did it out of consideration for his daughter. | ~ for

3 sth you think about when deciding sth

Advertisement

ADJ. main, major, important, prime | overriding, paramount | minor | aesthetic, commercial, economic, environmental, ethical, financial, health, legal, moral, personal, political, practical, safety, security

VERB + CONSIDERATION take account of, take into account There are several important safety considerations that must be taken into account.

Từ điển WordNet

n .the process of giving careful thought to somethinginformation that should be kept in mind when making a decision; circumstance, conditionthe process of giving careful thought to somethinginformation that should be kept in mind when making a decision ; circumstance, conditionanother consideration is the time it would takea discussion of a topic (as in a meeting)a discussion of a topic ( as in a meeting )

consideration of the traffic problem took more than an hour

kind and considerate regard for others; considerateness, thoughtfulnesskind and considerate regard for others ; considerateness, thoughtfulnesshe showed no consideration for her feelingsa fee charged in advance to retain the services of someone; retainera considerate and thoughtful act; thoughtfulness

Advertisement

Xem thêm:

English Synonym and Antonym Dictionary

considerations
syn.: circumstance condition considerateness retainer thoughtfulness

Chuyên mục: a fee charged in advance to retain the services of someone ; retainera considerate and thoughtful act ; thoughtfulnessXem thêm : Club House Là Gì – Giá Trị Clubhouse Đối Với Các Khu Đô Thị considerations syn. : circumstance condition considerateness retainer thoughtfulnessChuyên mục : Hỏi Đáp

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments