Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin quá trình 2016 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Advertisement

Số kí hiệu
6200/QĐ-BGDĐT

Ngày ban hành
29/12/2016

Ngày bắt đầu hiệu lực
29/12/2016

Ngày hết hiệu lực

Thể loại
Quyết định

Advertisement

Lĩnh vực

CNTT trong GDĐT

Cơ quan ban hành
Bộ GDĐT

Người ký
Phạm Mạnh Hùng

Advertisement

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006 ;Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;Căn cứ Nghị định số 64/2007 / NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của nhà nước lao lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước ;Căn cứ Nghị quyết số 36 a / NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước về Chính phủ điện tử ;Căn cứ Quyết định số 1819 / QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm năm ngoái của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Chương trình vương quốc về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước quá trình 2016 – 2020 ;Trên cơ sở quan điểm thẩm định và đánh giá của Bộ tin tức và Truyền thông ;Xét đề xuất của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Advertisement

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và tăng trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GDĐT ) điện tử với hạ tầng tân tiến tập trung chuyên sâu, thông tin tích hợp thống nhất, hành chính liên thông, công nghệ thông tin ( CNTT ) được tăng cường ứng dụng trong quản trị nhà nước, tăng trưởng chính phủ nước nhà điện tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến ; thay đổi nội dung, chiêu thức dạy-học, kiểm tra nhìn nhận và điều tra và nghiên cứu khoa học phân phối được nhu yếu nâng cao chất lượng GDĐT trong thời kỳ mới .

2. Mục tiêu cụ thể

a ) Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng tăng trưởng nhà nước điện tử tại Bộ GDĐT .- Hệ thống mạng nội bộ được triển khai xong ( LAN, wifi ), quản lý và vận hành không thay đổi liên tục 24/7, liên kết Internet vận tốc cao. Ít nhất những mạng lưới hệ thống, dịch vụ CNTT cơ bản của Chính phủ điện tử ( cổng thông tin điện tử, thư điện tử, văn phòng điện tử ) được giám sát về bảo đảm an toàn thông tin .- 100 % những cuộc hội thảo chiến lược, hội nghị, tập huấn trình độ của Bộ được bảo vệ về kỹ thuật để hoàn toàn có thể thực thi trên môi trường tự nhiên mạng ; 80 % những cuộc hội nghị quan trọng được truyền hình trực tiếp trên mạng để những cơ sở giáo dục hoàn toàn có thể theo dõi ; hàng loạt 100 % những văn bản quy phạm pháp luật được công khai minh bạch trên mạng .- Cung cấp dịch vụ xác nhận điện tử và chữ ký số cho những cơ quan, đơn vị chức năng và cán bộ, công chức, viên chức có tương quan trực tiếp đến trao đổi văn bản điện tử trên mạng ; tích hợp chữ ký số vào những mạng lưới hệ thống thông tin nội bộ và dịch vụ công trực tuyến .- Xây dựng TT tài liệu thuộc Bộ ( hướng theo quy mô điện toán đám mây ) bảo vệ hoạt động giải trí cho mạng lưới hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ GDĐT và mạng lưới hệ thống CNTT dùng chung toàn ngành .b ) Ứng dụng CNTT trong hoạt động giải trí nội bộ Bộ GDĐT và ngành GDĐT- Hoàn thiện tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị hành chính điện tử ( e-office ) tới những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT và liên kết, liên thông văn bản điện tử với Văn phòng nhà nước. 100 % văn bản không mật được điện tử hóa, giải quyết và xử lý trên mội trường mạng .- Tối thiểu 30 % những đơn vị chức năng thuộc Bộ tiến hành thực thi ứng dụng CNTT phối hợp với Hệ thống quản trị chất lượng ISO ( ISO điện tử ) .- Hình thành những mạng lưới hệ thống thông tin ship hàng công tác làm việc chỉ huy, quản lý và điều hành, quản trị cung ứng rất đầy đủ những thông tin quản trị GDĐT thiết yếu .- Phấn đấu tối thiểu 50 % những mạng lưới hệ thống thông tin góp vốn đầu tư mới tương thích với Kiến trúc nhà nước điện tử của Bộ GDĐT .- Phát triển và hoàn thành xong những cơ sở tài liệu dùng chung ( tàng trữ tài liệu viên chức, nhà giáo, học viên, sinh viên, cơ sở vật chất, kho học liệu số, kho bài giảng điện tử, ngân hàng nhà nước câu hỏi trực tuyến ) bảo vệ tài liệu điện tử Giao hàng hoạt động giải trí quản trị, thực hiện hành chính công vụ, tạo nền tảng thông tin tiến hành nhà nước điện tử tại Bộ GDĐT, có năng lực liên kết với những cơ sở tài liệu vương quốc tương quan .- Đưa vào sử dụng mạng lưới hệ thống thông tin quản trị giáo dục thông suốt từ Bộ đến những cơ quan quản trị giáo dục liên kết với cơ sở tài liệu dùng chung .c ) Ứng dụng CNTT Giao hàng người dân- Ít nhất 80 % những đơn vị chức năng thuộc cơ quan Bộ có trang tin điện tử Giao hàng quản trị quản lý và điều hành và được link từ cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT .- Phấn đấu tối thiểu 80 % những dịch vụ công quan trọng được cung ứng trực tuyến tối thiểu mức 3 trải qua Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT. Tỉ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 50 % .- 100 % những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cung ứng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia .

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Advertisement

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

a ) Nâng cấp hạ tầng mạng LAN, WAN và liên kết truy truy vấn Internet băng thông rộng vận tốc cao trong cơ quan Bộ và những đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT. Xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin quản trị, giám sát tập trung chuyên sâu những mạng lưới hệ thống, thiết bị kỹ thuật hạ tầng CNTT .b ) Xây dựng Trung tâm tài liệu dùng chung của Bộ GDĐT với mạng lưới hệ thống sever hướng theo quy mô điện toán đám mây Giao hàng quản trị, quản lý và vận hành tập trung chuyên sâu những thiết bị CNTT của những cơ quan, đơn vị chức năng .c ) Xây dựng, tăng cấp, duy trì, quản lý và vận hành không thay đổi mạng lưới hệ thống họp trực tuyến qua mạng giữa Bộ GDĐT với những Sở GDĐT .d ) Trang bị đủ máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ GDĐT ; thay máy tính cá thể mới cho những máy đã khấu hao hết hoặc thông số kỹ thuật quá thấp .đ ) Phát triển mạng lưới hệ thống xác nhận dùng chung của Bộ theo chính sách đăng nhập một lần ( single sign on ) .e ) Xây dựng, tiến hành mạng lưới hệ thống xác nhận điện tử và chữ ký số .

2. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong nội bộ Bộ GDĐT và ngành GDĐT

a ) Xây dựng Kiến trúc chính phủ nước nhà điện tử và nền tảng tích hợp, san sẻ ( LGSP ) của Bộ GDĐT .b ) Nâng cấp, triển khai xong, duy trì những mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu, ứng dụng CNTT như sau :- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT .- Hệ thống quản trị thống quản trị hành chính điện tử ( e-office ) .- Hệ thống thư điện tử công vụ Bộ GDĐT ( @ moet. gov.vn ) .- Hệ thống quản trị tập huấn trình độ qua mạng của Bộ .- Hệ thống phòng họp, hội thảo chiến lược trực tuyến .- Hệ thống thông tin quản trị phổ cập giáo dục – chống mù chữ .- Trang thông tin Học tiếng Việt trực tuyến .- Hệ thống quản trị thông tin quản trị thống kê giáo dục ( EMIS ) .- Hệ thống kho bài giảng điện tử e-Learning .- Hệ thống trường học liên kết .- Hệ thống trang tin điện tử những đơn vị chức năng thuộc Bộ .- Hệ thống thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển ĐH, cao đẳng trực tuyến .- Hệ thống thư viện giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, học liệu số .- Kho luận văn ĐH, thạc sỹ và luận án tiến sỹ .- Hệ thống thông tin quản trị cán bộ trực tuyến của Bộ GDĐT .- Hệ thống thông tin thống kê giáo dục tiểu học .- Hệ thống thông tin quản trị rủi ro đáng tiếc thiên tai ngành GDĐT .- Mạng giáo dục Nước Ta Edunet http://edu.net.vn ;- Hệ thống thông tin thi và tuyển sinh http://ts.edu.net.vn .- Trang thông tin điện tử “ Hành chính một cửa ” .- Phần mềm báo cáo giải trình trực tuyến của Đề án ngoại ngữ 2020 .c ) Xây dựng mới, tăng cấp, triển khai xong những mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu, ứng dụng ứng dụng CNTT- Hệ thống thông tin quản trị công tác làm việc thi đua và khen thưởng .- Hệ thống thông tin quản trị về thanh tra giáo dục .- Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến .

– Hệ thống thông tin quản lý giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, dự bị đại học dân tộc.

Xem thêm: Ứng dụng học tiếng Anh chính phủ Mỹ khuyên dùng

Advertisement

– Hệ thống thông tin quản trị về đối ngoại và hợp tác quốc tế .- Hệ thống thông tin quản trị cung và cầu trong giảng dạy và sử dụng nhân lực .- Hệ thống thông tin quản trị về GDĐT thống nhất, xuyên suốt từ cấp Bộ đến cấp Sở, cấp Phòng và trường học .- Hệ thống cơ sở tài liệu học bạ điện tử toàn nước .- Hệ thống kho bài giảng đa phương tiện ( multi-media ), học liệu số, ứng dụng thí nghiệm ảo san sẻ dùng chung dành cho học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ điều tra và nghiên cứu khoa học .- Hệ thống thư viện điện tử dùng chung được san sẻ sử dụng trong toàn ngành .- Hệ thống ngân hàng nhà nước câu hỏi, ứng dụng thi tập trung trực tuyến cho giáo viên và học sinh khối những trường đại trà phổ thông .- Kho học liệu giáo dục mở ( OER : Open Education Resource gồm những giáo trình, bài giảng điện tử, bài trình chiếu, video, hình ảnh … ) san sẻ cho toàn ngành sử dụng .- Hệ thống thông tin quản trị công tác làm việc học viên, sinh viên .- Hệ thống thông tin tương hỗ tiến hành trách nhiệm phân luồng học viên .- Kho học liệu điện tử tiến hành xã hội học tập tiếp tục .

3. Phát triển, hoàn thiện và duy trì các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và xã hội

a ) Nâng cấp, triển khai xong, duy trì Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT trở thành đầu mối phân phối thông tin và tích hợp dịch vụ công trực tuyến của những cơ quan, đơn vị chức năng thường trực, sử dụng thống nhất chính sách đăng nhập một lần .b ) Rà soát những thủ tục hành chính, update, bổ trợ những dịch vụ công được ưu tiên phân phối trực tuyến tối thiểu mức độ 3 .c ) Triển khai tích hợp những dịch vụ công trực tuyến của Bộ GDĐT lên Cổng dịch vụ công Quốc gia .

4. Đảm bảo an toàn thông tin

a ) Đầu tư, tăng cấp trang thiết bị phần cứng, ứng dụng, giải pháp phòng chống xâm nhập bảo vệ mạng lưới hệ thống mạng, cơ sở tài liệu, những mạng lưới hệ thống thông tin ; tiến hành mạng lưới hệ thống thông tin phòng, chống, ngăn ngừa thư rác và sao lưu tài liệu .b ) Triển khai vận dụng mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thông tin theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành ; giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho những mạng lưới hệ thống thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ GDĐT .c ) Xây dựng kế hoạch, định kỳ kiểm tra, nhìn nhận về bảo đảm an toàn thông tin với những mạng lưới hệ thống thông tin đang quản lý và vận hành ; diễn tập phòng chống tiến công mạng .

5. Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

a ) Tổ chức giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đảm nhiệm CNTT tại Bộ GDĐT ( ưu tiên đào tạo và giảng dạy qua mạng hoặc tích hợp giảng dạy qua mạng ), trong đó chú trọng :- Đào tạo cán bộ quản trị mạng, quản trị mạng lưới hệ thống ;- Đào tạo cán bộ chỉnh sửa và biên tập tin, bài cho Cổng thông tin điện tử của Bộ ;- Đào tạo về bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, chống tin tặc ;- Đào tạo bảo đảm an toàn tài liệu và sao lưu tài liệu .b ) Hàng năm, tổ chức triển khai những khóa tu dưỡng năng lượng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ GDĐT theo Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng CNTTDanh mục và lộ trình tiến hành 1 số ít trách nhiệm, dự án Bất Động Sản đa phần của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động giải trí của Bộ GDĐT tiến trình 2016 – 2020 lao lý tại Phụ lục kèm theo Quyết định này .

Advertisement

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp nâng cao nhận thức, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT

a ) Tổ chức thông dụng, tuyên truyền thoáng đãng nâng cao hiểu biết, nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ những cơ quan quản trị giáo dục, cơ sở giáo dục về vai trò, quyền lợi của ứng dụng CNTT trong GDĐT .b ) Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm nhiệm CNTT của những cơ quan, đơn vị chức năng có đủ năng lượng, trình độ trình độ giúp đơn vị chức năng tiến hành ứng dụng CNTT có hiệu suất cao .

2. Giải pháp về môi trường pháp lý

a ) Ưu tiên kiến thiết xây dựng, phát hành những văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường tự nhiên pháp lý cho những hoạt động giải trí quản trị, dạy-học, nghiên cứu và điều tra khoa học trên môi trường tự nhiên điện tử ; lồng ghép những chủ trương, nội dung về ứng dụng CNTT khi kiến thiết xây dựng những văn bản pháp lý ; phát hành Kiến trúc cơ quan chính phủ điện tử Bộ GDĐT .b ) Xây dựng, phát hành những tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ thông tin trong GDĐT, những quá trình nhiệm vụ chuẩn ; thiết kế xây dựng, phát hành tiêu chuẩn chung cho những mạng lưới hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin thông dụng, những địa thế căn cứ để thuê dịch vụ công nghệ thông tin ; Ban hành quy định về ứng dụng và khai những cơ sở tài liệu chuyên ngành .c ) Xây dựng chủ trương khuyến mại thích hợp cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong Bộ và ngành GDĐT .

3. Giải pháp triển khai

a ) Xây dựng hướng dẫn chung, đơn cử đến tổng thể những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ về chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ nhằm mục đích bảo vệ ứng dụng CNTT đồng nhấtb ) Thường xuyên kiểm tra, nhìn nhận tình hình ứng dụng CNTT để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh theo đúng Kế hoạch ; gắn chặt ứng dụng CNTT với cải cách hành chính và mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng .c ) Cục CNTT là đơn vị chức năng đầu mối, phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan lập kế hoạch hàng năm về ứng dụng CNTT của Bộ GDĐT làm cơ sở để sắp xếp kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư và kinh phí đầu tư sự nghiệp cho những trách nhiệm, dự án Bất Động Sản theo Kế hoạch này ; những cơ quan, đơn vị chức năng ưu tiên sắp xếp ngân sách cho ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước .d ) Các dự án Bất Động Sản tiến hành ứng dụng CNTT cấp Bộ, ngành cấn lấy quan điểm bằng văn bản của Cục CNTT trước khi tiến hành để bảo vệ phân phối những tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý và vận hành, bảo vệ tính đồng nhất thống nhất của mạng lưới hệ thống .

4. Giải pháp tài chính

a ) Thống nhất phân chia kinh phí đầu tư về đơn vị chức năng chuyên trách CNTT của Bộ nhằm mục đích tiến hành ứng dụng một cách đồng điệu, hiệu suất cao .b ) Phân bổ kinh phí đầu tư hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp để tiến hành ứng dụng CNTT ship hàng công tác làm việc quản trị, chỉ huy quản lý và điều hành của Bộ .c ) Phối hợp với những Bộ, ngành tương quan để sắp xếp kinh phí đầu tư từ nguồn góp vốn đầu tư tăng trưởng để tiến hành những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư về ứng dụng CNTT .d ) Huy động những nguồn vốn khác nhau trong và ngoài nước để tăng trưởng hạ tầng công nghệ tiên tiến, nguồn vốn ODA và hợp tác với quốc tế để thực thi những trách nhiệm, dự án Bất Động Sản ứng dụng CNTT .đ ) Ưu tiên tiến hành những trách nhiệm, dự án Bất Động Sản của Kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ CNTT, hợp tác công tư ( PPP ) tùy từng trách nhiệm đơn cử .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a ) Theo tính năng, trách nhiệm, mỗi đơn vị chức năng thiết kế xây dựng chi tiết cụ thể những trách nhiệm, giải pháp của Kế hoạch thành những dự án Bất Động Sản, việc làm đơn cử ; kết hợp đồng nhất với trách nhiệm, giải pháp tiến hành Kế hoạch hành vi của Bộ GDĐT về Chính phủ điện tử pháp luật tại Quyết định số 2005 / QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .b ) Đưa trách nhiệm ứng dụng CNTT vào kế hoạch công tác làm việc trung hạn và hàng năm, bảo vệ là một nội dung bắt buộc trong kế hoạch công tác làm việc ; hàng năm những đơn vị chức năng thiết kế xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị chức năng mình gửi Cục CNTT tổng hợp vào Kế hoạch chung của Bộ gửi Vụ Kế hoạch kinh tế tài chính ( Vụ KHTC ) để sắp xếp kinh phí đầu tư tiến hành .c ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tiến hành Kế hoạch này theo hướng dẫn của Cục CNTT để tổng hợp báo cáo giải trình Bộ trưởng .d ) Chủ trì thực thi những trách nhiệm, dự án Bất Động Sản đơn cử được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Đồng thời, địa thế căn cứ trách nhiệm và kinh phí đầu tư được cấp hàng năm, tổ chức triển khai thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản, trách nhiệm ứng dụng CNTT do đơn vị chức năng mình chủ trì gửi về Cục Công nghệ thông tin để lấy quan điểm góp ý trình độ trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt .

2. Cục Công nghệ thông tin

a ) Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực thi, kiểm tra, nhìn nhận và tổng hợp việc triển khai Kế hoạch này ; yêu cầu việc kiểm soát và điều chỉnh những nội dung của Kế hoạch cho tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn quản trị nhà nước của Bộ GDĐT cũng như chủ trương ứng dụng tăng trưởng CNTT của nhà nước .b ) Cho quan điểm trình độ so với những chương trình, kế hoạch, đề án, dự án Bất Động Sản, trách nhiệm CNTT thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ GDĐT .c ) Tham mưu, đề xuất kiến nghị Bộ trưởng phát hành quy định đánh giá và thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu sát hoạch trách nhiệm, dự án Bất Động Sản CNTT của những đơn vị chức năng thường trực Bộ GDĐT .d ) Hàng năm, tổ chức triển khai nhìn nhận mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước của những đơn vị chức năng thường trực Bộ .đ ) Chủ trì và phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan tiến hành những trách nhiệm, dự án Bất Động Sản CNTT được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này .

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính

a ) Chủ trì, phối hợp với Cục CNTT tổng hợp, tham mưu cho Bộ trưởng sắp xếp kinh phí đầu tư theo kế hoạch ngân sách hàng năm để triển khai những trách nhiệm, giải pháp tại Kế hoạch này .b ) Hướng dẫn thiết kế xây dựng dự trù ngân sách nhà nước hàng năm về chi cho ứng dụng CNTT, dự án Bất Động Sản ứng dụng CNTT trong kế hoạch chi hàng năm .c ) Cân đối và đưa vào kế hoạch ngân sách Nhà nước những dự án Bất Động Sản thành phần trong Kế hoạch này ; cấp phép kinh phí đầu tư đã được cân đối trong dự trù chi ngân sách của Bộ GDĐT hàng năm cho những dự án Bất Động Sản thành phần trong Kế hoạch này .d ) Thẩm định, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đầu tư của những dự án Bất Động Sản chi đúng mục tiêu và chính sách kinh tế tài chính hiện hành ; giám sát việc cấp, sử dụng kinh phí đầu tư và báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng hàng năm .

4. Vụ Pháp chế

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết.

b ) Chủ trì, phối hợp với Cục CNTT trong hoạt động giải trí kết nối cải cách thủ tục hành chính với ứng dụng CNTT .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

 File đính kèm

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments