KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của xã Cẩm Minh năm 2021

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của xã Cẩm Minh năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM MINH

 

 


Số : 03 / KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động


của xã Cẩm Minh năm 2021

 

 I. Căn cứ lập kế hoạch

Các văn bản của chính phủ nước nhà : Quyết định 1819 / QĐ-TTg ngày 26/10/2015 về Chính phủ điện tử quá trình năm nay – 2020 ; Quyết định 225 / QĐ-TTg ngày 04/02/2016

phát hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước quá trình năm nay – 2020 ;

Chỉ thị số 14 / CT-TTg ngày 25/5/2019 về việc nâng cao năng lượng phòng, chống ứng dụng ô nhiễm ; Quyết định số 28/2019 / QĐ-TTg ngày 12/7/2019 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa những cơ quan trong mạng lưới hệ thống hànhchính nhà nước ;

Các văn bản của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh : Kế hoạch 81 / KH-UBND ngày 23/3/2016 về việc triển khai Nghị quyết 36 a / NQ-CP ngày 14/10/2015 của nhà nước về Chính phủ điện tử ; Kế hoạch 498 / KH-UBND ngày 30/12/2016 về việc triển khai Nghị quyết số 22/2016 / NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh “ pháp luật một số ít chủ trương tăng cường ứng dụng CNTT nhằm mục đích cải tổ chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp thêm phần nâng cao năng lượng cạnh trang cấp tỉnh quá trình 2017 – 2020 ”

;

Quyết định số 739 / QĐ-UBND ngày 22/3/2017 ;

Chỉ thị số

08 / CT-UBND ngày 17/5/2019 về việc tăng cường hiệu suất cao khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ;

Kế hoạch số 84 / KH-UBND ngày 29/3/2019 về kế hoạch hành vi triển khai Nghị Quyết 17 / NQ-CP ngày 07/03/2019 của nhà nước về một số ít trách nhiệm, giải pháp trọng tâm tăng trưởng Chính phủ điện tử quá trình 2019 – 2020, xu thế đến 2025 ; Kế hoạch số 256 / KH-UBND ngày 03/8/2018 bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước tỉnh TP Hà Tĩnh quy trình tiến độ 2018 – 2020 ; Chỉ thị số 13 / CT-UBND ngày 13/08/2019 về việc tăng cường bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong những cơ quan nhà nước trên địa phận tỉnh thành phố Hà Tĩnh ; Kế hoạch số 256 / KH-UBND ngày 16/8/2019 về triển khai Chương trình tiềm năng công nghệ thông tin năm 2019 ;

Quyết định số 52/2019 / QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 ;

Kế hoạch số 828 / KH-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy Ban Nhân Dân huyện về việc thực thi Nghị quyết số 22/2016 / NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh ; địa thế căn cứ tính hình thực tiễn ở địa phương .

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Đảm bảo bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin, ứng dụng đồng điệu những ứng dụng dùng chung, những ứng dụng chuyên ngành, thiết kế xây dựng Chính quyền điện tử góp thêm phần nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước .

Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CNTT và việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp .

Tiếp tục khai thác, ứng dụng đồng điệu và hiệu suất cao ứng dụng dịch vụ công trực tuyến từ huyện đến xã, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để người dân, doanh nghiệp tiếp

cận, theo dõi quy trình tiến độ xử lý hồ sơ TTHC tại cơ quan Nhà nước trên địa phận huyện .

2. Mục tiêu đơn cử

a ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy quản lý

Đảm bảo 100 % văn bản của Ủy Ban Nhân Dân xã phát hành ( trừ văn bản mật ) gửi đến những cơ quan nhà nước cấp cấp huyện, tỉnh và những cơ quan, đơn vị chức năng cấp huyện dưới dạng văn bản điện tử có ký số, 100 % văn bản ( trừ văn bản mật ), việc điều hành quản lý chỉ huy hoạt động giải trí của Đảng ủy, chính quyền sở tại địa phương đề được triển khai trên phần mền quản trị văn bản hồ sơ việc làm .

– Tiếp tục khai thác và ứng dụng có hiệu suất cao ứng dụng quản trị chuyên ngành của những ban ngành .

– 100 % trường học, Trạm y tế ứng dụng tốt CNTT vào công tác làm việc quản trị, dạy và học, công tác làm việc khám, chữa bệnh …

b ) Ứng dụng công nghệ thông tin Giao hàng người dân và doanh nghiệp

– Hoàn thiện vừa đủ những phân mục trên cổng thông tin điện tử của xã, tăng cường số lượng cũng như chất lượng những bài viết, phân mục

;

– Phấn đấu trên 70 % hồ sơ TTHC cấp xã được update công khai minh bạch quá trình giải quyết và xử lý lên ứng dụng dịch vụ công ;

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đến tận người dân, p

hấn đấu 80 % người dân, 100 % doanh

nghiệp biết đến dịch vụ công trực tuyến .

c ) Nhân lực CNTT

: Đề nghị Sở thông tin tiếp thị quảng cáo Quyết định chỉ định Chuyên trách công nghệ thông tin theo lao lý .

Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức .

Tổ chức giảng dạy thi cấp chứng từ công nghệ thông tin theo Thông tư 03 của Bộ TTTT cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan .

III. Nội dung thực thi

1. Ứng dụng CNTT ship hàng người dân và doanh nghiệp

– Tiếp tục tiến hành ứng dụng có hiệu suất cao ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Tạo điều kiện kèm theo tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc xử lý những TTHC, công khai minh bạch, minh bạch để người dân giám sát quy trình thực thi hoạt động giải trí phân phối dịch vụ công của cơ quan nhà nước qua mạng Internet .

– Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bằng nhiều hình thức như : tờ rơi, đĩa CD, tài liệu ,

tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược ,

mạng xã hội, mạng lưới hệ thống đ

ài truyền thanh

… bảo vệ đ

ến cuối năm 201921, 100 % doanh nghiệp và 90 % người dân biết đến dịch vụ công trực tuyến ;

 

– Tăng cường công tác làm việc tuyên truyền công khai minh bạch minh bạch những thông tin pháp luật tại Quyết định 739 / QĐ-UBND và Quyết định 2694 / QĐ-UBND .

2. Ứng dụng công nghệ thông tin Giao hàng công tác làm việc chỉ huy, quản lý .

– Ứng dụng đồng điệu ứng dụng Hồ sơ việc làm ( TD-Office ) trong chỉ huy điều hành quản lý, tàng trữ văn bản đi, đến tại những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng trường học, đơn vị chức năng y tế trên địa phận xã .

– T

hực hiện việc ký số trên những văn bản điện tử đúng theo pháp luật tại Thông tư 01/2019 / TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ ;

t

iếp tục không cho thực thi

Quyết định số 28/2019 / QĐ-TTg ngày 12/7/2019 của Thủ tướng nhà nước về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa những cơ quan trong mạng lưới hệ thống hành chính nhà nước ;

– Thực hiện update và tàng trữ văn bản điện tử, sổ công văn đi, đến điện tử .

– Tiếp tục duy trì và tăng cường ứng dụng 1 số ít cơ sở tài liệu chuyên

ngành ship hàng cho công tác làm việc chỉ huy, tra cứu thông tin .

3. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT .

– Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thông dụng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT ship hàng hoạt động giải trí quản trị, chỉ huy quản lý trong hoạt động giải trí nhà nước .

– Phối hợp với những cơ quan cấp huyện tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng cao và chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ chuyên trách CNTT bảo vệ theo lao lý tại Nghị quyết 93/2014 / NQ-HĐND .

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra năng lượng ứng dụng CNTT so với cán bộ, công chức cấp xã, từ đó nâng cao năng lượng chỉ huy, chỉ huy và nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác làm việc ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính .

4. Hạ tầng kỹ thuật

– Tiếp tục góp vốn đầu tư, tăng cấp trang thiết bị CNTT bảo vệ công tác làm việc trình độ, hoạt động giải trí chỉ huy quản lý và điều hành của cán bộ công chức, bán chuyên trách xã .

– Đảm bảo mạng lưới hệ thống máy vi tính, mạng internet họat động tốt phân phối nhu yếu quản lý thực thi trách nhiệm .

5. An toàn thông tin

– Chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch, giải pháp tiến hành những quy trình tiến độ, giải pháp kỹ thuật bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin mạng lưới hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin cho những

c

ổng

,

trang thông tin điện tử .

– Kiểm tra, triển khai không thiếu, kịp thời những lao lý về bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt quan trọng là trong công tác làm việc phòng, chống, gỡ bỏ ứng dụng ô nhiễm, ứng dụng gián điệp ( APT ) .

– Phổ biến, không cho tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những nội dung, thông tin tương quan đến bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin .

6. Môi trường pháp lý :

– Tham mưu kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra năng lượng ứng dụng CNTT so với cán bộ, công chức cấp xã .

– Chủ động tham mưu phát hành những văn bản về triển khai trách nhiệm ứng dụng những mạng lưới hệ thống thông tin, bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin, pháp luật về quá trình gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số .

– Xây dựng Đề án kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại điện tử tiến trình 2020 – 2023, xu thế đến năm 2026 .

IV. Danh mục những khuôn khổ góp vốn đầu tư trọng điểm

 

TT

 

Nội dung triển khai

Chủ góp vốn đầu tư

Kinh phí ( triệu đồng )

Ghi chú

Tổng

Huyện

Tĩnh

1

Duy trì và tăng trưởng Trang Thông tin điện tử xã ;

Ủy Ban Nhân Dân cấp xã

 

10

0

10

0

Thường xuyên

2

Mua sắm, thay thế sửa chữa những thiết bị CNTT ; mua ứng dụng diệt virut có bản quyền, chi trả ngân sách Internet

Ủy Ban Nhân Dân cấp xã

50

0

50

0

Thường xuyên

 

Tổng kinh phí đầu tư

60

 

60

 
 

VI. Tổ chức thực thi

1. Ban văn hóa truyền thống ( Chuyên trách CNTT )

Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai tiến hành, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, bảo vệ tiến hành có hiệu suất cao tiềm năng kế hoạch đề ra. Phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân xã lôi cuốn nguồn lực và những nguồn tương hỗ từ cấp trên để triển khai thành công xuất sắc kế hoạch này .

Định kỳ kiểm tra, tổng hợp nhìn nhận hiệu quả ứng dụng CNTT của những cơ quan, đơn vị chức năng, Ủy Ban Nhân Dân những xã thị xã, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân huyện, Sở Thông tin và Truyền thông ; tham mưu yêu cầu, kiểm soát và điều chỉnh những nội dung khi thấy thiết yếu .

2. Văn phòng HĐND – Ủy Ban Nhân Dân xã :

Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản trị quản lý và điều hành trong cơ quan Ủy Ban Nhân Dân xã bảo vệ đúng pháp luật và những tiềm năng kế hoạch đề ra ;

Ban văn hóa truyền thống ( Chuyên trách CNTT ), theo dõi quy trình tiến hành Kế hoạch .

3. BanTài chính :

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cân đối, phân chia kinh phí đầu tư để thực thi kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 .

4. Các trường :

Chủ động tham mưu kiến thiết xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản trị và dạy học .

5. Đài phát thanh :

Mở chuyên mục Cải cách hành chính gắn với nội dung hiện đại hóa nền hành chính; Tăng cường thời lượng, tin bài phản ánh công tác cải cách hành chính trên dịa bàn xã.

6. Các Ban ngành – Đoàn thể

Làm tốt công tác làm việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCC và người dân về ứng dụng CNTT ; thực thi giải quyết và xử lý kịp thời những hồ sơ TTHC trên ứng dụng dịch vụ công ; ứng dụng những ứng dụng quản trị chuyên ngành trong công tác làm việc QLNN, tham mưu tiến hành ứng dụng tới những đơn vị chức năng có tương quan trên địa phận xã .

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ cung ứng nhu yếu trách nhiệm .

7. Các thôn xóm .

Tuyên truyền cho nhân dân biết về dịch công trực tuyến .

Trên đây là Kế hoạch

ứn

g dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí

của

Cẩm Minh

năm 2021

, nhu yếu những Ban ngành

Đoàn thể và những cơ quan thường trực địa thế căn cứ thực thi .

 

Nơi nhận :

– Phòng VHTT – TT huyện ;

– T.Trực ĐU, HĐND, UBMTTQ xã ;

– quản trị, PCT UBND xã ;

– Các Ban ngành – Đoàn thể ;

– Trạm y tế, những trường học ;

– L ­ ưu : VT, VHTT .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Văn Khiên

 

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments