KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019-2020

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : / KH-THPT

  Nghi Xuân, ngày 6 tháng 9  năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

Căn cứ Chỉ thị số 2268 / CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về trách nhiệm hầu hết năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục đào tạo ;Căn cứ công văn 1423 / SGDĐT – GDPT ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn triển khai trách nhiệm năm học 2019 – 2020 cấp trung học phổ thông ;Căn cứ công văn 1372 / SGDĐT – VP ngày 23 tháng 08 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc tăng cường và ứng dụng công nghệ thông tin .Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị cán bộ CCVC năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tiễn của đơn vị chức năng, Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ kiến thiết xây dựng kế hoạch thực thi trách nhiệm CNTT năm học 2019 – 2020 với những nội dung sau :

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

– Được sự chăm sóc của chỉ huy những cấp trong việc kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất nhà trường để năng cao chất lượng CNTT trong giảng dạy và giáo dục .- Sự tương hỗ nhiệt tình của những cấp những ngành, chính quyền sở tại địa phương, cha mẹ học viên trong việc tìm nguồn lực để nâng cao trình độ công nghệ thông tin- Tất cả cán bộ, giáo viên biết sử dụng internet, thư điện tử, phong cách thiết kế trình chiếu powerpoint. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết trong công tác làm việc dạy học ; có niềm tin ham học hỏi .- Đội ngũ cán bộ CNTT của trường có năng lực tự bảo dưỡng, setup mạng lưới hệ thống máy tính và những thiết bị CNTT ship hàng dạy học của nhà trường- Cơ sở vật chất, thiết bị CNTT tương đối rất đầy đủ để thực thi cơ bản trách nhiệm CNTT Giao hàng công tác làm việc quản trị và dạy học .- Hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường đều có địa chỉ email riêng Giao hàng cho việc làm trình độ. Sử dụng hiệu suất cao trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ http://edu.viettel.vn/thptnguyencongtru. Cán bộ quản lí đều sử dụng hiệu suất cao mạng lưới hệ thống quản trị học viên SMAS, ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu, ứng dụng lên lịch báo giảng, ứng dụng quản trị nhân sự ePMIS, ứng dụng kế toán MISA. Phần mềm thiết bị trường học MISA, ứng dụng kiểm định chất lượng giáo dục, ứng dụng TDOffice, ứng dụng thi trung học phổ thông vương quốc, ứng dụng tuyển sinh ĐH-CĐ, ứng dụng tuyển sinh lớp 10 … .

2. Khó khăn:

– Một số những thiết bị CNTT có thực trạng xuống cấp trầm trọng và hư hỏng .- Một số thầy cô giáo còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy ; năng lực CNTT chưa cao nên chưa cung ứng được trách nhiệm CNTT

II. Mục đích yêu cầu:

1. Tích cực ứng dụng CNTT trong quản trị và giảng dạy, tạo tiền đề tăng trưởng ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo .2. Tập trung góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức về CNTT cho cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới phân phối nhu yếu tăng trưởng của trường .3. Tăng cường ứng dụng CNTT để thôi thúc sự tăng trưởng và thay đổi nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực và chất lượng công tác làm việc quản trị nhà trường. Thực hiện đồng nhất việc ứng dụng CNTT trong những hoạt động giải trí, trọng tâm vào công tác làm việc thay đổi giảng dạy và quản trị .

III. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020

1. Nhiệm vụ trọng tâm

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới về tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy .- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác làm việc quản trị và quản lý giáo dục, tăng cường ứng dụng ứng dụng họp trực tuyến, thông tin kịp thời tới cha mẹ học viên về việc học tập, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .- Tiếp tục ứng dụng có hiệu suất cao CNTT trong dạy-học và những hoạt động giải trí giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến.

– Tăng cường CSVC, trang thiết bị văn minh ; liên tục tiến hành quy mô trường học điện tử, kiến thiết xây dựng quy mô giáo dục điện tử phân phối nhu yếu tăng trưởng trên cơ sở bảo vệ tính thiết thực, hiệu suất cao, được sự đồng thuận của cha mẹ, những cấp quản trị .- Triển khai sử dụng ứng dụng quản trị nhà trường, sử dụng hồ sơ trình độ điện tử trong nhà trường tương thích với pháp luật quản trị trình độ .

2. Chỉ tiêu thực hiện

– 100 % những văn bản chỉ huy, quản lý của ngành Giáo dục đào tạo được tiến hành qua mạng lưới hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin của ngành .- Sử dụng ứng dụng họp trực tuyến, quản trị văn bản TDOffice .- 100 % cha mẹ học viên được nhận tin nhắn về tình hình học tập của con trẻ mình .- Các hoạt động giải trí giáo dục được quản trị qua ứng dụng quản trị trực tuyến, triển khai công khai minh bạch những hoạt động giải trí giáo dục .- Ứng dụng và khai thác có hiệu suất cao những ứng dụng ship hàng công tác làm việc quản trị giáo dục, ứng dụng quản trị trực tuyến của ngành .- Khai thác hiệu suất cao cổng thông tin điện tử trong công tác làm việc quản trị dạy – học .- 100 % cán bộ, giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong quản trị dạy-học. 100 % giáo viên có tối thiểu một giờ dạy thao giảng ứng dụng CNTT vào giảng dạy .- Chủ động tu dưỡng nâng cao trình độ Tin học trong cho cán bộ, giáo viên. Tổ chức những cuộc thi giờ dạy ứng dụng CNTT trong những ngày lễ lớn .- Ứng dụng một số ít ứng dụng dạy thí nghiệm ảo những môn Hóa, Lý, Sinh ship hàng cho những tiết dạy nhu yếu cao .- Triển khai sử dụng ứng dụng quản trị nhà trường, sử dụng hồ sơ trình độ điện tử trong nhà trường tương thích với pháp luật quản trị trình độ .

  3. Giải pháp thực hiện

  3.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ CNTT vào quản lí, giảng dạy.

– Tiếp tục không cho đến hàng loạt CBGV-NV những văn bản quy phạm pháp luật về CNTT của những cấp có thẩm quyền .- Đánh giá trào lưu, hiệu suất cao ứng dụng CNTT định kỳ của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường .- Thường xuyên thanh tra rà soát, nhìn nhận việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, nhìn nhận thi đua công tác làm việc ứng dụng CNTT theo học kỳ, cuối năm học, tiếp tục kiểm tra đột xuất việc thực thi những trách nhiệm ứng dụng CNTT .

  3.2. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến, thông tin kịp thời tới phụ huynh học sinh về việc học tập, ý thức tổ chức kỷ luật.

Đầu năm học phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thư viện, kế toán, tổ trưởng chuyên môn … của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất. Phân công rõ cán bộ, GV phụ trách CNTT làm đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT của nhà trương sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tham gia không thiếu, trang nghiêm những lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức triển khai về sử dụng những ứng dụng quản trị, dạy-học ; dữ thế chủ động tu dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên bằng nhiều hình thức. Nội dung tu dưỡng phải phân phối nhu yếu đơn cử sau :+ Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng CNTT lao lý tại Thông tư số 03/2014 / BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ; kỹ năng và kiến thức bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo đảm an toàn thông tin ; kiến thức và kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng quản trị trong giáo dục .+ Biết sử dụng ứng dụng trình chiếu, ứng dụng tương hỗ soạn giảng tương tác, ứng dụng mô phỏng, thí nghiệm ảo, ứng dụng dạy học để thay đổi nội dung, chiêu thức dạy học trên lớp học .+ Kỹ năng thiết kế xây dựng bài giảng E-learning, kiến thiết xây dựng sách giáo khoa điện tử, khai thác những nguồn học liệu, kiến thức và kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet …+ Kỹ năng setup những hệ điều hành quản lý và những ứng dụng ứng dụng cơ bản ; kiến thức và kỹ năng sửa chữa thay thế, khắc phục những hỏng hóc đơn thuần của máy tính và thiết bị CNTT ; kỹ năng và kiến thức quản trị, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT Giao hàng dạy học .

  3.3. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy – học và các hoạt động giáo dục.

– Giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học hiện đại, các phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học, đồng thời ứng dụng các công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lớp học, tương tác với học sinh trong lớp học.

– Giáo án, bải giảng thay đổi, những kế hoạch của tổ đều được lưu ở máy tại những phòng tổ ; Chuyên môn nhà trường sẽ kiểm tra tài liệu 1 tháng 1 lần .- Tiếp tục tiến hành có hiệu suất cao cuộc thi “ Thiết kế hồ sơ bài giảng e-learning ” cấp tỉnh, những cuộc thi chủ đề tích hợp liên môn, vận dụng kỹ năng và kiến thức liên môn xử lý yếu tố thực tiễn cho học viên trung học phổ thông. Cuộc thi “ giao thông vận tải học đường ”, Olympic tiếng Anh qua mạng …- Chủ động tu dưỡng cho giáo viên kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT, vật dụng điện tử trong dạy-học .- Tích cực tham gia những đợt tu dưỡng, tập huấn Tin học, ứng dụng CNTT, sử dụng những ứng dụng trong nhà trường do Sở GD&ĐT .- Tổ chức những cuộc thi cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới ứng dụng CNTT giỏi, học viên giỏi Tin học .- Tăng cường góp vốn đầu tư máy vi tính, trang thiết bị tân tiến cho những tổ trình độ, những lớp học, khai thác hiệu suất cao mạng lưới hệ thống máy tính tại phòng học Tin học .- Tích cực sử dụng thư điện tử của những giáo viên, tin nhắn liên lạc SMAS cho giáo viên trong nhà trường trong những việc làm khẩn cấp, quan trọng .- Thống nhất sử dụng bộ mã Tiếng Việt unicode TCVN 6909 : 2002 ; chấm hết hẳn việc sử dụng những ứng dụng quản trị giáo dục, ứng dụng quản trị thi chứa những phông chữ ABC, UNICODE .- Tăng cường sử dụng ứng dụng quản trị trong nhà trường và sử dụng sổ điện tử trong quản trị và tàng trữ, tiến hành sử dụng hồ sơ trình độ điện tử ( phiếu báo giảng, sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc ) tại những cơ sở giáo dục .

3.4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến

– Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2011 / TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính .- Khai thác hiệu suất cao mạng lưới hệ thống cổng thông tin điện tử và thư điện tử của ngành, ứng dụng văn phòng điện tử TDOffice nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao cải cách hành chính, thực thi gửi, nhận văn bản qua ứng dụng TDOffice .- Cập nhật liên tục mạng lưới hệ thống thông tin quản trị giáo dục trên những ứng dụng ; thống kê EMIS, quản trị cán bộ, giáo viên ePMIS, ứng dụng quản trị trực tuyến cán bộ công chức viên chức của Sở Nội vụ TP Hà Tĩnh- Công khai trên cổng thông tin điện tử những thủ tục hành chính, mẫu đơn dịch vụ công ( đơn vị chức năng vào lớp đầu cấp, nếu có ), tác dụng học tập của học viên, những hoạt động giải trí giáo dục trên trang Web : http://edu.viettel.vn/thptnguyencongtru .- Triển khai ứng dụng họp trực tuyến, khai thác tối đa họp trực tuyến qua mạng cho những hoạt động giải trí : giảng dạy, tập huấn, tu dưỡng giáo viên, dự giờ, kiểm tra nhìn nhận, hoạt động và sinh hoạt trình độ trực tuyến, lớp học E-learning .- Triển khai sinh hoạt trình độ, dự giờ trực tuyến, khai thác hiệu suất cao “ Trường học liên kết ” .- Tăng cường khai thác, sử dụng mã nguồn mở trong công tác làm việc quản trị và giảng dạy môn tin học chính khóa theo Thông tư 08/2010 / TT-BGD và ĐT ngày 01/3/2010 lao lý sử dụng ứng dụng tự do mã nguồn mở trong những cơ sở giáo dục :+ Triển khai sử dụng những ứng dụng soạn thảo bài giảng E-Learing như Adobe Presenter, iSpring, ứng dụng trộn đề thi trắc nghiệm tới mọi giáo viên .+ Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy và học, những ứng dụng tương hỗ dạy học và thí nghiệm ảo .

+ Sử dụng mạng xã hội (như facebook) trong các hoạt động nghiệp vụ giáo dục như diễn đàn chuyên môn giáo dục (theo môn học), nhóm lớp học (giáo viên và học sinh).

3.5. Tăng cường CSVC, trang thiết bị hiện đại; tiếp tục triển khai mô hình trường học điện tử, xây dựng mô hình giáo dục điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, được sự đồng thuận của phụ huynh, các cấp quản lý.

– Nhà trường liên tục duy trì đường truyền cáp quang internet bảo vệ việc thực thi những ứng dụng trực tuyến trên thiên nhiên và môi trường internet được không thay đổi, phân phối nhu yếu truy vấn với dung tích cao trong những hoạt động giải trí giáo dục trong nhà trường .- Trang bị đủ thiết bị CNTT ship hàng công tác làm việc quản trị, quản lý và điều hành, Giao hàng dạy – học. Việc góp vốn đầu tư hạ tầng CNTT cần bảo vệ tính thiết thực, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, có sự đồng thuận của cha mẹ học viên và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền .- Triển khai những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn bảo mật an ninh so với những mạng lưới hệ thống CNTT ( phần cứng, ứng dụng, wesbite … ) .- Bổ sung thêm một số ít phòng học có lắp máy chiếu Projecter cố định và thắt chặt sẵn ship hàng cho nhu yếu ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giáo viên .

3.6. Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động:

– Thực hiện tốt quy định của Sở về nhận và chuyển văn bản qua hộp thư của ngành (www.hatinh.edu.vn) nghiêm túc, kịp thời.

– Tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ http://edu.viettel.vn/thptnguyencongtru, trong công tác làm việc quản trị : Quản lý kế hoạch giảng dạy, kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học, thí nghiệm thực hành thực tế của giáo viên ; phát hành văn bản, kế hoạch quản lý những hoạt động giải trí của nhà trường .- Tổ chức kiểm tra, thống kê hoạt động và sinh hoạt trình độ, quản trị những hoạt động giải trí trình độ qua trang mạng Trường học liên kết ( truonghocketnoi.edu.vn ) .- Tiếp tục khai thác hiệu suất cao việc sử dụng mạng lưới hệ thống quản trị học viên SMAS, ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu, ứng dụng quản trị nhân sự ePMIS, ứng dụng thống kê giáo dục EMIS, ứng dụng kế toán MISA .- Tiếp tục thiết kế xây dựng ngân hàng nhà nước đề thi 8 môn học cơ bản gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa. Sử dụng ứng dụng trắc nghiệm để làm đề kiểm tra mang tính khách quan .- Sử dụng hiệu suất cao ứng dụng quản trị văn bản cho công tác làm việc văn thư, tàng trữ .- Sử dụng bộ ứng dụng mã nguồn mở không lấy phí thông dụng dành cho văn phòng, không vi phạm bản quyền như Firefox, Chrome, Unikey .- Cung cấp những dịch vụ công trực tuyến ship hàng cha mẹ và học viên : cing cấp rất đầy đủ những mẫu đơn : Đơn xét tuyển đầu vào đầu cấp và công khai minh bạch list ĐK, hiệu quả xét tuyển ; thông tin điểm học tập, rèn luyện qua SMS trên SMAS và qua cổng thông tin .

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên nhà trường tích cực sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở GDĐTHà Tĩnh ( http://www.hatinh.edu.vn ) để tra cứu thông tin, văn bản, tài liệu và những hoạt động giải trí tương quan của ngành .2. Triển khai sử dụng mạng lưới hệ thống website trường cho giáo viên : Tra cứu tin tức, thông tin, lịch báo giảng điện tử, thư viện tài liệu học tập trực tuyến, ĐK sử dụng thiết bị dạy học trực tuyến .3. Tích cực tiến hành những hoạt động giải trí về ứng dụng CNTT trong dạy học : Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử ; Áp dụng những ứng dụng tương hỗ dạy học, ứng dụng công cụ E-learning và thí nghiệm ảo như : Adobe Presenter, Lecture Maker .4. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên sử dụng những ứng dụng mã nguồn mở như : Google Chrome, Firefox, Unikey, Libre Office, Apache OpenOffice. Vận động giáo viên, học viên tham gia những cuộc thi có tương quan đến CNTT .5. Lập kế hoạch thay thế sửa chữa, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt quan trọng bảo dưỡng mạng lưới hệ thống máy tính và thiết bị CNTT ; liên tục kiểm tra, bảo vệ mạng lưới hệ thống máy tính và những thiết bị hoạt động giải trí tốt .6. Tiếptục tiến hành dạy tin học trong nhà trường :- Tích cực sử dụng ứng dụng mã nguồn mở trong và ngoài những giờ học tin học. Ưu tiên bảo vệ học viên sử dụng tốt những ứng dụng văn phòng mã nguồn mở, email và khai thác Internet ship hàng cho học tập trước khi học lập trình .- Tổ chức dạy học thực hành thực tế môn Tin học đúng PPCT của Sở GDĐT.7. Xây dựng cơ sở vật chất, liên kết internet băng thông rộng bằng cáp quang FTTH Edu của Viettel được cho phép giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên sử dụng để tìm kiếm thông tin trên internet .

8. Chấp hành quy định về xây dựng kế hoạch, chế độ thông tin, báo cáo. Các văn bản đúng với Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

9. Tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên trải qua những chương trình tu dưỡng, tập huấn phân phối chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản trị giáo dục và giáo viên theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, kiến thức và kỹ năng bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin ; kỹ năng và kiến thức khai thác sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng quản trị trong nhà trường .- Căn cứ kế hoạch triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2019 – 2020 gắn với thực thi những trách nhiệm năm học của nhà trường .- Tổ chức tiến hành có hiệu suất cao kế hoạch thực thi trách nhiệm Công nghệ thông tin năm học 2019 – 2020

Nơi nhận:                                                                

– Sở GDĐT ( báo cáo giải trình ) ;- BGH, CTCĐ, BTĐT ; TTCM- Đăng Website trường ,- Lưu : VT

    KT.HIỆU TRƯỞNG

   P. HIỆU TRƯỞNG

( đã kí )

 

Trần Thế Anh

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments