kêu gọi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Vì vậy Chính phủ Lâm thời kêu gọi tổ chức một hội nghị hiến pháp ngày 30 tháng 5 năm 1894.

Therefore, the Provisional Government called to order a Constitutional Convention on May 30, 1894.

WikiMatrix

Một số người có quan điểm nào về việc kêu gọi cải đạo?

What is proselytism, and how has it come to be viewed?

jw2019

Được Kêu Gọi làm Thánh Hữu

Called to Be Saints

LDS

Tuy nhiên Blount chờ đợi cho đến 1793 để kêu gọi bầu cử.

Blount, however, waited until 1793 to call for elections.

WikiMatrix

Các Chức Vụ Kêu Gọi là Các Cơ Hội để Phục Vụ

Callings as Opportunities for Service

LDS

Từ lúc đó, đã có những phong trào kêu gọi thống nhất.

Since then, there has been a movement for reunification.

WikiMatrix

Anh Cả Gavarett nói: “Những sự kêu gọi không phải là để nắm giữ chức vụ.

“ Callings are not about holding positions, “ Elder Gavarret says .

LDS

Phục vụ khi được kêu gọi.

Serve as called.

LDS

Nguyên Thị trưởng Tokyo Ishihara Shintaro từng nhiều lần kêu gọi di chuyển khu chợ đến Toyosu, Koto.

Former Tokyo Governor Shintaro Ishihara repeatedly called for moving the market to Toyosu, Koto.

WikiMatrix

* Sự kêu gọi và sứ mệnh của Mười Hai Vị Sứ Đồ được tiết lộ, GLGƯ 18:26–36.

* The calling and mission of the Twelve were revealed, D&C 18:26–36.

LDS

Và mỗi người được kêu gọi làm gì để hội đủ điều kiện nhận món quà ấy?

And what are individuals called upon to do to qualify for it?

jw2019

Sự Kêu Gọi cho một Người Cải Đạo

A Calling for a Convert

LDS

Nó có tựa đề là “Sự Kêu Gọi Các Nhà Vô Địch.”

It was entitled “Call of the Champions.”

LDS

Xem thêm: Sinh năm 2010 mệnh gì, con gì, hợp hướng nào, hợp màu gì?

Göring ngay lập tức kêu gọi một chiến dịch đàn áp những người Cộng sản.

Göring immediately called for a crackdown on Communists.

WikiMatrix

Thưa các anh em, chúng ta biết ơn Chúa đã kêu gọi Anh Cả Ronald A.

My beloved brethren, we are grateful that the Lord has called Elder Ronald A.

LDS

Monson đã được kêu gọi để hướng dẫn công việc vĩ đại này trong những thời kỳ này.

Monson has been called to lead this great work in these days.

LDS

Thượng Đế kêu gọi người nào, thì Thượng Đế sẽ làm cho người đó có đủ khả năng.

Whom God calls, God qualifies.

LDS

Strauss phải mất hơn mười năm để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng Bắc California..

Strauss spent more than a decade drumming up support in Northern California.

WikiMatrix

Nhưng có một khía cạnh về chức vụ kêu gọi của mình mà tôi có thể làm.

But there’s one aspect of my calling I can do.

LDS

Được Thượng Đế Kêu Gọi

Called of God

LDS

* Một vị tiên tri là một người đã được Thượng Đế kêu gọi để nói thay cho Ngài.

* A prophet is a person who has been called by God to speak for Him.

LDS

Vậy chúng ta kêu gọi kiểu gì chứ?

What kind of message does that send?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã kêu gọi anh em giúp đỡ nhưng anh em chẳng cứu tôi khỏi tay chúng.

I did call to you for help, but you did not save me from their hand.

jw2019

* Thiên sứ kêu gọi Đa-ni-ên trung thành chịu đựng cho đến chết.

* The angel was urging Daniel to endure faithfully until death.

jw2019

Tôi lặp lại lời kêu gọi của Anh Cả Jeffrey R.

I add my voice to the call Elder Jeffrey R.

LDS

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments