Đại cương kim loại(LTĐH có Đáp án)

Đại cương kim loại(LTĐH có Đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.51 KB, 9 trang )

Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại
BÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI

1. Biết thể tích 1 mol của mỗi kim loại Al, Li, K tương ứng là 10 (cm
3
); 13,2 (cm
3
); 45,35 (cm
3
),
có thể tính được khối lượng riêng của mỗi kim loại trên lần lượt là
A. 2,7 (g/cm
3
); 1,54 (g/cm
3
); 0,86 (g/cm
3
) C. 0,53 (g/cm
3
); 0,86 (g/cm
3
); 2,7 (g/cm
3
)
B. 2,7 (g/cm
3
); 0,86 (g/cm
3
); 0,53 (g/cm
3
) D. 2,7 (g/cm

3
); 0,53 (g/cm
3
) ; 0,86 (g/cm
3
)
2. Câu nào sau đây không đúng
A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e)
B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e
C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim
D. Trong cùng nhóm A, số electron ngoài cùng của các nguyên tử là bằng nhau
3. Câu nào sau đây đúng
A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 4 đến 7e
B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 1 đến 3e
C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính lớn hơn nguyên tử phi kim
D. Trong cùng nhóm A, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường khác nhau
4. Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống là
A. Mg B. Al C. Fe D. Cu
5. Cấu hình electron sau đây ứng với nguyên tử của các nguyên tố lần lượt là
(a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
(b) 1s
2
2s

2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
(c) 1s
2
2s
1
(d) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
A. Ca. Na, Li, Al B. Na, Ca, Li, Al C. Na, Li, Al, Ca D. Li, Na, Al, Ca
6. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO
3
nồng độ 0,1M, khi phản ứng kết thúc, thu
được
A. 2,16 g Ag B. 0,54 g Ag C. 1,62 g Ag D. 1,08 g Ag
7. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO

3
nồng độ 0,1M, khi phản ứng kết thúc, khối
lượng lá kẽm tăng thêm
A. 0,65 g B. 1,51 g C. 0,755 g D. 1,30 g
8. Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh săt ra
khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Nồng độ ban đầu
của dung dịch CuSO
4

A. 1M B. 0,5M C. 2M D. 1,5M
9. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO
3
4%. Khi lấy
vật ra khỏi dung dịch thì lượng AgNO
3
trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản
ứng là
A. 27,00g B. 10,76g C. 11,08g D. 17,00g
10. Ngâm một lá Niken trong các dung dịch loãng các muối sau: MgCl
2
, NaCl, Cu(NO
3
)
2
, AlCl
3
,
ZnCl

2
, Pb(NO
3
)
2
. Niken sẽ khử được các muối
A. AlCl
3
, ZnCl
2
, Pb(NO
3
)
2
. B. AlCl
3
, MgCl
2
, Pb(NO
3
)
2
.
C. MgCl
2
, NaCl, Cu(NO
3
)
2
D. Cu(NO

3
)
2
, Pb(NO
3
)
2
.
11. Hoà tan 58 gam muối CuSO
4
.5H
2
O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO
4
. Cho dần dần bột
sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Lượng sắt đã tham gia phản
ứng là
A. 2,5984g B. 0,6496g C. 1,2992g D. 1,9488g
12. Cho 4 cặp oxi hoá – khử: Fe
2+
/Fe; Fe
3+
/Fe
2+
; Ag
+
/Ag ; Cu
2+
/Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng
dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là

A. Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu ; Fe
3+
/Fe
2+
; Ag
+
/Ag. C. Ag
+
/Ag ; Fe
3+
/Fe
2+
; Cu
2+
/Cu; Fe
2+
/Fe.
B. Fe
3+
/Fe
2+
; Fe
2+
/Fe; Ag
+
/Ag ; Cu

2+
/Cu. D. Cu
2+
/Cu; Fe
2+
/Fe; Fe
3+
/Fe
2+
; Ag
+
/Ag .
Trường THPT Lê Trung Đình Trang 1
Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại
13. Cho dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
tác dụng với kim loại Cu được FeSO
4
và CuSO
4
. Cho dung dịch
CuSO
4
tác dụng với kim loại Fe được FeSO
4
và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoá

của các ion kim loại giảm dần theo dãy sau
A. Cu
2+
; Fe
3+
; Fe
2+
. B. Fe
3+
; Cu
2+
; Fe
2+
. C. Cu
2+
; Fe
2+
; Fe
3+
. D. Fe
2+
; Cu
2+
; Fe
3+
.
14. Dung dịch FeSO
4
có lẫn tạp chất CuSO
4

. Phương pháp hoá học đơn giản để loại được tạp chất

A. điện phân dung dịch với điện cực trơ đến khi hết màu xanh
B. chuyển 2 muối thành hidroxit, oxit, kim loại rồi hoà tan bằng H
2
SO
4
loãng
C. thả Mg vào dung dịch cho đến khi hết màu xanh
D. thả Fe dư vào dung dịch, chờ phản ứng xong rồi lọc bỏ chất rắn
15. Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì có thể dùng cách
A. hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dư
B. hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNO
3
loãng, dư, rồi điện phân dung dịch
C. khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO
4
loãng, dư rồi lọc dung dịch
D. đốt nóng loại thuỷ ngân này và hoà tan sản phẩm bằng axit HCl
16. Ngâm một lá Pb trong dung dịch AgNO
3
sau một thời gian lượng dung dịch thay đổi 0,8 gam.
Khi đó khối lượng lá Pb
A. không thay đổi B. giảm 0,8 g C. tăng 0,8 g D. giảm 0,99 g
17. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+.
Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là
A. CuSO
4
. B. FeSO
4

. C. NiSO
4
. D. CdSO
4
.
18. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam CdSO
4
. Phản ứng xong, khối lượng lá
kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là
A. 60 gam B. 40 gam C. 80 gam D. 100 gam
19. Có các kim loại Cs, Fe, Cr, W, Al. Độ cứng của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Cs, Fe, Cr, W, Al. B. W, Fe, Cr, Cs, Al C. Cr, W, Fe, Al, Cs D. Fe, W, Cr, Al, Cs
20. Có các kim loại Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỷ khối của chúng tăng dần theo thứ tự
A. Os, Li, Mg, Fe, Ag B. Li, Fe, Mg, Os, Ag C. Li, Mg, Fe, Os, Ag D. Li, Mg, Fe, Ag,
Os
21. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Au, Ag, Cu, Fe, Al D. Al, Fe, Cu, Ag,
Au
22. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Độ dẫn nhiệt của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn B. Ag, Cu, Al, Zn, Fe C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag D. Al, Zn, Fe, Cu,
Ag
23. Trong những câu sau, câu nào không đúng
A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc là liên kết cộng hoá trị
B. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim
C. Hợp kim có tính chất hoá học khác tính chất của các kim loại tạo ra chúng
D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều các kim loại tạo ra chúng
24. Trong những câu sau, câu nào đúng
A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc là liên kết ion
B. Tính chất của hợp kim không phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim
C. Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất của các kim loại tạo ra chúng

D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều các kim loại tạo ra chúng
25. Trong những câu sau, câu nào đúng
A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng
B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm
Trường THPT Lê Trung Đình Trang 2
Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại
C. Hợp kim thường có độ cứng kém các kim loại tạo ra chúng
D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn so với các kim loại tạo ra chúng
26. Trong những câu sau, câu nào không đúng
A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng
B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm
C. Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn các kim loại tạo ra chúng
D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng
27. Trong những câu sau, câu nào không đúng
A. Hợp kim Fe – Mn được tạo bới liên kết kim loại
B. Hợp kim Sn – Pb được tạo bới liên kết kim loại
C. Hợp kim AuZn được tạo bới liên kết kim loại
D. Hợp kim Fe
3
C được tạo bới liên kết cộng hoá trị
28. Hoà tan 6 gam hợp kim Cu – Ag trong dung dịch HNO
3
tạo ra được 14,68 gam hỗn hợp muối
Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Thành phần % khối lượng của hợp kim là

A. 50% Cu và 50% Ag B. 64% Cu và 36% Ag
C. 36% Cu và 64% Ag D. 60% Cu và 40% Ag
29. Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá
học. Công thức hoá học của hợp kim là
A. CuZn
2
B. Cu
2
Zn C. Cu
2
Zn
3
D. Cu
3
Zn
2
30. Một hợp kim tạo bởi Cu, Al có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học và có chứa 12,3% lượng
nhôm. Công thức hoá học của hợp kim là
A. Cu
3
Al B. CuAl
3
C. Cu
2
Al
3
D. Cu
3
Al
2

31. Trong hợp kim Al – Ni cứ 5 mol Al thì có 0,5 mol Ni. Thành phần % của hợp kim là
A. 18% Al và 82% Ni B. 82% Al và 18% Ni C. 20% Al và 80% Ni D. 80% Al và
20% Ni
32. Hợp kim Fe – Zn có cấu tạo tinh thể dung dịch rắn. Hoà tan 1,165 gam hợp kim này bằng
dung dịch axit HCl dư thoát ra 448 ml khí hidro (đktc). Thành phần % của hợp kim là
A. 72,0% Fe và 28,0% Zn B. 73,0% Fe và 27,0% Zn
C. 72,1% Fe và 27,9% Zn D. 27,0% Fe và 73,0% Zn
33. Cho các câu phát biểu về vị trí và cấu tạo của kim loại sau:
(I): Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng.
(II): Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại
(III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể
(IV): Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tương hỗ tĩnh điện giữa các
ion dương kim loại và lớp electron tự do
Những phát biểu nào đúng ?
A- Chỉ có I đúng B- Chỉ có I, II đúng
C- Chỉ có IV sai D- Cả I, II, III, IV đều đúng
34. Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?
A- Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim.
C-Tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim.
D-Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
35. Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?
Trường THPT Lê Trung Đình Trang 3
Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại
A- Al, Mg, Ca, K B- K, Ca, Mg, Al C- Al, Mg, K, Ca D- Ca, K,
Mg, Al
36. Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các
cách sau?
A- Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn.
B- Dùng H

2
hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.
C- Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng.
D- Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng.
37. Kết luận nào sau đây không đúng về tính chất của hợp kim:
A- Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại.
B- Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất
C- Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất.
D- Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại
nguyên chất.
38. Kết luận nào sau đây không đúng?
A- Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị
ăn mòn hoá học.
B- Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ sẽ được bảo vệ.
C- Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó sẽ bị ăn mòn điện hoá.
D- Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để
trong không khí ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước.
39. Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO
4
. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm:
A: tăng 0,1 (g) B: tăng 0,01 (g) C: giảm 0,1 (g) D: không thay đổi
40. Có những pin điện hóa được ghép bởi các cặp oxi hóa -khử chuẩn sau:
a, Ni
2+
/ Ni và Zn
2+
/ Zn b, Cu
2+
/ Cu và Hg
2+

/ Hg c, Mg
2+
/ Pb
2+
/ Pb
Điện cực dương của các pin điện hóa là:
A: Pb, Zn, Hg B: Ni, Hg, Pb C: Ni, Cu, Mg D: Mg, Zn, Hg
41. Câu nào đúng trong các câu sau :Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra
A. sự ôxi hóa ở cực dương C. sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm
B. sự khử ở cực âm D. sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương
42. Khi điện phân dung dịch CuCl
2
bằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe.
Lượng đồng giải phóng ở catôt là:
A: 5,9(g) B: 5,5(g) C:7,5(g) D: 7,9(g)
43. Phát biểu nào sau đây là không đúng
A. Gỉ sắt có công thức hoá học là Fe
3
O
4
. xH
2
O.
B. Gỉ đồng có công thức hoá học là Cu(OH)
2
. CuCO
3
.
C. Các đồ dùng bằng sắt thường bị ăn mòn do không được chế tạo từ Fe tinh khiết mà thường
có lẫn các tạp chất khác.

D. Trong quá trình tạo thành gỉ Fe, ở anôt xảy ra quá trình O
2
+2H
2
O + 4e → 4OH

44. Câu nào sau đây đúng
A. Miếng hợp kim Zn- Cu để trong không khí ẩm bị phá hũy là do ăn mòn hóa học
B. Trong hai cặp ôxi hóa khử sau: Al
3+
/Al và Cu
2+
/Cu; Al
3+
không ôxi hóa được Cu
C. Để điều chế Na người ta điện phân NaCl nóng chảy
Trường THPT Lê Trung Đình Trang 4
Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại
D. Hầu hết các kim loại không oxi hoá được N
+5
.S
+6
trong axit HNO
3
, H
2
SO
4
xuống số ôxi hóa
thấp hơn.

45. Câu nào sau đây đúng
Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO
4
. Quan sát thấy hiện
tượng sau:
A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu. C. Không có bọt khí bay lên
B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu D. Dung dịch không chuyển màu
46. Có các kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làm
bằng thép.
A: Ni B: Mg C: Sn, D: Cu
47. Đồng kim loại thay thế ion bạc trong dung dịch, kết quả có được là sự tạo thành bạc kim loại và ion
đồng. Điều này chỉ ra rằng:
A. Phản ứng trao đổi xảy ra C. Cặp oxihoá – khử Ag
+
/Ag có thế điện cực chuẩn cao hơn
Cu
2+
/Cu
B. Bạc ít tan hơn đồng D. Kim loại đồng dễ bị khử
48. Cho dòng điện 3A đi qua một dung dịch đồng (II) nitrat trong 1 giờ thì lượng đồng kết tủa trên
catot là:
A. 18,2 gam B. 3,56 gam C. 31,8 gam D. 7,12 gam
49. Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO
4
.Sau một thời gian phản ứng, lấy lá Fe ra rửa nhe, làm
khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là
A). 12,8g B). 8,2g C). 6,4g D). 9,6g
50. Một cation kim loại M có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là: 2s
2
2p

6
. Vậy, cấu hình
electron lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không thể là
A). 3s
1
B).
3s
2
3p
1
C). 3s
2
3p
3
D). 3s
2

51. Cho các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá là
A). Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl B). Thép các bon để trong không khí ẩm
C). Đốt dây Fe trong khí O
2
D). Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
loãng
52. Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời gian có hiện
tượng
A). Dây Fe và dây Cu bị đứt B). Ở chỗ nối dây Fe bị mủn và đứt
C). Ở chỗ nối dây Cu bị mủn và đứt D). Không có hiện tượng gì
53. Cho các ion:Ca
2+

, K
+
, Pb
2+
, Br

, SO
2
4

, NO
3

. Trong dung dịch, những ion không bị điện phân

A). Pb
2+
, Ca
2+
, Br

, NO
3

B). Ca
2+
, K
+
, SO
2

4

, NO
3

C). Ca
2+
, K
+
, SO
2
4

, Br

D). Ca
2+
, K
+
, SO
2
4

, Pb
2+

54. Một kim loại M tác dụng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO
3
)

2
, dung dịch HNO
3
đặc
nguội.Kim loại M là
A). Al B). Ag C). Zn D). Fe
55. Cho các cặp oxi hoá – khử sau: Zn
2+
/Zn ,Cu
2+
/Cu, Fe
2+
/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tăng
dần theo thứ tự:Zn
2+
,Fe
2+
,Cu
2+
, tính khử giảm dần theo thứ tự: Zn, Fe, Cu. Trong các phản ứng
hoá học sau, phản ứng không xảy ra là:
A). Cu + FeCl
2
B). Fe + CuCl
2
C). Zn + CuCl
2
D). Zn + FeCl
2

56. Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNO
3
và Pb(NO
3
)
2
,
người ta dùng lần lượt các kim loại
A). Cu, Fe B). Pb, Fe C). Ag, Pb D). Zn, Cu
Trường THPT Lê Trung Đình Trang 5
) ; 0,53 ( g / cm ) ; 0,86 ( g / cm2. Câu nào sau đây không đúngA. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít ( 1 đến 3 e ) B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7 eC. Trong cùng chu kỳ luân hồi, nguyên tử kim loại có nửa đường kính nhỏ hơn nguyên tử phi kimD. Trong cùng nhóm A, số electron ngoài cùng của những nguyên tử là bằng nhau3. Câu nào sau đây đúngA. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 4 đến 7 eB. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 1 đến 3 eC. Trong cùng chu kỳ luân hồi, nguyên tử kim loại có nửa đường kính lớn hơn nguyên tử phi kimD. Trong cùng nhóm A, số electron ngoài cùng của những nguyên tử thường khác nhau4. Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống làA. Mg B. Al C. Fe D. Cu5. Cấu hình electron sau đây ứng với nguyên tử của những nguyên tố lần lượt là ( a ) 1 s2s2p3s ( b ) 1 s2s2p3s3p4s ( c ) 1 s2s ( d ) 1 s2s2p3s3pA. Ca. Na, Li, Al B. Na, Ca, Li, Al C. Na, Li, Al, Ca D. Li, Na, Al, Ca6. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNOnồng độ 0,1 M, khi phản ứng kết thúc, thuđượcA. 2,16 g Ag B. 0,54 g Ag C. 1,62 g Ag D. 1,08 g Ag7. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNOnồng độ 0,1 M, khi phản ứng kết thúc, khốilượng lá kẽm tăng thêmA. 0,65 g B. 1,51 g C. 0,755 g D. 1,30 g8. Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh săt rakhỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Nồng độ ban đầucủa dung dịch CuSOlàA. 1M B. 0,5 M C. 2M D. 1,5 M9. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO4 %. Khi lấyvật ra khỏi dung dịch thì lượng AgNOtrong dung dịch giảm 17 %. Khối lượng của vật sau phảnứng làA. 27,00 g B. 10,76 g C. 11,08 g D. 17,00 g10. Ngâm một lá Niken trong những dung dịch loãng những muối sau : MgCl, NaCl, Cu ( NO, AlClZnCl, Pb ( NO. Niken sẽ khử được những muốiA. AlCl, ZnCl, Pb ( NO. B. AlCl, MgCl, Pb ( NOC. MgCl, NaCl, Cu ( NOD. Cu ( NO, Pb ( NO11. Hoà tan 58 gam muối CuSO. 5HO vào nước được 500 ml dung dịch CuSO. Cho từ từ bộtsắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Lượng sắt đã tham gia phảnứng làA. 2,5984 g B. 0,6496 g C. 1,2992 g D. 1,9488 g12. Cho 4 cặp oxi hoá – khử : Fe2 + / Fe ; Fe3 + / Fe2 + ; Ag / Ag ; Cu2 + / Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăngdần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử làA. Fe2 + / Fe ; Cu2 + / Cu ; Fe3 + / Fe2 + ; Ag / Ag. C. Ag / Ag ; Fe3 + / Fe2 + ; Cu2 + / Cu ; Fe2 + / Fe. B. Fe3 + / Fe2 + ; Fe2 + / Fe ; Ag / Ag ; Cu2 + / Cu. D. Cu2 + / Cu ; Fe2 + / Fe ; Fe3 + / Fe2 + ; Ag / Ag. Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình Trang 1G iáo viên : Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại13. Cho dung dịch Fe ( SOtác dụng với kim loại Cu được FeSOvà CuSO. Cho dung dịchCuSOtác dụng với kim loại Fe được FeSOvà Cu. Qua những phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoácủa những ion kim loại giảm dần theo dãy sauA. Cu2 + ; Fe3 + ; Fe2 +. B. Fe3 + ; Cu2 + ; Fe2 +. C. Cu2 + ; Fe2 + ; Fe3 +. D. Fe2 + ; Cu2 + ; Fe3 + 14. Dung dịch FeSOcó lẫn tạp chất CuSO. Phương pháp hoá học đơn thuần để loại được tạp chấtlàA. điện phân dung dịch với điện cực trơ đến khi hết màu xanhB. chuyển 2 muối thành hidroxit, oxit, kim loại rồi hoà tan bằng HSOloãngC. thả Mg vào dung dịch cho đến khi hết màu xanhD. thả Fe dư vào dung dịch, chờ phản ứng xong rồi lọc bỏ chất rắn15. Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn những tạp chất kẽm, thiếc, chì hoàn toàn có thể dùng cáchA. hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dưB. hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNOloãng, dư, rồi điện phân dung dịchC. khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSOloãng, dư rồi lọc dung dịchD. đốt nóng loại thuỷ ngân này và hoà tan loại sản phẩm bằng axit HCl16. Ngâm một lá Pb trong dung dịch AgNOsau một thời hạn lượng dung dịch đổi khác 0,8 gam. Khi đó khối lượng lá PbA. không biến hóa B. giảm 0,8 g C. tăng 0,8 g D. giảm 0,99 g17. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2 +. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat làA. CuSO. B. FeSO. C. NiSO. D. CdSO18. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam CdSO. Phản ứng xong, khối lượng lákẽm tăng 2,35 %. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng làA. 60 gam B. 40 gam C. 80 gam D. 100 gam19. Có những kim loại Cs, Fe, Cr, W, Al. Độ cứng của chúng giảm dần theo thứ tựA. Cs, Fe, Cr, W, Al. B. W, Fe, Cr, Cs, Al C. Cr, W, Fe, Al, Cs D. Fe, W, Cr, Al, Cs20. Có những kim loại Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỷ khối của chúng tăng dần theo thứ tựA. Os, Li, Mg, Fe, Ag B. Li, Fe, Mg, Os, Ag C. Li, Mg, Fe, Os, Ag D. Li, Mg, Fe, Ag, Os21. Có những kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tựA. Ag, Cu, Au, Al, Fe B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Au, Ag, Cu, Fe, Al D. Al, Fe, Cu, Ag, Au22. Có những kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Độ dẫn nhiệt của chúng giảm dần theo thứ tựA. Cu, Ag, Fe, Al, Zn B. Ag, Cu, Al, Zn, Fe C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag23. Trong những câu sau, câu nào không đúngA. Trong kim loại tổng hợp có link kim loại hoặc là link cộng hoá trịB. Tính chất của kim loại tổng hợp nhờ vào vào thành phần, cấu trúc của hợp kimC. Hợp kim có đặc thù hoá học khác đặc thù của những kim loại tạo ra chúngD. Hợp kim có đặc thù vật lý và tính cơ học khác nhiều những kim loại tạo ra chúng24. Trong những câu sau, câu nào đúngA. Trong kim loại tổng hợp có link kim loại hoặc là link ionB. Tính chất của kim loại tổng hợp không phụ thuộc vào vào thành phần, cấu trúc của hợp kimC. Hợp kim có đặc thù hoá học tựa như đặc thù của những kim loại tạo ra chúngD. Hợp kim có đặc thù vật lý và tính cơ học khác nhiều những kim loại tạo ra chúng25. Trong những câu sau, câu nào đúngA. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại tổng hợp tốt hơn những kim loại tạo ra chúngB. Khi tạo thành link cộng hoá trị, tỷ lệ electron tự do trong kim loại tổng hợp giảmTrường trung học phổ thông Lê Trung Đình Trang 2G iáo viên : Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiC. Hợp kim thường có độ cứng kém những kim loại tạo ra chúngD. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại tổng hợp thường cao hơn so với những kim loại tạo ra chúng26. Trong những câu sau, câu nào không đúngA. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại tổng hợp tốt hơn những kim loại tạo ra chúngB. Khi tạo thành link cộng hoá trị, tỷ lệ electron tự do trong kim loại tổng hợp giảmC. Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn những kim loại tạo ra chúngD. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại tổng hợp thường thấp hơn so với những kim loại tạo ra chúng27. Trong những câu sau, câu nào không đúngA. Hợp kim Fe – Mn được tạo bới link kim loạiB. Hợp kim Sn – Pb được tạo bới link kim loạiC. Hợp kim AuZn được tạo bới link kim loạiD. Hợp kim FeC được tạo bới link cộng hoá trị28. Hoà tan 6 gam kim loại tổng hợp Cu – Ag trong dung dịch HNOtạo ra được 14,68 gam hỗn hợp muốiCu ( NOvà AgNO. Thành phần % khối lượng của kim loại tổng hợp làA. 50 % Cu và 50 % Ag B. 64 % Cu và 36 % AgC. 36 % Cu và 64 % Ag D. 60 % Cu và 40 % Ag29. Một loại đồng thau chứa 60 % Cu và 40 % Zn. Hợp kim này có cấu trúc tinh thể hợp chất hoáhọc. Công thức hoá học của kim loại tổng hợp làA. CuZnB. CuZn C. CuZnD. CuZn30. Một kim loại tổng hợp tạo bởi Cu, Al có cấu trúc tinh thể hợp chất hoá học và có chứa 12,3 % lượngnhôm. Công thức hoá học của kim loại tổng hợp làA. CuAl B. CuAlC. CuAlD. CuAl31. Trong kim loại tổng hợp Al – Ni cứ 5 mol Al thì có 0,5 mol Ni. Thành phần % của kim loại tổng hợp làA. 18 % Al và 82 % Ni B. 82 % Al và 18 % Ni C. 20 % Al và 80 % Ni D. 80 % Al và20 % Ni32. Hợp kim Fe – Zn có cấu trúc tinh thể dung dịch rắn. Hoà tan 1,165 gam kim loại tổng hợp này bằngdung dịch axit HCl dư thoát ra 448 ml khí hidro ( đktc ). Thành phần % của kim loại tổng hợp làA. 72,0 % Fe và 28,0 % Zn B. 73,0 % Fe và 27,0 % ZnC. 72,1 % Fe và 27,9 % Zn D. 27,0 % Fe và 73,0 % Zn33. Cho những câu phát biểu về vị trí và cấu trúc của kim loại sau : ( I ) : Hầu hết những kim loại chỉ có từ 1 e đến 3 e lớp ngoài cùng. ( II ) : Tất cả những nguyên tố nhóm B đều là kim loại ( III ) : Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu trúc tinh thể ( IV ) : Liên kết kim loại là link được hình thành do sức hút tương hỗ tĩnh điện giữa cácion dương kim loại và lớp electron tự doNhững phát biểu nào đúng ? A – Chỉ có I đúng B – Chỉ có I, II đúngC – Chỉ có IV sai D – Cả I, II, III, IV đều đúng34. Kim loại có những đặc thù vật lí chung nào sau đây ? A – Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao. B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim. C-Tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim. D-Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng. 35. Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử ? Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình Trang 3G iáo viên : Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiA – Al, Mg, Ca, K B – K, Ca, Mg, Al C – Al, Mg, K, Ca D – Ca, K, Mg, Al36. Để điều chế những kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong cáccách sau ? A – Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn. B – Dùng Hhoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. C – Dùng kim loại K cho tính năng với dung dịch muối clorua tương ứng. D – Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng. 37. Kết luận nào sau đây không đúng về đặc thù của kim loại tổng hợp : A – Liên kết trong hầu hết tinh thể kim loại tổng hợp vẫn là link kim loại. B – Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chấtC – Độ cứng của kim loại tổng hợp thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất. D – Nhiệt độ nóng chảy của kim loại tổng hợp thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loạinguyên chất. 38. Kết luận nào sau đây không đúng ? A – Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có năng lực bịăn mòn hoá học. B – Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ sẽ được bảo vệ. C – Để vật phẩm bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì vật phẩm đó sẽ bị ăn mòn điện hoá. D – Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây ( sắt tráng thiếc ) bị xây xát tận bên trong, đểtrong không khí ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước. 39. Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm : A : tăng 0,1 ( g ) B : tăng 0,01 ( g ) C : giảm 0,1 ( g ) D : không thay đổi40. Có những pin điện hóa được ghép bởi những cặp oxi hóa – khử chuẩn sau : a, Ni2 + / Ni và Zn2 + / Zn b, Cu2 + / Cu và Hg2 + / Hg c, Mg2 + / Pb2 + / PbĐiện cực dương của những pin điện hóa là : A : Pb, Zn, Hg B : Ni, Hg, Pb C : Ni, Cu, Mg D : Mg, Zn, Hg41. Câu nào đúng trong những câu sau : Trong ăn mòn điện hóa, xảy raA. sự ôxi hóa ở cực dương C. sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âmB. sự khử ở cực âm D. sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương42. Khi điện phân dung dịch CuClbằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Lượng đồng giải phóng ở catôt là : A : 5,9 ( g ) B : 5,5 ( g ) C : 7,5 ( g ) D : 7,9 ( g ) 43. Phát biểu nào sau đây là không đúngA. Gỉ sắt có công thức hoá học là Fe. xHO. B. Gỉ đồng có công thức hoá học là Cu ( OH ). CuCOC. Các đồ dùng bằng sắt thường bị ăn mòn do không được sản xuất từ Fe tinh khiết mà thườngcó lẫn những tạp chất khác. D. Trong quy trình tạo thành gỉ Fe, ở anôt xảy ra quy trình O + 2HO + 4 e → 4OH44. Câu nào sau đây đúngA. Miếng kim loại tổng hợp Zn – Cu để trong không khí ẩm bị phá hũy là do ăn mòn hóa họcB. Trong hai cặp ôxi hóa khử sau : Al3 + / Al và Cu2 + / Cu ; Al3 + không ôxi hóa được CuC. Để điều chế Na người ta điện phân NaCl nóng chảyTrường trung học phổ thông Lê Trung Đình Trang 4G iáo viên : Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiD. Hầu hết những kim loại không oxi hoá được N + 5. S + 6 trong axit HNO, HSOxuống số ôxi hóathấp hơn. 45. Câu nào sau đây đúngCho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO. Quan sát thấy hiệntượng sau : A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu. C. Không có bọt khí bay lênB. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu D. Dung dịch không chuyển màu46. Có những kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào hoàn toàn có thể dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làmbằng thép. A : Ni B : Mg C : Sn, D : Cu47. Đồng kim loại thay thế sửa chữa ion bạc trong dung dịch, hiệu quả có được là sự tạo thành bạc kim loại và ionđồng. Điều này chỉ ra rằng : A. Phản ứng trao đổi xảy ra C. Cặp oxihoá – khử Ag / Ag có thế điện cực chuẩn cao hơnCu2 + / CuB. Bạc ít tan hơn đồng D. Kim loại đồng dễ bị khử48. Cho dòng điện 3A đi qua một dung dịch đồng ( II ) nitrat trong 1 giờ thì lượng đồng kết tủa trêncatot là : A. 18,2 gam B. 3,56 gam C. 31,8 gam D. 7,12 gam49. Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO. Sau một thời hạn phản ứng, lấy lá Fe ra rửa nhe, làmkhô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe làA ). 12,8 g B ). 8,2 g C ). 6,4 g D ). 9,6 g50. Một cation kim loại M có thông số kỹ thuật electron ở lớp vỏ ngoài cùng là : 2 s2p. Vậy, cấu hìnhelectron lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không hề làA ). 3 sB ). 3 s3pC ). 3 s3pD ). 3 s51. Cho những trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá làA ). Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl B ). Thép những bon để trong không khí ẩmC ). Đốt dây Fe trong khí OD ). Cho kim loại Cu vào dung dịch HNOloãng52. Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời hạn có hiệntượngA ). Dây Fe và dây Cu bị đứt B ). Ở chỗ nối dây Fe bị mủn và đứtC ). Ở chỗ nối dây Cu bị mủn và đứt D ). Không có hiện tượng kỳ lạ gì53. Cho những ion : Ca2 +, K, Pb2 +, Br, SO, NO. Trong dung dịch, những ion không bị điện phânlàA ). Pb2 +, Ca2 +, Br, NOB ). Ca2 +, K, SO, NOC ). Ca2 +, K, SO, BrD ). Ca2 +, K, SO, Pb2 + 54. Một kim loại M tính năng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu ( NO, dung dịch HNOđặcnguội. Kim loại M làA ). Al B ). Ag C ). Zn D ). Fe55. Cho những cặp oxi hoá – khử sau : Zn2 + / Zn, Cu2 + / Cu, Fe2 + / Fe. Biết tính oxi hoá của những ion tăngdần theo thứ tự : Zn2 +, Fe2 +, Cu2 +, tính khử giảm dần theo thứ tự : Zn, Fe, Cu. Trong những phản ứnghoá học sau, phản ứng không xảy ra là : A ). Cu + FeClB ). Fe + CuClC ). Zn + CuClD ). Zn + FeCl56. Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNOvà Pb ( NOngười ta dùng lần lượt những kim loạiA ). Cu, Fe B ). Pb, Fe C ). Ag, Pb D ). Zn, CuTrường trung học phổ thông Lê Trung Đình Trang 5

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments