ĐỀ CƯƠNG môn học KINH tế LƯỢNG ỨNG DỤNG – Tài liệu text

ĐỀ CƯƠNG môn học KINH tế LƯỢNG ỨNG DỤNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.15 KB, 6 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
—————————ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
[Tên tiếng Anh: APPLIED ECONOMETRICS IN BUSINESS
[Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Trình độ đào tạo: Cao học]
1. Thông tin chung về môn học
Số tín chỉ:
3

Lý thuyết : 2

Bài tập
: 0,5

Thực hành : 0,5
2. Điều kiện tham gia môn học
Môn học tiên quyết

Kinh tế lượng
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Quản trị học
Học viên cần nắm vững kiến thức toán, kinh tế và phương
pháp nghiên cứu khoa học; cần có kỹ năng sử dụng máy

Các yêu cầu khác

tính, kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh; kỹ năng nghiên cứu tài
liệu; có thái độ và tinh thần tự học và nghiên cứu khoa học
cao; kết hợp làm việc nhóm.

3. Mô tả môn học

Kinh tế lượng ứng dụng là môn học cung cấp cho học viên kiến thức về các phương pháp
và mô hình kinh tế lượng được ứng dụng trong nghiên cứu thực nghiệm chuyên ngành
Quản trị kinh doanh, bao gồm các phân tích thống kê mô tả, phân tích phương sai, phân
tích nhân tố khám phá, phân tích biệt số, phân tích cụm, mô hình hồi qui tuyến tính, và
mô hình cấu trúc (SEM).
4. Mục tiêu môn học
Thông qua môn học Kinh tế lượng ứng dụng, học viên có khả năng ứng dụng các mô
hình kinh tế lượng vào nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực kinh doanh dưới sự hỗ trợ
của các phần mềm thống kê như SPSS và AMOS. Môn học cung cấp công cụ giúp lượng
hóa được những nội dung đã học từ các môn học thuộc chuyên ngành quản trị kinh
doanh như quản trị chiến lược, quản trị chuỗi cung ứng hay marketing, trong thực tiễn
đời sống.
5. Tài liệu phục vụ môn học
1

[1] Stock, James and Mark Watson, Introduction to Econometrics, 3 rded, Pearson,

2011.
[2] Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS, 3 rded, Sage Publications,

2009.
Giáo
trình
chín
h

[3] Rex B. Kline, Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 2nded,

NY: Guilford, 2004.

[4] Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu khoa học

Marketing
[5] Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, TPHCM: NXB ĐH Quốc gia

TPHCM, 2008.
[2],[3] Giảng viên gửi sách điện tử cho học viên (học viên chỉ sử dụng cho việc
học không sử dụng vào mục đích khác để thể hiện sự tôn trọng bản quyền)
[1],[4],[5] Học viên có thể tiếp cận tại thư viện
-Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà
xuất bản Lao Động – Xã hội, 2011.
-Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu khoa học Marketing,
Nhà xuất bản Lao Động, 2011.
Các

(Học viên có thể tiếp cận giáo trình ở thư viện )

loại

Học viên có thể tham khảo trao đổi vấn đề học tập qua một số website sau:

học

liệu
khác

http://library.buh.edu.vn/
(Thư viện trường đại học ngân hàng)

https://www.econometricsociety.org/
(Cộng đồng kinh tế lượng)

https://www.researchgate.net
(Cổng nghiên cứu, kết nối các nhà nghiên cứu học thuật ờ mọi lĩnh vực
trên thế giới trong đó kinh tế lượng ứng dụng)

5. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
Nội dung

Thời lượng

Tài liệu sử dụng

(tiết/giờ)
CHƯƠNG

1:

ỨNG

DỤNG

KINH

TẾ

LƯỢNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH
DOANH
1.1. Kinh tế lượng ứng dụng trong nghiên cứu
2

5 tiết

[1]
[2]
[4]

lĩnh vực quản trị kinh doanh
1.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
1.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
1..2.2. Phân loại dữ liệu và thang đo
1..2.3. Làm sạch dữ liệu
1.4. Thực hành xử lý dữ liệu với SPSS
CHƯƠNG 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ
2.1. Các đại lượng thống kê mô tả
2.2. Bản tần số đơn giản
2.3. Thống kê mô tả sử dụng thủ tục

5 tiết

[1]
[2]
[4]

Descriptives
2.4. Thống kê mô tả sử dụng thủ tục Explore
2.5. Thực hành thống kê mô tả và kiểm định
phân bố với SPSS
CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH
TỔNG THỂ VÀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

5 tiết

[1]
[2]
[4]

(ANOVA)
3.1. Kiểm định trung bình tổng thể
3.1.1. Kiểm định trung bình tổng thể cho mẫu
độc lập
3.1.2. Kiểm định trung bình tổng thể cho hai mẫu
phụ thuộc
3.2. Giới thiệu về phân tích phương sai
3.2.1. Phân tích phương sai một chiều (One-Way
ANOVA)
3.2.2. Phân tích phương sai hai chiều (Two-Way
ANOVA)
3.2.3. Phân tích ANOVA cho nhiều biến phụ
thuộc (MANOVA)
3.3. Thực hành kiểm định tổng thề và phân
tích phương sai với SPSS
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NHÂN

TỐ KHÁM PHÁ

[1]
[2]

[4]

4.1. Giới thiệu mô hình: khái niệm, đặc điểm
và ứng dụng
4.2 Các bước tiến hành phân tích nhân tố
khám phá
4.2.1 Xác định vấn đề
4.2.2 Xây dựng ma trận tương quan
4.2.3 Ước lượng mô hình EFA
3

4.2.4. Xoay nhân tố
4.2.8 Sử dụng kết quả vào mô hình hồi quy
4.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng
Conbach Alpha
4.4. Thực hành phân tích nhân tố khám phá
với SPSS
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH BIỆT SỐ
5.1. Giới thiệu mô hình: khái niệm, đặc điểm
và ứng dụng
5.2. Các bước tiến hành phân tích biệt số
5.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu
5.2.2. Ước lượng mô hình
5.2.3. Đánh giá và giải thích kết quả

5.3. Thực hành phân tích biệt số với SPSS
Chương 6. PHÂN TÍCH CỤM
6.1. Giới thiệu mô hình: khái niệm, đặc điểm
và ứng dụng
6.2 Các bước tiến hành phân tích cụm
6.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu
6.2.2. Lựa chọn thang đo
6.2.3. Lựa chọn kỹ thuật phân tích cụm
6.2.4. Đánh giá và giải thích kết quả
6.3. Thực hành phân tích cụm số với SPSS
CHƯƠNG 7: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

5 tiết

[1]
[2]
[4]

5 tiết

[1]
[2]

[4]

5 tiết

TUYẾN TÍNH

[1]

[2]

[4]

7.1. Tương quan tuyến tính
7.2. Hồi qui tuyến tính
7.3. Mô hình hồi quy tuyến tính trong quản trị
kinh doanh
7.4. Thực hành phân tích mô hình hồi quy
tuyến tính với SPSS
CHƯƠNG 8: MÔ HÌNH CẤU TRÚC SEM
8.1. Giới thiệu tổng quan phương pháp suy
diễn, tương quan, hồi qui và PATH
8.2. Phân tích mô hình đường (PATH) và Mô
hình cấu trúc (SEM)
8.3. Mô hình phân tích nhân tố khẳng định
(CFA)
8.4. Xây dựng Mô hình cấu trúc (SEM)
4

10 tiết

[3]

8.5. Kiểm định Bootstrap
8.6. Phân tích cấu trúc đa nhóm
8.5. Thực hành Mô hình CFA và SEM với
AMOS
6. Phương thức đánh giá môn học

Thành phần

Phương thức đánh giá

Chuẩn đầu

đánh giá
A1. Đánh giá A1.1 Bài tập thực hành
A1.2 Thực hành viết bài nghiên cứu
quá trình
A2.1 Thi viết
học tập

ra môn học

Tỷ lệ (%)
20%
20%
60%

7. Quy định của môn học
Quy định về giờ giấc, chuyên cần: Hinh viên đi học đúng giờ và làm bài tập đầy đủ.
Học viên không làm bài tập thì điểm bài tập đó sẽ được ghi là 0 điểm.
Quy định về sử dụng phương tiện học tập: Học viên thực hành theo cá nhân, vì vậy
mỗi học viên phải trang bị một laptop đã cài đặt sẵn phần mềm SPSS và Amos trước khi
đến lớp.
Các quy định liên quan đến các sự cố trong bài thi sẽ theo quy định của trường.
Yêu cầu về thái độ học tập, sự chuyên cần: đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ
nghiêm túc và tích cực trong học tập
Yêu cầu về việc tự học: đọc tài liệu và chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên

8. Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học : Khoa Kinh tế quốc tế
KHOA DUYỆT ĐỀ CƯƠNG
PHỤ TRÁCH BIÊN SOẠN

TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Văn Kiên

PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

5

6

Kinh tế lượng ứng dụng là môn học phân phối cho học viên kiến thức và kỹ năng về những phương phápvà quy mô kinh tế lượng được ứng dụng trong nghiên cứu và điều tra thực nghiệm chuyên ngànhQuản trị kinh doanh, gồm có những nghiên cứu và phân tích thống kê miêu tả, nghiên cứu và phân tích phương sai, phântích tác nhân mày mò, nghiên cứu và phân tích biệt số, nghiên cứu và phân tích cụm, quy mô hồi qui tuyến tính, vàmô hình cấu trúc ( SEM ). 4. Mục tiêu môn họcThông qua môn học Kinh tế lượng ứng dụng, học viên có năng lực ứng dụng những môhình kinh tế lượng vào điều tra và nghiên cứu học thuật trong nghành kinh doanh dưới sự hỗ trợcủa những ứng dụng thống kê như SPSS và AMOS. Môn học cung ứng công cụ giúp lượnghóa được những nội dung đã học từ những môn học thuộc chuyên ngành quản trị kinhdoanh như quản trị kế hoạch, quản trị chuỗi đáp ứng hay marketing, trong thực tiễnđời sống. 5. Tài liệu ship hàng môn học [ 1 ] Stock, James and Mark Watson, Introduction to Econometrics, 3 rded, Pearson, 2011. [ 2 ] Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS, 3 rded, Sage Publications, 2009. Giáotrìnhchín [ 3 ] Rex B. Kline, Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 2 nded, NY : Guilford, 2004. [ 4 ] Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu khoa họcMarketing [ 5 ] Ứng dụng quy mô cấu trúc tuyến tính SEM, TP Hồ Chí Minh : NXB ĐH Quốc giaTPHCM, 2008. [ 2 ], [ 3 ] Giảng viên gửi sách điện tử cho học viên ( học viên chỉ sử dụng cho việchọc không sử dụng vào mục tiêu khác để biểu lộ sự tôn trọng bản quyền ) [ 1 ], [ 4 ], [ 5 ] Học viên hoàn toàn có thể tiếp cận tại thư viện-Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học trong kinh doanh, Nhàxuất bản Lao Động – Xã hội, 2011. – Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu khoa học Marketing, Nhà xuất bản Lao Động, 2011. Các ( Học viên hoàn toàn có thể tiếp cận giáo trình ở thư viện ) loạiHọc viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trao đổi yếu tố học tập qua một số ít website sau : họcliệukháchttp : / / library.buh.edu.vn/ ( Thư viện trường ĐH ngân hàng nhà nước ) https://www.econometricsociety.org/ ( Cộng đồng kinh tế lượng ) https://www.researchgate.net ( Cổng nghiên cứu và điều tra, liên kết những nhà nghiên cứu học thuật ờ mọi lĩnh vựctrên quốc tế trong đó kinh tế lượng ứng dụng ) 5. Kế hoạch giảng dạy chi tiếtNội dungThời lượngTài liệu sử dụng ( tiết / giờ ) CHƯƠNG1 : ỨNGDỤNGKINHTẾLƯỢNG TRONG NGHIÊN CỨU KINHDOANH1. 1. Kinh tế lượng ứng dụng trong nghiên cứu5 tiết [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] nghành nghề dịch vụ quản trị kinh doanh1. 2. Thu thập và giải quyết và xử lý dữ liệu1. 2.1. Phương pháp tích lũy dữ liệu1 .. 2.2. Phân loại tài liệu và thang đo1 .. 2.3. Làm sạch dữ liệu1. 4. Thực hành giải quyết và xử lý tài liệu với SPSSCHƯƠNG 2 : THỐNG KÊ MÔ TẢ2. 1. Các đại lượng thống kê mô tả2. 2. Bản tần số đơn giản2. 3. Thống kê miêu tả sử dụng thủ tục5 tiết [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] Descriptives2. 4. Thống kê diễn đạt sử dụng thủ tục Explore2. 5. Thực hành thống kê miêu tả và kiểm địnhphân bố với SPSSCHƯƠNG 3 : KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNHTỔNG THỂ VÀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI5 tiết [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] ( ANOVA ) 3.1. Kiểm định trung bình tổng thể3. 1.1. Kiểm định trung bình toàn diện và tổng thể cho mẫuđộc lập3. 1.2. Kiểm định trung bình tổng thể và toàn diện cho hai mẫuphụ thuộc3. 2. Giới thiệu về nghiên cứu và phân tích phương sai3. 2.1. Phân tích phương sai một chiều ( One-WayANOVA ) 3.2.2. Phân tích phương sai hai chiều ( Two-WayANOVA ) 3.2.3. Phân tích ANOVA cho nhiều biến phụthuộc ( MANOVA ) 3.3. Thực hành kiểm định tổng thề và phântích phương sai với SPSSCHƯƠNG 4. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NHÂNTỐ KHÁM PHÁ [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 4.1. Giới thiệu quy mô : khái niệm, đặc điểmvà ứng dụng4. 2 Các bước thực thi nghiên cứu và phân tích nhân tốkhám phá4. 2.1 Xác định vấn đề4. 2.2 Xây dựng ma trận tương quan4. 2.3 Ước lượng quy mô EFA4. 2.4. Xoay nhân tố4. 2.8 Sử dụng hiệu quả vào quy mô hồi quy4. 3. Đánh giá độ an toàn và đáng tin cậy của thang đo bằngConbach Alpha4. 4. Thực hành nghiên cứu và phân tích tác nhân khám phávới SPSSCHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH BIỆT SỐ5. 1. Giới thiệu quy mô : khái niệm, đặc điểmvà ứng dụng5. 2. Các bước triển khai nghiên cứu và phân tích biệt số5. 2.1. Xác định yếu tố nghiên cứu5. 2.2. Ước lượng mô hình5. 2.3. Đánh giá và lý giải kết quả5. 3. Thực hành nghiên cứu và phân tích biệt số với SPSSChương 6. PHÂN TÍCH CỤM6. 1. Giới thiệu quy mô : khái niệm, đặc điểmvà ứng dụng6. 2 Các bước triển khai nghiên cứu và phân tích cụm6. 2.1. Xác định yếu tố nghiên cứu6. 2.2. Lựa chọn thang đo6. 2.3. Lựa chọn kỹ thuật nghiên cứu và phân tích cụm6. 2.4. Đánh giá và lý giải kết quả6. 3. Thực hành nghiên cứu và phân tích cụm số với SPSSCHƯƠNG 7 : TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY5 tiết [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 5 tiết [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 5 tiếtTUYẾN TÍNH [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 7.1. Tương quan tuyến tính7. 2. Hồi qui tuyến tính7. 3. Mô hình hồi quy tuyến tính trong quản trịkinh doanh7. 4. Thực hành nghiên cứu và phân tích quy mô hồi quytuyến tính với SPSSCHƯƠNG 8 : MÔ HÌNH CẤU TRÚC SEM8. 1. Giới thiệu tổng quan phương pháp suydiễn, đối sánh tương quan, hồi qui và PATH8. 2. Phân tích quy mô đường ( PATH ) và Môhình cấu trúc ( SEM ) 8.3. Mô hình nghiên cứu và phân tích tác nhân chứng minh và khẳng định ( CFA ) 8.4. Xây dựng Mô hình cấu trúc ( SEM ) 10 tiết [ 3 ] 8.5. Kiểm định Bootstrap8. 6. Phân tích cấu trúc đa nhóm8. 5. Thực hành Mô hình CFA và SEM vớiAMOS6. Phương thức nhìn nhận môn họcThành phầnPhương thức đánh giáChuẩn đầuđánh giáA1. Đánh giá A1. 1 Bài tập thực hànhA1. 2 Thực hành viết bài nghiên cứuquá trìnhA2. 1 Thi viếthọc tậpra môn họcTỷ lệ ( % ) 20 % 20 % 60 % 7. Quy định của môn họcQuy định về giờ giấc, cần mẫn : Hinh viên đi học đúng giờ và làm bài tập vừa đủ. Học viên không làm bài tập thì điểm bài tập đó sẽ được ghi là 0 điểm. Quy định về sử dụng phương tiện đi lại học tập : Học viên thực hành thực tế theo cá thể, vì vậymỗi học viên phải trang bị một máy tính đã thiết lập sẵn ứng dụng SPSS và Amos trước khiđến lớp. Các pháp luật tương quan đến những sự cố trong bài thi sẽ theo pháp luật của trường. Yêu cầu về thái độ học tập, sự siêng năng : bảo vệ thời hạn học trên lớp, có thái độnghiêm túc và tích cực trong học tậpYêu cầu về việc tự học : đọc tài liệu và sẵn sàng chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên8. Bộ môn / Khoa đảm nhiệm môn học : Khoa Kinh tế quốc tếKHOA DUYỆT ĐỀ CƯƠNGPHỤ TRÁCH BIÊN SOẠNTRƯỞNG KHOATS. Phạm Văn KiênPGS., TS. Hạ Thị Thiều DaoXÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments