lập luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ông lập luận rằng nếu làm như vậy sẽ bị xem như nhường chiến thắng cho người Ý.

He argued that to do so would be seen as a concession to the Italians.

WikiMatrix

Lập luận trên thật hợp lý!

What impressive logic!

jw2019

Đó là các loại lập luận mà chúng ta muốn.

That’s the kind of argument we want.

QED

Lời diễn tả trong Sáng-thế Ký có ủng hộ lập luận này không?

(Exodus 20:11) Does the wording of Genesis support this conclusion?

jw2019

Nhưng nhiều người sẽ lập luận rằng công việc là một nhân quyền.

But a lot of people would argue that work is a human right.

OpenSubtitles2018. v3

Đối với những người theo lập luận này, ghi chép là bất lịch sự.

Taking notes, to these coaches, is impolite.

Literature

Theo lập luận của Hobbes, cuộc sống ở đó ngắn ngủi và bạo tàn.

In Hobbesian terms, life is short and brutish there.

ted2019

Đó là phương thức áp đảo khi suy nghĩ về lập luận.

It is the dominant way of thinking about arguments.

QED

Tại sao lập luận như thế rất nguy hiểm?

Why is such reasoning dangerous?

jw2019

Với lập luận của tôi nãy giờ thì hoàn toàn có thể kết luận như vậy.

From where I’m standing, it’s starting to look pretty conclusive.

OpenSubtitles2018. v3

McGregor lập luận rằng “tình trạng của Huawei là một tập thể thực sự là nghi ngờ.”

McGregor argued that “Huawei’s status as a genuine collective is doubtful.”

WikiMatrix

Tuy nhiên, nhà sử học Andrei Lankov đã lập luận rằng điều này khó có thể đúng.

However, historian Andrei Lankov has argued that this is unlikely to be true.

WikiMatrix

Thế giới sẽ trở thành một nơi phức tạp nếu cậu có kỹ năng lập luận tốt hơn.

The world is such a complicated place if you’ve got higher reasoning skills.

OpenSubtitles2018. v3

Lập luận vững chắc được trình bày một cách tế nhị thường rất hữu hiệu.

Sound reasoning presented in a tactful manner is often quite effective.

jw2019

Gp 4:7, 18, 19—Ê-li-pha đã đưa ra lập luận giả dối nào với Gióp?

Job 4:7, 18, 19 —What false reasoning did Eliphaz present to Job?

jw2019

Đa-vít lập luận rằng ông không có quyền can thiệp vào việc đó.

David reasoned that it was not his business to intervene.

jw2019

Chúng ta hãy cùng xem những lập luận sau:

Consider the following arguments:

jw2019

Liệu lập luận đó vẫn còn đúng sau khi xem xét Kinh-thánh không?

Does it hold up under Scriptural examination?

jw2019

19 Bây giờ Đức Giê-hô-va đưa lập luận pháp lý của Ngài lên đến tột đỉnh.

19 Jehovah now brings his legal argument to a powerful climax.

jw2019

5 Hãy xem cách Phao-lô lập luận.

5 Observe Paul’s line of reasoning.

jw2019

Những người hoài nghi đã lập luận rằng Hiệp ước này sẽ gây phương hại cho NPT.

Sceptics have argued that the Ban Treaty would harm the NPT.

WikiMatrix

Lập luận của ông Phao-lô áp dụng cho ngày Sa-bát như thế nào?

How does Paul’s line of reasoning apply to the Sabbath?

jw2019

Tại Quốc hội, Menzies nhấn mạnh lập luận rằng “liên minh của chúng ta yêu cầu chúng ta.”

In parliament, Menzies emphasised the argument that “our alliances made demands on us”.

WikiMatrix

12-14. (a) Chúa Giê-su đã dùng cách lập luận hợp lý trong những trường hợp nào?

12-14. (a) In what ways did Jesus use his ability to employ logical reasoning?

jw2019

Chúng ta cần phải suy nghĩ về các loại lập luận mới.

We need to think of new kinds of arguments.

QED

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments