lập trình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Thiết lập trình phát âm thanh

Audio Player Settings

KDE40. 1

Bạn có thể lập trình để tương tác với thế giới xung quanh bạn.

You can also code to interact with the physical world around you.

ted2019

Giờ là lúc bắt đầu lập trình bằng Python.

Now is time to get started programming in Python.

QED

Nhưng anh vẫn là lập trình viên đúng không?

Yeah, but you were a programmer, right?

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ cần rất nhiều nhân lực để lập trình con quái thú đó.

We’re going to need a lot of manpower to program that beast.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là danh sách các thuật ngữ tìm thấy trong lập trình hướng đối tượng.

This is a list of terms found in objectoriented programming.

WikiMatrix

Raymond bắt đầu sự nghiệp lập trình bằng văn bản phần mềm độc quyền, từ năm 1980 đến năm 1985.

Raymond began his programming career writing proprietary software, between 1980 and 1985.

WikiMatrix

Môi trường Lập trình LogoComment

Educational Programming Environment

KDE40. 1

Ở một mức độ nào đó, nó được lập trình bởi những bộ gen của bạn

To some extent, they are programmed by your genes.

QED

Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ tư duy cơ bản đến lố bịch.

Absurdly basic neuro-linguistic programming technique.

OpenSubtitles2018. v3

Nó được lập trình để gọi các số tôi đã đưa ra.

It’s programmed to the number I was given.

OpenSubtitles2018. v3

Eurus không chỉ nói chuyện với mọi người, con bé… như lập trình lại họ vậy.

Eurus doesn’t just talk to people, she… reprograms them.

OpenSubtitles2018. v3

Lập trình không chỉ có thực hiện các hướng dẫn mà chúng tôi đã viết.

Programming isn’t just about going through the tutorials that we’ve given you.

QED

Xem thêm: PWA là gì? Bạn có cần xây dựng PWA cho website của mình không?

Ý là tụi tôi cần một lập trình viên thiên bẩm sáng tạo.

We need a gifted programmer and you’re creative.

OpenSubtitles2018. v3

Thuốc giải lập trình.

Program medication.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi được lập trình để nghe theo lệnh của cô.

I am programmed to follow your commands.

OpenSubtitles2018. v3

Tiền lập trình dân chủ hóa tiền tệ.

Programmable money democratizes money.

ted2019

TWiki được lập trình bằng Perl.

TWiki is implemented in Perl.

WikiMatrix

Thiết lập trình bảo vệ màn hình trống

Setup Blank Screen Saver

KDE40. 1

Và giờ là câu hỏi lập trình kì đầu tiên.

So it’s time for the first programming quizz.

QED

Lập trình đã sẵn sàng?

Programming ready?

OpenSubtitles2018. v3

Thanh toán cho giao dịch được bảo đảm có lập trình được liệt kê dưới đây:

Programmatic Guaranteed payments are listed under :

support.google

Trạng thái khác trong Trực tiếp có lập trình vẫn giữ nguyên.

Other Programmatic Direct status remains the same .

support.google

Do đó, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện việc lập trình theo nhóm.

Hence they have no option but to implement a regimented program.

QED

Và thẻ giấy đục lỗ được lập trình viên máy vi tính sử dụng vào cuối những năm 1970.

And punch cards were used by computer programmers as late as the 1970s.

ted2019

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments