Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C#

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# bao gồm các nội dung như chuẩn bị môi trường, thiết kế giao diện ứng dụng, chuẩn bị cơ sở dữ liệu với SQL Server, kết nối database từ ứng dụng thông qua WCF Service.

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Chuẩn bị

1 / Phần mềm SQL Server ( Trong bài hướng dẫn chúng tôi sử dụng SQL Server năm trước )

2/ Phần mềm Visual Studio (Trong bài hướng dẫn chúng tôi sử dụng Visual Studio 2015)

Bạn đang đọc: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C#

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Chuẩn bị database

Mở SQL Server Management Studio -> liên kết vào server

1/ Tạo database tên Users

2/ Tạo table tên UsersDetail

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Tạo WCF Service

WCF Service sẽ có trách nhiệm giải quyết và xử lý database. Cụ thể service này sẽ tương hỗ 4 tính năng gồm thêm tài liệu, lấy tài liệu, update tài liệu và xóa dữ liệu của bảng UsersDetail mà tất cả chúng ta đã tạo ở bước trên .
Phía client là Windows app sẽ gọi service để triển khai những giải quyết và xử lý ở phía giao diện người dùng .

1/ Mở Visual Studio và tạo mới một project dạng Service với tên UserDetailService

2/ Tạo UserDetailModel

Trong Solution Explorer -> chuột phải lên project ‘ UserDetailService ’ -> chọn Add -> chọn New Item … -> nhập UserDetailModel -> chọn Add
Nhập tên sever ( Server name ), lựa chọn xác nhận ( Authencaiton ), chọn tên cơ sở tài liệu ( Select or enter a database name ) -> chọn OK
Nhập UsersEntities -> chọn Next
Chọn bảng UserDetail và nhập UsersModel tại Model Namespace -> chọn Finish

3/ Tạo service

Trong Solution Explorer -> chuột phải lên project ‘ UserDetailService ’ -> chọn Add -> chọn New Item … -> nhập UsersService -> chọn Add

Trong Solution Explorer, mở IUsersService.cs và thêm vào đoạn code sau

Trong Solution Explorer, mở tiếp UsersService.cs và thêm vào các đoạn code sau

a/ Cài đặt xử lý cho phương thức InsertUser()

b/ Cài đặt xử lý cho phương thức GetAllUser()

c/ Cài đặt xử lý cho phương thức DeleteUser()

d/ Cài đặt xử lý cho phương thức UpdateUser()

4/ Build service

Trong Solution Explorer, chuột phải lên Solution ‘ UserDetailService ’ -> chọn Build Solution

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Triển khai service lên IIS

1/ Mở Internet Information Service (IIS)

2/ Chuột phải lên Default Web Site -> chọn Add Application…

3/ Nhập Alias và chỉ định Physical path -> chọn OK

4/ Chuột phải lên UsersService.svc -> chọn Browse

Chúng ta sẽ nhìn thấy địa chỉ Open trên thanh trình duyệt. Địa chỉ này sẽ được dùng để ĐK service tại client .

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Tạo Windows app với C#

1/ Cài đặt Windows Tools (Bỏ qua nếu máy tính của bạn đã cài đặt)

2/ Mở Visual Studio 2015 -> chọn File -> chọn New -> chọn Project -> chọn Windows -> chọn Blank App (Windows 8.1) -> nhập UsersDetailWStoreApp -> chọn OK

Kích hoạt Developer mode

2/ Thiết kế giao diện ứng dụng

Trong Solution Explorer, mở MainPage. xaml ở chính sách Design và phong cách thiết kế giao diện như hình

3/ Tham chiếu service

Trong Solution Explorer -> chuột phải lên References -> chọn Add Service References … -> nhập UsersServiceReference -> chọn OK

4/ Cài đặt code

a/ Trong Solution Explorer, mở MainPage.xaml ở chế độ Design -> nhấp đôi vào button ‘Close‘ để Visual Studio phát sinh code tại MainPage.xaml.cs (Lưu ý: btnClose là Name của button ‘Close’ đã được đặt lúc thiết kế)

b/ Trong Solution Explorer, mở MainPage.xaml ở chế độ Design -> nhấp đôi vào button ‘Save‘ để Visual Studio phát sinh code tại MainPage.xaml.cs (Lưu ý: btnSave là Name của button ‘Save’; tbName là Name của TextBox ‘Enter your name’; tbEmail là Name của TextBox ‘Enter your email’ đã được đặt lúc thiết kế)

Phương thức LoadData ( ). Lưu ý : lvUsersDetail là Name của ListView được đặt lúc phong cách thiết kế

c/ Trong Solution Explorer, mở MainPage.xaml ở chế độ Design -> nhấp đôi vào button ‘Show‘ để Visual Studio phát sinh code tại MainPage.xaml.cs (Lưu ý: btnShow là Name của button ‘Shơ’ đã được đặt lúc thiết kế)

d/ Trong Solution Explorer, mở MainPage.xaml.cs, bổ sung code tại những chỗ mà chúng tôi đóng khung viền đỏ như trong hình sau

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Chạy chương trình

1/ Chọn Local Machine

2/ Giao diện chương trình

a/ Nhập name, email và chọn ‘Save’

b/ Khi chọn button ‘Show’, ListView sẽ xuất hiện và hiển thị dữ liệu lấy từ bảng UserDetail

c/ Khi chọn button ‘Close’

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C# – Tài liệu tham khảo

1/ Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C#

2/ Hướng dẫn sử dụng WCF Service với C#

3/ Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C#

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments