Lodash là gì

Lodash là gì

A modern JavaScript utility library delivering modularity, performance & extras.

Bạn đang xem:

A modern JavaScript utility library delivering modularity, performance và extras. Bạn đang xem : Lodash là gìNếu những bạn đã hoặc đang thao tác với javascript thì chắc đã nghe qua lodash. Một thư việc rất can đảm và mạnh mẽ cung ứng rất nhiều hàm để giải quyết và xử lý data, object, strings, number hay những array …. Lodash phân phối performance rất cao và bảo vệ bảo đảm an toàn trong những trường hợp underfine, null, …. Ngoài ra, khi sử dụng hàm lodash tất cả chúng ta thấy code đẹp và ngắn gọn hơn .Nói túm cái váy lại là ngoài cách dùng những function thường thì khác như giải quyết và xử lý mảng, list, string những kiểu thì những bạn hoàn toàn có thể học thêm một thử viện xịn xò và này nọ là lodash. Tớ chỉ viết ra đây mấy cái hay dùng thôi chứ nhiều thứ những bạn hoàn toàn có thể đọc thêm tài liệu của lodash ở đây

Để install và sử dụng lodash tại npm hoặc yarn

Bạn đang đọc: Lodash là gì

// Load the full build.var _ = require(“lodash”);// Load the core build.var _ = require(“lodash/core”);// Load the FP build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.var fp = require(“lodash/fp”);
1
2
3
4
5
6
7
// Load the full build.
var _ = require(“lodash”);
// Load the core build.
var _ = require(“lodash/core”);
// Load the FP build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.
var fp = require(“lodash/fp”);
/ / Load the full build.var _ = require ( ” lodash ” ) ; / / Load the core build.var _ = require ( ” lodash / core ” ) ; / / Load the FP build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.var fp = require ( ” lodash / fp ” ) ; / / Load the full build.var _ = require ( ” lodash ” ) ; / / Load the core build.var _ = require ( ” lodash / core ” ) ; / / Load the FP build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.var fp = require ( ” lodash / fp ” ) ;

Một số hàm thông dụng mà tớ hay dùng

Xử lý danh sách

. forEach ( collection ,. identity > )Giống với hàm foreach ( ), dùng để lặp qua mỗi thành phần của list và giải quyết và xử lý với hàm .
_.forEach(<1, 2>, function(value) { console.log(value);});// => Logs `1` then `2`. _.forEach({ “a”: 1, “b”: 2 }, function(value, key) { console.log(key);});// => Logs “a” then “b” (iteration order is not guaranteed).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_.forEach(<1, 2>, function(value) {
console.log(value);
});
// => Logs `1` then `2`.
_.forEach({ “a”: 1, “b”: 2 }, function(value, key) {
console.log(key);
});
// => Logs “a” then “b” (iteration order is not guaranteed).
_. forEach ( < 1, 2 >, function ( value ) { console.log ( value ) ; } ) ; / / => Logs ` 1 ` then ` 2 `. _. forEach ( { ” a ” : 1, ” b ” : 2 }, function ( value, key ) { console.log ( key ) ; } ) ; / / => Logs ” a ” then ” b ” ( iteration order is not guaranteed ). 10 _. forEach ( < 1, 2 >, function ( value ) { console.log ( value ) ; } ) ; / / => Logs ` 1 ` then ` 2 `. _. forEach ( { ” a ” : 1, ” b ” : 2 }, function ( value, key ) { console.log ( key ) ; } ) ; / / => Logs ” a ” then ” b ” ( iteration order is not guaranteed ) .. filter ( collection ,. identity > )Lặp lại những thành phần của bộ sưu tập, trả về một mảng gồm tổng thể những vị từ thành phần trả về giá trị true cho. Vị từ được gọi với ba đối số : ( value, index | key, collection ) .
var users = < { "user": "barney", "age": 36, "active": true }, { "user": "fred", "age": 40, "active": false }>; _.filter(users, function(o) { return !o.active; });// => objects for // The `_.matches` iteratee shorthand._.filter(users, { “age”: 36, “active”: true });// => objects for // The `_.matchesProperty` iteratee shorthand._.filter(users, );// => objects for // The `_.property` iteratee shorthand._.filter(users, “active”);// => objects for
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
var users = <
{ “user”: “barney”, “age”: 36, “active”: true },
{ “user”: “fred”, “age”: 40, “active”: false }
>;
_.filter(users, function(o) { return !o.active; });
// => objects for
// The `_.matches` iteratee shorthand.

Xem thêm:

_.filter(users, { “age”: 36, “active”: true });
// => objects for
// The `_.matchesProperty` iteratee shorthand.
_.filter(users, );
// => objects for
// The `_.property` iteratee shorthand.
_.filter(users, “active”);
// => objects for
var users = < { " user " : " barney ", " age " : 36, " active " : true }, { " user " : " fred ", " age " : 40, " active " : false } > ; _. filter ( users, function ( o ) { return ! o.active ; } ) ; / / => objects for / / The ` _. matches ` iteratee shorthand. _. filter ( users, { ” age ” : 36, ” active ” : true } ) ; / / => objects for / / The ` _. matchesProperty ` iteratee shorthand. _. filter ( users, ) ; / / => objects for / / The ` _. property ` iteratee shorthand. _. filter ( users, ” active ” ) ; / / => objects for1011121314151617181920var users = ; _. filter ( users, function ( o ) { return ! o.active ; } ) ; / / => objects for / / The ` _. matches ` iteratee shorthand. Xem thêm : Từ Vựng Cho Bộ Phận Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì _. filter ( users, { ” age ” : 36, ” active ” : true } ) ; / / => objects for / / The ` _. matchesProperty ` iteratee shorthand. _. filter ( users, ) ; / / => objects for / / The ` _. property ` iteratee shorthand. _. filter ( users, ” active ” ) ; / / => objects for. find ( collection ,. identity >, )Lặp lại những thành phần của bộ sưu tập, trả về vị từ thành phần tiên phong trả về giá trị true cho. Vị từ được gọi với ba đối số : ( value, index | key, collection ) .
var users = < { "user": "barney", "age": 36, "active": true }, { "user": "fred", "age": 40, "active": false }, { "user": "pebbles", "age": 1, "active": true }>; _.find(users, function(o) { return o.age object for “barney” // The `_.matches` iteratee shorthand._.find(users, { “age”: 1, “active”: true });// => object for “pebbles” // The `_.matchesProperty` iteratee shorthand._.find(users, );// => object for “fred” // The `_.property` iteratee shorthand._.find(users, “active”);// => object for “barney”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
var users = <
{ “user”: “barney”,”age”: 36, “active”: true },
{ “user”: “fred”,”age”: 40, “active”: false },
{ “user”: “pebbles”, “age”: 1,”active”: true }
>;
_.find(users, function(o) { return o.age < 40; });
// => object for “barney”
// The `_.matches` iteratee shorthand.
_.find(users, { “age”: 1, “active”: true });
// => object for “pebbles”
// The `_.matchesProperty` iteratee shorthand.
_.find(users, );
// => object for “fred”
// The `_.property` iteratee shorthand.
_.find(users, “active”);
// => object for “barney”
var users = < { " user " : " barney ", " age " : 36, " active " : true }, { " user " : " fred ", " age " : 40, " active " : false }, { " user " : " pebbles ", " age " : 1, " active " : true } > ; _. find ( users, function ( o ) { return o.age object for ” barney ” / / The ` _. matches ` iteratee shorthand. _. find ( users, { ” age ” : 1, ” active ” : true } ) ; / / => object for ” pebbles ” / / The ` _. matchesProperty ` iteratee shorthand. _. find ( users, ) ; / / => object for ” fred ” / / The ` _. property ` iteratee shorthand. _. find ( users, ” active ” ) ; / / => object for ” barney ” 101112131415161718192021 var users = ; _. find ( users, function ( o ) { return o.age < 40 ; } ) ; / / => object for ” barney ” / / The ` _. matches ` iteratee shorthand. _. find ( users, { ” age ” : 1, ” active ” : true } ) ; / / => object for ” pebbles ” / / The ` _. matchesProperty ` iteratee shorthand. _. find ( users, ) ; / / => object for ” fred ” / / The ` _. property ` iteratee shorthand. _. find ( users, ” active ” ) ; / / => object for ” barney “. findLast ( collection ,. identity >, )Hàm này giống như _. find ngoại trừ việc nó lặp lại những thành phần của bộ sưu tập từ phải sang trái .
_.findLast(<1, 2, 3, 4>, function(n) { return n % 2 == 1;});// => 3
1
2
3
4
5
_.findLast(<1, 2, 3, 4>, function(n) {
return n % 2 == 1;
});
// => 3
_. findLast ( < 1, 2, 3, 4 >, function ( n ) { return n % 2 = = 1 ; } ) ; / / => 3 _. findLast ( < 1, 2, 3, 4 >, function ( n ) { return n % 2 = = 1 ; } ) ; / / => 3_. includes ( collection, value, )Kiểm tra xem giá trị có thuộc list hay không. Nếu tập hợp là một chuỗi, nó sẽ được kiểm tra để tìm một chuỗi con có giá trị, nếu không thì SameValueZero được sử dụng để so sánh bình đẳng. Nếu fromIndex là số âm, nó được sử dụng làm phần bù cho phần cuối của bộ sưu tập .
_.includes(<1, 2, 3>, 1);// => true _.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);// => false _.includes({ “a”: 1, “b”: 2 }, 1);// => true _.includes(“abcd”, “bc”);// => true
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
_.includes(<1, 2, 3>, 1);
// => true
_.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);
// => false
_.includes({ “a”: 1, “b”: 2 }, 1);
// => true
_.includes(“abcd”, “bc”);
// => true

_.includes(<1, 2, 3>, 1);// => true _.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);// => false _.includes({ “a”: 1, “b”: 2 }, 1);// => true _.includes(“abcd”, “bc”);// => true101112_.includes(<1, 2, 3>, 1);// => true_.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);// => false_.includes({ “a”: 1, “b”: 2 }, 1);// => true_.includes(“abcd”, “bc”);// => true

. map ( collection ,. identity > )Cũng giống với foreach lặp qua những thành phần trong list nhưng có trả về một list mới .
function square(n) { return n * n;} _.map(<4, 8>, square);// => <16, 64> _.map({ “a”: 4, “b”: 8 }, square);// => <16, 64> (iteration order is not guaranteed) var users = < { "user": "barney" }, { "user": "fred" }>; // The `_.property` iteratee shorthand._.map(users, “user”);// =>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function square(n) {
return n * n;
}
_.map(<4, 8>, square);
// => <16, 64>
_.map({ “a”: 4, “b”: 8 }, square);
// => <16, 64> (iteration order is not guaranteed)
var users = <
{ “user”: “barney” },
{ “user”: “fred” }
>;
// The `_.property` iteratee shorthand.

Xem thêm:

_.map(users, “user”);
// =>
function square ( n ) { return n * n ; } _. map ( < 4, 8 >, square ) ; / / => < 16, 64 > _. map ( { ” a ” : 4, ” b ” : 8 }, square ) ; / / => < 16, 64 > ( iteration order is not guaranteed ) var users = < { " user " : " barney " }, { " user " : " fred " } > ; / / The ` _. property ` iteratee shorthand. _. map ( users, ” user ” ) ; / / => 10111213141516171819 function square ( n ) { return n * n ; _. map ( < 4, 8 >, square ) ; / / => < 16, 64 > _. map ( { ” a ” : 4, ” b ” : 8 }, square ) ; / / => < 16, 64 > ( iteration order is not guaranteed ) var users = ; / / The ` _. property ` iteratee shorthand. Xem thêm : Ethos Là Gì – Nghĩa Của Từ Ethos Trong Tiếng Việt _. map ( users, ” user ” ) ; / / =>Thôi liệt kê mệt quá cơ mà lodash tư vấn rất nhiều function cho toàn bộ những thể loại array, collection, function, date, lang, math, number, object, seq, string, util, properties, methods .Nguồn tìm hiểu thêm : https://lodash.com/docs/4.17.15
Chia sẻ bài viết ngay
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo

Bạn có hứng thú đổi việc không?
Bạn có hứng thú đổi việc không ?Senior Frontend Developer – AG Corp
JavaScript AngularJS UI/UX
Thỏa thuận
Cầu Giấy, Hà Nội
JavaScript AngularJS UI / UXThỏa thuậnCầu Giấy, Thành Phố Hà NộiTech Manager (. NET ) – Citigo Software – KiotvietHN
.NET Golang JavaScript
Lên đến2,300 USD
Hoàn Kiếm, Hà Nội
. NET Golang JavaScriptLên đến2, 300 USDHoàn Kiếm, TP. Hà Nội3 Backend Developers – Shopstack Vietnam
PHP Magento JavaScript
Thỏa thuận
Thanh Xuân, Hà Nội
PHP Magento JavaScriptThỏa thuậnThanh Xuân, Thành Phố Hà NộiMagento Frontend Developer – Moni Media
Magento HTML5 JavaScript
Thỏa thuận
Tan Binh, TP Hồ Chí Minh
Magento HTML5 JavaScriptThỏa thuậnTan Binh, TP Hồ Chí MinhMagento Web Designer – Moni Media
Magento JavaScript ReactJS
Thỏa thuận
Tan Binh, TP Hồ Chí Minh
*
Magento JavaScript ReactJSThỏa thuậnTan Binh, TP Hồ Chí MinhCập nhật tin tức mới nhất và phổ cập
Tin mới nhất

Vì sao nhiều dự án sử dụng Tailwind CSS

Tháng Hai 09, 2021Tin mới nhấtTháng Hai 09, 2021

Bàn phím trong ứng dụng tùy chỉnh trong Flutter

Tháng Hai 09, 2021Tháng Hai 09, 2021

Tin tức phổ biến

10 plugin cần thiết của SublimeText dành cho các lập trình viên JavaScript

Tháng Chín 04, 2015Tin tức phổ biếnTháng Chín 04, năm ngoái
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments