Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức hành chính, văn thư

Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký phát hành Thông tư số 02/2021 / TT-BNV về lao lý mã số, tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ và xếp lương so với những ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư .

Đối tượng áp dụng

Thông tư vận dụng so với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thao tác trong những cơ quan, tổ chức triển khai của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện .

Chức danh, mã số ngạch công chức 

1. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

a ) Chuyên viên hạng sang mã số : 01.001
b ) Chuyên viên chính mã số : 01.002
c ) Chuyên viên mã số : 01.003
d ) Cán sự mã số : 01.004
đ ) Nhân viên mã số : 01.005

2. Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư:

a ) Văn thư viên chính Mã số : 02.006
b ) Văn thư viên Mã số : 02.007
c ) Văn thư viên tầm trung Mã số : 02.008

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

1. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính pháp luật tại Thông tư này vận dụng Bảng 2 ( Bảng lương trình độ, nhiệm vụ so với cán bộ, công chức trong những cơ quan nhà nước ) phát hành kèm theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của nhà nước về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ( sau đây viết tắt là Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ), như sau :
a ) Ngạch Chuyên viên hạng sang ( mã số 01.001 ) vận dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 ( A3. 1 ), từ thông số lương 6,20 đến thông số lương 8,00 ;

b) Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

c ) Ngạch Chuyên viên ( mã số 01.003 ) vận dụng bảng lương công chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98 ;
d ) Ngạch Cán sự ( mã số 01.004 ) vận dụng bảng lương công chức loại A0, từ thông số lương 2,10 đến thông số lương 4,89 ;
đ ) Ngạch Nhân viên ( mã số 01.005 ) vận dụng bảng lương công chức loại B, từ thông số lương 1,86 đến thông số lương 4,06 .
Trường hợp công chức ngạch nhân viên cấp dưới triển khai trách nhiệm lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên với chuyên ngành giảng dạy tương thích với nhu yếu vị trí việc làm thì vận dụng Bảng 4 ( Bảng lương nhân viên cấp dưới thừa hành, Giao hàng trong những cơ quan nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp của nhà nước ) phát hành kèm theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP .
2. Việc chuyển xếp lương so với công chức từ những ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính lao lý tại Thông tư này được thực thi theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007 / TT – BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức ( sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2007 / TT-BNV ) .
Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo để chuyển xếp lương vào ngạch cán sự, ngạch nhân viên cấp dưới theo lao lý tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 05/2017 / TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 11/2014 / TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010 / TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nhiệm vụ trình độ, chỉ định ngạch và xếp lương so với những ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức thì liên tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. Trong thời hạn 05 năm này, công chức phải triển khai xong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy theo nhu yếu của ngạch cán sự, ngạch nhân viên cấp dưới ( mới ). Khi công chức phân phối đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo ở ngạch cán sự, ngạch nhân viên cấp dưới ( mới ) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo giải trình cơ quan quản trị công chức để xem xét, quyết định hành động chỉ định vào ngạch. Trường hợp công chức không triển khai xong tiêu chuẩn về trình độ giảng dạy theo nhu yếu của ngạch công chức thì thực thi tinh giản biên chế theo pháp luật của pháp lý .

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

1. Công chức được chỉ định vào những ngạch công chức chuyên ngành văn thư lao lý tại Thông tư này được vận dụng Bảng 2 phát hành kèm theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP, như sau :
a ) Ngạch Văn thư viên chính ( mã số 02.006 ) vận dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 ( A2. 1 ), từ thông số lương 4,40 đến thông số lương 6,78 ;
b ) Ngạch Văn thư viên ( mã số 02.007 ) vận dụng bảng lương công chức loại Al, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98 ;
c ) Ngạch Văn thư viên tầm trung ( mã số 02.008 ) vận dụng bảng lương công chức loại B, từ thông số lương 1,86 đến thông số lương 4,06. Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có nhu yếu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên tầm trung thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên tầm trung ; nếu có thời hạn tập sự thì trong thời hạn tập sự được hưởng 85 % mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên tầm trung .
2. Việc chuyển xếp lương so với công chức từ những ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang những ngạch công chức chuyên ngành văn thư pháp luật tại Thông tư này được triển khai theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007 / TT – BNV .
Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo pháp luật tại Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP, khi chuyển xếp vào ngạch văn thư viên tầm trung ( mã số 02.008 ) thì việc xếp bậc lương trong ngạch mới được địa thế căn cứ vào thời hạn công tác làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước lao lý ( sau khi trừ thời hạn tập sự theo lao lý của ngạch ) như sau :

Tính từ bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp, cứ sau thời gian 02 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì bị kéo dài thêm chế độ nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Sau khi chuyển xếp lương vào ngạch văn thư viên tầm trung, nếu thông số lương được xếp ở ngạch văn thư viên tầm trung cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) thấp hơn thông số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng thông số chênh lệch bảo lưu cho bằng thông số lương ( kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có ) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời hạn công chức xếp lương ở ngạch văn thư viên tầm trung. Sau đó, nếu công chức được nâng ngạch thì được cộng thông số chênh lệch bảo lưu này vào thông số lương ( kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có ) đang hưởng để xếp lương vào chức vụ được chỉ định khi nâng ngạch và thôi hưởng thông số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới .

Xem toàn văn Thông tư số 02/2021/TT-BNV. Tại đây./.

Theo tcnn.vn

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments