bai 21 MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT.ppt – Tài liệu text

Mục lục nội dung

bai 21 MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT.ppt

Advertisement

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.08 MB, 24 trang )

( 1 )
( 2 )

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Hãy nêu những kết luận về sự nở vì nhiệt của

các chất RẮN,LỎNG,KHÍ ? So sánh về sự nở vì

Advertisement

nhiệt của các chất?

– Các chất RẮN ,LỎNG ,KHÍ đều nở ra khi

nóng lên và co lại khi lạnh đi.

– Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng ,chất

lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ

nhiều tới ít sau đây ,cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn ,lỏng ,khí.

Advertisement

B. Rắn ,khí ,lỏng.

C. Khí ,lỏng ,rắn.

D. Khí ,rắn ,lỏng.

( 3 )
( 4 )
( 5 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:

( 6 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:

1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

Advertisement

C1: Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép

khi nó nóng lên ?

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Hiện tượng xảy ra với chốt ngang chứng tỏ

điều gì ?

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh

thép có thể gây ra lực rất lớn.

( 7 )
( 8 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:

1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh

Advertisement

thép có thể gây ra lực rất lớn.

C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh

thép có thể gây ra lực rất lớn.

( 9 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:

1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có

thể gây ra lực rất lớn.

C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể

Advertisement

gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: Chọn từ thích hợp trong khung để

điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Khi thanh thép (1)…………. Vì nhiệt

nó gây ra (2)……….. Rất lớn.

( 10 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:

1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có

thể gây ra lực rất lớn.

C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể

Advertisement

gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực

4. Vận dụng:

( 11 )
( 12 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:

1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có

thể gây ra lực rất lớn.

C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể

gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực

4. Vận dụng:

( 13 )

Chỗ đường ray

bị cong lên do

chỗ tiếp nối 2

thanh ray

khơng có khe

( 14 )

C6: Hình 21.3 vẽ gối đỡ

ở hai đầu cầu của một

số cầu thép .Hai gối đỡ

có cấu tạo giống nhau

không ? Tại sao một gối

đỡ

phải đặt trên các con

( 15 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:
1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

Xem thêm: Viber

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn
cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản
thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ;
(4): lực

4. Vận dụng:

C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường
ray dài ra do đó nếu khơng để khe hở ,sự nở vì
nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực
rất lớn làm cong đường ray.

C6: Không giống nhau .Một
đầu được đặt lên gối các con
lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài
ra khi nóng lên mà khơng bị
ngăn cản.

II. Băng kép:

( 16 )
( 17 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:
1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn

cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản
thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ;
(4): lực

4. Vận dụng:

C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường
ray dài ra do đó nếu khơng để khe hở ,sự nở vì
nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực
rất lớn làm cong đường ray.

C6: Không giống nhau .Một
đầu được đặt lên gối các con
lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài
ra khi nóng lên mà khơng bị
ngăn cản.

II. Băng kép:

1. Quan sát thí nghiệm:
2. Trả lời câu hỏi:

C7: Đồng và Thép

nở vì nhiệt như

nhau hay khác

nhau?

C7: Khác nhau

C8: Khi bị hơ nóng

,băng kép ln ln

cong về phía thanh

nào?Tại sao

( 18 )

C9: Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho

( 19 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:
1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn
cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản
thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ;
(4): lực

4. Vận dụng:

C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường
ray dài ra do đó nếu khơng để khe hở ,sự nở vì
nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực
rất lớn làm cong đường ray.

C6: Không giống nhau .Một
đầu được đặt lên gối các con
lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài
ra khi nóng lên mà khơng bị
ngăn cản.

II. Băng kép:

1. Quan sát thí nghiệm:
2. Trả lời câu hỏi:

C7: Khác nhau

C8: Cong về phía thanh
đồng. Do đồng dãn nở vì
nhiệt nhiều hơn thép nên
thanh đồng dài hơn và
nằm phía ngồi vịng cung
C9:Có và cong về phía
thanh thép. Do đồng co lại
vì nhiệt nhiều hơn thép
nên thanh đồng ngắn

( 20 )

3. Vận dụng:

C10: Tại sao Bàn là điện lại tự động tắt khi

đã đủ nóng?Thanh đồng của Băng kép ở

thiết bị đóng ngắt của bàn là này nắm ở

phía trên hay dưới?

( 21 )
( 22 )

Tiết 24

:

Bài 21:

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt:
1. Quan sát thí nghiệm:

2. Trả lời câu hỏi:

C1: Thanh thép nở ra (dài ra )

C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn
cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản
thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận:

C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4):
lực

4. Vận dụng:

C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường
ray dài ra do đó nếu khơng để khe hở ,sự nở vì
nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực
rất lớn làm cong đường ray.

II. Băng kép:

1. Quan sát thí nghiệm:
2. Trả lời câu hỏi:

C7: Khác nhau

C8: Cong về phía thanh
đồng. Do đồng dãn nở vì
nhiệt nhiều hơn thép nên
thanh đồng dài hơn và nằm
phía ngồi vịng cung

C9:Có và cong về phía
thanh thép. Do đồng co lại
vì nhiệt nhiều hơn thép
nên thanh đồng ngắn

( 23 )

Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra

những lực rất lớn.

Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại.

Người ta ứng dụng tính chất này của Băng kép

vào việc đóng –ngắt Tự động mạch điện

( 24 )

Hướng dẫn về nhà:

• Học thuộc phần ghi nhớ ở trang 67 SGK.

Làm bài tập: 21.1 ; 21.2 và 21.4 trang 26 SBT.

1. Bài vừa học

2. Bài sắp học:

NHIỆT KẾ -NHIỆT GIAI

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments