Nghị định 73/2019/NĐ-CP quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——-

Số: 73/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này lao lý quản trị những hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau đây :a ) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí đầu tư chi góp vốn đầu tư tăng trưởng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;b ) Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí đầu tư chi tiếp tục nguồn vốn ngân sách nhà nước .2. Đối với dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ suất từ 30 % trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản, thực thi theo những pháp luật tại Nghị định này .3. Đối với những hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin lao lý tại khoản 1 Điều này của cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại quốc tế, thực thi theo lao lý riêng của Chính phủ trên cơ sở đề xuất kiến nghị và đề xuất kiến nghị của cơ quan có dự án Bất Động Sản, tương thích với đặc thù đặc trưng của dự án Bất Động Sản và pháp lý nước thường trực .4. Đối với những dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư, triển khai theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư .5. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc diện bí hiểm nhà nước không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định này .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này vận dụng so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .2. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác vận dụng những pháp luật tại Nghị định này .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ( sau đây gọi là báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật ) là báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ( sau đây gọi là báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi ) được lập trong trường hợp dự án Bất Động Sản triển khai theo giải pháp phong cách thiết kế 01 bước .2. Cơ sở tài liệu là tập hợp những thông tin, tài liệu được tổ chức triển khai để truy vấn, khai thác, quản trị và update trải qua phương tiện đi lại điện tử .3. Thương Mại Dịch Vụ công nghệ thông tin sẵn có trên thị trường là dịch vụ công nghệ thông tin được phân phối ngay khi có nhu yếu mà không phải trải qua đặt hàng để phong cách thiết kế, gia công, sản xuất, sản xuất ; đã được công khai minh bạch về giá, diễn đạt công dụng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng / trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai, cá thể hoặc trải qua phương tiện đi lại khác được nhiều người tiếp cận .4. Thương Mại Dịch Vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường là dịch vụ được thiết lập theo những nhu yếu riêng nhằm mục đích phân phối nhu yếu đặc trưng của cơ quan, đơn vị chức năng. Theo đó, cơ quan, đơn vị chức năng thuê tổ chức triển khai, cá thể thiết lập mới, lan rộng ra hoặc tăng cấp cho mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu nhằm mục đích cung ứng nhu yếu đặc trưng của cơ quan, đơn vị chức năng ; sau khi triển khai xong mạng lưới hệ thống hoặc khuôn khổ của mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin, tổ chức triển khai, cá thể đó tổ chức triển khai quản trị, quản lý và vận hành để cung ứng dịch vụ cho cơ quan, đơn vị chức năng thuê hoặc chuyển giao cho cơ quan, đơn vị chức năng thuê tự tổ chức triển khai quản trị, quản lý và vận hành trong một thời hạn nhất định .5. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin là một tập hợp những hoạt động có tương quan đến việc điều tra và nghiên cứu, bỏ vốn để shopping, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thiết lập mới, lan rộng ra hoặc tăng cấp cho mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu để tăng trưởng, duy trì, nâng cao chất lượng loại sản phẩm, dịch vụ, hiệu suất cao quản lý và vận hành trong một thời hạn nhất định. Ở quá trình sẵn sàng chuẩn bị, dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin được bộc lộ trải qua báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương, báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật .6. Giám sát tác giả là việc làm kiểm tra, lý giải hoặc giải quyết và xử lý những vướng mắc, biến hóa, phát sinh nhằm mục đích bảo vệ việc tiến hành lắp ráp, thiết lập, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng thương mại hoặc kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ, cơ sở tài liệu theo đúng phong cách thiết kế cụ thể và bảo vệ quyền tác giả so với phong cách thiết kế cụ thể theo pháp luật .7. Hồ sơ triển khai xong dự án Bất Động Sản là tập hợp những hồ sơ, tài liệu có tương quan tới quy trình góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cần được tàng trữ khi đưa loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản vào khai thác, sử dụng .8. Kiểm thử ứng dụng là việc kiểm tra sự phân phối của ứng dụng so với nhu yếu kỹ thuật cần phân phối và nhu yếu của người sử dụng bằng những kỹ thuật, phương tiện đi lại và thiết bị .9. Mở rộng ứng dụng là việc sửa đổi ứng dụng để tăng cường tính năng của ứng dụng đã có nhằm mục đích cung ứng thêm một số ít nhu yếu của người sử dụng, nhu yếu nhiệm vụ trong thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng .10. Nâng cấp ứng dụng là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng, năng lực bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của ứng dụng đã có nhằm mục đích tối ưu hóa năng lực giải quyết và xử lý những nhu yếu của người sử dụng và hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc trong thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng .11. Phát triển ứng dụng ( thiết kế xây dựng ứng dụng ) là việc gia công, sản xuất ứng dụng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu của tổ chức triển khai, người sử dụng hoặc nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại trên thị trường. Phát triển ứng dụng được triển khai trong thiên nhiên và môi trường sản xuất hay còn gọi là thiên nhiên và môi trường tăng trưởng .12. Phần mềm nguồn mở là ứng dụng được phân phối với mã nguồn kèm theo, người sử dụng không phải trả ngân sách bản quyền mua mã nguồn nhưng phải tuân thủ những pháp luật quốc tế về sử dụng ứng dụng nguồn mở .13. Phần mềm nội bộ là ứng dụng được thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra theo những nhu yếu riêng của tổ chức triển khai hoặc người sử dụng nhằm mục đích phân phối nhu yếu đặc trưng của tổ chức triển khai hoặc người sử dụng đó .14. Phần mềm thương mại là ứng dụng sẵn có ; đã được công khai minh bạch về giá, diễn đạt tính năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng / trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai, cá thể hoặc trải qua phương tiện đi lại khác được nhiều người tiếp cận .15. Quản lý chất lượng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ( gọi tắt là quản trị chất lượng ) là hoạt động quản trị trong quy trình thực thi khảo sát ; phong cách thiết kế ; tiến hành và giám sát công tác làm việc tiến hành ; kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao nhằm mục đích bảo vệ nhu yếu về chất lượng của loại sản phẩm và chất lượng của dự án Bất Động Sản .16. Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin là hoạt động quản trị tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù, định mức ngân sách, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin .17. Thẩm định là việc kiểm tra, nhìn nhận của người quyết định hành động góp vốn đầu tư, chủ góp vốn đầu tư, cơ quan trình độ về công nghệ thông tin, cơ quan có thẩm quyền khác trong quy trình sẵn sàng chuẩn bị và thực thi dự án Bất Động Sản để làm cơ sở xem xét, quyết định hành động phê duyệt .18. Thẩm tra là việc kiểm tra, nhìn nhận về mặt trình độ của tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trong quy trình sẵn sàng chuẩn bị và triển khai hoạt động góp vốn đầu tư để làm cơ sở cho công tác làm việc đánh giá và thẩm định .19. Thiết kế cơ sở là những tài liệu bộc lộ bằng thuyết minh và những sơ đồ sơ bộ phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu và những nội dung khác bảo vệ biểu lộ được giải pháp phong cách thiết kế. Thiết kế cơ sở hoàn toàn có thể gồm một hoặc nhiều khuôn khổ góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .20. Thiết kế cụ thể là những tài liệu bộc lộ bằng thuyết minh, sơ đồ, những miêu tả nội dung phong cách thiết kế và những nhu yếu kỹ thuật cần phân phối khác .21. Mô hình toàn diện và tổng thể của mạng lưới hệ thống thông tin là quy mô mức cao nhất của một mạng lưới hệ thống thông tin. Mô hình này biểu lộ khá đầy đủ kiến trúc, những lớp / thành phần của một mạng lưới hệ thống thông tin như : người dùng, nhiệm vụ, ứng dụng, tài liệu, hạ tầng công nghệ thông tin ( gồm có bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin ) và mối quan hệ giữa chúng cùng với những mạng lưới hệ thống bên ngoài có tương tác, tích hợp, liên kết, san sẻ thông tin với mạng lưới hệ thống đó .22. Mô hình lô-gic của mạng lưới hệ thống thông tin là quy mô bộc lộ mức cụ thể của quy mô tổng thể và toàn diện. Mô hình lô-gic biểu lộ tiến trình giải quyết và xử lý giữa những thành phần của mạng lưới hệ thống hoặc giữa mạng lưới hệ thống với những mạng lưới hệ thống khác có tương quan để xử lý những nhu yếu kỹ thuật của mạng lưới hệ thống đó nhằm mục đích đưa ra những tác dụng mong ước .23. Mô hình vật lý của mạng lưới hệ thống thông tin là quy mô bộc lộ mức cụ thể của quy mô lô-gic. Mô hình này màn biểu diễn phong cách thiết kế của mạng lưới hệ thống thông tin dựa trên quy mô lô-gic và giải pháp phong cách thiết kế của mạng lưới hệ thống đã được lựa chọn với những thông tin về giải pháp, thông số kỹ thuật kỹ thuật và thiết bị, công cụ sử dụng ( nếu có ) tương thích với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được vận dụng .

Điều 4. Thực hiện quy định của pháp luật về chính sách ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước
Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước.
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chí chi tiết xác định và công bố danh mục các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm; danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở dùng chung đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước; danh mục các doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng các tiêu chí ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. Đối với sản phẩm phần mềm phục vụ chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp và thống nhất với Bộ quản lý chuyên ngành trước khi ban hành.

Điều 5. Tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử và bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu

1. Việc kiến thiết xây dựng, thẩm định và đánh giá, phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư, quyết định hành động góp vốn đầu tư, phong cách thiết kế và tiến hành triển khai dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành .2. Dự án kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu vương quốc, cơ sở tài liệu của bộ, cơ quan TW, địa phương lao lý tại Luật công nghệ thông tin phải bảo vệ năng lực liên kết, liên thông, san sẻ tài liệu theo pháp luật .

Chương II
QUẢN LÝ DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 6. Quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tính chất và nguồn vốn sử dụng

1. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí đầu tư chi góp vốn đầu tư tăng trưởng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực thi theo lao lý của Luật góp vốn đầu tư công và những lao lý về quản trị ngân sách, quản trị chất lượng tại Mục 2 Chương này .3. Trường hợp dự án Bất Động Sản có mẫu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường, nếu thiết yếu, chủ góp vốn đầu tư xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn những tổ chức triển khai, cá thể điều tra và nghiên cứu, đề xuất kiến nghị giải pháp, giải pháp kỹ thuật, công nghệ ; thiết kế xây dựng, thử nghiệm mẫu sản phẩm, dịch vụ. Các tổ chức triển khai, cá thể nói trên chịu mọi ngân sách phát sinh ( nếu có ). Sau khi thử nghiệm thành công xuất sắc, xác lập được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, ngân sách, chủ góp vốn đầu tư thực thi những thủ tục góp vốn đầu tư theo lao lý .4. Trường hợp dự án Bất Động Sản trong nghành nghề dịch vụ khác có hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin, việc quản trị ngân sách, quản trị chất lượng khuôn khổ ứng dụng công nghệ thông tin đó thực thi theo pháp luật tại Nghị định này .

Điều 7. Phân loại dự án
Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của Luật đầu tư công.

Điều 8. Chủ đầu tư

1. Chủ góp vốn đầu tư là cơ quan, tổ chức triển khai được giao trực tiếp quản trị dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin, đơn cử như sau :a ) Đơn vị quản trị, sử dụng loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản hoặc đơn vị chức năng trình độ về công nghệ thông tin làm chủ góp vốn đầu tư ;b ) Bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân những cấp đồng thời làm chủ góp vốn đầu tư ;c ) Ban quản trị dự án Bất Động Sản do bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân những cấp xây dựng làm chủ góp vốn đầu tư nếu Ban quản trị dự án Bất Động Sản đó có tư cách pháp nhân và có đủ điều kiện kèm theo tổ chức triển khai tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản .2. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn hỗn hợp, chủ góp vốn đầu tư do những thành viên góp vốn thỏa thuận hợp tác cử ra hoặc là đại diện thay mặt của bên có tỷ suất vốn góp cao nhất .

Mục 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tiểu mục 1. TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Điều 9. Trình tự đầu tư dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Trình tự góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm có những quy trình tiến độ :a ) Chuẩn bị góp vốn đầu tư ;b ) Thực hiện góp vốn đầu tư ;c ) Kết thúc góp vốn đầu tư .2. Các việc làm trong quy trình tiến độ triển khai góp vốn đầu tư và kết thúc góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể triển khai tuần tự hoặc xen kẽ tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử của từng dự án Bất Động Sản và do người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư xác lập .

3. Khuyến khích áp dụng hình thức gói thầu hỗn hợp đối với các dự án có hạng mục đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ. Tùy theo tính chất, quy mô của dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định hình thức thực hiện phù hợp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả của dự án.
Trường hợp áp dụng hình thức gói thầu hỗn hợp, việc triển khai thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

4. Việc lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng được thực thi theo lao lý của pháp lý về đấu thầu và những văn bản pháp lý có tương quan .

Điều 10. Các bước thiết kế

1. Tùy theo quy mô, đặc thù của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đơn cử, việc phong cách thiết kế được thực thi 01 bước hoặc 02 bước :a ) Thiết kế 01 bước là phong cách thiết kế cụ thể ;b ) Thiết kế 02 bước gồm phong cách thiết kế cơ sở và phong cách thiết kế cụ thể .2. Thiết kế 01 bước được vận dụng so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dưới đây, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư thấy thiết yếu và nhu yếu phải phong cách thiết kế 02 bước :a ) Dự án shopping dự trữ, sửa chữa thay thế những thiết bị phần cứng thuộc mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, shopping thiết bị không cần lắp ráp, ứng dụng thương mại ;b ) Dự án góp vốn đầu tư mới, lan rộng ra hoặc tăng cấp cho mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu có tổng mức góp vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở xuống ;

c) Dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu nếu xét thấy đủ điều kiện để thiết kế chi tiết và xác định dự toán.
Các trường hợp thiết kế 01 bước quy định tại điểm a, b, c khoản này, thiết kế chi tiết và dự toán của báo cáo kinh tế – kỹ thuật được lập tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư thay cho thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu khả thi.

3. Thiết kế 02 bước được áp dụng đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin khác, trừ các dự án quy định tại khoản 2 Điều này.
Trường hợp thực hiện thiết kế 02 bước, thiết kế chi tiết phải phù hợp với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt về mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (nếu có).

Điều 11. Chuẩn bị đầu tư

1. Nội dung việc làm sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư gồm có :a ) Lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ;b ) Thực hiện khảo sát ;c ) Lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .2. Chủ góp vốn đầu tư tự thực thi hoặc thuê tổ chức triển khai, cá thể lập trách nhiệm khảo sát, triển khai khảo sát, lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật. Một tổ chức triển khai, cá thể tư vấn hoàn toàn có thể đồng thời triển khai khảo sát và lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật .3. Giai đoạn sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư kết thúc khi người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt dự án Bất Động Sản .

Điều 12. Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án

1. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư công.
Đơn vị được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Nội dung báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản triển khai theo pháp luật tại Luật góp vốn đầu tư công. Việc xác lập sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư trong nội dung của báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản triển khai theo chiêu thức so sánh hoặc chiêu thức chuyên viên hoặc theo làm giá thị trường hoặc tích hợp những chiêu thức hoặc địa thế căn cứ theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt .3. Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong nghành nghề dịch vụ khác có hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin, nội dung báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương góp vốn đầu tư khuôn khổ ứng dụng công nghệ thông tin thực thi theo lao lý tại khoản 2 Điều này .

Điều 13. Lập nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát

1. Nhiệm vụ khảo sát gồm có những nội dung sau :a ) Mục đích khảo sát ;b ) Phạm vi khảo sát ;c ) Các loại công tác làm việc khảo sát dự kiến ;d ) Thời gian thực thi khảo sát dự kiến .2. Nhiệm vụ khảo sát phải được chủ góp vốn đầu tư phê duyệt tương thích với nhu yếu của từng loại việc làm khảo sát và là địa thế căn cứ để triển khai công tác làm việc khảo sát .

Điều 14. Báo cáo kết quả khảo sát

1. Nội dung báo cáo giải trình tác dụng khảo sáta ) Tên trách nhiệm khảo sát được duyệt ;b ) Đặc điểm, quy mô góp vốn đầu tư ;c ) Quy trình, chiêu thức và thiết bị ( nếu có ) dùng cho khảo sát ;d ) Số liệu, tác dụng khảo sát thực tiễn. Đối với ứng dụng nội bộ, bổ trợ thêm diễn đạt nhu yếu người sử dụng ;đ ) Phân tích số liệu, nhìn nhận hiệu quả khảo sát ;e ) Đề xuất giải pháp kỹ thuật – công nghệ ( nếu có ) Giao hàng cho việc phong cách thiết kế cơ sở hoặc phong cách thiết kế cụ thể ( trong trường hợp khảo sát bổ trợ hoặc trường hợp dự án Bất Động Sản triển khai lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ) ;g ) Kết luận và yêu cầu ;h ) Các phụ lục có tương quan để minh họa cho hiệu quả khảo sát thu được ( nếu có ) .2. Báo cáo tác dụng khảo sát phải được chủ góp vốn đầu tư kiểm tra, nghiệm thu sát hoạch và là cơ sở cho việc tiến hành lập phong cách thiết kế cơ sở hoặc phong cách thiết kế chi tiết cụ thể ( trong trường hợp dự án Bất Động Sản thực thi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ) .3. Tổ chức, cá thể lập trách nhiệm khảo sát, thực thi khảo sát phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư và pháp lý về chất lượng việc làm đảm nhiệm ; bồi thường thiệt hại ( nếu có ) khi thực thi không đúng trách nhiệm khảo sát được duyệt và những hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại .

Điều 15. Nghiệm thu kết quả khảo sát

1. Căn cứ nghiệm thu sát hoạch hiệu quả khảo sáta ) Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát ( trong trường hợp thuê tổ chức triển khai, cá thể thực thi khảo sát ) ;b ) Nhiệm vụ khảo sát được duyệt ;c ) Báo cáo tác dụng khảo sát .2. Nội dung nghiệm thu sát hoạcha ) Đánh giá chất lượng công tác làm việc khảo sát so với trách nhiệm khảo sát ;b ) Kiểm tra hình thức và số lượng của báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát ;c ) Nghiệm thu khối lượng việc làm khảo sát theo hợp đồng đã ký kết .3. Kết quả nghiệm thu sát hoạch phải được lập thành biên bản .

Điều 16. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

1. Thiết kế cơ sở là một phần của báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản .2. Nội dung của báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi dự án Bất Động Sản thực thi theo pháp luật của Luật góp vốn đầu tư công, trong đó so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cần thuyết minh rõ những nội dung sau :a ) Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh ;b ) Phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, trong đó có nghiên cứu và phân tích, lựa chọn giải pháp bảo vệ tính liên kết, liên thông, san sẻ tài liệu với những mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu tương quan ; nhu yếu về tính chuẩn bị sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp tăng cấp mạng lưới hệ thống bảo vệ chuẩn bị sẵn sàng với IPv6 nếu có những nội dung tương quan hoạt động trên thiên nhiên và môi trường Internet ;c ) Thiết kế cơ sở của giải pháp chọn .

Điều 17. Nội dung chính của thiết kế cơ sở

1. Yêu cầu phong cách thiết kế cơ sởa ) Phải tương thích với chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt và tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành ;b ) Phải tuân thủ những quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được vận dụng ;c ) Phải biểu lộ được những thông số kỹ thuật đa phần, tính năng, tính năng chính ;d ) Phải bảo vệ xác lập được tổng mức góp vốn đầu tư .2. Nội dung chính của phong cách thiết kế cơ sở

a) Phần thuyết minh:
– Mô tả các yêu cầu của dự án;
– Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng;
– Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (nếu có), đưa ra các hạng mục đầu tư chính của dự án theo phương án đã chọn bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền (nếu có) của hệ thống và tính toán (sizing) thông số kỹ thuật cơ bản, số lượng thiết bị;
– Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, thiết bị và các yêu cầu về kỹ thuật; khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan;
– Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

b) Phần sơ đồ sơ bộ:
– Các tài liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện khác; sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện);
– Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

c) Nội dung chính của thiết kế cơ sở đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại bao gồm:
– Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị;
– Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại.

Điều 18. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ
Việc mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ phải bảo đảm đủ điều kiện để xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tên ứng dụng .2. Các thông số kỹ thuật đa phần :a ) Các tiến trình nhiệm vụ cần được tin học hóa ( tổ chức triển khai, quản lý và vận hành của quy trình tiến độ, loại sản phẩm của quy trình nhiệm vụ, những giao tác giải quyết và xử lý của quy trình tiến độ nhiệm vụ ) ;b ) Các đối tượng người dùng tham gia vào tiến trình nhiệm vụ và mối liên hệ giữa chúng ( con người, những nguồn lực, thiết bị ship hàng cho giải quyết và xử lý nhiệm vụ, những yếu tố đóng vai trò tương hỗ khác ) ;c ) Danh sách những nhu yếu của người sử dụng .3. Các nhu yếu phi công dụng :a ) Yêu cầu cần cung ứng so với cơ sở tài liệu ;b ) Yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin ;c ) Các nhu yếu cần cung ứng về thời hạn giải quyết và xử lý, độ phức tạp giải quyết và xử lý của những ứng dụng ;d ) Các nhu yếu về thiết lập, hạ tầng, đường truyền, bảo đảm an toàn quản lý và vận hành, khai thác, sử dụng ;đ ) Các ràng buộc so với mạng lưới hệ thống gồm : ràng buộc thiên nhiên và môi trường, sự nhờ vào vào mạng lưới hệ thống nền tảng ;e ) Yêu cầu về tính sẵn sàng chuẩn bị với IPv6 ( nếu hoạt động trên môi trường tự nhiên Internet ) ;g ) Các nhu yếu phi công dụng khác .

Điều 19. Tổng mức đầu tư dự án

1. Tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản là hàng loạt ngân sách dự trù để góp vốn đầu tư được ghi trong quyết định hành động góp vốn đầu tư, là cơ sở để chủ góp vốn đầu tư lập kế hoạch và quản trị vốn khi thực thi góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .2. Tổng mức góp vốn đầu tư gồm có :

a) Chi phí xây lắp:
– Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;
– Các chi phí xây lắp trực tiếp khác có liên quan.

b) Chi phí thiết bị:
– Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và các thiết bị khác; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí liên quan để mua sắm thiết bị;
– Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;
– Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;
– Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);
– Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có).

c ) giá thành quản trị dự án Bất Động Sản : gồm những ngân sách để tổ chức triển khai triển khai quản trị dự án Bất Động Sản từ quy trình tiến độ sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư đến khi hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch chuyển giao, đưa mẫu sản phẩm của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng và ngân sách giám sát, nhìn nhận góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ;d ) giá thành tư vấn góp vốn đầu tư : Chi tiêu khảo sát ; lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương góp vốn đầu tư, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật ; tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu Giao hàng lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật, tuyển chọn giải pháp ; thẩm tra tính hiệu suất cao và tính khả thi của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; lập phong cách thiết kế chi tiết cụ thể, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ phong cách thiết kế cụ thể ; lập dự trù ; kiểm soát và điều chỉnh dự trù ; thẩm tra phong cách thiết kế cụ thể, dự trù ; lập hồ sơ nhu yếu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và ngân sách nghiên cứu và phân tích nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu ; lập định mức, đơn giá ; kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị ; nhìn nhận chất lượng mẫu sản phẩm ; quy đổi vốn góp vốn đầu tư ; giám sát công tác làm việc tiến hành ; triển khai những việc làm tư vấn khác ;đ ) Chi tiêu khác : phí và lệ phí ; bảo hiểm ( trừ ngân sách bảo hiểm thiết bị pháp luật tại điểm b khoản này ) ; kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử ; truy thuế kiểm toán ; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn góp vốn đầu tư ; lắp ráp và thuê đường truyền ; lệ phí ĐK và duy trì tên miền ; ngân sách thuê dịch vụ công nghệ thông tin ; ngân sách thẩm định giá và những ngân sách đặc trưng khác ;

e) Chi phí dự phòng: chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có).
Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, các chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động.
Các chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này nếu chưa có quy định về định mức hoặc chưa tính được ngay thì được tạm tính để đưa vào tổng mức đầu tư.

3. Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở.
Trường hợp dự án thực hiện lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, dự toán được lập thay cho tổng mức đầu tư. Dự toán tính theo khối lượng từ thiết kế chi tiết và các quy định tại Điều 28 Nghị định này.

4. Tổng mức góp vốn đầu tư được xác lập theo một trong những chiêu thức sau đây :

a) Tính theo thiết kế cơ sở của báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó: Chi phí xây lắp được tính theo khối lượng chủ yếu từ thiết kế cơ sở, các khối lượng khác dự tính và giá vật tư, thiết bị, dịch vụ phù hợp trên thị trường; Chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, giá thiết bị trên thị trường và các yếu tố khác liên quan (nếu có); Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp chuyên gia hoặc phương pháp tính chi phí hoặc theo báo giá thị trường hoặc kết hợp các phương pháp; Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây lắp, chi phí thiết bị; Chi phí dự phòng được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều này.
Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ mới, việc xác định các chi phí thuộc tổng mức đầu tư được phép căn cứ theo báo giá thị trường (nếu có).

b ) Tính trên cơ sở số liệu của những dự án Bất Động Sản có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tương tự như đã thực thi. Khi vận dụng giải pháp này phải tính quy đổi những số liệu của dự án Bất Động Sản tương tự như về thời gian lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi và kiểm soát và điều chỉnh những khoản mục ngân sách chưa xác lập trong tổng mức góp vốn đầu tư cho tương thích ;c ) Kết hợp những chiêu thức lao lý tại điểm a, điểm b khoản này .5. giá thành dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh được tính trên tổng những ngân sách lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều này. giá thành dự trữ cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời hạn tiến hành góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản có tính đến những năng lực dịch chuyển giá trong nước và quốc tế .

Điều 20. Thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế cơ sở dự án

1. Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A, trừ các dự án đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại.
Trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan trung ương, địa phương có thể lấy thêm ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với thiết kế cơ sở dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của các đơn vị quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Đơn vị trình độ về công nghệ thông tin thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở so với dự án Bất Động Sản do quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư, trừ những dự án Bất Động Sản có phong cách thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền đánh giá và thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông .3. Đơn vị trình độ về công nghệ thông tin thường trực người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở, trừ những dự án Bất Động Sản có phong cách thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền đánh giá và thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc thuộc thẩm quyền đánh giá và thẩm định lao lý tại khoản 2 Điều này .4. Trong trường hợp đơn vị chức năng thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở đồng thời là chủ góp vốn đầu tư, đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở xây dựng hội đồng thẩm định và đánh giá để đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở hoặc người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư giao cho đơn vị chức năng trình độ khác thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở .5. Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc cơ quan chuyên môn quản trị về góp vốn đầu tư thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản theo pháp luật của Luật góp vốn đầu tư công ( sau đây gọi là đơn vị chức năng đầu mối tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá ) có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Gửi hồ sơ phong cách thiết kế cơ sở lấy quan điểm thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở của đơn vị chức năng có thẩm quyền lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này ( trừ trường hợp chủ góp vốn đầu tư đồng thời là đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở ) ;b ) Lấy quan điểm những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan để thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản ( nếu thiết yếu ) .6. Đơn vị đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi quan điểm thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở cho đơn vị chức năng đầu mối tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định để tổng hợp quan điểm khi triển khai thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản .

Điều 21. Hồ sơ, nội dung thẩm định thiết kế cơ sở

1. Hồ sơ đơn vị chức năng đầu mối tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định gửi lấy quan điểm đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở gồm có :a ) Báo cáo hiệu quả khảo sát ;b ) Thiết kế cơ sở ;

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan.
Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

2. Thời gian đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau : Không quá 20 ngày so với dự án Bất Động Sản nhóm A ; không quá 15 ngày so với dự án Bất Động Sản nhóm B ; không quá 10 ngày so với dự án Bất Động Sản nhóm C .

3. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở:
– Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế cơ sở so với quy định của pháp luật, bao gồm: thuyết minh thiết kế cơ sở, các sơ đồ thiết kế cơ sở, các tài liệu khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
– Sự phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin;
– Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;
– Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị;
– Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật;
– Sự phù hợp của thiết kế cơ sở trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

Điều 22. Thẩm quyền, trình tự, nội dung thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức báo cáo kinh tế – kỹ thuật

1. Nội dung chính của báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật gồm có :a ) Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh ;b ) Phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, trong đó có nghiên cứu và phân tích, lựa chọn giải pháp bảo vệ tính liên kết, liên thông, san sẻ tài liệu với những mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu tương quan ; nhu yếu về tính sẵn sàng chuẩn bị với IPv6 hoặc giải pháp tăng cấp mạng lưới hệ thống bảo vệ chuẩn bị sẵn sàng với IPv6 nếu có những nội dung tương quan hoạt động trên thiên nhiên và môi trường Internet ;c ) Hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết cụ thể và dự trù theo lao lý tại Điều 27 và 28 Nghị định này ;d ) Các nội dung khác của báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật theo nội dung báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi lao lý tại Luật góp vốn đầu tư công .2. Thẩm quyền, trình tự thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế chi tiết cụ thể dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuậta ) Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản trị về góp vốn đầu tư đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản theo lao lý của Luật góp vốn đầu tư công ( sau đây gọi là đơn vị chức năng đầu mối tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá ) có nghĩa vụ và trách nhiệm : gửi hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết cụ thể lấy quan điểm đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế chi tiết cụ thể của đơn vị chức năng có thẩm quyền pháp luật tại những điểm b, c, d, đ khoản này ; lấy quan điểm những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan để thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản ( nếu thiết yếu ) ;

b) Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế chi tiết đối với dự án nhóm A, trừ các dự án đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại.
Trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan trung ương, địa phương có thể lấy thêm ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với thiết kế chi tiết dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của các đơn vị quy định tại các điểm c và d khoản này;

c ) Đơn vị trình độ về công nghệ thông tin thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cụ thể so với dự án Bất Động Sản do quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư, trừ những dự án Bất Động Sản có phong cách thiết kế cụ thể thuộc thẩm quyền đánh giá và thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông ;d ) Đơn vị trình độ về công nghệ thông tin thường trực người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cụ thể, trừ những dự án Bất Động Sản có phong cách thiết kế chi tiết cụ thể thuộc thẩm quyền đánh giá và thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc thuộc thẩm quyền đánh giá và thẩm định lao lý tại điểm c khoản này ;đ ) Trong trường hợp đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế chi tiết cụ thể đồng thời là chủ góp vốn đầu tư, đơn vị chức năng thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế chi tiết cụ thể xây dựng hội đồng đánh giá và thẩm định để thẩm định và đánh giá hoặc người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư giao cho đơn vị chức năng trình độ khác thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cụ thể ;e ) Đơn vị thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế chi tiết cụ thể lao lý tại những điểm b, c, d, đ khoản này có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi quan điểm đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế chi tiết cụ thể cho đơn vị chức năng đầu mối tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá để tổng hợp quan điểm khi triển khai thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản .3. Nội dung thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế chi tiết cụ thể, dự trù triển khai theo lao lý tại khoản 1, 2 Điều 29 Nghị định này .

Điều 23. Điều chỉnh dự án
Việc điều chỉnh dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tiểu mục 2. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Điều 24. Nội dung công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư
Nội dung công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư gồm:

1. Thực hiện việc khảo sát bổ trợ ( nếu thiết yếu ) .2. Thỏa thuận sử dụng tần số, tài nguyên số vương quốc ( nếu nhu yếu phải có thỏa thuận hợp tác về sử dụng tần số, tài nguyên số theo pháp luật của pháp lý có tương quan ) .3. Lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt hồ sơ phong cách thiết kế cụ thể, trừ trường hợp dự án Bất Động Sản triển khai lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật .4. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai những hợp đồng .5. Kiểm tra, giám sát quy trình triển khai những hợp đồng .6. Quản lý triển khai dự án Bất Động Sản .7. Kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử .8. Bàn giao loại sản phẩm, khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản .9. Đào tạo hướng dẫn sử dụng, tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành và khai thác .10. Nghiệm thu, chuyển giao dự án Bất Động Sản .11. Lập hồ sơ triển khai xong, tàng trữ hồ sơ của dự án Bất Động Sản theo lao lý .

Điều 25. Khảo sát bổ sung

1. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, quyết định hành động việc khảo sát bổ trợ .2. Nhiệm vụ khảo sát bổ trợ được lập theo những nội dung nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này .3. Nội dung báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát bổ trợ, nội dung nghiệm thu sát hoạch tác dụng khảo sát bổ trợ được thực thi theo pháp luật tại Điều 14 và khoản 2 Điều 15 Nghị định này .4. Báo cáo tác dụng khảo sát bổ trợ phải được chủ góp vốn đầu tư kiểm tra, nghiệm thu sát hoạch và là cơ sở cho tiến hành lập hoặc biến hóa, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ phong cách thiết kế cụ thể hoặc phong cách thiết kế cơ sở của báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi .

Điều 26. Lập thiết kế chi tiết

1. Chủ góp vốn đầu tư tự triển khai hoặc thuê những tổ chức triển khai, cá thể lập phong cách thiết kế cụ thể và dự trù. Trong quy trình phong cách thiết kế, được phép sử dụng phong cách thiết kế nổi bật cho những quy mô ứng dụng công nghệ thông tin tựa như nhau .2. Tài liệu làm địa thế căn cứ để phong cách thiết kế cụ thểa ) Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản và báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi được duyệt, trừ trường hợp dự án Bất Động Sản triển khai theo hình thức báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ;b ) Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin được vận dụng ;c ) Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh ;d ) Báo cáo tác dụng khảo sát ;đ ) Báo cáo hiệu quả khảo sát bổ trợ ( nếu có ) và những nhu yếu khác ( nếu thiết yếu ) .

3. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình triển khai, nghiệm thu sản phẩm của dự án khi chủ đầu tư yêu cầu.
Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết không được sử dụng danh nghĩa của các tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết khác dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Tổ chức, cá thể phong cách thiết kế chi tiết cụ thể và dự trù phải chuyển giao cho chủ góp vốn đầu tư hồ sơ phong cách thiết kế cụ thể với số lượng đủ bảo vệ ship hàng cho công tác làm việc quản trị góp vốn đầu tư và tàng trữ .5. Hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết cụ thể được duyệt phải được tàng trữ theo pháp luật của pháp lý về tàng trữ .

Điều 27. Nội dung chính của hồ sơ thiết kế chi tiết

1. Nội dung chính của phong cách thiết kế chi tiết cụ thể

a) Đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện:
– Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị;
– Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị;
– Thống kê khối lượng công tác xây lắp, thiết bị của các hạng mục đầu tư chính và phụ; khối lượng đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan;
– Chỉ dẫn biện pháp triển khai (đối với trường hợp triển khai phức tạp);
– Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
– Sơ đồ mặt bằng hiện trạng;
– Sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán băng thông đường truyền;
– Sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP;
– Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đấu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị;
– Sơ đồ xây lắp mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phần hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu;
– Đối với mạng xây lắp theo tuyến (nếu có): thể hiện phương án tuyến, góc đổi hướng tuyến, cao độ và tọa độ lắp đặt, sự giao cắt chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến với các kích thước và vật liệu chủ yếu.

b) Đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính của thiết kế chi tiết bao gồm:
– Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị;
– Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại.

c) Đối với phần mềm nội bộ:
– Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
– Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm;
– Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào;
– Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet; trường hợp không kết nối Internet, khuyến khích khả năng tương thích hỗ trợ IPv6 hoặc có giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6;
– Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình;
– Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm;
– Các yêu cầu phi chức năng khác.

d ) Yêu cầu chi tiết cụ thể về việc giảng dạy hướng dẫn sử dụng ; tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) ; nhu yếu về bh và bảo dưỡng .2. Dự toán được lập theo lao lý tại Điều 28 Nghị định này .

Điều 28. Dự toán

1. Dự toán là hàng loạt ngân sách triển khai dự án Bất Động Sản được xác lập ở quá trình triển khai góp vốn đầu tư theo từng dự án Bất Động Sản đơn cử tương thích với báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, phong cách thiết kế cụ thể và những nhu yếu việc làm khác phải triển khai .a ) Dự toán là một nội dung trong hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết cụ thể ; dự trù chi tiết cụ thể khuôn khổ góp vốn đầu tư được duyệt là cơ sở để xác lập giá gói thầu so với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực thi và những việc làm triển khai không trải qua hợp đồng ;b ) Đối với gói thầu hỗn hợp, dự trù gói thầu được xác lập trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết ;c ) Trường hợp sử dụng phong cách thiết kế nổi bật, dự trù được xác lập trên cơ sở dự trù của phong cách thiết kế nổi bật lao lý tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này .2. Nội dung dự trù gồm những ngân sách : ngân sách xây lắp, ngân sách thiết bị, ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư, ngân sách khác và ngân sách dự trữ .

a) Chi phí xây lắp:
Chi phí xây lắp được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở định mức, phương pháp lập định mức theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan.

b ) Ngân sách chi tiêu thiết bị được xác lập trên cơ sở số lượng, chủng loại thiết bị cần shopping và giá thiết bị trên thị trường. Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ được xác lập theo giải pháp so sánh hoặc chiêu thức chuyên viên hoặc giải pháp tính ngân sách hoặc theo làm giá thị trường hoặc phối hợp những chiêu thức. Ngân sách chi tiêu lắp ráp, setup thiết bị, tạo lập cơ sở tài liệu, huấn luyện và đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; ngân sách luân chuyển, bảo hiểm thiết bị ; ngân sách tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) và những ngân sách khác có tương quan ( nếu có ) được xác lập bằng cách lập dự trù ;c ) giá thành quản trị dự án Bất Động Sản và ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư được xác lập trên cơ sở đinh mức ngân sách theo tỷ suất hoặc bằng cách lập dự trù ;d ) Chi tiêu khác gồm có những ngân sách chưa pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này và được xác lập bằng cách lập dự trù hoặc theo định mức ngân sách theo tỷ suất ;đ ) Chi tiêu dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh được tính bằng tỷ suất Xác Suất ( % ) trên tổng những ngân sách lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản này. Chi tiêu dự trữ cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời hạn góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản .3. Việc vận dụng những chiêu thức lập dự trù, tính ngân sách, xác lập định mức, đơn giá trong từng thời kỳ và quản trị ngân sách được triển khai theo những công bố, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông .4. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố đơn giá nhân công trong quản trị ngân sách góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .5. Nội dung hồ sơ phục vụ xác lập ngân sách và chiêu thức xác lập ngân sách ứng dụng nội bộ, kiểm thử ứng dụng nội bộ thực thi theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông .

Điều 29. Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán

1. Nội dung đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế chi tiết cụ thểa ) Sự tương thích về thành phần, quy cách của phong cách thiết kế cụ thể so với lao lý của pháp lý, gồm có : những nội dung chính của phong cách thiết kế chi tiết cụ thể, những tài liệu khảo sát và những hồ sơ khác theo lao lý của pháp lý có tương quan ;b ) Sự tương thích với phong cách thiết kế cơ sở trong báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi được duyệt và pháp luật của pháp lý có tương quan, trừ trường hợp dự án Bất Động Sản thực thi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ;c ) Sự tương thích với những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được vận dụng ;d ) Sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh ;đ ) Sự hài hòa và hợp lý của giải pháp, thiết bị ( nếu có ) ;e ) Sự tương thích của giải pháp bảo đảm an toàn quản lý và vận hành, phòng, chống cháy, nổ ( nếu có ) .2. Nội dung thẩm định và đánh giá dự trùa ) Sự tương thích giữa khối lượng phong cách thiết kế chi tiết cụ thể và khối lượng dự trù ;b ) Sự tương thích của việc vận dụng những định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật, mức chi, đơn giá ; việc vận dụng định mức, đơn giá, giải pháp tính, những chính sách, chủ trương có tương quan và những khoản mục ngân sách trong dự trù theo pháp luật .3. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và được phép thuê tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề triển khai thẩm tra phong cách thiết kế chi tiết cụ thể và dự trù để làm cơ sở thẩm định và đánh giá so với những phần việc mà mình thực thi, trừ trường hợp dự án Bất Động Sản triển khai lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật .4. Thẩm quyền phê duyệt phong cách thiết kế cụ thể và dự trùa ) Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt phong cách thiết kế cụ thể và dự trù so với trường hợp phong cách thiết kế 02 bước ;b ) Việc phê duyệt phong cách thiết kế chi tiết cụ thể và dự trù được triển khai đồng thời, không tách riêng phong cách thiết kế cụ thể với dự trù .5. Hồ sơ phong cách thiết kế cụ thể được phê duyệt là cơ sở để chủ góp vốn đầu tư quản trị chất lượng, quá trình, giải pháp tổ chức triển khai tiến hành dự án Bất Động Sản .6. Tổ chức, cá thể triển khai thẩm định và đánh giá, thẩm tra, phê duyệt phong cách thiết kế cụ thể và dự trù phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tác dụng đánh giá và thẩm định, thẩm tra, phê duyệt của mình .7. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản dẫn tới phải kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế cụ thể và dự trù, những nội dung kiểm soát và điều chỉnh phải được chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê duyệt lại theo lao lý tại Điều này .

Điều 30. Điều chỉnh thiết kế chi tiết

1. Thiết kế cụ thể đã được phê duyệt chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây :a ) Khi dự án Bất Động Sản được kiểm soát và điều chỉnh theo lao lý tại Điều 23 Nghị định này và có nhu yếu phải kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế ;b ) Trong quy trình tiến hành thực thi phát hiện thấy những yếu tố bất hài hòa và hợp lý nếu không biến hóa phong cách thiết kế sẽ ảnh hưởng tác động đến chất lượng góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản, tiến trình, giải pháp tiến hành và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản .2. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết cụ thể không làm đổi khác giải pháp kỹ thuật, công nghệ ; không biến hóa quy mô, tiềm năng góp vốn đầu tư và không làm vượt tổng mức góp vốn đầu tư đã được phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư được phép tự kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết cụ thể. Các trường hợp còn lại, chủ góp vốn đầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư thẩm định và đánh giá, phê duyệt lại nội dung kiểm soát và điều chỉnh .3. Đối với trường hợp dự án Bất Động Sản triển khai lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật, nếu đổi khác phong cách thiết kế chi tiết cụ thể không làm biến hóa quy mô, tiềm năng góp vốn đầu tư và không vượt dự trù đã được người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư được phép tự kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết cụ thể ; những trường hợp còn lại, chủ góp vốn đầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư thẩm định và đánh giá, phê duyệt lại nội dung kiểm soát và điều chỉnh .4. Tùy điều kiện kèm theo đơn cử của dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thuê những tổ chức triển khai, cá thể triển khai kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết cụ thể, phong cách thiết kế cơ sở .

Điều 31. Các trường hợp điều chỉnh dự toán

1. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập dự trù kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp lao lý tại Điều 23 và khoản 1 Điều 30 Nghị định này .2. Trường hợp đổi khác cơ cấu tổ chức ngân sách trong dự trù ( gồm có cả ngân sách dự trữ ) nhưng không vượt tổng mức góp vốn đầu tư hoặc dự trù ( so với trường hợp dự án Bất Động Sản thực thi lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ) đã được phê duyệt, chủ góp vốn đầu tư tự tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh dự trù những khuôn khổ góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản .3. Tùy điều kiện kèm theo đơn cử của dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thuê những tổ chức triển khai, cá thể thực thi lập dự trù kiểm soát và điều chỉnh .4. Nội dung dự trù kiểm soát và điều chỉnh được chủ góp vốn đầu tư hoặc người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động là một phần của hồ sơ phong cách thiết kế cụ thể .

Điều 32. Công tác triển khai và giám sát công tác triển khai

1. Chủ góp vốn đầu tư tự thực thi hoặc thuê những tổ chức triển khai, cá thể triển khai công tác làm việc tiến hành xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết lập ứng dụng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị .2. Nhà thầu tiến hành có nghĩa vụ và trách nhiệm lập mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng tương thích với quy mô nếu chủ góp vốn đầu tư nhu yếu ; lập nhật ký công tác làm việc tiến hành .3. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong quy trình tiến hành xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết lập ứng dụng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị phải được triển khai chính sách giám sát công tác làm việc tiến hành .4. Chủ góp vốn đầu tư tự triển khai hoặc thuê tổ chức triển khai, cá thể thực thi giám sát công tác làm việc tiến hành .5. Nội dung công tác làm việc tiến hành, giám sát công tác làm việc tiến hành, nghiệm thu sát hoạch theo pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông .

Điều 33. Quản lý tiến độ thực hiện

1. Dự án trước khi tiến hành thực thi phải được lập quy trình tiến độ thực thi. Tiến độ triển khai phải tương thích với tổng quy trình tiến độ của dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .2. Đối với dự án Bất Động Sản có quy mô lớn và thời hạn triển khai lê dài trên 01 năm thì quá trình thực thi phải được lập cho từng quy trình tiến độ, quý, năm .3. Nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm lập quá trình triển khai chi tiết cụ thể, sắp xếp xen kẽ tích hợp những việc làm cần thực thi nhưng phải bảo vệ tương thích với tổng tiến trình của dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .4. Chủ góp vốn đầu tư, đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) và những bên tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, giám sát và kiểm soát và điều chỉnh tiến trình trong trường hợp quá trình ở một số ít quá trình bị lê dài nhưng không được làm ảnh hưởng tác động đến tổng tiến trình của dự án Bất Động Sản .5. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản trên cơ sở bảo vệ chất lượng góp vốn đầu tư .

Điều 34. Kiểm thử hoặc vận hành thử

1. Sản phẩm của dự án Bất Động Sản phải được kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử tại tối thiểu một đơn vị chức năng thụ hưởng trước khi triển khai nghiệm thu sát hoạch .2. Trường hợp triển khai kiểm thử, tùy điều kiện kèm theo đơn cử, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những hình thức sau :a ) Tự kiểm thử ;b ) Thuê tổ chức triển khai, cá thể kiểm thử độc lập có đủ năng lượng, phương tiện đi lại và điều kiện kèm theo để thực thi kiểm thử .

3. Kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử phải được lập thành văn bản và được gọi là báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử.
Báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử là căn cứ để các bên tham gia nghiệm thu xem xét khi tiến hành nghiệm thu hoặc để chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

4. Sản phẩm của dự án Bất Động Sản sau khi được nhà thầu bổ trợ, triển khai xong phải được chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử lại. Quá trình này chỉ kết thúc khi loại sản phẩm cung ứng nhu yếu chất lượng .

Điều 35. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án

1. Sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản chỉ được chuyển giao cho chủ góp vốn đầu tư sau khi đã nghiệm thu sát hoạch đạt nhu yếu chất lượng. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản với sự tham gia của những tổ chức triển khai, cá thể tư vấn, phân phối thiết bị, tiến hành và cơ quan, đơn vị chức năng tương quan ( nếu có ) .

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, nhà thầu có thể bàn giao từng sản phẩm, hạng mục công việc đã hoàn thành, dự án thành phần hoặc toàn bộ dự án hoàn thành cho chủ đầu tư để đưa vào khai thác, sử dụng.
Nhà thầu đồng thời phải bàn giao kèm theo các tài liệu sau: hồ sơ hoàn thành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành, bảo trì (nếu có) đối với sản phẩm hoặc hạng mục công việc đã hoàn thành; tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (đối với dự án có kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương). Các tài liệu này phải được xác định rõ trong hợp đồng và là một phần trong hồ sơ hoàn thành của dự án.

3. Chủ góp vốn đầu tư phải gửi cho đơn vị chức năng có thẩm quyền theo pháp luật tại điểm b khoản này báo cáo giải trình hoàn thành xong mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản cùng hạng mục hồ sơ triển khai xong loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản để theo dõi, kiểm tra loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản hoàn thành xong, sự tuân thủ lao lý tại Nghị định này khi thiết yếu .a ) Thời hạn : trong vòng 10 ngày ( so với dự án Bất Động Sản có phong cách thiết kế cơ sở không thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông ) hoặc trong vòng 20 ngày ( so với những dự án Bất Động Sản có phong cách thiết kế cơ sở thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông ) kể từ ngày nghiệm thu sát hoạch chuyển giao, đưa loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản vào khai thác, sử dụng đạt nhu yếu và được những bên tham gia nghiệm thu sát hoạch chấp thuận đồng ý, ký kết biên bản nghiệm thu sát hoạch ;

b) Đơn vị có thẩm quyền được quy định cụ thể như sau:
– Đối với các dự án có thiết kế cơ sở thuộc trách nhiệm thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ đầu tư gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư gửi về đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định thiết kế cơ sở của Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Đối với các dự án khác, chủ đầu tư gửi về đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này, trừ các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định thiết kế cơ sở của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Đối với thiết kế xây dựng, tăng trưởng hoặc tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ, nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao :a ) Các tài liệu của từng quá trình trong quy trình thiết kế xây dựng, tăng trưởng hoặc tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng theo nội dung hợp đồng đã ký kết ;b ) Bộ chương trình thiết lập ứng dụng ;c ) Mã nguồn của chương trình ( nếu có ) ;d ) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; tài liệu Giao hàng đào tạo và giảng dạy người sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; tài liệu quy trình tiến độ bảo dưỡng ( nếu có ) ; hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn ( nếu có ) ;đ ) Tài liệu kỹ thuật ship hàng liên kết theo pháp luật ( so với dự án Bất Động Sản có liên kết, san sẻ tài liệu giữa những bộ, cơ quan TW, địa phương ) .5. Các hồ sơ, tài liệu tương quan đến dự án Bất Động Sản phải được chủ góp vốn đầu tư tàng trữ theo lao lý của pháp lý về tàng trữ .6. Trường hợp dự án Bất Động Sản không được liên tục thực thi do nguyên do bất khả kháng hoặc theo quyết định hành động của người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư thì chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch phân công việc đã thực thi với sự tham gia của những tổ chức triển khai, cá thể tư vấn, phong cách thiết kế và cơ quan, đơn vị chức năng tương quan ( nếu có ) .

Điều 36. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án

1. Hồ sơ hoàn thành xong loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản phải được chủ đầu tư lập rất đầy đủ trước khi đưa loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản vào khai thác, sử dụng .2. Hồ sơ triển khai xong được lập một lần chung cho hàng loạt dự án Bất Động Sản nếu những loại sản phẩm, khuôn khổ việc làm thuộc dự án Bất Động Sản được đưa vào khai thác, sử dụng đồng thời. Trường hợp những mẫu sản phẩm, khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản được đưa vào khai thác, sử dụng ở những thời gian khác nhau thì hoàn toàn có thể lập hồ sơ hoàn thành xong cho riêng từng loại sản phẩm, khuôn khổ việc làm đó .3. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập hồ sơ hoàn thành xong. Các nhà thầu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập hồ sơ hoàn thành xong cho loại sản phẩm, khuôn khổ việc làm mình đảm nhiệm, số lượng hồ sơ hoàn thành xong do chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với những nhà thầu và những bên có tương quan .4. Lưu trữ hồ sơ hoàn thành xong triển khai theo pháp luật của pháp lý về tàng trữ .

Tiểu mục 3. KẾT THÚC ĐẦU TƯ, ĐƯA SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG

Điều 37. Kết thúc đầu tư, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng
Nội dung công việc thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

1. Bảo hành loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản .2. Quyết toán vốn góp vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán .

Điều 38. Bảo hành sản phẩm của dự án

1. Thời hạn tối thiểu Bảo hành loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản được tính từ ngày chủ góp vốn đầu tư ký biên bản nghiệm thu sát hoạch chuyển giao, đưa mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản vào khai thác, sử dụng và được lao lý như sau :a ) Bảo hành 24 tháng so với loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A ;b ) Bảo hành 12 tháng so với loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản nhóm B, C .2. Mức tiền Bảo hành tối thiểu được tính bằng tỷ suất Xác Suất ( % ) giá trị mẫu sản phẩm của dự án Bất Động Sản và được lao lý như sau :a ) Đối với loại sản phẩm có thời hạn bh 24 tháng là 03 % ;

b) Đối với sản phẩm có thời hạn bảo hành 12 tháng là 05%.
Nhà thầu có trách nhiệm nộp thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương cho chủ đầu tư hoặc các hình thức bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp nhận.
Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo lãnh sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

3. Trách nhiệm của những bên về bh

a) Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có trách nhiệm:
– Kiểm tra, phát hiện sai hỏng để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục, thay thế. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành sản phẩm của dự án;
– Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa, thay thế của nhà thầu;
– Xác nhận hoàn thành bảo hành sản phẩm của dự án cho nhà thầu.

b) Nhà thầu có trách nhiệm:
– Tổ chức khắc phục, sửa chữa, thay thế ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án và phải chịu mọi phí tổn khắc phục, sửa chữa, thay thế;
– Từ chối bảo hành trong các trường hợp: Hư hỏng không phải do lỗi của nhà thầu gây ra; chủ đầu tư vi phạm quy định quản lý nhà nước bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc gỡ bỏ; sử dụng sản phẩm của dự án sai quy trình vận hành.

c ) Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng, sự cố, sai hỏng so với loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản kể cả sau thời hạn Bảo hành, tùy theo mức độ vi phạm còn bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 39. Xử lý tài sản khi dự án kết thúc
Việc xử lý tài sản là kết quả của dự án và tài sản phục vụ hoạt động của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Bảo trì sản phẩm của dự án

1. Sản phẩm của dự án Bất Động Sản phải được bảo dưỡng .2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng quản trị, sử dụng mẫu sản phẩm của dự án Bất Động Sản trong việc bảo dưỡng :a ) Tổ chức thực thi bảo dưỡng loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản ;

b) Xác định chi phí bảo trì trên cơ sở báo giá thị trường;

c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc chất lượng loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản xuống cấp trầm trọng hay trục trặc do không thực thi bảo dưỡng theo lao lý .

Điều 41. Thanh toán, quyết toán dự án
Việc thanh toán, quyết toán dự án thực hiện theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ thanh toán.

Tiểu mục 4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 42. Các hình thức quản lý dự án

1. Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động lựa chọn một trong những hình thức quản trị dự án Bất Động Sản sau :a ) Trực tiếp quản lý dự án Bất Động Sản khi chủ góp vốn đầu tư có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng ;b ) Thuê tổ chức triển khai tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản .

2. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án.
Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở xuống, chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ quản lý dự án.

Điều 43. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý dự án

1. Chủ góp vốn đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quản trị triển khai dự án Bất Động Sản, thực thi trách nhiệm, quyền hạn kể từ tiến trình sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư, triển khai góp vốn đầu tư cho đến khi kết thúc góp vốn đầu tư, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao đưa loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng bảo vệ hiệu suất cao, khả thi của dự án Bất Động Sản và tuân thủ những pháp luật của pháp lý, kể cả những việc làm giao cho Ban quản trị dự án Bất Động Sản hoặc thuê tổ chức triển khai tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản triển khai .2. Báo cáo giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản và update thông tin dự án Bất Động Sản trên Hệ thống thông tin về giám sát, nhìn nhận góp vốn đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo pháp luật .3. Trường hợp trực tiếp quản trị dự án Bất Động Sản nhưng không xây dựng Ban quản trị dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư sử dụng pháp nhân của mình để trực tiếp quản trị thực thi dự án Bất Động Sản. Chủ góp vốn đầu tư phải có quyết định hành động cử người tham gia quản trị dự án Bất Động Sản và phân công trách nhiệm đơn cử, trong đó phải có người trực tiếp đảm nhiệm việc làm quản trị dự án Bất Động Sản. Những người được cử tham gia quản trị dự án Bất Động Sản thao tác theo chính sách kiêm nhiệm hoặc chuyên trách .4. Trường hợp trực tiếp quản trị dự án Bất Động Sản và xây dựng Ban quản trị dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm :

a) Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý dự án theo nguyên tắc: phù hợp với điều kiện thực tế của chủ đầu tư, yêu cầu của dự án; phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; phân cấp mạnh cho Ban quản lý dự án theo tinh thần nhiệm vụ phải đi đôi với quyền hạn để giảm tối đa các thủ tục hành chính giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.
Việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban quản lý dự án phải được thể hiện trong quyết định thành lập Ban quản lý dự án, các văn bản giao nhiệm vụ và ủy quyền của chủ đầu tư.

b ) Có thể giao cho một Ban quản trị dự án Bất Động Sản quản trị nhiều dự án Bất Động Sản khi có đủ điều kiện kèm theo năng lượng .5. Trường hợp thuê tổ chức triển khai tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Phân công tối thiểu một cán bộ chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng đảm nhiệm việc quản trị triển khai dự án Bất Động Sản và giao trách nhiệm cho những đơn vị chức năng trình độ thuộc cỗ máy của cơ quan, đơn vị chức năng mình để tham mưu, giúp việc cho chỉ huy thực thi những trách nhiệm, quyền hạn của chủ góp vốn đầu tư và kiểm tra, theo dõi việc triển khai hợp đồng của tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản nhằm mục đích bảo vệ dự án Bất Động Sản được thực thi đúng nội dung, quá trình, chất lượng và hiệu suất cao ;b ) Tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức triển khai tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản tương thích với việc làm tiếp đón để giúp chủ góp vốn đầu tư quản trị triển khai dự án Bất Động Sản .6. Chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .

Điều 44. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án

1. Trường hợp chủ góp vốn đầu tư xây dựng Ban quản trị dự án Bất Động Sản, Ban quản trị dự án Bất Động Sản có những trách nhiệm và quyền hạn sau :a ) Thực hiện trách nhiệm do chủ góp vốn đầu tư giao và quyền hạn do chủ góp vốn đầu tư ủy quyền. Ban quản trị dự án Bất Động Sản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư và pháp lý theo trách nhiệm được giao và quyền hạn được chuyển nhượng ủy quyền ;b ) Ban quản trị dự án Bất Động Sản không được xây dựng những Ban quản trị dự án Bất Động Sản thường trực hoặc xây dựng những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực để thực thi quản trị dự án Bất Động Sản ;c ) Khi Ban quản trị dự án Bất Động Sản được giao quản trị nhiều dự án Bất Động Sản thì từng dự án Bất Động Sản phải được quản trị, theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời sau khi kết thúc dự án Bất Động Sản theo đúng pháp luật ;d ) Trường hợp thiết yếu, Ban quản trị dự án Bất Động Sản được phép thuê những tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để tham gia quản trị, giám sát 1 số ít phần việc Ban quản trị dự án Bất Động Sản không có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng trình độ triển khai, nhưng phải được chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận ;đ ) Ban quản trị dự án Bất Động Sản được ký hợp đồng thuê cá thể, tổ chức triển khai tư vấn quốc tế có kinh nghiệm tay nghề, năng lượng để quản trị những việc làm mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lượng triển khai hoặc khi có nhu yếu đặc biệt quan trọng khác. Việc thuê tư vấn quốc tế trong trường hợp này phải được người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép ;e ) Thực hiện những việc làm quản trị dự án Bất Động Sản theo lao lý tại Điều 45 Nghị định này ;g ) Chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .2. Trường hợp chủ góp vốn đầu tư thuê tổ chức triển khai tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản có những trách nhiệm và quyền hạn sau :a ) Tổ chức tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản thực thi những nội dung quản trị triển khai dự án Bất Động Sản theo hợp đồng ký với chủ góp vốn đầu tư. Hợp đồng thuê tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản phải nêu rõ khoanh vùng phạm vi việc làm và nội dung quản trị ; quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của tư vấn và của chủ góp vốn đầu tư ;b ) Tổ chức tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai cỗ máy và cử người đảm nhiệm để trực tiếp thực thi trách nhiệm quản trị triển khai dự án Bất Động Sản theo hợp đồng đã ký với chủ góp vốn đầu tư. Tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản phải có văn bản thông tin về trách nhiệm, quyền hạn của người đảm nhiệm và cỗ máy của tư vấn trực tiếp thực thi quản trị dự án Bất Động Sản cho chủ góp vốn đầu tư biết và thông tin tới những nhà thầu khác và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan ;c ) Tổ chức tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản được thuê những tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để thực thi 1 số ít phần việc quản trị dự án Bất Động Sản, nhưng phải được chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận và tương thích với trách nhiệm, quyền hạn trong hợp đồng đã ký với chủ góp vốn đầu tư ;d ) Thực hiện những việc làm quản trị dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Điều 45 Nghị định này và những nội dung đã cam kết trong hợp đồng ; phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quy trình quản trị dự án Bất Động Sản ; chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ;đ ) Chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .

Điều 45. Nội dung công việc quản lý dự án
Nội dung công việc quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm:

1. Thực hiện những thủ tục và những việc làm ship hàng tiến hành dự án Bất Động Sản .2. Tổ chức lập, sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ phong cách thiết kế cụ thể .3. Tổ chức lập hồ sơ nhu yếu, hồ sơ mời thầu ; tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu .4. Đàm phán, ký kết hợp đồng với những nhà thầu theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư .5. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến trình, ngân sách tiến hành, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn quản lý và vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường .6. Thực hiện giám sát công tác làm việc tiến hành theo pháp luật và những việc làm tư vấn khác .7. Tổ chức nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản ; thanh toán giao dịch, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư .8. Lập báo cáo giải trình quyết toán khi dự án Bất Động Sản triển khai xong đưa vào khai thác, sử dụng .9. Thực hiện những việc làm khác theo pháp luật của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .

Mục 3. QUẢN LÝ DỰ ÁN THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 48. Quyền sở hữu thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc sở hữu của cơ quan, đơn vị thuê. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chuyển giao đầy đủ cho cơ quan, đơn vị thuê các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Điều 49. Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin và tổ chức kiểm thử hoặc vận hành thử

1. Các nội dung đặc trưng của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông .2. Dịch Vụ Thương Mại công nghệ thông tin phải được kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử theo lao lý tại Điều 58 Nghị định này trước khi chính thức đưa vào sử dụng dịch vụ .

Điều 50. Thuê dịch vụ công nghệ thông tin tập trung
Cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ công nghệ thông tin xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin tập trung trong phạm vi của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng có nhu cầu sử dụng.
Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin tập trung thực hiện theo các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Chương III
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 51. Quản lý thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước

1. Đối với những hoạt động góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí đầu tư chi liên tục sau đây, thực thi theo lao lý của pháp lý về shopping sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích duy trì hoạt động tiếp tục của cơ quan, đơn vị chức năng :a ) Mua sắm dự trữ, thay thế sửa chữa những thiết bị phần cứng thuộc mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có ;b ) Mua sắm thiết bị không cần lắp ráp, ứng dụng thương mại ; bảo dưỡng, bảo trì, thay thế sửa chữa mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng ; quản trị quản lý và vận hành, thuê quản trị, tương hỗ kỹ thuật mạng lưới hệ thống thông tin, dịch vụ bảo mật an ninh mạng, bảo đảm an toàn thông tin ;c ) Tạo lập, duy trì mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu ; bảo vệ hoạt động cho cổng / trang thông tin điện tử ;d ) Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức kinh phí đầu tư từ 200 triệu đồng trở xuống để thiết lập mới, lan rộng ra hoặc tăng cấp cho mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu ;đ ) Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí đầu tư chi liên tục để khắc phục ngay hoặc giải quyết và xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc thực thi trách nhiệm xử lý sự cố theo nhu yếu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc nhu yếu nhiệm vụ lao lý tại văn bản quy phạm pháp luật .2. Đối với những hoạt động góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí đầu tư chi liên tục có mức kinh phí đầu tư trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, lan rộng ra hoặc tăng cấp cho mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu, triển khai theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về lập đề cương và dự trù cụ thể .3. Đối với những hoạt động góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí đầu tư chi tiếp tục có mức kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng để thiết lập mới, lan rộng ra hoặc tăng cấp cho mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, cơ sở tài liệu, thực thi theo pháp luật về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau :a ) Phân loại dự án Bất Động Sản ; trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ; thẩm quyền thẩm định và đánh giá, phê duyệt phong cách thiết kế ; quản trị ngân sách, quản trị chất lượng triển khai theo pháp luật tại Chương II Nghị định này ;b ) Chủ trương góp vốn đầu tư ; thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư ; xác lập chủ góp vốn đầu tư thực thi theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước ;c ) Đơn vị đầu mối đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản là đơn vị chức năng trình độ thường trực người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư .

Điều 52. Quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước

1. Đối với hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sẵn có trên thị trường, thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Giá thuê dịch vụ (tính theo đơn giá của từng dịch vụ sử dụng hoặc đơn giá sản phẩm đầu ra của dịch vụ) được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm thuê dịch vụ.
Trường hợp người có thẩm quyền quyết định thuê dịch vụ yêu cầu phải lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, việc lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tại các Điều 53, 54, 55, 56, 57 Nghị định này.

2. Đối với hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường ( sau đây gọi là dịch vụ theo nhu yếu riêng ), triển khai theo lao lý tại những Điều 53, 54, 55, 56, 57, 58 Nghị định này .3. Trường hợp dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường, nếu thiết yếu, cơ quan, đơn vị chức năng thuê dịch vụ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn những tổ chức triển khai, cá thể nghiên cứu và điều tra, đề xuất kiến nghị giải pháp, giải pháp kỹ thuật, công nghệ ; kiến thiết xây dựng, thử nghiệm dịch vụ. Các tổ chức triển khai, cá thể nói trên chịu mọi ngân sách phát sinh ( nếu có ). Sau khi thử nghiệm thành công xuất sắc, xác lập được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, ngân sách, cơ quan, đơn vị chức năng thuê dịch vụ triển khai những thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo lao lý .4. Quy trình lập dự trù, phân chia dự trù kinh phí đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này được triển khai theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước .5. Việc lựa chọn nhà phân phối trong hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này triển khai theo lao lý của pháp lý về đấu thầu .6. Quyền sở hữu thông tin, tài liệu hình thành trong quy trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai theo pháp luật tại Điều 48 Nghị định này .

7. Cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ công nghệ thông tin xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin tập trung trong phạm vi của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều đơn vị trực thuộc cùng có nhu cầu sử dụng.
Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin tập trung thực hiện theo các quy định tại Chương này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 53. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền quyết định hành động shopping gia tài, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích duy trì hoạt động liên tục của cơ quan, đơn vị chức năng theo pháp luật phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo nhu yếu riêng ( sau đây gọi là kế hoạch thuê ) theo thẩm quyền quyết định hành động shopping gia tài, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của cấp mình .2. Kế hoạch thuê phải được thẩm định và đánh giá trước khi phê duyệt .a ) Cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê phân công đơn vị chức năng trình độ thường trực thực thi thẩm định và đánh giá kế hoạch thuê trước khi phê duyệt ( sau đây gọi là đơn vị chức năng đầu mối đánh giá và thẩm định ) ;b ) Đơn vị đầu mối thẩm định và đánh giá có nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê lấy quan điểm của đơn vị chức năng có trình độ về công nghệ thông tin ;c ) Trường hợp thiết yếu, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê nhu yếu đơn vị chức năng sử dụng ngân sách được giao trách nhiệm thuê dịch vụ ( sau đây gọi tắt là chủ trì thuê ) lựa chọn tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để thẩm tra một phần hoặc hàng loạt nội dung pháp luật tại khoản 3 Điều 56 Nghị định này .

Điều 54. Lập kế hoạch thuê

1. Chủ trì thuê tự thực thi hoặc thuê những tổ chức triển khai, cá thể thực thi lập kế hoạch thuê theo những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều này .2. Nội dung chính của kế hoạch thuêa ) Hiện trạng, sự thiết yếu thuê dịch vụ ;b ) Các khuôn khổ chính cần thuê ; tiềm năng, nội dung và quy mô, khoanh vùng phạm vi, khu vực và cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng dịch vụ ;c ) Xác định nhu yếu về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin ; nhu yếu về kỹ thuật, công nghệ để phân phối nhu yếu chất lượng dịch vụ ; nhu yếu, điều kiện kèm theo về năng lực liên kết, liên thông với ứng dụng, mạng lưới hệ thống thông tin khác ; miêu tả nhu yếu cần phân phối của ứng dụng nội bộ ; nhu yếu về bảo đảm an toàn bảo mật thông tin thông tin, tài liệu và những nhu yếu khác ;d ) Xác định, làm rõ việc chiếm hữu những thông tin, tài liệu hình thành trong quy trình phân phối dịch vụ và giải pháp quản trị, chuyển giao cho bên thuê ;đ ) Thời gian thuê và tiến trình, thời hạn thiết kế xây dựng, tăng trưởng, hình thành dịch vụ ; thời hạn thuê phải đủ dài ( từ 01 năm trở lên nhưng không quá 05 năm ) nhằm mục đích bảo vệ sự không thay đổi, liên tục, hiệu suất cao của việc khai thác, sử dụng dịch vụ ; những trường hợp có thời hạn thuê dưới 01 năm phải được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê được cho phép ;e ) Yêu cầu về những phát sinh trong quy trình khai khác, sử dụng dịch vụ ;g ) Dự toán thuê dịch vụ theo lao lý tại Điều 55 Nghị định này .

Điều 55. Dự toán thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng

1. Cơ cấu dự trù :a ) Ngân sách chi tiêu thuê dịch vụ ;b ) Chi tiêu quản trị : Gồm những ngân sách thiết yếu theo pháp luật để chủ trì thuê tổ chức triển khai quản trị triển khai ;c ) Ngân sách chi tiêu tư vấn : Ngân sách chi tiêu khảo sát, lập kế hoạch thuê ; thẩm tra kế hoạch thuê ; tư vấn đấu thầu ; giám sát triển khai ( nếu có ) ; thực thi những việc làm tư vấn khác ;d ) Ngân sách chi tiêu khác : Chi tiêu truy thuế kiểm toán ; thẩm định giá ; kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử ; ngân sách đặc trưng khác ;đ ) Ngân sách chi tiêu dự trữ .2. Phương pháp xác lậpa ) Chi tiêu thuê dịch vụ được xác lập bằng một trong những giải pháp sau : Phương pháp so sánh ; giải pháp chuyên viên ; chiêu thức lấy làm giá thị trường ; chiêu thức tính ngân sách ; tích hợp những giải pháp .

b) Chi phí quản lý, chi phí tư vấn, chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc theo định mức chi phí theo tỷ lệ.
Chủ trì thuê căn cứ vào tính chất của hoạt động thuê dịch vụ để lựa chọn phương pháp xác định chi phí thuê phù hợp và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

c ) Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn giải pháp tính ngân sách thuê dịch vụ .

Điều 56. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê

1. Hồ sơ trình đánh giá và thẩm định :a ) Tờ trình đánh giá và thẩm định kế hoạch thuê theo mẫu tại Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này ;b ) Kế hoạch thuê ;c ) Các văn bản có tương quan khác .2. Thời gian thẩm định và đánh giá kế hoạch thuêa ) Thời gian đánh giá và thẩm định kế hoạch thuê không quá 20 ngày kể từ ngày đơn vị chức năng đầu mối đánh giá và thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không gồm có thời hạn bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ. Thời gian thẩm định và đánh giá kế hoạch thuê bao gồm thời hạn đơn vị chức năng đầu mối đánh giá và thẩm định lấy quan điểm theo lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 53 và khoản 4 Điều này ;b ) Trường hợp cần nhu yếu bổ trợ hoặc báo cáo giải trình thêm về nội dung kế hoạch thuê, trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị chức năng đầu mối thẩm định và đánh giá có văn bản nhu yếu chủ trì thuê bổ trợ hoặc báo cáo giải trình .3. Nội dung thẩm định và đánh giá kế hoạch thuêa ) Sự tương thích của những nội dung trong kế hoạch thuê pháp luật tại Điều 54 Nghị định này ;b ) Tính khá đầy đủ, hài hòa và hợp lý và tương thích với nhu yếu trong thực tiễn của những khoản mục ngân sách trong dự trù thuê dịch vụ .4. Trong quy trình đánh giá và thẩm định, tùy theo đặc thù phức tạp của từng việc làm và nội dung chi, cơ quan đầu mối đánh giá và thẩm định hoàn toàn có thể lấy quan điểm hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê lấy quan điểm bằng văn bản hoặc tổ chức triển khai hội nghị tư vấn để lấy quan điểm của những cơ quan có tương quan, lấy quan điểm chuyên viên của những tổ chức triển khai, cá thể có trình độ .5. Văn bản hiệu quả thẩm định và đánh giá được dùng làm cơ sở cho bước xem xét, phê duyệt kế hoạch thuê .6. Hồ sơ do đơn vị chức năng đầu mối đánh giá và thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê bao gồm :a ) Tờ trình phê duyệt kế hoạch thuê ;b ) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê theo mẫu tại Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định này ;c ) Kế hoạch thuê đã được triển khai xong theo quan điểm đánh giá và thẩm định ;d ) Văn bản tác dụng đánh giá và thẩm định kế hoạch thuê ;đ ) Ý kiến của những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan ( nếu có ) ;e ) Các văn bản pháp lý, hồ sơ có tương quan khác .7. Thời gian phê duyệt kế hoạch thuê là không quá 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Điều 57. Điều chỉnh kế hoạch thuê

1. Kế hoạch thuê đã phê duyệt được xem xét kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây :a ) Trường hợp có nhu yếu phát sinh về chất lượng, số lượng dịch vụ cần thuê, đổi khác thời hạn thuê làm tăng hoặc giảm ngân sách thuê ;b ) Xuất hiện những yếu tố mang lại hiệu suất cao cao hơn cho hoạt động thuê ;c ) Xuất hiện những yếu tố bất khả kháng : sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc những sự kiện bất khả kháng khác có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thuê ;d ) Khi chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được cấp thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới khoanh vùng phạm vi, nội dung, quy mô, tiềm năng của kế hoạch thuê .

2. Khi điều chỉnh kế hoạch thuê không làm thay đổi mục tiêu, quy mô; không vượt dự toán đã được phê duyệt, chủ trì thuê được phép tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh.
Trường hợp điều chỉnh kế hoạch thuê làm thay đổi mục tiêu và quy mô hoặc vượt dự toán đã được phê duyệt, chủ trì thuê phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định trước khi quyết định. Hồ sơ, thủ tục, thời gian trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê điều chỉnh được thực hiện như bước thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê.

3. Người quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch thuê chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động của mình .

Điều 58. Tổ chức kiểm thử, vận hành thử

1. Thương Mại Dịch Vụ theo nhu yếu riêng phải được kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử trước khi chính thức đưa vào sử dụng nhằm mục đích bảo vệ cung ứng những nhu yếu của kế hoạch thuê .2. Trường hợp thực thi kiểm thử, tùy điều kiện kèm theo đơn cử, chủ trì thuê hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những hình thức sau :a ) Tự kiểm thử ;b ) Thuê tổ chức triển khai, cá thể kiểm thử độc lập có đủ năng lượng, phương tiện đi lại và điều kiện kèm theo để thực thi kiểm thử .

3. Kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử phải được lập thành văn bản và được gọi là báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử.
Báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử là căn cứ để các bên tham gia nghiệm thu xem xét khi tiến hành nghiệm thu, đưa vào sử dụng dịch vụ hoặc là căn cứ để chủ trì thuê yêu cầu nhà thầu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. Thời điểm thuê dịch vụ được tính từ thời điểm nghiệm thu, đưa vào sử dụng dịch vụ.

4. Thương Mại Dịch Vụ theo nhu yếu riêng sau khi được nhà thầu cung ứng dịch vụ bổ trợ, hoàn thành xong phải được chủ trì thuê tổ chức triển khai kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử lại. Quá trình này chỉ kết thúc khi dịch vụ theo nhu yếu riêng cung ứng những nhu yếu về chất lượng dịch vụ và nhu yếu về kỹ thuật, công nghệ cần cung ứng .

Chương IV
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Ban hành và hướng dẫn những văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .2. Theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình triển khai những hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin của những cơ quan, đơn vị chức năng ; tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng Chính phủ những yếu tố vượt thẩm quyền quản trị nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông .3. Theo dõi, kiểm tra thực thi chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ góp vốn đầu tư tập trung chuyên sâu, đúng tiềm năng, có hiệu suất cao .4. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất việc tuân thủ lao lý tại Nghị định này .5. Yêu cầu, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai theo dõi, kiểm tra thực thi chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ góp vốn đầu tư tập trung chuyên sâu, đúng tiềm năng, có hiệu suất cao ; kiểm tra việc tuân thủ pháp luật tại Nghị định này và những pháp luật của pháp lý tương quan đến dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong khoanh vùng phạm vi quản trị của mình .6. Rà soát mạng lưới hệ thống định mức thuộc thẩm quyền quản trị ; sửa đổi, bổ trợ, phát hành kịp thời, tương thích với tình hình thực tiễn, tân tiến khoa học và công nghệ, bảo vệ tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí .7. Xây dựng và lao lý chi tiết cụ thể việc sử dụng mạng lưới hệ thống quản trị kiến trúc Chính phủ điện tử Nước Ta .8. Chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .

Điều 60. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương

1. Hướng dẫn tiến hành thực thi những văn bản quy phạm pháp luật về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong khoanh vùng phạm vi quản trị .2. Theo dõi, kiểm tra triển khai chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong khoanh vùng phạm vi quản trị, bảo vệ góp vốn đầu tư tập trung chuyên sâu, đúng tiềm năng, có hiệu suất cao .3. Kiểm tra việc tuân thủ những pháp luật của Nghị định này so với những tổ chức triển khai, cá thể tham gia quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong khoanh vùng phạm vi quản trị .4. Chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý có tương quan đến quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .

Điều 61. Trách nhiệm của đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Trách nhiệm của đơn vị chức năng trình độ về công nghệ thông tin thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnha ) Trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành những văn bản hướng dẫn tiến hành những văn bản quy phạm pháp luật về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương ;b ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, những tổ chức triển khai và cá thể tham gia quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương ;c ) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, kiểm tra triển khai chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, bảo vệ góp vốn đầu tư tập trung chuyên sâu, đúng tiềm năng, có hiệu suất cao ;d ) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc tuân thủ lao lý tại Nghị định này và những lao lý của pháp lý tương quan đến góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương ;đ ) Thẩm định phong cách thiết kế cơ sở theo pháp luật tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này ;e ) Thẩm định phong cách thiết kế cụ thể theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định này ;g ) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc triển khai chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, việc tuân thủ lao lý tại Nghị định này và những lao lý của pháp lý tương quan đến góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương .2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệma ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, những tổ chức triển khai và cá thể tham gia quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong khoanh vùng phạm vi quản trị ;b ) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật tại Nghị định này và những lao lý của pháp lý tương quan đến góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong khoanh vùng phạm vi quản trị ;c ) Phối hợp với đơn vị chức năng trình độ về công nghệ thông tin thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hoạt động góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khi được nhu yếu .

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 62. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 .2. Nghị định này thay thế Nghị định số 102 / 2009 / NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014 / QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm năm trước của Thủ tướng Chính phủ lao lý thử nghiệm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước .

Điều 63. Quy định chuyển tiếp

1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đang thực hiện thì thực hiện theo các quy định về quản lý đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin tại thời điểm phê duyệt.
Trường hợp cần thiết áp dụng theo các quy định tại Nghị định này thì người có thẩm quyền xem xét quyết định, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc.

2. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành nhưng chưa tiến hành thực thi hoặc đã lập, thẩm định và đánh giá nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì những bước tiếp theo thực thi theo pháp luật tại Nghị định này .

Điều 64. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở TW, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này .2. Trong quy trình thực thi những nội dung của Nghị định này, nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cần phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền .3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan TW tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi Nghị định này. / .

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KSTT (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ)

CƠ QUAN TRÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … …

…, ngày … tháng … năm …

TỜ TRÌNH

Thẩm định, phê duyệt dự án (Tên dự án) …

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … …
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;
Căn cứ Nghị định số … / NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác có tương quan ;
Chủ góp vốn đầu tư trình thẩm định và đánh giá, phê duyệt dự án Bất Động Sản … ( Tên dự án Bất Động Sản ) … với những nội dung chính sau :

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án Bất Động Sản :
2. Chủ góp vốn đầu tư :
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi :
4. Sự thiết yếu góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản :
5. Mục tiêu góp vốn đầu tư :
6. Quy mô góp vốn đầu tư :
7. Địa điểm góp vốn đầu tư :
8. Thiết kế cơ sở :
a ) Giải pháp phong cách thiết kế cơ sở cần tuân thủ :
b ) Giải pháp phong cách thiết kế cơ sở được cho phép chủ góp vốn đầu tư được đổi khác trong bước phong cách thiết kế tiếp theo :
9. Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản :
Tổng cộng :
Trong đó :
– Chi tiêu xây lắp :
– Ngân sách chi tiêu thiết bị :
– Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản :
– giá thành tư vấn góp vốn đầu tư :
– Ngân sách chi tiêu khác :
– Chi tiêu dự trữ :
10. Nguồn vốn góp vốn đầu tư và dự kiến phân chia vốn theo quy trình tiến độ :
11. Hình thức quản trị dự án Bất Động Sản :
12. Thời gian triển khai dự án Bất Động Sản :
13. Đánh giá tính hiệu suất cao dự án Bất Động Sản :
14. Đánh giá tính khả thi dự án Bất Động Sản :
15. Kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định hành động dự án Bất Động Sản :
16. Các nội dung khác :

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

… ..


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … …

, ngày… tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án (Tên dự án)…

TÊN CÁ NHÂN, CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ tính năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của … …. ;
Căn cứ Nghị định số … / … / NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác có tương quan ;
Xét ý kiến đề nghị của … tại tờ trình số ngày … tháng … năm … và báo cáo giải trình hiệu quả đánh giá và thẩm định của … …. tại văn bản số … … ngày … … .. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án (Tên dự án)… với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án Bất Động Sản :
2. Chủ góp vốn đầu tư :
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi :
4. Mục tiêu góp vốn đầu tư :
5. Quy mô góp vốn đầu tư :
6. Địa điểm góp vốn đầu tư :
7. Thiết kế cơ sở :
a ) Giải pháp phong cách thiết kế cơ sở cần tuân thủ :
b ) Giải pháp phong cách thiết kế cơ sở được cho phép chủ góp vốn đầu tư được biến hóa trong bước phong cách thiết kế tiếp theo :
8. Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản :
Tổng cộng :
Trong đó :
– Ngân sách chi tiêu xây lắp :
– Ngân sách chi tiêu thiết bị :
– Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản :
– Chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư :
– giá thành khác :
– Ngân sách chi tiêu dự trữ :
9. Nguồn vốn góp vốn đầu tư và dự kiến phân chia nguồn vốn theo quá trình :
10. Hình thức tổ chức triển khai quản trị dự án Bất Động Sản :
11. Thời gian thực thi dự án Bất Động Sản :
12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) :
13. Các nội dung khác :

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các cơ quan có liên quan;
– Lưu: VT.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ)

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … .

, ngày… tháng….năm…….

TỜ TRÌNH

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

(Tên hoạt động thuê) …

Kính gửi : … … ..
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;
Căn cứ Nghị định số … / … / NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ lao lý về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác có tương quan ;
Chủ trì thuê trình thẩm định và đánh giá, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin … ( Tên hoạt động thuê ) … với những nội dung chính sau :

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên hoạt động thuê :
2. Chủ trì thuê :
3. Tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin ( nếu có ) :
4. Mục tiêu :
5. Nội dung và quy mô :
6. Địa điểm :
7. Dự toán :
Tổng cộng :
Trong đó :
– Chi tiêu thuê dịch vụ công nghệ thông tin :
– giá thành quản trị :
– Ngân sách chi tiêu tư vấn :
– Chi tiêu khác :
– Chi tiêu dự trữ :
8. Nguồn vốn :
9. Thời gian thực thi ( gồm có thời hạn thiết kế xây dựng, tăng trưởng, hình thành dịch vụ công nghệ thông tin và thời hạn thuê dịch vụ công nghệ thông tin ) :
10. Các nội dung khác :

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

… …


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TCHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … …

……, ngày… tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

(Tên hoạt động thuê) …

TÊN CÁ NHÂN, CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ công dụng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của … …. ;
Căn cứ Nghị định số … / … / NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ pháp luật về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác có tương quan ;
Xét đề xuất của … … tại tờ trình số ngày … tháng … năm … và báo cáo giải trình hiệu quả thẩm định và đánh giá của … … .. tại văn bản số … …. ngày … … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin ..(Tên hoạt động thuê)… với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin :
2. Chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin :
3. Tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin ( nếu có ) :
4. Mục tiêu :
5. Nội dung và quy mô :
6. Địa điểm :
7. Dự toán :
Tổng cộng :
Trong đó :
– giá thành thuê dịch vụ công nghệ thông tin :
– Chi tiêu quản trị :
– Ngân sách chi tiêu tư vấn :
– Ngân sách chi tiêu khác :
– Chi tiêu dự trữ :
8. Nguồn vốn :
9. Thời gian thực thi ( gồm có thời hạn kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, hình thành dịch vụ công nghệ thông tin và thời hạn thuê dịch vụ công nghệ thông tin ) :
10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) :
11. Các nội dung khác :

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành Quyết định.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các cơ quan có liên quan;
– Lưu: VT.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments