sự nghiêm túc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Sự nghiêm túc đạo đức của ông đã có ảnh hưởng đối với tương lai thế giới.

His squeamishness was not without effect on the future of the world.

Literature

( MOCKING ) Chúng ta thật sự nghiêm túc.

Let’s get really serious.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu thật sự nghiêm túc với công việc này hả?

So you take this seriously?

OpenSubtitles2018. v3

Khuyến khích trường học thực sự nghiêm túc với trồng trọt.

Encourage all our schools to take this seriously.

ted2019

Nghe này. Anh thực sự nghiêm túc xem họ là người trong nhà.

It looked serious this time and I’m sick of hiding it from them.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng khác nhau ở sự nghiêm túc.

They vary in seriousness.

ted2019

Thế giới này không còn sự nghiêm túc nữa rồi. hôn nhau trên mái nhà!

There is no honesty Ieft in this world.. kissing on the rooftop!

opensubtitles2

Bằng tất cả sự nghiêm túc, điện ảnh thực sự rất quan trọng.

Now, in all seriousness, movies are actually really important.

ted2019

làm tôi cười phá lên vì cậu ta thật sự nghiêm túc kinh lên được với cờ Parcheesi.

which makes me laugh because he is so goddamn serious about Parcheesi.

Literature

Cháu hoàn toàn có thể chăm lo cho Morgan nếu bọn cháu thật sự nghiêm túc với nhau.

I can definitely support Morgan if we were to get more serious at some point.

OpenSubtitles2018. v3

Quân đội ở các quốc gia tại Bắc Cực thực sự nghiêm túc với điều này

The military of the Arctic nations is taking it really seriously.

ted2019

Số tiền này, anh nói em biết, anh có những kế hoạch thực sự, nghiêm túc.

This money, I’m telling you, I have real plans, serious plans.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu ta thật sự nghiêm túc

But if you are serious

OpenSubtitles2018. v3

Và họ thật sự nghiêm túc.

And they’re really serious.

WikiMatrix

Em thực sự nghiêm túc đấy.

Well, kind of serious.

OpenSubtitles2018. v3

Và với tất cả sự nghiêm túc,

So in all seriousness:

QED

Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc

Well, if we were really serious

OpenSubtitles2018. v3

Cậu thật sự nghiêm túc đấy.

You really are serious.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng vị vua thật sự nghiêm túc.

But the king was serious.

ted2019

Cần cho cậu bé biết việc chúng tôi làm là thực sự nghiêm túc.

Ours is a serious business.

OpenSubtitles2018. v3

Phải nói rằng tôi rất ấn tượng với sự nghiêm túc của em về cuộc họp này.

Can I just say how impressed I am with your commitment to this meeting?

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta làm nó thật sự nghiêm túc.

He’s really into it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể tư vấn cô đầu tư tiền ở đâu. Nếu cô thật sự nghiêm túc.

I can talk you through where to invest your money, if you’re serious.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta sẽ hỏi những câu thật sự nghiêm túc.

She’s going to ask real questions.

OpenSubtitles2018. v3

Và với tất cả sự nghiêm túc, Con tôi có nên chơi đá banh không?

So in all seriousness: Should my kid play football?

ted2019

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments