To Nourish Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nourish Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Nourishing

nourish, and protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).You can create a climate to foster growth, , and protect ; but you cannot force or compel : you must await the growth ” ( “ Candle of the Lord, ” Ensign, Jan. 1983, 53 ) .

Bạn đang xem: Nourish là gì

Advertisement

Các anh chị em có thể tạo ra một bầu không khí để thúc đẩy sự tăng trưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ; nhưng các anh chị em không thể ép buộc hay cưỡng chế: các anh chị em phải chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes and protects it until it is ready to emerge as a baby.
Thay vì loại ra phần tử lạ này tức phôi thai đang tăng trưởng, tử cung nuôi dưỡng và che chở nó cho đến ngày một em bé sẵn sàng ra đời.
Such animals have never known winter conditions and will not be deprived of nourishment in the coming months.
Các thú ấy đã không hề biết đến thời tiết mùa đông ra sao và trong những tháng sắp tới chúng sẽ không bị để cho thiếu ăn.
19 And Jacob and Joseph also, being young, hahauvuong.mobing need of much nourishment, were grieved because of the afflictions of their mother; and also amy wife with her tears and prayers, and also my children, did not soften the hearts of my brethren that they would loose me.
19 Và luôn cả Gia Cốp và Giô Sép, vì còn trẻ nên cần phải được nuôi dưỡng nhiều, cũng ưu phiền vì nỗi đau khổ của mẹ mình; và luôn cả avợ tôi, với nước mắt và những lời van xin của nàng, và cả các con tôi nữa, cũng chẳng làm mềm lòng được các anh tôi, để họ mở trói cho tôi.
Công hauvuong.mobiệc chính của họ là nuôi dưỡng, khuyến khích và làm cho bầy chiên của Đức Chúa Trời được tươi mát (Ê-sai 32:1, 2).
He taught that all who come into the Church might be retained in full fellowship if they are nourished by the good word of God.
Ông đã dạy rằng tất cả những người vào Giáo Hội đều có thể được giữ chân để được kết tình thân hữu trọn vẹn nếu họ được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế.
But I believe the lihauvuong.mobing waters sustained Lucile during those long years when she might have given way to self-pity, and her life, her spirit, became nourishment to everyone she knew.
Nhưng tôi tin rằng nước sống đã giữ vững Lucile trong những năm dài đó khi mà bà có thể đã chọn để cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình, và cuộc sống, tinh thần của bà, đã trở nên thức ăn nuôi dưỡng mọi người mà bà quen biết.
This lifelong conversion will clearly require continued nurturing on our part to avoid the withering effect described by Alma: “But if ye neglect the tree, and take no thought for its nourishment, behold it will not get any root; and when the heat of the sun cometh and scorcheth it, … it withers away” (Alma 32:38).
Sự cải đạo suốt đời này rõ ràng sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng phần mình để tránh ảnh hưởng héo khô như đã được An Ma mô tả: “Nhưng nếu các người xao lãng và không chăm lo nuôi dưỡng cây, này, nó sẽ chẳng mọc được rễ; và khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống và thiêu đốt nó, thì nó sẽ héo khô đi“ (An Ma 32:38).
“And thus, if ye will not nourish the word, looking forward with an eye of faith to the fruit thereof, ye can never pluck of the fruit of the tree of life.
“Và như vậy, nếu các người không chịu nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, không trông đợi với con mắt của đức tin về những thành quả của nó, thì các người sẽ chẳng bao giờ hái được quả của cây sự sống.

Các anh chị em có thể tạo ra một bầu không khí để thúc đẩy sự tăng trưởng,và bảo vệ; nhưng các anh chị em không thể ép buộc hay cưỡng chế: các anh chị em phải chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, itand protects it until it is ready to emerge as a baby.Thay vì loại ra phần tử lạ này tức phôi thai đang tăng trưởng, tửvà che chở nó cho đến ngày một em bé sẵn sàng ra đời.Such animals have never known winter conditions and will not be deprived ofin the coming months.Các thú ấy đã không hề biết đến thời tiết mùa đông ra sao và trong những tháng sắp tới chúng sẽ không bị để cho thiếu19 And Jacob and Joseph also, being young, hahauvuong.mobing need of much, were grieved because of the afflictions of their mother; and also amy wife with her tears and prayers, and also my children, did not soften the hearts of my brethren that they would loose me.19 Và luôn cả Gia Cốp và Giô Sép, vì còn trẻ nên cần phải đượcnhiều, cũng ưu phiền vì nỗi đau khổ của mẹ mình; và luôn cả avợ tôi, với nước mắt và những lời van xin của nàng, và cả các con tôi nữa, cũng chẳng làm mềm lòng được các anh tôi, để họ mở trói cho tôi.Công hauvuong.mobiệc chính của họ là, khuyến khích và làm cho bầy chiên của Đức Chúa Trời được tươi mát (Ê-sai 32:1, 2).He taught that all who come into the Church might be retained in full fellowship if they areby the good word of God.Ông đã dạy rằng tất cả những người vào Giáo Hội đều có thể được giữ chân để được kết tình thân hữu trọn vẹn nếu họ đượcbằng lời nói tốt lành của Thượng Đế.But I believe the lihauvuong.mobing waters sustained Lucile during those long years when she might have given way to self-pity, and her life, her spirit, becameto everyone she knew.Nhưng tôi tin rằng nước sống đã giữ vững Lucile trong những năm dài đó khi mà bà có thể đã chọn để cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình, và cuộc sống, tinh thần của bà, đã trở nênmọi người mà bà quen biết.This lifelong conversion will clearly require continued nurturing on our part to avoid the withering effect described by Alma: “But if ye neglect the tree, and take no thought for its, behold it will not get any root; and when the heat of the sun cometh and scorcheth it, … it withers away” (Alma 32:38).Sự cải đạo suốt đời này rõ ràng sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng phần mình để tránh ảnh hưởng héo khô như đã được An Ma mô tả: “Nhưng nếu các người xao lãng và không chăm locây, này, nó sẽ chẳng mọc được rễ; và khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống và thiêu đốt nó, thì nó sẽ héo khô đi“ (An Ma 32:38).“And thus, if ye will notthe word, looking forward with an eye of faith to the fruit thereof, ye can never pluck of the fruit of the tree of life.“Và như vậy, nếu các người không chịulời của Thượng Đế, không trông đợi với con mắt của đức tin về những thành quả của nó, thì các người sẽ chẳng bao giờ hái được quả của cây sự sống.

Xem thêm: Phúc Hắc Là Gì ? Thuật Ngữ Trong Tiểu Thuyết Trung Quốc

Advertisement

His words live on in the leadership of President Monson and in all of us as we qualify to have the power of a Lehi and a Nephi to nourish with the good word of God.
Những lời của ông tiếp tục trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ Tịch Monson và trong tất cả chúng ta khi chúng ta hội đủ điều kiện để có được quyền năng của một người giống như Lê Hi và Nê Phi để nuôi dưỡng lời nói tốt lành của Thượng Đế.
Chúng ta cần nhiều nhóm túc số để mang đến sự nuôi dưỡng thuộc linh cho các tín hữu vào ngày Chủ Nhật cũng như phục vụ.
Just as we need food to nourish our physical bodies, our spirits and souls will be replenished and strengthened by feasting upon the words of Christ as contained in the writings of the prophets.
Cũng như chúng ta cần thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể, tinh thần và tâm hồn của chúng ta sẽ được bổ sung và củng cố bằng cách nuôi dưỡng những lời của Đấng Ky Tô như trong các bài hauvuong.mobiết của các vị tiên tri.
9 This faithful slave class has been using the Watch Tower Bible and Tract Society to prohauvuong.mobide spiritual nourishment for all of Jehovah’s Witnesses.
9 Lớp người đầy tớ trung tín này đã dùng Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) để cung cấp đồ ăn thiêng liêng cho hết thảy Nhân-chứng Giê-hô-va.
Add diligently nourish to your “How to receive and strengthen a testimony” scripture study journal list.
Thêm nuôi dưỡng một cách chuyên cầnvào bản liệt kê ′′Làm thế nào để nhận được và củng cố một chứng ngôn′′ trong nhật ký ghi chép hauvuong.mobiệc học thánh thư của các em.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions to do good, enlightenment—sometimes in the form of tiny seeds of thoughts which if reverenced and nourished can grow into spiritual redwoods.
Những câu trả lời của Thượng Đế đến bằng tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái—những cảm nghĩ bình an hoặc an ủi, các ấn tượng để làm điều thiện, sự soi sáng—đôi khi dưới hình thức của những ý nghĩ dường như nhỏ nhặt giống như hạt giống, nhưng có thể tăng trưởng rất nhiều nếu được suy ngẫm và kính trọng.
In His great sermon on the bread of life, Jesus explained the contrast between mortal and eternal nourishment.
Trong bài giảng tuyệt vời của Ngài về bánh của sự sống, Chúa Giê Su giải thích sự trái ngược giữa thức ăn hữu diệt và vĩnh cửu.
Hay bạn vui thích dành thì giờ để tận hưởng những bữa ăn thiêng liêng đều đặn và đầy đủ chất dinh dưỡng?
(The Amplified Bible) It is hard to imagine that a mother would forget to nourish and care for her nursing child.
8 So he got up and ate and drank, and in the strength of that nourishment he went on for 40 days and 40 nights until he reached Hoʹreb, the mountain of the true God.
8 Vậy, ông dậy và ăn uống. Nhờ thức ăn đó, ông có sức đi 40 ngày và 40 đêm đến núi Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.
His words live on in the leadership of President Monson and in all of us as we qualify to have the power of a Lehi and a Nephi towith the good word of God. Những lời của ông liên tục trong nhiệm kỳ chỉ huy của Chủ Tịch Monson và trong tổng thể tất cả chúng ta khi tất cả chúng ta hội đủ điều kiện kèm theo để có được quyền lực của một người giống như Lê Hi và Nê Phi đểlời nói tốt đẹp của Thượng Đế. Chúng ta cần nhiều nhóm túc số để mang đến sựthuộc linh cho những tín hữu vào ngày Chủ Nhật cũng như Giao hàng. Just as we need food toour physical bodies, our spirits and souls will be replenished and strengthened by feasting upon the words of Christ as contained in the writings of the prophets. Cũng như tất cả chúng ta cần thức ăn đểcơ thể, niềm tin và tâm hồn của tất cả chúng ta sẽ được bổ trợ và củng cố bằng cách nuôi dưỡng những lời của Đấng Ky Tô như trong những bài hauvuong. mobiết của những vị tiên tri. 9 This faithful slave class has been using the Watch Tower Bible and Tract Society to prohauvuong.mobide spiritualfor all of Jehovah’s Witnesses. 9 Lớp người nô lệ trung tín này đã dùng Hội Tháp Canh ( Watch Tower Bible and Tract Society ) để cung cấpthiêng liêng cho hết thảy Nhân-chứng Giê-hô-va. Add diligentlyto your “ How to receive and strengthen a testimony ” scripture study journal list. Thêmmột cách chuyênbản liệt kê ′ ′ Làm thế nào để nhận được và củng cố một chứng ngôn ′ ′ trong nhật ký ghi chép hauvuong. mobiệc học thánh thư của những em. God’s answers come by the still, small voice — feelings of peace or comfort, impressions to do good, enlightenment — sometimes in the form of tiny seeds of thoughts which if reverenced andcan grow into spiritual redwoods. Những câu vấn đáp của Thượng Đế đến bằng tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái — những cảm nghĩ bình an hoặc an ủi, những ấn tượng để làm điều thiện, sự soi sáng — đôi lúc dưới hình thức của những ý nghĩ có vẻ như li ti giống như hạt giống, nhưng hoàn toàn có thể tăng trưởng rất nhiều nếu được suy ngẫm và kính trọng. In His great sermon on the bread of life, Jesus explained the contrast between mortal and eternalTrong bài giảng tuyệt vời của Ngài về bánh của sự sống, Chúa Giê Su lý giải sự trái ngược giữahữu diệt và vĩnh cửu. Hay bạn vui thích dành thì giờ để tận thưởng những bữa ăn thiêng liêng đều đặn và ( The Amplified Bible ) It is hard to imagine that a mother would forget toand care for her nursing child. 8 So he got up and ate and drank, and in the strength of thathe went on for 40 days and 40 nights until he reached Hoʹreb, the mountain of the true God. 8 Vậy, ông dậy và nhà hàng siêu thị. Nhờđó, ông có sức đi 40 ngày và 40 đêm đến núi Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments