phù điêu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Lion Hunt of Ashurbanipal là một chuỗi nổi tiếng về các phù điêu cung điện Assyria từ c.

The Lion Hunt of Ashurbanipal is a famous sequence of Assyrian palace reliefs from c.

WikiMatrix

Phù điêu vẽ một người trần truồng mặc một chlamys.

Frieze of a naked man wearing a chlamys.

WikiMatrix

Và nó là ở trên những hình uốn này, chúng ta thấy những tấm phù điêu tả cảnh.

And it’s above that meander that we see the narrative friezes .

QED

Phù điêu điển hình…

… typical carvings which

OpenSubtitles2018. v3

Những người con trai của bà xuất hiện nhiều trên các bức phù điêu.

Her grandchildren appear in several of her books .

WikiMatrix

Hình phù điêu trên mộ bà được Jo Davidson thực hiện.

The bas relief on her grave marker was created by sculptor Jo Davidson.

WikiMatrix

Trên bức phù điêu này, cả Khentkaus và Nyuserre dường như được vẽ với cùng tỷ lệ.

On this relief both Khentkaus and Nyuserre appear on the same scale.

WikiMatrix

Bức phù điêu này chứng minh sự kế vị của các vị vua thuộc vương triều thứ 11.

This relief establishes the succession of kings of the 11th Dynasty.

WikiMatrix

Nội và ngoại thất, có tổng cộng 242 phù điêu, tác phẩm điêu khắc trên mọi bức tường.

Inside and outside, there are altogether 242 sculptures on the walls.

WikiMatrix

Các phù điêu Nữ hoàng được nhắc đến là không quan trọng,.

Dutch complaints did not matter .

WikiMatrix

Ngôi đền được trang trí bằng 2672 tấm phù điêu chạm khắc nổi và 504 pho tượng Phật.

It is decorated with 2,672 relief panels and 504 Buddha statues.

WikiMatrix

Bức phù điêu được điêu khắc bởi Carl Paul Jennewein.

The bas-relief was sculpted by Carl Paul Jennewein.

WikiMatrix

Hãy trở thành phù điêu cho vinh quang của ta!

Become the cornerstone of my glory!

OpenSubtitles2018. v3

Xin hãy chiêm ngưỡng cây cột chạm phù điêu tuyệt đẹp…

Please admire the beautifully carved

OpenSubtitles2018. v3

Các phù điêu đến từ tầng trên có cảnh trên ba thanh ghi.

The reliefs which came from the upper floor have scenes on three registers.

WikiMatrix

Không, bức phù điêu đã bị hư hại.

No, the stone relief was damaged.

OpenSubtitles2018. v3

Điều quan trọng nhất là phù điêu khắc Bas của những câu chuyện Hindu.

The most important are the Carved Bas reliefs of the Hindu narratives.

WikiMatrix

Den là vị vua Ai Cập đầu tiên được chứng thực trên những bức phù điêu đá ở Sinai.

Den is the first Egyptian king attested with rock reliefs in the Sinai Peninsula.

WikiMatrix

Khải Hoàn Môn Titus có hai bức phù điêu lớn miêu tả một sự kiện lịch sử nổi tiếng.

The Arch of Titus has two large reliefs depicting a well-known historical event.

jw2019

Phụ mẫu của Mentuhotep II cũng gián tiếp được xác nhận bởi một phù điêu tại Shatt er-Rigal.

The parentage of Mentuhotep II is also indirectly confirmed by a relief at Shatt er-Rigal.

WikiMatrix

Có những bức tranh và phù điêu hoa đẹp mắt làm tăng thêm sự lộng lẫy của ngọn tháp.

The tower has beautiful paintings and carvings of flowers which add more magnificence to the tower.

WikiMatrix

Các tấm phù điêu khắc nổi cho thấy một nghi lễ chính thức “săn” của vua Ashurbanipal (trị vì 668 – c.

They show a formalized ritual ” hunt ” by King Ashurbanipal ( reigned 668 – c .

WikiMatrix

Một bức phù điêu khác có niên đại thuộc về thời kỳ này cũng miêu tả một hoạt cảnh tương tự.

Another relief dating to the same period shows a similar scene.

WikiMatrix

Lykourgos cũng được khắc họa trên hoa văn phù điêu ở bức tường phía nam Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Lycurgus is also depicted on the frieze on the south wall of the U.S. Supreme Court building .

WikiMatrix

Khi ấy Michelangelo đã thực hiện các bức phù điêu nổi thấp Madonna of the Steps (1490–1492) và Battle of the Centaurs (1491–1492).

At this time Michelangelo sculpted the reliefs Madonna of the Steps (1490–1492) and Battle of the Centaurs (1491–1492).

WikiMatrix

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments