Port Number là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Port Number là gì?

Port Number là Port Number. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Port Number – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một số cổng là địa chỉ logic của mỗi ứng dụng hoặc quy trình sử dụng một mạng hoặc Internet để tiếp xúc. Một số cổng xác lập duy nhất một ứng dụng dựa trên mạng trên một máy tính. Mỗi ứng dụng / chương trình được phân chia 1 số ít cổng số nguyên 16 – bit. Con số này được gán tự động hóa bởi hệ quản lý, bằng tay bởi người sử dụng hoặc được thiết lập như một mặc định cho một số ít ứng dụng phổ cập .

Giải thích ý nghĩa

Một số cảng chủ yếu hỗ trợ trong việc truyền tải dữ liệu giữa một mạng và một ứng dụng. số cổng làm việc phối hợp với các giao thức mạng để đạt được điều này. Ví dụ, trong một thông báo gửi đến / gói, địa chỉ IP được sử dụng để xác định các máy tính đích / nút, trong khi đó số cổng quy định cụ thể hơn nữa ứng dụng đích / chương trình trong máy tính đó. Tương tự như vậy, tất cả các gói mạng bên ngoài chứa số cổng ứng dụng trong tiêu đề gói tin cho phép người nhận để phân biệt các ứng dụng cụ thể.

What is the Port Number? – Definition

A port number is the logical address of each application or process that uses a network or the Internet to communicate. A port number uniquely identifies a network-based application on a computer. Each application / program is allocated a 16 – bit integer port number. This number is assigned automatically by the OS, manually by the user or is set as a default for some popular applications .

Understanding the Port Number

A port number primarily aids in the transmission of data between a network and an application. Port numbers work in collaboration with networking protocols to achieve this. For example, in an incoming message / packet, the IP address is used to identify the destination computer / node, whereas the port number further specifies the destination application / program in that computer. Similarly, all outgoing network packets contain application port numbers in the packet header to enable the receiver to distinguish the specific application .

Thuật ngữ liên quan

  • Port Forwarding
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • User Datagram Protocol (UDP)
  • Network Layer
  • Network
  • Port 80
  • Ephemeral Port
  • Hacking Tool

Source: Port Number là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments