Quốc phòng toàn dân là gì?

Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tạo ra sức mạnh để ngăn ngừa, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm hại phá hại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vậy Quốc phòng toàn dân là gì lại có một vai trò quan trọng như vậy?

Quốc phòng toàn dân là gì?

Khoản 1 Điều 7 Luật Quốc phòng 2018 lao lý : “ Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của quốc gia, được thiết kế xây dựng trên nền tảng chính trị, ý thức, nhân lực, vật lực, kinh tế tài chính, mang đặc thù toàn dân, tổng lực, độc lập, tự chủ, tự cường. ”

Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang đọc: Quốc phòng toàn dân là gì?

Để thực thi tốt trách nhiệm kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp thêm phần bảo vệ vững chãi Tổ quốc, yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân cần nhận thức thâm thúy để đồng tâm, hợp lực .

Đặc trưng của nền Quốc phòng toàn dân

Thứ nhất: Nền quốc phòng toàn dân chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng

Đặc trưng biểu lộ sự khác nhau về thực chất trong thiết kế xây dựng nền quốc phòng của những vương quốc có độc lập chủ quyền lãnh thổ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với những nước khác .
Chúng ta thiết kế xây dựng nền quốc phòng vững mạnh là để tự vệ, chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa và đời sống ấm no, tự do, niềm hạnh phúc của nhân dân .

Thứ hai: Là nền quốc phòng vì dân, của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành

Đặc trưng vì dân, của dân, do dân của nền quốc phòng nước ta là bộc lộ truyền thống cuội nguồn, kinh nghiệm tay nghề của dân tộc bản địa ta trong lịch sử vẻ vang dựng nước và giữ nước .
Đặc trưng vì dân, của dân, do dân và mục tiêu tự vệ của nền quốc phòng được cho phép kêu gọi mọi người, mọi tổ chức triển khai, mọi lực lượng đều triển khai thiết kế xây dựng nền quốc phòng và đấu tranh quốc phòng. Đồng thời, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước về quốc phòng, bảo mật an ninh phải xuất phát từ quyền lợi, nguyện vọng và năng lực của nhân dân .

Thứ ba: Đó là nền quốc phòng có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành

Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, bảo mật an ninh nước ta tạo thành bởi rất nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, … cả ở trong nước, ngoài nước, của dân tộc bản địa và của thời đại, trong đó những yếu tố bên trong của dân tộc bản địa khi nào cũng giữ vai trò quyết định hành động. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân là cơ sở, tiền đề và là giải pháp để nhân dân đánh thắng quân địch xâm lược .

Thứ tư: Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại

Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng không chỉ ở sức mạnh quân sự chiến lược, bảo mật an ninh mà phải kêu gọi được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, văn hoá, khoa học. Phải phối hợp hữu cơ giữa quốc phòng với những mặt hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng quốc gia, tích hợp ngặt nghèo giữa quốc phòng, bảo mật an ninh với hoạt động giải trí đối ngoại .
Xây dựng nền quốc phòng tổng lực phải song song với thiết kế xây dựng nền quốc phòng tân tiến là một tất yếu khách quan. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân từng bước văn minh. Kết hợp giữa thiết kế xây dựng con người có giác ngộ chính trị, có tri thức với vũ khí trang bị kĩ thuật văn minh. Phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước trang bị tân tiến cho những lực lượng vũ trang nhân dân. Kết hợp ngặt nghèo tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội với tăng cường quốc phòng, bảo mật an ninh .

Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Khoản 2 Điều 7 Luật Quốc phòng 2018 quy định nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

Xem thêm: Clingme là gì? Hướng dẫn sử dụng App Clingme hoàn tiền [2021]

a ) Xây dựng kế hoạch bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ quốc gia ; nghiên cứu và điều tra tăng trưởng thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự chiến lược Nước Ta ; thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và mạng lưới hệ thống chính trị vững mạnh ;
b ) Xây dựng tiềm năng, tiềm lực quốc phòng ; thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc ;
c ) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật ; tăng trưởng công nghiệp quốc phòng, bảo mật an ninh, khoa học, công nghệ tiên tiến quân sự chiến lược ; kêu gọi tiềm lực khoa học, công nghệ tiên tiến của Nhà nước và Nhân dân Giao hàng quốc phòng ; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến quân sự chiến lược tương thích để thiết kế xây dựng quốc gia ;
d ) Xây dựng, tổ chức triển khai triển khai kế hoạch bảo vệ nhu yếu dự trữ vương quốc cho quốc phòng ; sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện kèm theo thiết yếu bảo vệ động viên quốc phòng ;
đ ) Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chãi tổng lực, hợp thành phòng thủ quốc gia ; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo mật an ninh ở những vùng kế hoạch, trọng điểm, biển, hòn đảo, khu vực biên giới, địa phận xung yếu ; kiến thiết xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bảo mật an ninh nhân dân trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
e ) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, giải pháp về cuộc chiến tranh thông tin, cuộc chiến tranh khoảng trống mạng ;
g ) Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, giải pháp phòng thủ dân sự trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
h ) Đối ngoại quốc phòng ;

i) Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;

k ) Xây dựng và bảo vệ chính sách, chủ trương so với lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân của người ship hàng trong lực lượng vũ trang nhân dân ;
l ) Tuyên truyền, phổ cập đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về quốc phòng ; thực thi giáo dục quốc phòng và bảo mật an ninh .

Trên đây là các nội dung liên quan đến Quốc phòng toàn dân là gì? Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments